Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju dvije male hidroelektrane MHE Ušće i MHE Podgaj na rijeci Rakitnici na području opštine Rogatica

Izvor: Glas Srpske, 13.04.2013.

 

Na osnovu člana 24. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 25/02, 91/06 i 92/09) i Odluke Vlade Republike Srpske o uslovima za raspisivanje javnog poziva za dodjelu koncesije za izgradnju MHE "Podgaj" i MHE "Ušće" na rijeci Rakitnici broj: 04/1-012-2-849/12 od 12.4.2012. godine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu koncesije

9.1. Uz ponudu se prilažu sljedeći dokazi:

1. Predmet koncesije

Izgradnja dvije male hidroelektrane, MHE "Ušće" i MHE "Podgaj" na rijeci Rakitnici, na području opštine Rogatica.

2. Opis projekta

- MHE 'Ušće" procijenjene instalisane snage 0,56 M/U i procijenjene godišnje proizvodnje 3,079 0/UĆ. MHE "Ušće" je protočno derivaciono postrojenje sa tirolskim vodozahvatom, cjevovodom i mašinskom zgradom locirano na rijeci Rakitnici neposredno ispod ušća pritoke Bereg. Instalisani protok je 3 pLJ Vodozahvat je na koti 677,40, a mašinska zgrada na koti 649,69.

- MHE "Podgaj" procijenjene instalisana snaga 0,68 M/U i procijenjene godišnje proizvodnje 3,316 0/UĆ. MHE "Podgaj"'je protočno derivaciono postrojenje sa tirolskim vodozahvatom, cjevovodom i mašinskom zgradom locirano na rijeci Rakitnici na udaljenosti 4,9 km od izvorišta u mjestu Podgaj. Instalisani protok je 3 š3/b. Vodozahvat je na koti 645,19 a mašinska zgrada na koti 615,51.

3. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija se dodjeljuje na period do 30 godina računajući od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. Koncesioni period obuhvata: Period projektovanja i izgradnje i Period korišćenja.

4. Naknade za koncesiju

Koncesiona naknada utvrđena je na osnovu Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma za određivanje visine koncesione naknade ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 45/07) i sastoji se od:

- jednokratna naknada za pravo korišćenja 4.075,00 KM pojedinačno po MHE i

- koncesiona naknada za korišćenje predmeta koncesije 2,1 % od bruto prihoda ostvarenog proizvodnjom i prodajom električne energije pojedinačno po MHE.

Ponuđač ne može ponuditi niži iznos od početno procijenjene visine koniesionih naknada, navedenih u ovoj tački.

5. Pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju sva domaća i strana pravna lica koja ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije i ovog poziva.

6. Tehnički, ekonomski i pravni zahtjevi vezano za predmet koncesije

Potrebni podaci, uslovi za dodjelu koncesije, kao i odgovarajuća prava i obaveze koncesionara, bliže su definisani tenderskom dokumentacijom.

7. Tenderska dokumentacija

7.1 Tenderska dokumentacija se sastoji od:

- Javnog poziva za dodjelu koncesije,

- Studije ekonomske opravdanosti za izgradnju MHE "Ušće",

- Studije ekonomske opravdanosti za izgradnju MHE "Podgaj",

- Odluke o uslovima za raspisivanje javnog poziva za dodjelu koncesije za izgradnju MHE "Podgaj" i MHE "Ušće" na rijeci Rakitnici, na području opštine Rogatica;

- Kriterijuma za ocjenjivanje ponuda i dodjelu koncesije i

- Nacrta ugovora o koncesiji.

7.2. Preuzimanje tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se preuzima u prostorijama Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, svakog radnog dana u roku od 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, u periodu od 8 do 16 sati, u kancelariji broj 19, osmi sprat.

Tenderska dokumentacija se preuzima uz dokaz o izvršenoj nepovratnoj uplati za otkup tenderske dokumentacije, u iznosu od 300,00 KM.

Uplata se vrši na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 562099000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup tenderske dokumentacije; organizacioni kod 1445001.

8. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku Republike Srpske".

9. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži i sljedeće elemente:

- puni naziv i sjedište ponuđača

- vrijeme trajanja koncesije,

- visina koncesione naknade,

- broj i struktura zaposlenih,

- finansijska sredstava za reažzaciju projekta i

- terminski plan realizacije projekta.

- izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra,

- uvjerenje o poreskoj registraciji

- potvrda poslovne banke o solventnosti ponuđača odnosno potvrda da u posljednjih 6 mjeseci, računajući od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS", račun ponuđača nije bio blokiran,

- dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja kao ni postupak likvidacije -potvrda suda ili nadležnog organa,

- dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa važećim zakonskim propisima,

- dokaz o obezbjeđenju finansijskih sredstava ili dokaz podrške od strane odgovarajuće finansijske organizacije za realizaciju projekta,

- finansijski izvještaji za prethodnu godinu

- tehnička opremljenost, iskustva i zaposleni ili predugovor sa inžinjering kompanijom zaduženom za realizaciju i upravljanje projektom

- originalnu izjavu o prihvatanju Nacrta ugovora o koncesiji,

- izjavu da će se u potpunosti prvdržavati prostorno-planske dokumentacije Republike Srpske i u koordinaciji sa lokalnom zajednicom, po potrebi, finansirati izradu niže prostorno-planske dokumentacije za područje na kojem će se realizovati male hidroelektrane,

9.2. Pored gore navedenog, ponuda ponuđača treba da sadrži:

Dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 3.000,00 KM pojedinačno po MHE.

Novčani depozit na ime obezbjeđenja ponude uplaćuje se na Jedinstveni račun trezora broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita; organizacioni kod 1445001.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja o do-jeli koncesije ili ukoliko Komisija za koncesije konstatuje da ponude ne zadovoljavaju tražene uslove iz javnog poziva.

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara, depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu. Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starija od 90 dana.

10. Način dostavljanja ponude

Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom u zapečaćenoj neprovidnoj koverti sa naznakom: "Javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju MHE "Ušće" i MHE "Podgaj" na rijeci Rakitnici - NE OTVARATI", na adresu: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva5 Trg Republike Srpske 1., 78 000 Banja Luka.

Svi listovi ponude sa pratećom dokumentacijom moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim brojem stra- nica, parafirani ili potpisani od strane ovlašćenog lica. Sve izmjene i dopune ponude i prateća do- kumentacija moraju biti čitljivi i parafirani od strane ovlašćenog lica.

Ponuda za učešće na javnom pozivu, kao i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa objavljenim javnim pozivom, moraju biti napisani na srpskom jeziku, a ukoliko su sačinjeni na nekom drugom jeziku, moraju biti upotpunjeni sa zvaničnim prevodom ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.

11. Rok u kome se ponuda može povući

Ponuda se može povući najkasnije posljednjeg dana prije otvaranja ponuda. Povlačenje ponuce dostavlja se Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva u pisanoj formi. Izjava o povlačenju ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: "Povlačenje ponude za učešće na javnom pozivu za dodjelu koncesije za izgradnju MHE "Ušće" i MHE "Podgaj" na rijeci Rakitnici".

12. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja

Ponuđači će biti naknadno obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda.

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Vlada Republike Srpske na prijedlog Komisije za koncesije Repubžke Srpske.

13. Odustanak od izbora Koncesionara

Vlada Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva može, u svakom trenutku odustati od izbora Koncesionara. S tim u vezi, ovaj organ nije obavezan ponuđačima nadoknaditi troškove nastale u vezi sa učešćem po ovom javnom pozivu.

14. Objavljivanje poziva

Ovaj poziv objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu "Glas Srpske" i na sajtu Vlade Repubžke Srpske, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, www.vladars.net:. Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje.

15. Podaci o licima zaduženim za davanje informacija relevantnih za postupak javnog poziva.

Nada Milovčević, tel:  051/339 411

                                051/339 581

Broj: 05.05/312422/13

Datum: 11.4.2013. god.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: