Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni poziv seoskim domaćinstvima za dodjelu opreme za razvoj novih i unaprijeđenje postojećih turističkih usluga u okviru projekta Ruralni turizam za planinske destinacije

Datum objave: 13.10.2021. 16:10 / Izvor: Akta.ba, 12.10.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo privrede

 

Broj: 07-03-18-28541-11/21

Sarajevo, 12.10.2021. godine

 

U skladu sa dokumentima - „Grant Contract No. 2019/409-814/ Grant Ugovor 2019/409-814" i „Partnership Agreement 2019/409-814/ Partnerski sporazum 2019/409-814", a vezano za implementaciju projekta "Ruralni turizam za planinske đestinacije", Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI POZIV

seoskim domaćinstvima za dodjelu opreme za razvoj novih i unaprjeđenje postojećih turističkih usluga u okviru projekta „Ruralni turizam za planinske đestinacije"

 

Član 1. (Predmet poziva)

Ovaj javni poziv kreiran je u okviru projekta „Ruralni turizam za planinske đestinacije" koji Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo implementira u partnerstvu sa Razvojnom agencijom za Bjelasicu. Komove i Prokletije iz Crne Gore, a koji finansira Evropska Unija, u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Projekat ima cilj poboljšati kvalitetu i diversifikaciju turističke ponude zasnovane na prirodnom i kulturnom naslijeđu, dok je specifičan cilj izgradnja snažnije ruralne turističke ponude u područjima oko zaštićenih zona i prirodnih atrakcija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Ključne aktivnosti projekta su identifikacija, mapiranje i formulacija strategije za valorizaciju potencijala ruralnog turizma prekograničnog područja, razvoj novih turističkih usluga, poboljšanje infrastrukture ruralnog turizma te izgradnja kapaciteta za ruralna domaćinstva. Unapređenje institucionalnog okvira za kategorizaciju smještaja u ruralnom turizmu Kantona Sarajevo putem prijenosa crnogorske prakse te uključivanje domaćinstava ruralnog turizma u lance vrijednosti ukupne turističke ponude prekograničnog područja.

Kao jedna od mjera jačanja turističke ponude i infrastrukture, predviđena je podrška seoskim domaćinstvima kroz dodjelu opreme za razvoj novih turističkih proizvoda i unapređenje turističke infrastrukture. Cilj javnog poziva je odabrati seoska domaćinstva kojima će u cilju kreiranja turističke ponude/ proizvoda biti dodijeljena oprema, namještaj i tipična pakovanja za domaćinstva.

 

Član 2. (Opis mjera)

MJERA 1. Tipična pakovanja sa oznakama za seoska domaćinstva

Sa ciljem unapređenja ponude tipičnih lokalnih proizvoda, pružit će se podrška proizvođačima dodjelom različitih vrsta pakovanja/ambalaže za proizvode sa oznakama seoskih domaćinstava.

Planirana je podrška 10 proizvođača hrane.

MJERA 2. Promotivne police/stalaže

Sa ciljem adekvatnog plasmana tipičnih turističkih proizvoda i suvenira, dodijelit će se promotivne police/stalaže. Planirana je podrška 10 seoskih domaćinstva koja proizvode hranu i 5 seoskih domaćinstva proizvođača suvenira.

MJERA 3. Gastro tačke za seoska domaćinstva

Kako bi se obezbijedili adekvatni uslovi i prostor namijenjen degustaciji hrane, planirana je podrška seoskim domaćinstvima s ciljem izgradnje i unapređenja kapaciteta. Gastro tačke - šadrvani bit će postavljeni u vanjskom prostoru i bit će opremljene sa klupama, stolovima i adekvatnom nadstrešnicom. Odabrani korisnici kojima budu dodjeljene gastro tačke - šadrvani, obavezni su pripremiti mjesto/površinu gdje će gastro tačka biti postavljena. Planirana je podrška 10 seoskih domaćinstava.

MJERA 4. Oprema za suvenire

Sa ciljem podrške proizvodnji suvenira planirana je nabavka opreme koja će omogućiti 5 domaćinstva proizvodnju kvalitetnih proizvoda.

MJERA 5. Oprema za jahanje

Radi obogaćivanja turističke ponude seoskih domaćinstava, nabavlja se oprema za jahanje - konjska sedla. Planirana je podrška za 4 seoska domaćinstva.

MJERA 6. Oprema za kulinarske obuke

Radi obogaćivanja turističke ponude seoskih domaćinstva, dodijelit će se oprema za održavanje kulinarskih obuka. Planirana je nabavka opreme za 4 seoska domaćinstva.

MJERA 7. Turističke oznake za seoska domaćinstva

S ciljem mapiranja i označavanja seoskih domaćinstava planirana je nabavka turističkih oznaka za 35 domaćinstava.

 

Član 3.

(Kriteriji za dodjelu opreme) Pravo učešća u pozivu imaju sva seoska domaćinstva koja ispunjavaju sljedeće uslove: Eliminatorni kriteriji Seoska domaćinstva koja:

imaju sjedište na području Općina Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Vogošća, Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad i Ilidža.

PREDNOST imaju seoska domaćinstva sa područja općina pilot područja, Općina Hadžići i Općina Trnovo

- su registrovana u jednom od navedenih prihvatljivih oblika registracije: ugostiteljska djelatnost, turistička djelatnost, obrt, poljoprivredno gazdinstvo, d.o.o.

- su registrovana kao seosko domaćinstvo za pružanje turističko-ugostiteljskih usluga do momenta potpisivanja ugovora po ovom Pozivu ili dostaviti dokaz o predatoj prijavi za registraciju

-• pružaju turističke usluge (smještaj turista i/ili priprema i služenje tradicionalne hrane) i/ili proizvode hranu ili suvenire;

 - su spremna da pohađaju predviđene obuke u okviru projektnih aktivnosti; dostave ispravno popunjen prijavni obrazac

 

Kriteriji koji će se dodatno vrednovati

Seoska domaćinstva koja:

- imaju izmirene obaveze prema općini u kojoj im je sjedište i Poreznoj upravi za 2020. godinu

- pružaju raznovrsnije turističke usluge (smještaj, hrana i druge usluge)

- imaju prethodno iskustvo u pružanju turističkih usluga

-  imaju prethodnu saradnju sa turističkim agencijama se bave izradom suvenira, pakovanih proizvoda, te ručnom radinošću među članovima domaćinstva

- imaju mlade do 35 godine i žene

-  imaju veći broj članova porodice poznaju nekih od stranih jezika

- imaju raznovrsniju poljoprivrednu proizvodn u

- posjeduju stočni fond

 

Seosko domaćinstvo ima pravo da učestvuje u prijavi više mjera, bez obzira na broj kategorija u okviru jednog poziva.

 

 Seoska domaćinstva nemaju pravo na dobijanje novčanih sredstava po ovom pozivu, već samo konkretne opreme koju će za njih nabaviti Ministarstvo.

 

Član 4. (Prijava)

Prijava na javni poziv mora sadržavati:

1. Popunjen prijavni obrazac (Obrazac 1) u formatu koji je sastavni dio javnog poziva, potpisan od strane podnosioca prijave;

2. Rješenje o registraciji subjekta izdato od nadležnog organa u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ili dokaz o pokretanju procesa registracije seoskog domaćinstva kod nadležnog organa uprave u originalu ili ovjerenoj fotokopiji;

3. Fotografije osnovnog turističkog/ugostiteljskog objekta sa pratećim sadržajima, te postojećim turističkim mobilijarom domaćinstva (minimalno četiri originalne fotografije ili print fotografija u boji).

Sve ovjerene fotokopije ne smiju biti starije od tri mjeseca od dana prijave na ovaj Javni poziv. 

 

Član 5. (Evaluacija)

Komisija koju imenuje Ministar će objaviti preliminarnu listu korisnika projekta u roku od 15 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Komisiju čine tri člana, i to obavezno: Predstavnik ministarstva Predstavnik projektnog tima Na osnovu odluke sa konačnom rang listom korisnika projekta i utvrđenim iznosom za svakog korinsika izvršiti će se isporuka dodijeljenih poticaja. Obaveze dobitnika sredstava preciznije će biti definisane ugovorom sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo.

Sve relevantne informacije u vezi sa realizacijom Javnog poziva će biti objavljene na internet stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Objašnjenja, dokumente koji definišu uslove za prijavu i obrasce za prijavu aplikanti mogu preuzeti sa internet stranice Ministarstva privrede Kantona Sarajevo http://mp.ks.gov.ba.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objave obavještenja na internet stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave poslate putem pošte nakon 01.11.2021. neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom se moraju dostaviti:

Na protokol Ministarstva privrede Kantona Sarajevo ili preporučenom poštom na adresu, sa svim originalnim dokumentima (ili ovjerenim fotokopijama):

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

Reisa Đžemaludina Čauševića 1

71000 Sarajevo

 

„Javni poziv za seoska domaćinstva", uz naznaku (Ne otvaraj - otvara Komisija)

 

Ministar

Adnan Delić

 

 javni_poziv_mpks_12.10.2021._wht.pdf

obrazac.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
poziv.pdf
PODIJELI: