Javni poziv za dodjelu sredstava privrednim subjektima za podršku investicionim projektima u uslovima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona

Datum objave: 16.10.2020. 09:02 / Izvor: Glas Srpske, 16.10.2020.

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18) i člana 13. Uredbe o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima za podršku investicionim projektima u uslovima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 102/20), ministar privrede i preduzetništva raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava privrednim subjektima za podršku investicionim projektima u uslovima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona

  

I Predmet

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za podršku privrednim subjektima (privredna društva i preduzetnici) radi realizacije njihovih investicionih projekata koji se sprovode u godini proglašenja pandemije virusa korona.

Ukupan iznos sredstava, koja se dodjeljuju, po javnom pozivu iznosi 2.000.000 KM. Sredstva se dodjeljuju po osnovu dva programa, i to:

-program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode do 3.000.000 KM, zapošljavaju od pet do 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 50.000 KM,

-program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode veće od 3.000.000 KM, zapošljavaju više od 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM.

Privredni subjekt može da se prijavi samo na jedan od ova dva programa.

Ukupno raspoloživa sredstva se utvrđuju i dodjeljuju u jednakim iznosima po programima.

 

II Namjena

Pravo na sredstva ostvaruje se po osnovu projekta, koji za predmet može imati isključivo nabavku savremenih tehnologija i opreme, odnosno uvođenje nove ili značajno poboljšanje postojeće tehnologije ili nabavku nove ili korišćene opreme koja nije starija od 12 godina. Sredstva se odobravaju za sufinansiranje dijela opravdanih troškova kbje je privredni subjekt imao na realizaciji projekta.

Opravdani troškovi predstavljaju ulaganja privrednog subjekta koja se mogu utvrditi i prihvatiti da su učinjena s ciljem realizacije aktivnosti iz projekta isključivo tokom njegovog trajanja. Privredni subjekt na javni.poziv može prijaviti projekat koji je započeo najranije 01.01.2020. godine i okončava se najkasnije u roku od 6 mjeseci od zaključivanja ugovora o dodjeli sredstava. Prema stepenu završenosti projekat može biti:

-realizovan (završen) projekat, koji podrazumijeva da su projektne aktivnosti završene do dana podnošenja prijave na javni poziv,

-projekat u završnoj fazi realizacije, koji podrazumijeva da je procenat realizacije projektnih aktivnosti do dana podnošenja prijave na javni poziv jednak ili veći od 70% od ukupne vrijednosti opravdanih troškova projekta,

-projekat u toku realizacije, koji podrazumijeva da je procenat realizacije projektnih aktivnosti do dana podnošenja prijave na javni poziva jednak ili veći od 30%, a manji od 70% od ukupne vrijednosti opravdanihtroškova projekta.

Privredni subjekt na javni poziv može dostaviti samo jedan projekat, s tim da svaku stranu projekta obavezno potpisuJe i pečatom ovjerava lice ovlašteno za zastupanje privrednog subjekta.

 

Pravo učešća na javnom pozivu ima privredni subjekt koji ispunjava sljedeće uslove:

1)da ima registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske;

2)da je pretežna (osnovna) djelatnost iz Područja C - Prerađivačka industrija, i to iz sljedećih oblasti:

13- proizvodnja tekstila,

14- proizvodnja odjeće,

15- proizvodnja kože i proizvoda od kože,

16- prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala,

17- proizvodnja papira i proizvoda od papira,

22- proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa,

23- proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala,

25- proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme,

26- proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda,

27- proizvodnja električne opreme,

28- proizvodnja i instalacija mašina i opreme,

29- proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica,

30- proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava,

31- proizvodnja namještaja,

32- ostala prerađivačka industrija,

33- popravka instalacija mašina i oprema;

3)da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza na dan 30. septembar 2020. godine po osnovu direktnih i indiretnih poreza,

4)da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturisanja ili stečajnog ili likvidacionog postupka,

5)da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele sredstava nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,

6)da izradi projekat u skladu sa čl. 5. do 10. Uredbe o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima za podršku investicionim projektima u uslovima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona (u daljem tekstu: Uredba), koji sadrži sve obavezne elemente navedene u Okvirnoj metodologiji izrade projekta (Prilog 1 Uredbe) i da je njegova minimalna vrijednost 50.000 KM,

7)da nije u toku sudski postupak za povrat dodijeljenih podsticajnih sredstava iz prethodnih godina,

8)da nije smanjio broj radnika za više od 15% kada se uporedi broj radnika na dan 30. septembar 2020. godine u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine,

9)da privredni subjekt zapošljava najmanje pet radnika na dan 30. septembar 2020. godine,

10)da je privredni subjekt registrovan najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

Pored navedenih uslova iz prethodnog paragrafa ove tačke, uslov u vezi sa izmirenim poreskim obavezama, osim podnosioca prijave, obavezno je da ispunjava i privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj koje ima preko 50% učešća u kapitalu podnosioca prijave.

Privredni subjekt iz oblasti prerade drveta, obavezan je da ispuni i dodatni uslov, u smislu da je proizvođač finalnih ili polufinalnih proizvoda.

 

IV Potrebni dokumenti

Privredni subjekt obavezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1)prijava na javni poziv, koja se podnosi isključivo na propisanom obrascu (Prilog 3 Uredbe).

2)aktuelni izvod o upisu u sudski registar ili registar preduzetnika, koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave ili notara,

3)akt nadležnog okružnog privrednog suda da nije podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog ili likvidacionog postupka, koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave ili notara,

4)izjavu odgovornog lica da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele sredstava nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave, koja je ovjerena od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara,

5)projekat za ostvarivanje prava na sredstva, u štampanoj formi i na SB-u,

6)dokaze o realizaciji ulaganja po projektu, odnosno kopije računa sa pripadajućim bankovnim izvodima, koji se odnose na realizaciju projekta, a za period od 01.01.2020. godine od dana podnošenja prijave na javni poziv,

7)specifikaciju dokaza o realizaciji projektnih aktivnosti, urađenu na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 2 Uredbe, u štampanoj formi i na Sd-u,

8)kopije bilansa uspjeha i bilansa stanja za 2019. godinu, koje su predane kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske,

9)kopiju godišnje poreske prijave za porez na dohodak sa prilozima obrazaca 1004,1005 i 1006 za 2019. godinu, za preduzetnike koji ne izrađuju finansijske izvještaje,

Ukoliko je nabavka po projektu izvršena putem lizinga, odgođenog plaćanja i slično, kao dokaz dostavljaju se odgovarajući ugovori, anuitetni planovi kojim se reguliše plaćanje, dokazi o izvršenom plaćanju po anuitetnom planu do dana podnošenja prijave na javni poziv, te dokazi o fizičkoj realizaciji projekta (otpremnica dobavljača ili uvozna carinska deklaracija) i dr. Ukoliko se kao dokaz o realizaciji projekta dostavlja račun iz inostranstva, uz njega se, pored bankovnog izvoda, dostavlja i pripadajuća carinska deklaracija.

Dokazi o realizaciji projektnih aktivnosti obavezno se dostavljaju u skladu sa njihovim redoslijedom navedenim u specifikaciji.

U slučaju da se radi o projektu koji je u toku realizacije ili u završnoj fazi realizacije, privredni subjekt za nerealizovani dio projekta dostavlja račun ili ugovor o nabavci proizvoda, odnosno usluga. Kod utvrđivanja vrijednosti projekta ne priznaje se kao opravdani trošak realizacije dijela projekta, koji je u toku ili u završnoj fazi, ako privredni subjekt ne dostavi račun ili ugovor o nabavci proizvoda, odnosno usluga iz prethodnog paragrafa ove tačke.

Privredni subjekt koji ostvaruje izvoz preko posrednika ili zajednički izvoz sa drugim licima dostavlja kopije izvoznih ugovora, računa, odnosno otpremnica, izvoznih carinskih deklaracija i ostale prateće dokumentacije kao dokaz da je ostvario izvoz,

Uz ugovore, račune i ostalu dokumentaciju iz prethodnog paragrafa ove tačke, dostavlja se i njihova specifikacija, koja se izrađuje na propisanom obrascu koji se nalaziu Prilogu 4. Uredbe. Sastavni dio specifikacije iz prethodnog paragrafa ove tačke je i izjava o vrijednosti ostvarenog izvoza preko posrednika, koju potpisuju i ovjeravaju odgovorna lica privrednog subjekta koji je podnio prijavu na javni poziv i drugog privrednog subjekta koji učestvuje u izvozu.

Svi obrasci za popunjavanje (Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3, Prilog 4 i Prilog 5) mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/Pages/default.aspx

 

. Navedene obrasce potrebno je elektronski popuniti.

U slučaju da je privredni subjekt podnio zahtjev kod nadležnog organa za izdavanje dokumenta, a dokument nije izdat do dana podnošenja prijave na javni poziv, obavezan je da priloži kopiju zahtjeva kojim je traženo izdavanje određenog dokumenta, s tim da je dokument odmah po dobijanju dužan dostaviti Ministarstvu privrede i preduzetništva (u daljem tekstu: Ministarstvo). Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti dokaze o:

-razvrstavnju privrednog subjekta po pretežnoj djelatnosti,

-stanju direktnih i indirektnih poreskih obaveza na dan 30. septembar 2020. godine,

-vođenju sudskog postupka za povrat dodjeljenih podsticaja,

-zabrani korišćenja podsticaja,

-vremenu registracije privrednog subjekta,

-broju zaposlenih radnika,

-vrijednosti prodaje učinaka na inostranom tržištu u periodu od januara do septembra 2019. godine i periodu od januara do septembra 2020. godine, kao i za 2019. godinu.

Ministarstvo može pribaviti i druge podatke od inspekcijskih i drugih nadležnih organa, odnosno zatražiti od privrednog subjekta pojašnjenja, izjave i druge dokumente od značaja za rješavanje po zahtjevu.

 

V Razmatranje prijava

Prijave na javni poziv razmatraće Komisija za sprovođenje postupka dodjele sredstava (u daljen tekstu: Komisija), koju imenuje ministar privrede i preduzetništva.

Zadatak Komisije je da u skladu sa utvrđenim uslovima i kriterijumima razmotri i ocjeni prijave privrednih subjekata na javni poziv, kao i sačini prijedloge rang-lista korisnika sredstava. Nakon dobijanja saglasnosti na rang-liste od strane Upravnog odbora Kompenzacionog fonda Republike Srpske, ministar privrede i preduzetništva donosi rješenja i zaključuje pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa privrednim subjektima.

 

VI Obaveze korisnika sredstava

Privredni subjekt kojem su odobrena sredstva zaključuje sa Ministarstvom Ugovor o dodjeli sredstava kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Privredni subjekt prilikom zaključenja Ugovora o dodjeli sredstava obavezan je da za projekte koji su u toku realizacije dostavi Ministarstvu bankarsku garanciju u iznosu odobrenih sredstava i sa rokom važenja šest mjeseci od isteka perioda realizacije projekta.

Za projekte koji su u završnoj fazi realizacije, privredni subjekt prilikom zaključenja Ugovora o dodjeli sredstava obavezan je da dostavi Ministarstvu blanko potpisane i ovjerene mjenice sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrumentom obezbjeđenja povrata sredstava u slučaju neispunjavanja ugovorenih obaveza i nenamjenskog utroška sredstava.

Privredni subjekt obavezan je da blagovremeno Ministarstvu dostavi izvještaj uz dokaze o realizaciji preostalih aktivnosti po projektu u roku koji se utvrđuje u ugovoru o dodjeli sredstava. Privredni subjekt koji u ugovorenom roku ne dostavi izvještaj sa pratećim dokazima o namjenskom utrošku sredstava, obavezan je vratiti dodjeljena sredstva, uvećana za zateznu kamatu.

 

VII Podnošenje prijave

Javni poziv objavljuje se u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici Ministarstva i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 051/338-376 ili e mail: n.objerkovic@mpp.vladars.net.net radovic

Prijava na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se putem pošte na adresu:

Ministarstvo privrede i preduzetništva Trg Republike Srpske broj 1 78 000 Banja Luka Sa naznakom: „Javni poziv za dodjelu sredstava - NE OTVARATI".

 

Broj: 18.04.3-1112 /20

 Datum: 15.10.2020.godine

 

MINISTAR

Vjekoslav Petričević

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: