Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo u cilju izrade revizije ribarske osnove za 2021. godinu

Datum objave: 15.09.2021. 12:34 / Izvor: Akta.ba, 15.09.2021.

Broj: 07-06-11-................./21

Sarajevo, ............2021. godine

 

Na osnovu člana 10.stav (2) Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine “, broj  64/04), Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 33/11, 7/12, 37/13, 16/14, 6/17 i 43/20),Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 15/18) i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera Ministarstva privrede Kantona Sarajevo utvrdenih budžetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za  dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo u cilju izrade revizije ribarske osnove  za 2021. godinu

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u okviru agregirane pozicije ekonomski kod 614300, subanalitika IAN054 "Tekući transfer KJP "Veterinarska stanica", pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, podsticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, unaprijeđenje zdravstvenog stanja životinja, izrada lovno gospodarskih osnova, izrada ribarskih osnova, podrška redovnom poslovanju prihvatilišta "Prača".

 

II KRATAK OPIS PREDMETA I CILJA FINANSIRANJA

Javni poziv se raspisuje u cilju finansiranja izrade revizije ribarske osnove u skladu sa članom 10.stav (2) Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj  64/04). Ribarska osnova je stručna studija o načinu privređivanja ribolovnim područjem, a odnosi se na obavljanje sportsko-rekreacionog i privrednog ribolova i ista važi trajno uz monitoring, a najkasnije do isteka roka od pet godina od dana potvrđivanja ribarske osnove, mora se obaviti revizija ribarske osnove. U skladu sa ribarskom osnovom korisnik donosi godišnji program unapređenja ribarstva

Cilj dodjele sredstava je pomoć sportsko ribolovnim društvima pri ispunjavanju zakonskih obaveza, koja iziskuju veća novčana sredstva.

 

III UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA 

Sredstva za izradu revizije ribarske osnove su osigurana u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu, na poziciji 614300 - IAN 054 – Takući transfer KJP „Veterinarska stanica, pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, podsticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, unaprijeđenje zdravstvenog stanja životinja, izrada lovno gospodarskih osnova, podrška redovnom poslovanju prihvatilišta "Prača",  izrada revizije ribarske osnove u iznosu od 10 000,00KM.

.

Napomena:

•Sredstva koja se dodjeljuju isključivo su namjenjena  za realizaciji  izrade ribarskih osnova

 

IV PRAVO UČEŠĆA U JAVNOM POZIVU

Pravo učešća na Javni poziv imaju sportsko ribolovna udruženja koja imaju potpisan ugovor sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo o ustupanju ribolovnog prava na ribolovnim područjima  Kantona Sarajevo.

 

V UVJETI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU

Da bi podnosioci prijava mogli učestvovati u ovom Javnom pozivu, moraju ispuniti slijedeće uslove:

•Registracija udruženja kod nadležnog tijela (ministarstvo će provjeriti po službenoj dužnosti)

•Potpisan ugovor o dodjeli ribolovnog prava na ribolovno područje (ministarstvo će provjeriti po službenoj dužnosti)

•Izvršena Uplata po Ugovoru o dodjeli  ribolovnog prava na ribolovno područje (ministarstvo će provjeriti po službenoj dužnosti)

•Izvršene obaveze poreza i doprinosa za prethodnu godinu

•Dostavljanje izvještaja o radu za prethodnu godinu (ministarstvo će provjeriti po službenoj dužnosti)

•Dobiveno pozitivno mišljenje na godišnji Program gospodarenja (ministarstvo će provjeriti po službenoj dužnosti)

•Obaveza izrade revizije ribarske osnove u ovoj kalendarskoj godini,odnosno da je prošao vremenski period od pet godina od izrade ribarske osnove odnosno od zadnje izrade revizije ribarske osnove (ministarstvo će provjeriti po službenoj dužnosti)

•Da je donesena Odluka o najpovoljnijem ponuđaču (ministarstvo će provjeriti po službenoj dužnosti)

•Da se protiv podnosioca prijave odnosno lica ovlaštenog za zastupanje ne vodi krivični postupak i nije pravosnažno osuđen za prekršaj i/ili počinjenje krivičnog djela (IZ-1)

 

VI POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci prijave iz tačke IV ovog javnog poziva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.Popunjen, potpisan i ovjeren prijavni obrazac (koji se može preuzeti na na web stranici Ministarstva privrede (web: http://mp.ks.gov.ba) i mora sadržavati popunjene sve tražene podatke,

2.Uvjerenje o poreskoj registraciji-ID broj,

3.Ugovor o otvaranju transakcijskog računa,

4.Bilans stanja i bilans uspjeha ovjereni od strane nadležne poreske uprave za prethodnu godinu

5.Uvjerenje o izmirenim dospjelim poreskim obavezama i doprinosima,

6.Izjavu da se protiv podnosioca prijave odnosno lica ovlaštenog za zastupanje i voditelja projekta ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za prekršaj i/ili počinjenje krivičnog djela (IZ-1)

7.Izjavu potpisanu i ovjerenu od ovlaštene osobe za zastupanje da će sredstva dodijeljena po ovom  Javnom pozivu namjenski utrošiti shodno kandidovanom projektu (IZ-2),

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

 

VII KRITERIJI ZA DOBIVANJE SREDSTAVA

Kriterij za dobivanje sredstava je ispunjenost svih uvjeta.

 

VIII POSTUPAK PREGLEDA PRIJAVA  I ODOBRAVANJA  SREDSTAVA

Postupak pregleda prijava za dodjelu sredstava iz Javnog poziva izvršit će Komisija za utvrđivanje i provođenje ovog javnog poziva koju će imenovati ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Svaki član Komisije potpisat će izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti. Komisija će utvrditi formalnu ispravnost istih u smislu njihove blagovremenosti, potpunosti, te ispunjenosti uvjeta.

 

IX NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (orginali ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci) podnose se na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu:

Kanton Sarajevo

Ministarstvo privrede

ul. R. Dž. Čauševića br. 1

71000 Sarajevo

(za Javni poziv – neprofitne organizacije i udruženja iz oblasti ribarstva - ne otvaraj)

 

IX ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja i web stranici Kantona Sarajevo (www.ks.gov.ba). Prijave dostavljene nakon isteka roka iz Javnog poziva vraćaju se podnosiocima neotvorene.

 

X RAZMATRANJE PRIJAVA

Neće se uzeti u dalje razmatranje prijave dostavljene po Javnom pozivu:

a) koje su neblagovremene (prijave dostavljene nakon isteka roka za dostavljanje prijava na ovaj Javni poziv),

b) koje ne sadrže kompletnu dokumentaciju koja se traži ovim Javnim pozivom,

c) koje svoj zahtjev sa dokumentacijom ne dostave u zatvorenoj koverti sa naznakom kako je navedeno u Javnom pozivu,

d) koje ne sadrže u potpunosti popunjen prijavni obrazac i izjave (obrazac: IZ-1, IZ-2), potpisani i ovjereni od ovlaštene osobe za zastupanje, 

 

XI OBJAVA O DODJELI SREDSTAVA

Nakon dostavljenog izvještaja komisije, ministar  Ministarstva privrede Kantona Sarajevo utvrđuje konačnu listu udruženja koji ispunjavaju sve uslove iz javnog poziva sa odobrenim sredstvima. Ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo će nakon utvrđene konačne liste donijeti odluku o odobravanju sredstava.  

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje Listu udruženja koji ispunjavaju uvjete, kao i Listu udruženja koji ne ispunjavaju uvjete, a iste objavljuje na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/. Udruženje koje smatra da je njegovo pravo povrijeđeno u postupku izbora korisnika namjenskih sredstava iz oblasti ribarstva može uložiti prigovor Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, u roku od 7 (sedam) dana od dana objave lista.

 

XII SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Svaki član komisije bit će isključen iz postupka dodjele sredstava ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnosioce prijave.

Podnosioci prijave imaju mogućnost da Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo prijave sumnju na postojanje sukoba interesa, a Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će odlučiti po svakoj prijavi.

 

XIII OSTALE ODREDBE

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo ne snosi nikakve troškove podnosiocu prijave u pripremi i dostavljanju prijave i dokumentacije po ovom Javnom pozivu.

Prijava i dostavljena dokumentacija po ovom Javnom pozivu ne vraća se podnosiocu prijave.

Za sve informacije vezane za ovaj Javni poziv kontakt telefon je 033/562-141.

 

javni_poziv_iz_ribarstva_za_2021.odt

 

prijavni_obrazac_udruzenja_2021_ribarstvo.odt

 

izjava_-1.doc

 

izjava_-_2.doc

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: