Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu sa pozicije Ministarstva privrede - Uprave za šumarstvo

Datum objave: 01.09.2021. 09:09 / Izvor: Akta.ba, 01.09.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo privrede

 

Broj : 07-07-22-32208/21

Sarajevo, 26.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (‘’Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), člana 5. stav 1. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo (‘'Službene novine Kantona Sarajevo’, broj 19/14, 12/16, 13/17, i 46/18) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04- 21805-39/21 od 20.05.2021. godine, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu sa pozicije Ministarstv a privrede - Uprave za šumarstvo

 

Predmet Javnog poziva:

Podnošenje prijava prijedloga projekata iz oblasti šumarstva sa pratećom dokumentacijom koja će se fmansirati/sufmansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu sa pozicije Ministarstva privrede - Uprave za šumarstvo, a shodno Zaključku Vlade Kantona Sarajevo broj :02-04-21805- 39/21 od 20.05.2021.godine.

Pravo na dodjelu namjenskih sredstava:

Pravo na dodjelu namjenskih sredstava po Javnom pozivu imaju:

a) Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama na području Kantona Sarajevo "Sarajevo-šume” (u daljem tekstu: KJP Šarajevo-šume)

b) fizičkajica vlasnici privatnih šuma i šumskog zemljišta na području Kantona Sarajevo, a koja imaju prebivalište i realizuju projekte na području Kantona Sarajevo.

 

Uslovi učešća:

1. KJP "Sarajevo-šume" namjenska sredstva mogu se dodijeliti za projekte koje će realizovati u šumama i na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu koje im je Zakonom o šumama Kantona Sarajevo dodijeljeno na gospodarenje, a prema Programu utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo u 2021. godini i u skladu sa članom 3. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Ukupna raspoloživa sredstva su u iznosu 2.570.059,66 KM

2. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju i fizička lica koja imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo i koji će projekte realizirati na šumskom zemljištu koja su u njihovom vlasništvu i nalaze se na području Kantona Sarajevo, a koji se odnose na slijedeće:

a) pošumljavanje šumskih goleti (nabavka sadnog materijala),

b) popunjavanje šumskih kultura (nabavka sadnog materijala),

c) zaštitu šuma od štetnih šumskih insekata i biljnih bolesti (nabavka opreme za zaštitu šuma od štetočina).

Fizička lica imaju pravo na Javni poziv prijaviti jedan (1) projekat.

Ukupna raspoloživa sredstva u iznosu od 5.000,00 KM

 

Sadržaj projekta:

Projekat treba da sadrži:

• popunjen obrazac sa nazivom i opisom projekta;

• područje na kojem se izvodi projekat;

• jasne ciljeve projekta;

• vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli postavljani ciljevi;

• očekivani rezultati;

• korisnike projekta;

• rok realizacije projekta;

• neophodna sredstva (uz naznaku vlastitog ulaganja).

 

Dokumentacija za pravna lica:

1. KJP Sarajevo-šume dužne su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova:

a) izvod iz sudskog registra ili drugog registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, kojom podnosioci prijave dokazuju da su registrovani u relevantnom registru radi obavljanja profesionalne djelatnosti

b) uvjerenje o poreznoj registraciji,

c) bilans uspjeha za predhodnu godinu,

d) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave FBiH ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave,

e) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV- a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost),

0 karton deponovanih potpisa iz banke osoba odgovornih za finansije,

g) ovjerenu izjavu o visini sredstava s kojim će sufinansijer učestvovati u finansiranju projekta ili ugovor o sufinansiranju projekta (ako postoji partner u projektu),

h) projekat sa budžetom ovjeren i potpisan od strane podnosioca.

Dokumenti se prilažu u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Dokumentacija za fizička lica:

a) potvrda/uvjerenje o prebivalištu (CIPS),

b) zemljišnoknjižni izvadak za parcelu odnosno katastarsku česticu na kojoj će se realizirati projekat kao dokaz daje podnosilac zahtjeva vlasnik zemljišta,

c) kopiju katastarskog plana za parcelu odnosno katastarsku česticu na kojoj će se realizirati projekat,

d) prepis posjedovnog lista za parcelu odnosno katastarsku česticu na kojoj će se realizirati projekat,

e) nalaz i mišljenje pravnog lica za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama sa specifikacijom troškova,

t) ovjerena izjava o visini sredstava s kojim će korisnik ili drugi zainteresovani subjekt učestvovati u sufinansiranju projekta,

g) projekat sa budžetom ovjeren i potpisan od strane podnosioca i pravnog lica za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama,

h) izjavu pravnog lica za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama da su granice šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu na kojem će se realizirati projekat na terenu vidne i na propisan način obilježene,

i) ukoliko je podnosilac zahtjeva suvlasnik zemljišta dužan je dostaviti ovjerene punomoći suvlasnika kojima se ovlašćuje za poduzimanjeradnji u cilju realizacije projekta.

Dokumenti koji se dostavljaju ne mogu biti stariji od tri mjeseca. Dokumenti se prilažu u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Način prijave i potrebni obrasci:

Kandidati prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavljaju i slijedeće obrasce:

a) popunjeni PRIJAVNI OBRAZAC, koji se može dobiti u Ministarstvu (u službenim prostorijama Ministarstva privrede - Uprave za šumarstvo, ulica Branilaca Sarajeva broj 21) ili putem web stranice Ministarstva privrede Kantona Sarajevo www.mp.ks.gov.ba:

b) IZJAVU da su svi podaci navedeni u Prijavnom obrascu istiniti i tačni (na propisanom obrascu), koji se može dobiti u Ministarstvu (u službenim prostorijama Ministarstva privrede - Uprave za šumarstvo, ulica Branilaca Sarajeva broj 21) ili putem web stranice Ministarstva privrede Kantona Sarajevo www.mp.ks.gov.ba:

c) PRIJEDLOG PROJEKTA isključivo na propisanom obrascu ‘’format prijedloga projekta'’ koji se može dobiti u Ministarstvu (u službenim prostorijama Ministarstva privrede - Uprave za šumarstvo, ulica Branilaca Sarajeva broj 21) ili putem web stranice Ministarstva privrede Kantona Sarajevo www.mp.ks.gov.ba:

KJP "Šarajevo-šume" su kod podnošenja zahtjeva za fmansiranje i sufinansiranje projekata dužne pored dokumentacije koja je defmisana u Javnom pozivu u skladu sa pravilnikom dostaviti i dokaz da su u prethodnoj poslovnoj godini vlastitim sredstvima realizirali radove po osnovu biološke reprodukcije šuma planirane šumsko privrednom osnovom.

Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i odgovara za vjerodostojnost svih navedenih podataka. Samo jasno uneseni podaci se koriste prilikom vrednovanja projekta.

Odluke o odobravanju novčanih sredstava korisnicima će se objaviti na web stranici Ministarstva privrede.

U toku postupka primjenjivaće se Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo. (‘’Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 19/14, 12/16, 13/17, i 46/18).

 

Rok i adresa za podnošenje prijava:

Rok za dostavu prijava po ovom javnom pozivu je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama i na vveb stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo www.mp.ks.gov.ba

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zapečaćenoj koverti na centralni protokol Kantona Sarajevo ili šalju preporučeno putem pošte na adresu:

Kanton Sarajevo

Ministarstvo privrede

Reisa Džemaludina Cauševića 1 71 000 Sarajevo

sa naznakom: Prijava po Javnom pozivu za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu sa pozicije Ministarstva privrede - Uprave za šumarstvo - NE OTVARATI -

 

MINISTAR

Adnan Delić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
izjava.pdf
prijavni_obrazac_za_fizicka_lica.pdf
prijavni_obrazac_za_pravna_lica.pdf
prijedlog_projekta.pdf
PODIJELI: