Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama i udruženjima za 2021. godinu

Datum objave: 07.04.2021. 08:52 / Izvor: Dnevni Avaz, 07.04.2021.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

KANTON SARAJEVO 

Ministarstvo za rad, socijalnu  politiku, raseljena lica i izbjeglice 

 

Na osnovu čl. 4. i 22. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/21), čl. 5. tačka d) i 6. Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju /sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14 i 6/17), člana 6. Pravilnika o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima {"Službene novine Kantona Sarajevo", t>r. 9/17, 21/17 i 24/17), i čl. 1. i 3. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/i udruženjima koji se finansiraju/sufinansiraju od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, kao nosioca budžetskih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/21) ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima za 2021. godinu

 

I- Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava humanitarnim organizacijama /neprofitnim organizacijama/ i udruženjima u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica, a čiji su projekti, programi ili aktivnosti od interesa za građane Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona.

 

II- Opći kriteriji za dodjelu sredstava

a)Registracija udruženja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini

b)Realizacija projekata udruženja koji su od interesa za građane Kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona

c)Ekonomska ili društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i provodi

d)Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem

e)Finansijski plan za tekuću godinu

f)Izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu "godinu)

g)Finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini

h)Organiziranost i broj članova udruženja/humanitarne organizacije/neprofitne organizacije/

i)Broj lica koja učestvuju u realizaciji projekata

j)   Specifičnost potreba članova udruženja/humanitarne organizacije/neprofitne organizacije/,

odnosno populacije koju zastupaju k) Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno broj

korisnika obuhvaćenih projektom.

 

III- Posebni kriteriji po ovom javnom pozivu su:

1)Projekti obezbjeđivanja raznih pomagala pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba lica sa invaliditetom

2)Projekti pružanja pomoći od drugog lica (stara i iznemogla lica, lica sa invaliditetom i drugi kojima je ta pomoć potrebna)

3)Projekti za provođenje posebnih oblika rehabilitacije i resocijalizacije lica sa invaliditetom i drugih osjetljivih kategorija iz nadležnosti Ministarstva za rad. socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

4)Aktivnost i uključivanje što većeg broja lica s invaliditetom u rad udruženja

5)Projekti i aktivnosti na realizaciji stimulativnih mjera zapošljavanja lica s invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina

6)Projekti i aktivnosti udruženja registrovanih za oblast socijalne i dječije zaštite koje su usmjerene na unapređenje zaštite porodice sa djecom, a za cilj imaju pružanje podrške porodicama čiji je jedan od članova osoba sa invaliditetom, kroz psiho-socijalnu podršku i zbrinjavanje na poludnevnoj osnovi, u svrhu njihove pune integracije u lokalnu zajednicu i odrastanja u vlastitoj porodici

7)Projekti i aktivnosti udruženja registrovanih za oblast socijalne i dječije zaštite namijenjene poboljšanju položaja djece samohranih roditelja, višečlanih porodica sa većim brojem djece i porodica pod rizikom od razdvajanja od djece

8)Projekti zaštite i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja na osnovu spola

9)Projekti i aktivnosti udruženja koja se bave hroničnim, neizlječivim, somatskim oboljenjima — autoimune i rijetke bolesti koje ostavljaju trajni invaliditet, a oboljeli su u stanju potreba

10)Projekti humanitarnih organizacija koje se bave humanitarno — socijalnom djelatnošću vezanoj za kategorije korisnika definisane Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18 ) i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ^"Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14 — Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18).

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji

a)Popunjen obrazac za aplikaciju za finansiranje/sufinansiranje projekata koji se nalazi na web stranici Ministarstva www.mrsri.ks.gov.ba . a koji sadrži: naziv projekta, opis problema/potreba, kratak opis projekta, ciljeve, ciljne grupe, plan realizacije projekta, osoblje i budžet

b)Rješenje o registraciji

c)Uvjerenje iz registra udruženja izdato u vrijeme podnošenja zahtjeva, izuzev iz Registra udruženja koje vodi Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, a koje će ovo ministarstvo pribaviti po službenoj dužnosti

d)Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj

e)Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca

1)   Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika)

Udruženje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza može dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje

g)Bilans stanja i bilans uspjeha za 2020. godinu, ovjereni od strane nadležne poreske uprave

h)Izvještaj o utrošku sredstava za sve projekte odobrene u prethodnoj godini, koja su dobili od strane Kantona Sarajevo (svih ministarstava), a ukoliko nisu dobili sredstva od Kantona Sarajevo u prethodnoj godini, dostaviti dokaz o istom (izjava ovjerena od strane nadležnog organa).

Udruženja koja su registrovana u prethodnoj godini i nisu dobili sredstva za projekte, nisu dužni dostaviti dokumentaciju pod tačkama g. i h. ovog javnog poziva.

 

IV Pravo učešća na ovom javnom pozivu nemaju humanitarne organizacije/neprofitneorganizacije/ i udruženja koja se stalno finansiraju od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18).

 

V  Javni poziv će biti objavljen na Internet stranici Kantona Sarajevo, www.mrsri.ks.gov.ba  i u najmanje jednim dnevnim novinama visokog tiraža koje se distribuiraju na području cijele Bosne i Hercegovine.

 

VI  Za provođenje Javnog poziva i realizaciju cjelokupnog postupka i dodjele sredstava ministrica će imenovati Komisiju koja će cijeniti opravdanost zahtjeva i kvalitet predloženog projekta, programa ili aktivnosti, izvršiti bodovanje i procjenu u cilju donošenja odluke o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima.

Aplikanti dostavljaju samo po 1 (jedan) projekat.

 

VII— Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava po Javnom pozivu je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

 

VIII— Zahtjevi za dodjelu sredstava se podnose u zatvorenoj koverti na Protokol Kanton Sarajevo ili poštom na adresu: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1. Sarajevo, sa naznakom "prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima za 2021. godinu - ne otvaraj".

 

IX— Neblagovremene zahtjeve Komisija neće uzeti u razmatranje i vratiti će se neotvoreni uz dopis. Nepotpune zahtjeve Komisija će odbaciti i o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva.

 

X— Rezultati Javnog poziva objavit će se na Oglasnoj ploči Kantona Sarajevo i na web stranici Ministarstva. Na web stranici Ministarstva se mogu preuzeti i obrasci navedeni u ovom javnom pozivu (prijavni obrazac i obrazac za narativni i finansijski izvještaj).

 

XI- Sredstva odobrena po osnovu Javnog poziva moraju se iskoristiti za realizaciju kandidovanog projekta, pri čemu se korisnik sredstava mora pridržavati važećih propisa. /

 

XII- Doznačavanje odobrenih sredstava aplikantima vrši se nakon donošenja odluke u skladu sa operativnim planom i raspoloživim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo.

 

Broj: 13/01-02/1-31-11317/21

Sarajevo, 02.04.2021.godine       

 

 

MINISTRICA

Ivana Prvulović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: