Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2018. godini

Datum objave:16.04.2018. 08:55 / Izvor: Akta.ba, 16.04.2018.

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2018. godini broj: 01-05-5-3161/18 od 12.04.2018. godine, u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Sl. novine FBiH" 9/10, u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-1521/17 od 02.03.2017. godine (u daljem tekstu: Pravilnik) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom br. 01-02-1521/17 od 02.03.2017.godine, br.01-02-2- 2575/18 od 27.03.2018. godine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2018. godini

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je izbor programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom (LOT I, LOT II, LOT III i LOT IV), koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljem tekstu: Fond) za finansiranje/sufinansiranje programa u 2018. godini.

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 3.600.000,00 KM, raspoređenih na četiri LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom, kako slijedi:

- LOT I: Za finansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba s invaliditetom - 1.600.000,00 KM;

- LOT II: Za finansiranje/sufinansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica - 1.100.000,00 KM;

- LOT III: Za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom - 300.000,00 KM;

- LOT IV: Za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe s invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona - 600.000,00 KM. 

 

II USLOVI, PRAVO SUDJELOVANJA I NAMJENE

Potrebno je da podneseni programi prema oblastima i grupama, kao i njihovi nosioci ispunjavaju određene zahtjeve i uslove za sudjelovanje u raspodjeli sredstava Fonda u okviru svakog LOT-a, kako slijedi:

 

Za sredstva iz LOT-a I za fmansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba s invaliditetom

Pravo sudjelovanja po Lotu I imaju privredna društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitne radionice.

Programi koji se finansiraju/sufinansiraju iz Lota I mogu se odnositi na jednu ili više sljedećih potreba i aktivnosti:

- Nabavka i održavanje sredstava i opreme za rad;

- Nabavka specijalnih pomagala i opreme za radne potrebe osoba s invaliditetom;

- Nabavka roba, materijala i sirovina, koji ne mogu biti predmetom neposredne preprodaje; nego isti moraju biti upotrebljeni kroz program;

- Adaptacija ili proširenje radnog prostora ukoliko je vezan uz prilagođavanje radnog prostora potrebama osoba s invaliditetom;

- Reparacija specijalnih pomagala i opreme;

- Sufinansiranje režijskih i komunalnih troškova - najviše do 10% od ukupne vrijednosti programa. Napomena: Komisija za vrednovanje programa u svom prijedlogu za raspodjelu sredstava subjektima po Lotu I za namjenu sufinansiranja režijskih i komunalnih troškova može predvidjeti dodjelu maksimalno 10% od ukupne vrijednosti predloženog iznosa za finansiranje/ sufinansiranje programa.

Uslovi za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa iz Lota I su:

- Da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih osoba s invaliditetom u odnosu na prethodnu godinu usljed neopravdanog otpuštanja radnika od strane poslodavca. Smanjenje broja zaposlenih osoba s invaliditetom smatra se opravdanim u slučaju da je do istog došlo: a) penzionisanjem zaposlene osobe s invaliditetom; b) gubljenjem invalidskog statusa zaposlene osobe s invaliditetom ili umanjenjem procenta invaliditeta ispod 60%; c) smrću uposlene osobe s invaliditetom; d) raskidom ugovora o radu do kojeg je došlo zbog dokumentovane teže povrede radnih obaveza od strane osobe s invaliditetom ili e) raskidom ugovora o radu sa osobom s invaliditetom na njen zahtjev, ukoliko zahtjev nije posljedica nesavjesnog odnosa poslodavca prema zaposlenoj osobi s invaliditetom, odnosno nepoštivanja zakonom zagarantovanih prava osobe;

- Da iskazane potrebe i aktivnosti budu na odgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u finansijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim ponudama-predračunima i drugim relevantnim dokazima;

- Da privredno društvo ili zaštitna radionica nema iskazan gubitak u prethodnoj godini;

- Da poslodavac nije niti u postupku stečaja niti likvidacije.

Maksimalan iznos za koji se može aplicirati po jednom programu/subjektu iz ovog LOT-a je 50.000,00 KM.

 

Za sredstva iz LOT-a II za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica:

Pravo sudjelovanja po Lotu II imaju privredna društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitne radionice.

Programi koji se finansiraju/sufinansiraju iz Lota II mogu se odnositi na jednu ili više sljedećih potreba i aktivnosti:

- Nabavka savremenih mašina, alata, odnosno osnovnih sredstava za rad;

- Nabavka roba, materijala i sirovina, koji ne mogu biti predmetom neposredne preprodaje, nego isti moraju biti upotrebljeni za razvojne aktivnosti;

- Nabavka specijalnih pomagala i opreme za novozaposlene osobe s invaliditetom;

- Kupovina i/ili zakup nepokretne imovine ili radnog prostora u svrhu razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica;

- Adaptacija, preuređenje ili izgradnja radnog prostora u svrhu razvoja postojećih djelatnosti ili uvođenja novih djelatnosti.

Uslovi za dodjelu sredstava po Lotu II su:

- Da privredno društvo, odnosno zaštitna radionica prije zaključenja ugovora o dodjeli sredstava, vlastitim sredstvima na neodređeno vrijeme zaposli jednu ili više nezaposlenih osoba koje ispunjavaju uslove iz člana 15. stav (6) Zakona, za čije novo zapošljavanje nisu dodijeljena sredstva novčanog stimulansa u protekla 24 mjeseca;

- Da privredno društvo i zaštitna radionica nema iskazan gubitak u prethodnoj godini;

- Da privredno društvo ili zaštitna radionica nema duga po osnovu javnih prihoda;

- Da iskazane potrebe i aktivnosti za koje se programom traži finansijska podrška budu na odgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u finansijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim ponudama-predračunima, biznis planom i drugim relevantnim dokazima;

- Da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih osoba s invaliditetom u odnosu na prethodnu godinu usljed neopravdanog otpuštanja radnika od strane poslodavca. Smanjenje broja zaposlenih osoba s invaliditetom smatra se opravdanim u slučaju da je do istog došlo: a) penzionisanjem zaposlene osobe s invaliditetom; b) gubljenjem invalidskog statusa zaposlene osobe s invaliditetom ili umanjenjem procenta invaliditeta ispod 60%; c) smrću uposlene osobe s invaliditetom; d) raskidom ugovora o radu do kojeg je došlo zbog dokumentovane teže povrede radnih obaveza od strane osobe s invaliditetom ili e) raskidom ugovora o radu sa osobom s invaliditetom na njen zahtjev, ukoliko zahtjev nije posljedica nesavjesnog odnosa poslodavca prema zaposlenoj osobi s invaliditetom, odnosno nepoštivanja zakonom zagarantovanih prava osobe.

- Da poslodavac nije niti u postupku stečaja niti likvidacije.

Maksimalan iznos za koji se može aplicirati po jednom programu/subjektu iz LOT-a II je 50.000,00 KM.

 

Za sredstva iz LOT-a III za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom:

III.1.  Programi profesionalne rehabilitacije koje provode privredna društva, zaštitne radionice i druga pravna lica prema Zakonu

Prilikom planiranja finansijskih troškova u okviru ovog programa privredna društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitne radionice i druga pravna lica prema Zakonu, nosioci programa mogu obuhvatiti sljedeće potrebe:

- Troškovi nabavke materijala i sirovina za potrebe praktičnog radnog osposobljavanja korisnika;

- Naknada za voditelja programa koji provodi radno osposobljavanje i po potrebi pružaju asistenciju u radu korisnicima programa može ukupno da iznosi najviše do 5% od ukupne vrijednosti programa; Napomena: Komisija za vrednovanje programa u svom prijedlogu za raspodjelu sredstava subjektima, za ovu namjenu može predvidjeti dodjelu maksimalno 5% od ukupne vrijednosti predloženog iznosa za finansiranje/ sufinansiranje programa.

- Naknada za rehabilitatore koji rade na radnom osposobljavanju korisnika do 10% od ukupne vrijednosti programa po rehabilitatoru; Napomena: Komisija za vrednovanje programa u svom prijedlogu za raspodjelu sredstava subjektima za ovu namjenu može predvidjeti dodjelu maksimalno 10% od ukupne vrijednosti predloženog iznosa za finansiranje/ sufinansiranje programa.

- Naknada za znakovne tumače ili asistente ukoliko postoji potreba;

- Troškovi ishrane i prijevoza mogu se planirati isklučivo za nezaposlene osobe. Troškovi ishrane po korisniku mogu iznositi maksimalno 1% prosječne mjesečne neto plaće u FBiH po danu. Troškovi prijevoza moraju biti specificirani u finansijskom planu u skladu sa stvarnim potrebama korisnika (najviše u vrijednosti mjesečne karte za prijevoz do i sa mjesta na kojem se provodi progam rehabilitacije). Za potrebe izvještavanja poslodavac mora imati dokaze o uplaćenim sredstvima i obračunski list isplaćenih troškova za svaki mjesec potpisan i ovjeren od strane poslodavca i korisnika sredstava. Iznos troška po ovom osnovu mora biti preciziran u ugovoru o radnom osposobljavanju.

Programi profesionalne rehabilitacije koje provode privredna društva, zaštitne radionice i druga pravna lica prema Zakonu mogu obuhvatiti sljedeće mjere i aktivnosti:

- analiza mogućnosti radnog angažovanja, zapošljavanja i uključivanja u rad nezaposlenih osoba s invaliditetom, korisnika programa;

- radno osposobljavanje, održavanje i usavršavanje radnih sposobnosti do zaposlenja;

- informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu;

- razvitak motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom za korištenje odabrane tehnologije.

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po subjektu/programu profesionalne rehabilitacije koje provode privredna društva, zaštitne radionice i druga pravna lica prema Zakonu u okviru LOT-a III je 50.000,00 KM.

 

III.2.  Programi profesionalne rehabilitacije koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove:

Prilikom planiranja finansijskih troškova u okviru programa ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove kao nosioci programa mogu obuhvatiti sljedeće potrebe:

- Uplata školarine za jednu školsku godinu dokvalifikacije ili prekvalifikacije;

Uplatu školarine za kompletnu prekvalifikaciju u okviru vanrednog srednjeg školovanja je moguće planirati budžetom ukoliko obrazovna ustanova organizuje polaganje razlike predmeta i kompletne prekvalifikacije u periodu ne dužem od jedne školske godine;

- Nabavka pomagala i opreme neophodne korisnicima u učenju i radu;

- Sufinansiranje ishrane i prijevoza nezaposlenih korisnika programa za dane koje će provesti u školskoj ustanovi. Troškovi ishrane mogu iznositi maksimalno 1% prosječne mjesečne neto plaće u FBiH po danu. Troškovi prijevoza moraju biti specificirani u finansijskom planu u skladu sa stvarnim potrebama korisnika. Navedeni troškovi ishrane i prijevoza subjekat koji provodi rehabilitaciju uplaćuje na račun korisnika. Za potrebe izvještavanja subjekat mora imati dokaze o uplaćenim sredstvima i obračunsku listu isplaćenih troškova za svaki mjesec potpisanu i ovjerenu od strane subjekta i korisnika sredstava.

Programi koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove mogu obuhvatiti sljedeće mjere i aktivnosti:

- Profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti;

- Dokvalifikacija i prekvalifikacija;

- Informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu;

- Prijedlozi o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu, uz procjenu mogućnosti primjene;

- Razvitak motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom o korištenju odabrane tehnologije;

- Informiranje i potpora u izvorima finansiranja;

- Pripremanje i stručna pomoć pri osposobljavanju i obrazovanju;

- Tehnička pomoć, potpora, praćenje i procjena rezultata u primjeni ovih mjera i aktivnosti.

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po subjektu/programu profesionalne rehabilitacije koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove u okviru LOT-a III je 50.000,00 KM.

 

Uslovi za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije iz tačaka III.1 i III.2 u okviru LOT-a III su:

- Da se dostavi pismeni dokaz o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju izdan od strane kantonalne službe za zapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe s invaliditetom koja u prvom stepenu odlučuje o ovom pravu (prema članu 12. Zakona);

- Da osobi s invaliditetom za koju se aplicira na program rehabilitacije invalidnost nije nastala na radnom mjestu (invalid rada);

- Da iskazane potrebe i aktivnosti za koje se programom traži finansijska podrška budu na odgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u finansijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim ponudama-predračunima i drugim relevantnim dokazima u prilogu;

- Da se dostavi detaljan program profesionalne rehabilitacije koji će proći osoba s invaliditetom, sa naznačenim trajanjem programa (ukupan broj sati koje će korisnik provesti u programu sa dinamikom realizacije);

- Da osobe obuhvaćene programom ispunjavaju uslove iz člana 15. stav (6) Zakona;

- Ako se radno osposobljavanje vrši dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom osobe s invaliditetom radi njezina upošljavanja, taj vid radnog osposobljavanja može ostvariti osoba s invaliditetom do navršenih 55 godina života koja se, s obzirom na prirodu i vrstu preostale radne sposobnosti, može osposobiti za rad na odgovarajućem poslu s punim radnim vremenom, što utvrđuje stručno tijelo za ocjenjivanje radne sposobnosti po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

- Svi subjekti iz tačke III.1. (Programi profesionalne rehabilitacije koje provode privredna društva, zaštitne radionice i druga pravna lica prema Zakonu) u okvitu Lot-a III su obavezni aplicirati za namjenu radnog osposobljavanja, održavanja i usavršavanja radnih sposobnosti do zaposlenja;

- Subjektima iz prethodnog stava će po potpisivanju ugovora biti isplaćen iznos od 70% od ukupnih dodijeljenih sredstava. Svi subjekti iz prethodnog stava, odnosno subjekti koji apliciraju za namjenu radnog osposobljavanja, održavanja i usavršavanja radnih sposobnosti do zaposlenja, dužni su po provedenom radnom osposobljavanju, održavanju i usavršavanju radnih sposobnosti do zaposlenja, a najkasnije u roku od 6 mjeseci po provedbi navedene mjere, Fondu dostaviti dokaz o zaposlenju na neodređeno vrijeme najmanje 50% lica za koja je korisnik proveo navedenu aktivnost. U suprotnom, subjektu neće biti isplaćen iznos od preostalih 30% sredstava, te gubi pravo apliciranja na buduće javne pozive Fonda do ispunjenja iznad navedenog uslova;

- Osoba za koju se aplicira ne može istovremeno biti podržana sredstvima Fonda po drugim osnovama, niti sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi zapošljavanja ili drugih donatora;

- Da aplikant nije niti u postupku stečaja niti likvidacije i da nije poslovao sa gubitkom u prethodnoj godini;

- Da osoba za čije radno osposobljavanje se aplicira ranije nije koristila sredstva za istu namjenu, osim u slučaju sticanja višeg stepena školske/stručne spreme;

- Da aplikant, ukoliko je obveznik, ispunjava obaveze iz članova 18. i 19. Zakona i da redovno popunjava EP obrasce. Ukoliko aplikant nije ispunjavao predmetnu obavezu, Fond će kao ispunjenje uslova uvažiti zaključeni ugovor s Fondom o obročnoj otplati duga po osnovu članova 18. i 19. Zakona.

 

III.3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetom same apliciraju

Osobe s invaliditetom mogu samostalno aplicirati na program profesionalne rehabilitacije kroz vanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje.

Finansijski troškovi u okviru programa profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetom same apliciraju kao nosioci programa mogu obuhvatiti sljedeće potrebe:

- Finansiranje/sufinansiranje školarine za jednu godinu dokvalifikacije ili prekvalifikacije. Izuzetno, osobe s invaliditetom mogu aplicirati i za finansiranje/sufinansiranje školarine za dvije godine dokvalifikacije ili prekvalifikacije ukoliko se ista vrši u jedinstvenom periodu ne dužem od 12 mjeseci.

- Finansiranje/sufinansiranje školarine za kompletnu prekvalifikaciju u okviru vanrednog srednjeg školovanja je moguće planirati ukoliko obrazovna ustanova organizuje polaganje razlike predmeta i kompletne prekvalifikacije u periodu ne dužem od jedne školske godine;

- Finansiranje/sufinansiranje školarine za dodiplomski ili postdiplomski studij.

Uslovi za dodjelu sredstava za programe profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetom mogu same aplicirati:

- Da osobe ispunjavaju uslove iz člana 15. stav (6) Zakona;

- Da osoba s invaliditetom prolazi kroz program vanrednog srednjeg školovanja, visokog stručnog obrazovanja ili postdiplomskog obrazovanja, odnosno da je već izvršila proceduru upisa, što se dokazuje najkasnije prilikom zaključenja ugovora o dodjeli sredstava sa Fondom;

- Da se dostavi pismeni dokaz o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju izdan od strane kantonalne službe za zapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe s invaliditetom koja u prvom stepenu odlučuje o ovom pravu (prema članu 12. Zakona);

- Da potrebe i aktivnosti za koje se programom traži finansijska podrška budu na odgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u finansijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim predračunima za školarinu izdatim i ovjerenim od strane ustanove koja provodi profesionalnu rehabilitaciju;

- Da osobi s invaliditetom za koju se aplicira na program rehabilitacije invalidnost nije nastala na radnom mjestu;

- Ako se radno osposobljavanje vrši dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom osobe s invaliditetom radi njezina upošljavanja, taj vid radnog osposobljavanja može ostvariti osoba s invaliditetom do navršenih 55 godina života koja se, s obzirom na prirodu i vrstu preostale radne sposobnosti, može osposobiti za rad na odgovarajućem poslu s punim radnim vremenom, što utvrđuje stručno tijelo za ocjenjivanje radne sposobnosti po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

- Da osoba koja aplicira ranije nije koristila sredstva za namjenu profesionalne rehabilitacije za školovanje, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za sticanje zvanja drugačijeg od onog na koje aplicira, osim u slučaju sticanja višeg stepena školske/stručne spreme;

- Da ustanova koja vrši profesionalnu rehabilitaciju aplikanta ispunjava obaveze iz članova 18. 19. Zakona i da redovno popunjava EP obrasce. Ukoliko ustanova nije ispunjavala predmetnu obavezu, Fond će kao ispunjenje uslova uvažiti zaključeni ugovor s Fondom o obročnoj otplati duga po osnovu članova 18. i 19. Zakona.

Korisnici čije profesionalno osposobljavanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija traje dvije ili više godina, mogu biti korisnici programa profesionalne rehabilitacije i u narednoj godini, ukoliko uz aplikaciju dostave dokaz da su uspješno završili prethodni obrazovni/nastavni ciklus prekvalifikacije ili dokvalifikacije (ovjerena kopija).

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu profesionalne rehabilitacije za osobe s invaliditetom koje samostalno apliciraju u okviru LOT-a III (III.3) je 5.000,00 KM.

 

- Za sredstva iz LOT-a IV za finasiranje/sufinasiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe s invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona:

Programi koji se finansiraju/sufinansiraju iz LOT-a IV mogu se odnositi na sljedeće potrebe i aktivnosti:

- Nabavka ili reparacija potrebnih sredstava rada, specijalnih pomagala i opreme;

- Poboljšanje uslova rada, adaptacija radnog prostora i njihovo prilagođavanje potrebama osoba s invaliditetom;

- Nabavka roba, materijala i sirovina koji ne mogu biti predmetom neposredne preprodaje, nego isti moraju biti upotrebljeni za programske aktivnosti;

- Sufinansiranje troškova asistencije u radu i drugih tekućih troškova.

Uslovi za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa iz ove oblasti su:

- Da korisnik sredstava u momentu objavljivanja javnog poziva ne koristi novčani stimulans za samozapošljavanje od Fonda;

- Da osobe koje ostvaruju pravo po članu 56. stav 2. i 3. Zakona u momentu objavljivanja javnog poziva ne koriste pravo na novčani stimulans za zapošljavanje od Fonda;

- Da korisnik sredstava nema dugovanja po osnovu javnih prihoda.

Ukoliko vlasnik obrta želi aplicirati za sebe i osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo po članu 56. stav 2. i 3. Zakona obavezno podnosi odvojene aplikacije.

Korisnici sredstava Fonda po LOT-u IV po Javnom pozivu od 27.09.2017. godine nemaju pravo aplicirati na isti LOT u okviru ovog Javnog poziva.

Maksimalan iznos za koji se može aplicirati po jednom programu/subjektu u okviru ovog LOT-a je 5.000,00 KM.

 

III NAČIN APLICIRANJA

Aplikant može aplicirati u skladu sa odredbama Pravilnika na više Lotova, ali na svaki od ponuđenih lotova može aplicirati samo sa jednim programom.

Aplikanti podnose prijedloge programa na odgovarajućem aplikacionom obrascu Fonda i to:

- Za sredstva iz LOT-a I za programe održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba s invaliditetom JPA L-1;

- Za sredstva iz LOT-a II za razvoj privrednih društava i zaštitnih radionica na aplikacionom obrascu JPA L-2;

- Za sredstva iz LOT-a III programi profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom za privredna društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitne radionice i druga pravna lica prema Zakonu na aplikacionom obrascu JPA L-3.1.;

- Za sredstva iz LOT-a III programi profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom za ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove na aplikacionom obrascu JPA L-3.2.;

- Za sredstva iz LOT-a III programi profesionalne rehabilitacije za koje osobe s invaliditetom same apliciraju kao nosioci programa na aplikacionom obrascu OSI-JPA L-3.3.;

- Za sredstva iz LOT-a IV za finasiranje/sufinasiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe s invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona SP-JPA L-4;

Aplikacioni obrazac se može preuzeti:

- u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo.

- na internet stranici Fonda: www.fond.ba

NAPOMENA: Korisnici sredstava ne mogu aplicirati na isti Lot više od jednom godišnje, sa izuzetkom Lota I i II, gdje se prednost pri raspodjeli sredstava daje subjektima kojim po prethodnom javnom pozivu Fonda nisu dodijeljena sredstva.

NAPOMENA!

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora br. 01-05-5-1832/16 od 22.03.2016. godine i Odlukom o dopunama Odluke br. 01-05-5-1832/16 od 22.03.2016. godine usvojenoj 08.09.2016. godine (br. Odluke: 01-05-5-6351/16), prilikom dostavljanja dokaza o invaliditetu prema potrebama javnog poziva obavezno se dostavlja validan dokaz o invaliditetu kako slijedi:

- Za kategoriju „neratnih invalida" - uvažava se svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdato u periodu od 2007. godine do danas ili rješenje centra za socijalni rad izdato na osnovu gore navedenog nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje (original ili ovjerena kopija).

- Kategorija lica sa mentalnom retardacijom / intelektualnim teškoćama - bilo koji akt (rješenje, potvrda, uvjerenje, nalaz) nadležnog organa, iz kojeg je vidljivo da se radi o licu sa lahkom ili umjerenom mentalnom retardacijom ili nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje, koje se smatra važećim za kategoriju „neratnih invalida" (original ili ovjerena kopija).

- Za kategoriju ratnih vojnih invalida - kao dokaz se uvažava nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje donesen nakon početka postupka revizije u julu 2010. godine, ukoliko je iz nalaza moguće utvrditi da se radi o tzv. „revizionom nalazu"(ovjerena kopija) i odgovarajuća potvrda/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (original).

- Za kategoriju ratnih vojnih invalida koji su u postupku revizije izvedeni iz prava, a koji su tužili i gdje je presudom Vrhovnog suda Federacije BiH rješenje nadležnog federalnog ministarstva poništeno i predmet vraćen na ponovni postupak, kao dokaz se uvažava ovjerena kopija naprijed navedene presude uz priloženu informaciju od nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu u kojoj fazi je predmetni postupak, te ako je završen kakvo je rješenje doneseno (original).

- Za kategoriju civilnih žrtava rata - kao dokaz se uvažava, kao i kod „neratnih" invalida, svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdat u periodu od 2007. godine do danas ili rješenje nadležne službe socijalne zaštite o utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja, odnosno potvrda/uvjerenje ove službe (original ili ovjerena kopija).

- Svim osobama kojim je invaliditet utvrđen u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vojnog invaliditeta („Službene novine FBiH" 41/04), uvažava se nalaz, ocjena ili mišljenje doneseno na osnovu navedenog akta, uključujući neratne i druge invalide kojim je invaliditet utvrđen na osnovu iznad navedenog Pravilnika.

 

Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac za podnošenje prijedloga programa, u okviru LOT-ova I, II, III i IV podnosilac obavezno prilaže sljedeće dokumente:

- Rješenje o registraciji poslodavca, odnosno rješenje o registraciji odgovarajućeg oblika obavljanja samostalne ili poljoprivredne djelatnosti (ovjerena kopija);

- Rješenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti - statistika (ovjerena kopija);

- Uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj (ovjerena kopija);

- PDV broj ako je subjekt registrovan kao PDV obveznik (ovjerena kopija);

- Lista osiguranih lica kod Porezne uprave FBiH - ne starija od dana objavljivanja javnog poziva (original);

- Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodne tri godine (ovjerena kopija). Za lica koja obavljaju samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost Obrazac SPR 1053 za prethodnu godinu (ovjerena kopija), a za one koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena kopija);

- Uvjerenje da subjekt nema duga po osnovu javnih prihoda izdano od Porezne uprave FBiH, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva (original);

- Uvjerenje da subjekt nema duga po osnovu indirektnih poreza izdano od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva (original).

Ukoliko korisnik sredstava nije obveznik indirektnog oporezivanja dostavlja izjavu ovjerenu pečatom i potpisom;

- Potvrda poslovne banke da podnosilac zahtjeva nema blokiran glavni transakcijski račun (potvrda o solventnosti) - ne starija od dana objavljivanja javnog poziva (original). Za poslodavce koji posluju preko jedinstvenog računa trezora, dostavlja se izjava ovjerena pečatom i potpisom u kojoj se navodi: broj računa trezora, šifra prihoda, budžetski kod i šifra općine;

- Izjava da osoba na čije ime se dodjeljuju sredstva nije podržana sredstvima Fonda po drugim osnovama, niti sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi zapošljavanja ili sredstvima drugih donatora (original);

- Tabelarni prikaz svih osoba s invaliditetom koje su zaposlene u privrednom društvu za zapošljavanje osoba s invaliditetom ili zaštitnoj radionici. Tabela zaposlenih osoba mora sadržavati najmanje ime i prezime osobe, vrstu i stepen invaliditeta, period na koji su navedene osobe zaposlene kao i naziv radnog mjesta.

 

Ovisno o LOT-u za koji se aplicira, aplikanti su dužni dostaviti i sljedeću dodatnu dokumentaciju:

LOT I

- Biznis plan;

- Izvod iz sudskog registra, ne stariji od dana objavljivanja javnog poziva (original);

- Originalnu izjavu da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih osoba s invaliditetom u odnosu na prethodnu godinu usljed neopravdanog otpuštanja radnika od strane poslodavca (Lot I);

- Dokaz da je privredno društvo ili zaštitna radionica zaposlene osobe s invaliditetom zadržalo u radnom odnosu, dokaz da je izvršena zamjena odnosno zapošljavanje nove osobe s invaliditetom ili dokaz da je do smanjenja broja zaposlenih osoba s invaliditetom došlo uslijed opravdanih razloga - ovjerena kopija dokumenta koji dokazuje razlog raskida ugovora: rješenje o penzionisanju, rješenje o umanjenju ili ukidanju invalidskog statusa, smrtni list, sporazumni raskid ugovora, rješenje o otkazu ugovora o radu sa popratnom dokumentacijom, otkaz osobe s invaliditetom sa navedenim razlogom, itd. Također, neophodno je dostaviti informacije o zamjeni zaposlene osobe s invaliditetom, ukoliko je do iste došlo u skladu sa članom 21. Pravilnika (ovjerena kopija ugovora o radu i ovjerena kopija prijave radnika kod Porezne uprave FBiH);

- Odgovarajući predračuni, ponude i drugi relevantni dokazi za aplicirane nabavke, kupovinu, adaptaciju ili najam;

- Finansijski izvještaj o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene za prethodnu godinu za sve obveznike po članu 55. Zakona ili orginalnu izjavu da do ostvarenja prihoda i rashoda po navedenom osnovu u prethodnoj godini nije došlo.

- Dokaz o vlasništvu, posjedu ili najmu objekta na period ne kraći od 5 godina od dana apliciranja, ukoliko subjekt aplicira za namjenu iz člana 5. stav (2) tačka d) Pravilnika - Adaptacija ili proširenje radnog prostora ukoliko je vezan uz prilagođavanje radnog prostora potrebama osoba s invaliditetom (zemljišno-knjižni izvadak, posjedovni list, ugovor o najmu ili akt nadležnog organa - ovjerena kopija).

LOT II

- Dokaz o invaliditetu za osobe obuhvaćene programom razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica (ovjerena kopija);

- Dokaz o invaliditetu za osobu/e koje je privredno društvo, zaštitna radionica dužna zaposliti u okviru LOT-a II vlastitim sredstvima na neodređeno vrijeme a koje ispunjavaju uslove iz člana 15. stav (6) Zakona (ovjerena kopija);

- Biznis plan;

- Izvod iz sudskog registra, ne stariji od dana objavljivanja javnog poziva (original)

- Izjava kojom se poslodavac obavezuje izvršiti zapošljavanje jedne ili više osoba s invaliditetom po LOT II (izjava obavezno sadrži: ime i prezime osobe s invaliditetom, procenat i vrsta invaliditeta, kontakt podatke);

- Potvrda da osoba koju poslodavac zapošljava u okviru LOT-a II nije u radnom odnosu, koja nije starija od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno potvrda da se vodi na evidenciji kod nadležne kantonalne službe za zapošljavanje ili, ukoliko se osoba ne vodi na evidenciji Službe za zapošljavanje potvrda službe PIO/MIO ili Poreske uprave FBiH da se ne vodi kao obveznik uplate poreza i doprinosa (original);

- Dokaz da je privredno društvo ili zaštitna radionica zaposlene osobe s invaliditetom zadržalo u radnom odnosu, dokaz da je izvršena zamjena odnosno zapošljavanje nove osobe s invaliditetom ili dokaz da je do smanjenja zaposlenih osoba s invaliditetom došlo uslijed opravdanih razloga - ovjerena kopija dokumenta koji dokazuje razlog raskida ugovora: rješenje o penzionisanju, rješenje o umanjenju ili ukidanju invalidskog statusa, smrtni list, sporazumni raskid ugovora, rješenje o otkazu sa popratnom dokumentacijom, otkaz osobe s invaliditetom sa navedenim razlogom, itd. Također, neophodno je dostaviti informacije o zamjeni zaposlene osobe s invaliditetom, ukoliko je do iste došlo u skladu sa članom 21. Pravilnika (ovjerena kopija Ugovora o radu i ovjerena kopija prijave radnika kod Porezne uprave FBiH);

- Odgovarajući predračuni, ponude i drugi relevantni dokazi za aplicirane nabavke, kupovinu, adaptaciju ili najam;

- Ukoliko po Lotu II aplikant planira namjenu kupovine nepokretne imovine ili radnog prostora, dužan je dostaviti zemljišno-knjižni izvadak i nacrt kupoprodajnog ugovora koji sadrži detaljne informacije o uslovima kupoprodaje;

- Finansijski izvještaj o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene za prethodnu godinu za sve obveznike po članu 55. Zakona ili orginalnu izjavu da do ostvarenja prihoda i rashoda po navedenom osnovu u prethodnoj godini nije došlo;

- Dokaz o vlasništvu, posjedu ili najmu objekta na period ne kraći od 5 godina od dana apliciranja, ukoliko subjekt aplicira za namjenu iz člana 6. stav (1) tačka e) Pravilnika,- Adaptacija, preuređenje ili izgradnja radnog prostora u svrhu razvoja postojećih djelatnosti ili uvođenja novih djelatnosti (zemljišno-knjižni izvadak, posjedovni list, ugovor o najmu ili akt nadležnog organa).

LOT III

- Dokaz o invaliditetu za osobe obuhvaćene programom profesionalne rehabilitacije (ovjerena kopija);

- Potvrda sa zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti za osobe za koje se provodi radno osposobljavanje, održavanje i usavršavanje radnih sposobnosti do zaposlenja (original);

- Potvrda sa zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti za osobe za koje je planirana namjena troškova hrane i prijevoza u okviru Lota III (original);

- Izjava kojom se aplikant obavezuje da će po provedenom radnom osposobljavanju, održavanju i usavršavanju radnih sposobnosti do zaposlenja, a najkasnije u roku od 6 mjeseci po provedbi navedene mjere, Fondu dostaviti dokaz o zaposlenju na neodređeno vrijeme za najmanje 50% lica za koja je proveo navedenu aktivnost (original);

- Pismeni dokaz o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju izdan od strane kantonalne službe za zapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe s invaliditetom koja u prvom stepenu odlučuje o ovom pravu prema članu 12. Zakona (original). Korisnik nije dužan dostaviti navedeni dokaz ukoliko nastavlja školovanje za spremu za koju je prethodno dostavio spomenuti dokument;

Ukoliko korisnik nije dobio potvrdu od Službe za zapošljavanje zbog dužine trajanja procedure, dostavlja dokaz da je blagovremeno predao službi zahtjev za priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju (original ili ovjerenu kopiju);

- Odgovarajući predračuni, ponude i drugi relevantni dokazi za aplicirane nabavke, kupovinu, adaptaciju ili najam;

- Finansijski izvještaj o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene za prethodnu godinu za sve obveznike po članu 55. Zakona ili orginalnu izjavu da do ostvarenja prihoda i rashoda po navedenom osnovu u prethodnoj godini nije došlo.

LOT IV

- Dokaz o invaliditetu za osobe obuhvaćene programom održivosti zaposlenosti: za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe s invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona (ovjerena kopija);

- Osobe s invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona, a apliciraju na sredstva iz LOT-a IV, dužne su dostaviti rodni ili vjenčani list kojim dokazuju rodbinsku/bračnu vezu (ovjerena kopija).

 

Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac za podnošenje prijedloga programa, u okviru LOT-a III, osobe koje samostalno apliciraju na programe profesionalne rehabilitacije obavezno prilažu:

- Rodni list (ovjerena kopija);

- Potvrda o prebivalištu (original);

- Dokaz o ranijem školovanju (ovjerena kopija);

- Dokaz o invalidnosti (ovjerena kopija);

- Predračun za školarinu za vanredno srednje školovanje ili visoko stručno obrazovanje, odnosno postdiplomski studij (original);

- Potvrdu obrazovne ustanove da u predmetnoj školskoj godini vrši oblik profesionalnog rehabilitacije za koju osoba aplicira (ovjerena kopija ugovora o školovanju ili studiranju);

- Ovjerena kopija (potvrde, svjedočanstva) da su lica uspješno završila prethodni obrazovni/nastavni ciklus profesionalnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili dokvalifikacije, ukoliko su ranije koristili sredstva Fonda za svrhu prekvalifikacije ili dokvalifikacije;

- Dokaz o izvršenom upisu u određenu obrazovnu ustanovu: ugovor o školovanju/studiranju ili potvrda obrazovne ustanove (original). Navedeni dokaz se dostavlja najkasnije na dan potpisivanja ugovora sa Fondom;

- Pismeni dokaz o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju izdan od strane kantonalne službe za zapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe s invaliditetom koja u prvom stepenu odlučuje o ovom pravu prema članu 12. Zakona (original). Korisnik nije dužan dostaviti navedeni dokaz ukoliko nastavlja školovanje za spremu za koju je prethodno dostavio spomenuti dokument;

Ukoliko korisnik nije dobio potvrdu od Službe za zapošljavanje zbog dužine trajanja procedure, dostavlja dokaz da je blagovremeno predao službi zahtjev za priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju (original ili ovjerenu kopiju).

 

IV VREDNOVANJE APLIKACIJA

Vrednovanje pristiglih aplikacija vrši komisija koju imenuje Upravni odbor Fonda, a u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-1521/17 od 02.03.2017. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom br. 01-02-1521/17 od 02.03.2017.godine, br.01-02-2- 2575/18 od 27.03.2018. godine, dostupnih na internet stranici Fonda, www.fond.ba.

Sa aplikantima koji Odlukom Upravnog odbora budu budu uvršteni u respodijelu sredstava zaključuje se ugovor kojim su bliže definisana međusobna prava i obaveze. Vremenski okvir za implementaciju programa je šest mjeseci, izuzev za programe profesionalne rehabilitacije, čiji vremenski okvir implementacije se veže za trajanje predmetne školske godine.

 

V PODNOŠENJE APLIKACIJE

Popunjen aplikacioni obrazac sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište br. 10 71000 Sarajevo, BiH

sa naznakom „Javni poziv 2018. - finansiranje/sufinansiranje programa - NE OTVARATI"

 

- Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

- Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.

- Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

- Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

 

Aplikacione obrazce možete preuzeti:

 

Datum objave: 16.04.2018. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti