Javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane Željeznica 1 i Željeznica 2 na rijeci Željeznici na području opštine Istočna Ilidža, grad Istočno Sarajevo

Izvor: Glas Srpske, 28.12.2013.

Na osnovu čl. 24, 25. i 26. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/02, 91/06 i 92/09) i Odluke Vlade Republike Srpske o uslovima za raspisivanje javnog poziva za dodjelu za izgradnju male hidroelektrane "Željeznica 1" i "Željeznica 2" na rijeci Željeznici, broj: 04/01-012-2-2436/13 od 8.11.2013. godine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu koncesije

1. Predmet koncesije

Izgradnja i korišćenje MHE "Željeznica 1", MHE "Željeznica 2" na rijeci Željeznici, na području opštine Istočna Ilidža, grad Istočno Sarajevo.

2. Opis projekta

- MHE "Željeznica 1" procijenjene instalisane snage 0,75 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 3,1 GWh  je pribransko postrojenje bez značajne akumulacije koja se nalazi 360 m nizvodno od mosta na putu Lukavica - Vojkovići preko rijeke Željeznice. Kota gornje vode je 516,5 m.n.m., kota donje vode je 508,5 m.n.m., a mašinska zgrada se nalazi na desnoj obali rijeke Željeznice.

- MHE "Željeznica 2" procijenjene instalisane snage 0,75 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 3,1 GWh  je pribransko postroJenje bez značajne akumulacije koja se nalazi 2.700 m uzvodno od mosta na putu Lukavica - Vojkovići preko rijeke Željeznice. Kota gornje vode je 532,00 m.n.m., kota donje vode Je 524,00 m.n.m., a mašinska zgrada se nalazi na desnoj obali rijeke Željeznice.

Procijenjena visina ukupne investicije iznosi 10.023.000,00 KM.

3. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija se dodjeljuje na period do 30 godina računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji. U rok koncesiJe uključiće se vrijeme potrebno za obavljanje pripremnih radnji i završetak investipije.

4. Naknade za koncesiju

Minimalna koncesiona naknada utvrđena je na osnovu Pravilnža o utvrđivanju krigerijuma za određivanje visine koncesione naknade ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 45/07) i sastoji se od:

- jednokratna naknada za pravo korišćenja predmeta koncesije, pojedinačno po MHE, u iznosu od 4.297,00 KM, koja se uplaćuje prije zaključenja ugovora o koncesiji.

- koncesione naknade za korišćenje pojedinačno po MHE u iznosu od 2,6 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

Ponuđač ne može ponuditi niži iznos od početne procijenjene visine koncesionih naknada, navedenih u ovoj tački.

5. Pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju sva domaća i strana pravna lica koja ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije i ovog poziva.

6. Studija ekonomske opraadanosti

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju ekonomske opravdanosti sa elementima procJene zaštite životne sredine i idejnim projektom (tehničkim rješenjem) izrađene u skladu sa Uputstvom o procjeni postojanja javnog interesa kod samoinicijativne ponude ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 103/05).

7. Sadržaj ponude

Ponuda, pored Studije iz tačke 6. ovog javnog poziva, treba da sadrži i sljedeće elemente:

- puni naziv i sjedište ponuđača,

- vrijeme trajanja koncesije,

- iznos jednokratne koncesione naknade i naknade za korišćenje predmeta koncesije,

- terminski plan realizacije projekta i

- visinu planirane investicije.

7.1. Uz ponudu se prilažu sljedeći dokazi:        

- izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra,

- uvjerenje o poreskoj registrapiji.

- uvjerenje o solventnosti ponuđača izlato š strane baže,

- uvjerenje o izmirenju obaveza po osnovu poreskih i drugih obaveza,

- dokaz o obezbjeđenju finansijskih srelstava za realizaciju projekta,

- finansijske izvještaje za prethodnu godinu,

- dokaz o tehničkoj opremljenosti ili dokazo ugovorenoj saradnji sa referentnom inženjerskom kompanijom za izvođenje radova i

- originalnu izjavu o prihvatanju Nacrta ugovora o KONŠSIJI.

12. Pored gore navedenog. ponlda ponlđača treba da sadrži:

- Dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude u iznosuod 5.000,00 KM,

- Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora broj: 562-099- 0000130280; svrha uplate: uplata depozita: organizacioni kod 1445001,

- Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja o dodjeli koncesije ili ukoliko Komisija za koncesije konstatuje da ponude ne zadovoljavaju tražene uslove iz javnog poziva,

- Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu i

- ime ovlašćenog lica sa podacima za komunikaciju.

8. Vok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasnžu Republže Srpske".

9. Način dostavljanja ponude

Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom u zapečaćenoj neprovidnoj koverti sa naznakom: "Javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju MHE "Željeznica 1", MHE "Željeznica 2" na rijeci Željeznici na adresu: Ministarstvo in dustrije, energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banjaluka.

Svi listovi ponude sa pratećom dokumentacijom moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim brojem stranica, parafirani ili potpisani od strane ovlašćenog lica.

Sve dopune i izmjene ponude i prateća dokumentacija moraju biti čitljivi i parafirani od strane ovlašćenog lica. Ponuda za učešće na javnom pozivu, kao i sva dokumenta i korespon- dencija u vezi sa objavljenim javnim pozivom. moraju biti napisani na srpskom jeziku, a ukolžo su sačinjeni na nekom drugom jeziku, moraju biti upotpunjeni zvaničnim prevodom ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.

10. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja

Ponuđači će biti naknadno obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda.

11. Rok u kome se ponuda može povući

Ponuda se može povući najkasnije posljednjeg dana prije otvaranja ponuda. Povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu industrije, en- ergetže i rudarstva u pisanoj formi. Izjava o povlačenju ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na javnom pozivu za dodjelu koncesije za izgradnju MHE "Željeznica 1" i MHE "Željeznica 2 na rijeci Željeznici".

12. Tenderska dokumentacija

Pravo učešća po javnom pozivu imaju samo pravna lica koja su otkupila tendersku dokumentaciju, a koja se sastoji od:

- Javnog poziva za dodjelu koncesije,

- Kriterijuma za ocjenjivanje ponuda i dodjelu koncesije,

- Nacrta ugrvora o koncesiji,

- Odluke o uslovima za raspisivanje javnog poziva za dodjelu konpesije.

Tenlerska dokumentacija može se preuzeti, uz dokaz o uplati od 300,00 KM. u prostorijama Ministarstva industrije, energetike i rudarstva svaki radni dan š 8 do 16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku Republike Srpske", u kancelariji broj 19 - VIII sprat. Iznos sredstava za tendersku dokumentaciju uplaćuje se na žiro račun Javni pržodi Republike Srpske broJ: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup tenderske dokumengacije; organizacioni kod 1445001.

13. Odustanak od izbora koncesionara

Vlada Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva može u svakom trenutku odustati od izoora koncesionara. S tim u vezi, ovaj organ nije obavezan ponuđačima nadoknaditi troškove nastale u vezi sa učešćem po ovom javnom przivu.

14. Objavljivanje poziva

Ovaj poziv objaviće se u "Službenom glasniku Republže Srpske", dnevnom listu "Glas Srpske i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva www.vladars.net. Neblagovremene, nepotpune kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje.

15. Podaci o licima zaduženim za davanje informacija relevantnih za postupak javnog poziva

Nada Milovčević, tel. 051/ 339-411,051/339-581

Broj: 05.05/012-2343-3/13       

Datum: 17.12.2013. godine     

MINISTAR

Dr Željko Kovačević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti