Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja - Općina Centar Sarajevo

Datum objave:09.08.2019. 08:11 / Izvor: Akta.ba, 09.08.2019.

Bosna Bank                        Općina Centar

International                        Sarajevo

 

 

J A V N I P O Z I V

SUBJEKTIMA MALE PRIVREDE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE FINANSIRANJA

 

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika sredstava finansiranja u skladu sa uslovima javnog poziva za subvencioniranje profitne marže.

 

2. PRAVO UČEŠĆA - KORISNICI LINIJE FINANSIRANJA

2.1. Pravo učešća

Pravo apliciranja za finansiranje imaju subjekti male privrede - fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/15) koji:

a) imaju sjedište na području Općine Centar ili su njihovi jedini vlasnici stanovnici Općine Centar,

b) uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze,

c) aktivno posluju i imaju uposlene radnike,

d) posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,

e) po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz Centralnog rekistra kredita (CRK), spadaju u "A" kategoriju (dozvoljena i "B" kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).

2.2. Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti:

• Ugostiteljstvo,

• Primarna poljoprivredna proizvodnja,

• Proizvodnja oružja i vojne opreme,

• Proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,

• Otvaranje kasina i drugih igara na sreću,

• Državnih institucija i preduzeća,

• Neprofitnih fondacija, udruženja i organizacija,

• Sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,

• Kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.

 

3. NAMJENA SREDSTAVA

Namjena sredstava je da se pruži finansijska podrška subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranjem obrtnih, trajnih obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i investicija (dugoročna finansiranja), kako bi se omogućilo pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veću iskorištenost kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, novo zapošljavanje i povećanje izvoza.

 

4. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA LINIJE FINANSIRANJA

Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:

• Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna),

• Namjena utroška sredstava,

• Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost i efekti na zaposlenost u Općini,

• Izvori - način finansiranja projekata,

• Orijentisanost ka izvozu i

• Formalno-pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje kredita.

 

5. INFORMACIJE O VISINI SREDSTAVA, ROČNOSTI, NAMJENI, IZNOSIMA I VISINI SUBVENCIJE

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu 6.200.000,00 KM, a Općina Centar Sarajevo će iznosom od 100.000,00 KM subvencionirati profitnu maržu u visini od 3%.

5.1. Kratkoročna revolving finansiranja

a) Kratkoročna revolving finansiranja za tekuće poslovanje se odobravaju na rok do 12 (dvanaest) mjeseci u iznosu do 300.000,00 KM,

b) Profitna marža prije subvencije iznosi 3,0% (subvencija Općine Centar 3,0%),

c) Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,20% jednokratno od iznosa finansiranja.

5.2. Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva

a) Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do tri godine (36 mjeseci), u iznosu do 300,000.00 KM,

b) Profitna marža prije subvencije iznosi 3,0% (subvencija Općine Centar 3,0%),

c) Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,20% od iznosa finansiranja.

5.3. Dugoročna anuitetska finansiranja

a) Dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva i kapitalne investicije se odobravaju na rok do sedam godina (84 mjeseca) u iznosu do 300,000.00 KM,

b) Profitna marža prije subvencije iznosi 3,0% (subvencija Općine Centar 3,0%),

c) Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,20% od iznosa finansiranja.

Visina finansiranja može biti i iznad 300,000.00 KM, ukoliko se radi o ulaganju u infrastrukturne objekte i objekte od posebnog značaja za Općinu Centar.

Finansiranja za samostalne poduzetnike iznose maksimalno do 100,000.00 KM.

Posebni uslovi za isplatu subvencije su uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranjima, a koji se utvrđuju monitoringom od strane BBI na godišnjem nivou.

 

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

6.1. Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana,

• Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja,

• Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama,

• Statut i odluka o osnivanju preduzeća,

• Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave - ID broj,

• Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj,

• Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima,

• Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana,

• Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana,

• Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje,

• Izjava o povezanim licima,

• Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK),

• Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva),

• Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja,

• Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje,

• Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu,

• Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period,

• Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta i

• Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

6.2. Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

• Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje ,

• Dokaz o namjenskom korištenju sredstava finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga),

• Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti,

• Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje,

• Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine,

• Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi),

• Fotokopija lične karte (LK) - vlasnika samostalne djelatnosti,

• Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti,

• Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige) i

• Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

6.3. Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta.

6.4. Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata i potrebna dokumentacija za založno pravo:

• Založno pravo na nekretnine,

• Založno pravo na opremu,

• Mjenice firme,

• Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta,

• Ugovor o asignaciji,

• Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI,

• Ostalo u dogovoru sa Bankom.

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

6.5. Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje

Korisnici ostvaruju pravo na subvenciju dokumentovanjem ispunjavanja ugovorenih obaveza na godišnjem nivou, dostavljanjem:

1. Potvrde od Poreske uprave o urednom izmirenju obaveza,

2. Potvrde od Uprave za indirektno oporezivanje o urednom izmirenju obaveza,

3. Izvještaja o namjenskom trošenju sredstava u skladu sa Ugovorom između BBI i Korisnika finansiranja,

4. Obrasca 2001 u cilju kontrole broja zaposlenih.

 

7. ROKOVI

Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima Javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do potrošnje iznosa predviđenog za subvenciju.

 

8. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom "Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Centar Sarajevo" lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b. ili putem elektronske pošte: linijaopcinacentar@bbi.ba

 

9. UGOVOR O FINANSIRANJU

Prijem zahtjeva, proces analize, obrade i odobravanja za finansiranje iz sredstava finansijske linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama BBI Banke. Ugovorom između BBI i Korisnika finansiranja će se definisati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja finansiranja. Za sva finansiranja je obavezan monitoring od strane BBI na godišnjem nivou. Korisnik sredstava je u obavezi dostaviti BBI svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokaza ispunjenja posebnih uslova iz ugovora i ostvarivanja prava na subvencioniranu profitnu maržu.

 

10. OSTALO

U postupku podnošenja zahtjeva po Javnom pozivu Banka ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

 

11. INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, e-mail: linijaopcinacentar@bbi.ba, telefoni 033 275-507, 033 275-255, 033 275-256, web stranica: www.bbi.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: