Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Datum objave: 06.08.2021. 08:15 / Izvor: Oslobođenje, 06.08.2021.

Broj: 02/01-45-29222-1/21

Datum:   30.07.2021. godine

 

Na osnovu člana 3., a u vezi sa članom 4., 5. i 6. stav (3) Uredbe o kriterijima za fmarisiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženjakoji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/11, 3/12 - Ispravka, 37/13,16/14,6/17, 43/20 i 20/21), šefica Kabineta premijera Kantona Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo

 

Predmet javnog poziva ie prikupljanje zahtjeva neprofitnih organizacija i udruženja za dodjelu sredstava za fmansiranje/sufmansiranje projekata usmjerenih ka poboljšanju kvalitete života građana sa područja Srebrenice, Bratunca, Milica, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo.

Osigurana sredstva

Ukupan iznos obezbijeđenih sredstava za dodjelu udruženjima i neprofitnim organizacijama po ovom javnom pozivu je 115.000,00 KM.

 

Uslovi

Projekat neprofitne organizacije/udruženja koje se kandiduje za dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu mora da ispunjava sljedeće opće uslove fkriterijei koji će se vrednovati prilikom dodjele sredstava:

-registracija neprofitne organizacije ili udruženja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

-ekonomska ili društvena opravdanost projekta koje neprofitna organizacija ili udruženje predlaže i' sprovodi;

-program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem;

-finansijski plan za tekuću godinu;

-izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu);

-finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini;

-organiziranost i broj članova udruženja ili neprofitne organizacije;

-broj lica koja učestvuju u realizaciji projekata;

-specifičnost potreba članova udruženja/neprofime organizacije, odnosno populacije koju zastupaju;

-rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno broj korisnika obuhvaćenih projektom.

Posebni uslovi [kriteriji) na osnovu kojih se ocjeniuiu prijave, odnose se na:

-kvalitet planiranih aktivnosti i metode provođenja, te njihova povezanost sa ciljem koj i se želi postići realizacijom projekta: unapređenje kvalitete života građana sa područja Srebrenice, Bratunca, Milica, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice;

- budžet projekta razrađen/specificiran sa informacijama o ukupnom iznosu finansijskih sredstava potrebnih za provođenje projekta, iznosu koji se traži od Kabineta premijera Kantona Sarajevo, iznosu koji se za provođenje očekuje ili koji je već odobren od drugih donatora ili drugih davalaca sredstava (sufinansiranje), iznos vlastitih sredstava koji će podnosilac prijave sam uložiti u provođenje projekta (sufinansiranje), direktni troškovi provođenja projekta razrađeni po izvorima finansiranja, indirektni troškovi provođenja projekta.

 

Dokumentacija

Neprofitne organizacije i udruženja koja apliciraju na Javni poziv obavezna su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.Popunjen Prijavni obrazac potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom udmženj a/neprofitne organizacije rObrazac UNO-16):

2.Kratak opis prijedloga projekta (maksimalno jedna stranica) potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom udruženja/neprofime organizacije;

3.Ovjerena kopija rješenje o registraciji neprofitne organizacije/udruženja na bilo kojem niovu vlasti u Bosni i Hercegovini;

4.Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj (ovjerena kopija);

5.Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (orginal ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca);

6.Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike - ukoliko ima zaposlenika (orginal ili ovjerena kopija). Podnosilac koji nema uposlenih i neizmirenih obaveza dostavlja ovjerenu izjavu kod nadležnog organa kojom potvrđuje da nema uposlenih i neizmirenih obaveza;

7.Bilans stanja i bilans uspjeha ovjereni od strane nadležne poreske uprave za prethodnu godinu;

8.Program rada za 2021. godinu sa obrazloženjem (potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom udruženja/neprofime organizacije);

9.Finansijski plan za 2021. godinu (potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom udruženja/ neprofitne organizacije);

10.Izjava o ukupnom broju i strukturi članova/uposlenika podnositelja potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom udruženja/neprofime organizacije;

Prijava na Javni poziv obavezno se podnosi u formi popunjenog obrasca (Obrazac UlO-16) koji se može preuzeti na web stranici Kabineta premijera Kantona Sarajevo ili u šalter Sali Kantona Sarajevo.

Prijava na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom' 'Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo, NE OTVARAJ", na adresu:

KABINET PREMIJERA KANTONA SARAJEVO, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,71000 Sarajevo sa naznakom podataka o aplikantu (naziv i adresa)

Rok za predaju prijava na Javni poziv je 20 dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje" i na web stranici Vlade Kantona Sarajevo (https://vlada.ks.gov.ba /).

Pregled, odnosno razmatranje pristiglih prijava na Javni poziv i utvrđivanje preliminarne rang liste projekata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstava, sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo, izvršit će Komisija koju imenuje šefica Kabineta premijera Kantona Sarajevo. Komisija zadržava pravo da kontaktira aplikante u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima i dokumentacijom.

Preliminarna rang lista bit će objavljena na web stranici Vlade Kantona Sarajevo. O prigovorima na preliminarnu rang listo odlučuje šefica Kabineta premijera Kantona Sarajevo, nakon čega donosi odluku o utvrđivanju konačne rang liste dobitnika sredstava po Javnom pozivu, najkasnije do 13.09.2021. godine, a ista će biti objavljena na web stranici Vlade Kantona Sarajevo. Navedena odluka je konačna.

Za eventualne dodatne informacije i pojašnjenja o javnom pozivu kontakt osoba je Azra Koldžo, telefon: 033/562-072.

 

ŠEFICA KABINETA

Sanja Škuletić-Malagić

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: