Javni poziv za dostavljanje prijava obrtnika po osnovu Programa: Edukacija mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje

Datum objave: 03.07.2021. 09:04 / Izvor: Akta.ba, 02.07.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo privrede

 

Broj: 07-05-11-26758/21

Sarajevo, 02.07.2021. godine

 

Na osnovu Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15), Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/21), tačke II podtačka 1.2. redni broj 8. Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera Ministarstva privrede Kantona Sarajevo utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 8/21), Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2021. godinu, broj: 07-05-15-26230/21 od 28.06.2021. godine, a u skladu sa članom 3. stav (4) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/21), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava obrtnika po osnovu Programa:

"Edukacija mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje"

 

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je subvencioniranje troškova obrtnika za zapošljavanje mladih putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a po osnovu Programa "Edukacija mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje".

 

Pravo učešća (Korisnici programa)

Pravo na dodjelu poticajnih sredstava za subvencioniranje troškova po ovom Programu ostvaruju poslovni subjekti - obrtničke radnje koje na osnovu objavljenog javnog poziva podnesu prijavu, dostave potvrde o uredno izmirenim zakonskim obavezama i članstvu u Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo i koje u roku od četiri mjeseca mogu omogućiti praktično iskustvo i vještine rada za novozaposlenog radnika. Odabrani korisnik sredstava, koji uredno prijavi novozaposlenog radnika, po završetku interne obuke ima pravo na poticajna sredstva i ima obavezu da novozaposlenog radnika o svom trošku zadrži u radnom odnosu još najmanje osam mjeseci. Prihvatljiva aktivnost je zaposlenje mladih osoba starosti 18 do 35 godina, izvođenje praktičnog programa interne obuke i vježbi za obavljanje poslova u obrtničkoj radnji u skladu sa registrovanom osnovnom djelatnosti. Prihvatljivi korisnici su obrtničke radnje koje podnesu prijavu, dostave traženu dokumentaciju i koje u roku od četiri (4) mjeseca mogu omogućiti praktično iskustvo i vještine rada za novozaposlenog radnika, sa obavezom da novozaposlenog radnika o svom trošku pod istim uslovima zadrže u radnom odnosu još najmanje osam (8) mjeseci. Pravo učešća po javnom pozivu ne mogu ostvariti obrtnici koji djelatnost ne obavljaju kao osnovno zanimanje i oni koji obavljaju  sljedeće djelatnosti: trgovačka, ugostiteljska, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarna poljoprivreda, i igre na sreću.

Napomena: Po osnovu ovog javnog poziva, podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu. Podnosilac prijave, subjekt, može ostvariti pravo na poticaj po samo jednom pojedinačnom programu iz Programa utroška sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2021. godinu, a može podnijeti najviše dvije prijave, tj. po jednu prijavu za dva pojedinačna programa. U slučaju da subjekt podnosi dvije prijave po dva pojedinačna programa iz Programa utroška sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2021. godinu, obavezan je u prijavama navesti koja prijava je prioritetna.

 

Namjena i cilj poticajnih grant sredstava.

Ovim programom planirano je da se poticajnim sredstvima odobrenim obrtničkim radnjama osigura interna edukacija/obuka u trajanju od četiri mjeseca za cca 20 mladih osoba, sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo, te da se ovim mladim osobama omogući usvajanje ključnih vještina i kompetencija za rad u obrtničkim zanimanjima i na taj način osigura njihovo zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Način i iznos dodjele poticaja

Ukupna raspoloživa poticajna grant sredstva za ovaj Program iznose: 190.000,00 KM, a ista se raspoređuju na sljedeći način:

a) Korisnik koji stare i tradicionalne zanate - obrte obavlja kao osnovnu djelatnost i po tom osnovu plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu (paušalci) za vrijeme trajanja obuke (četiri mjeseca) po jednom zaposlenom ostvaruje pravo na iznos mjesečne bruto subvencije od 900,00 KM. Ovaj iznos obuhvata isplatu minimalne mjesečne neto plaće za prvu godinu rada u iznosu od 500,00 KM za polaznika i dio troškova svih zakonom propisanih poreza i doprinosa na neto platu, kao i drugih naknada za novozaposlenog radnika.

b) Korisnik koji stare i tradicionalne zanate - obrte ili drugi obrt obavlja kao osnovnu djelatnost a registrovan je u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH", broj 35/09 i 42/11), te po tom osnovu plaća porez na dohodak u skladu sa zakonom propisanim iznosom, za vrijeme trajanja obuke ( četiri mjeseca) po jednom zaposlenom ostvaruje pravo na iznos mjesečne bruto subvencije od 1.000,00 KM. Ovaj iznos obuhvata isplatu minimalne neto mjesečne plaće za prvu godinu rada u iznosu od 600,00 KM za polaznika interne obuke i dio troškova svih zakonom propisanih poreza i doprinosa na neto plaću i drugih naknada za novozaposlenog radnika.

 c) Mentor je zaposlenik ili vlasnik obrta koji je nadležan za prenošenje stručnih znanja i vještina i nadgledanje rada polaznika stručnog osposobljavanja ili osposobljavanja na radnom mjestu. Mentor treba imati odgovarajuće zanimanje, nivo obrazovanja ili radno iskustvo (najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje mentorira ukoliko ne ispunjava uvjet stručne spreme) na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja. Stručno osposobljavanje za rad mentor može provoditi u skladu sa zakonom, tj. za maksimalno tri osobe. Mjesečna bruto naknada mentoru po novozaposlenoj osobi iznosi 200,00 KM, a istom pripada naknada za svih 12 mjeseci. Subvencioniranje cjelokupnih troškova vrši se po isteku obuke na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije koja uključuje: fotokopiju ugovora o radu zaključenog sa novozaposlenom osobom, fotokopiju specifikacije uz isplatu plaće (Obrazac 2001), Obrazac MIP 1023, platne liste za novozaposlenu/e osobu i izvode sa računa kao dokaz o isplati plate polazniku obuke.). 

Podnosilac prijave - subjekt male privrede dužan je uz prijavu na ovaj javni poziv dostaviti od nadležnog organa ovjerenu izjavu ovlaštenog lica za zastupanje ovog subjekta, a kojom izjavom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću ovo lice potvrđuje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije osuđivan za kaznena djela i prekršaj.

 

Obaveze korisnika poticajnih sredstava

Odabrani Korisnik po ovom Javnom pozivu obavezan je da po donošenju Odluke Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju liste odabranih Korisnika u roku od pet radnih dana izvrši odabir osobe, te sa Ministarstvom privrede zaključi ugovor kojim se obavezuje da novozaposlenog radnika nakon provedene obuke o svom trošku zadrži u radnom odnosu još najmanje osam mjeseci. Korisnik sredstava po ovom programu obavezan je, prije zaključenja ugovora o dodjeli poticajnih sredstava, dostaviti bjanko ovjerenu mjenicu sa ovjerenom mjeničnom izjavom, koja se može realizirati do visine iznosa odobrenih ovih sredstava uvećanog za ugovorne kazne i zakonske zatezne kamate. Troškovi obezbjedenja ove mjenice padaju na teret korisnika sredstava. Također, Korisnik poticajnih sredstava obavezan je da prije zaključenja Ugovora odredi mentora i sa odabranom osobom zaključi ugovor o radu, te u roku od pet radnih dana o tome pismeno obavijesti Ministarstvo. U prilogu navedenog obavještenja Korisnik je obavezan da dostavi sljedeće dokumente: Ovjerenu i potpisanu izjavu o određivanju mentora, ovjerenu fotokopiju ugovora sa novozaposlenom osobom, kao i ovjerenu fotokopiju prijave kod Porezne uprave, a u suprotnom će se smatrati da je odustao od Ugovora. U slučaju da Korisnik poticajnih sredstava iz bilo kojeg neopravdanog razloga tokom ili nakon provedene interne obuke raskine ugovor o radu sa novouposlenim radnikom obavezan je da u roku od 10 radnih dana zaposli novog radnika i o tome Ministarstvu dostavi dokaze (Izjava o raskidu radnog odnosa sa prethodnim uposlenikom, ovjerene kopije ugovora sa novozaposlenom osobom i prijave kod Porezne uprave) ili da izvrši povrat prethodno dodijeljinih sredstava, a što će se posebno regulisati ugovorom između Korisnika i Ministarstva. Obaveza Korisnika kojem su dodijeljena poticajna sredstva po ovom Programu je da ista utroši u skladu sa utvrđenim namjenama, te da Ministarstvu dostavi "Izvještaj o implementaciji odobrenih sredstava" u roku od 15 dana od isteka šest mjeseci od zaključenja odnosnog ugovora, a u roku od 15 dana od isteka 12 mjeseci od zaključenja ovog ugovora, Korisnik je obavezan Ministarstvu dostaviti izvještaj sa dokazima o izvršenju svih ugovorom preuzetih obaveza, koji će biti sastavni dio "Izvještaja o implementaciji odobrenih sredstava". Ministarstvu se dostavljaju pripadajući dokazi o namjenskom utrošku sredstava (fotokopije specifikacije uz isplatu plaće ovjerene kod porezne uprave za novozaposlene osobe, izvodi sa žiro računa kao dokaz o isplati plate polazniku obuke). Ova dokumentacija se dostavlja Ministarstvu privrede nakon četiri mjeseca obuke, nakon osam mjeseci i za zadnja četiri mjeseca uz Izvještaj.

 

Uslovi i kriteriji za izbor korisnika poticajnih sredstava

Osnovni kriteriji i uslovi za izbor korisnika poticajnih grant sredstava su da obrtnici imaju mogućnost pružanja obuke i mentorstva posebno za deficitarna zanimanja i si. i koji kao osnovnu djelatnost obavljaju zanate - obrte registrovane u skladu sa Zakonom o obrtima i srodnim djelatnostima. Izbor Korisnika poticajnih sredstava vrši se na osnovu sljedećih elemenata:

a) Korisnici koji kao osnovnu djelatnost obavljaju stare i tradicionalne zanate - obrte - "paušald" u skladu sa Uredbom Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/10 i 29/11).............35 bodova

• ostali stari i tradicionalni zanati - obrti u skladu sa Uredbom FBiH )„Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 38/10 i 16/12)........................32 boda

• ostali zanati - obrti registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/09 i 42/11).............30 bodova

 

b) Preferiranje proizvodne nad uslužnom djelatnošću

proizvodno-uslužna djelatnost.............30 bodova

 uslužna djelatnost.............25 bodova

 

c) Mogućnost pružanja obuke i mentorstva za deficitarna zanimanja....5 bodova

 

d) Čuvanje kulturne i istorijske baštine........10 bodova                             

 

e) Tradicija u vođenju obrta

• obrt u trajanju od 1 - 5 godina               ...................15 bodova

• obrt u trajanju od 5 - 10 godina...............18 bodova

• obrt se obavlja više od 10 godina...............20 bodova

 

Prednost prilikom odabira Korisnika imaju podnosioci prijava koji kao osnovnu djelatnost

obavljaju stare i tradicionalne zanate - obrte, obuhvaćene popisom obrta - zanata koji su navedeni u članu 2. Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/10 i 29/11), a na osnovu osnovne djelatnosti koja je upisana u Obavještenju Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti i Rješenja Porezne uprave o utvrđivanju plaćanja paušalnog poreza na dohodak. Po uredno prispjelim prijavama, ocjenu i izbor korisnika fmansijskih sredstava vršit će Komisija, u čijem sastavu je obavezan jedan član po prijedlogu Obrtničke Komore KS. Ministarstvo sa korisnicima sredstava zaključuje Ugovore o korištenju sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova zapošljavanja, kojim se reguliraju međusobna prava i obaveze.

 

Opća dokumentacija

Uz obaveznu pisanu prijavu na Javni poziv (obrazac prijave se može preuzeti na web stranici: http://mp.ks.gov.ba/ obavezno se prilaže sljedeća dokumentacija:

a)            Rješenje o registraciji obrta (izdato od nadležnog općinskog organa) iz koga se može pouzdano utvrditi da se navedena djelatnost obavlja kao osnovno zanimanje usklađeno sa klasifikacijom djelatnosti KD BiH 2010, u ovjerenoj fotokopiji;

b)           Uvjerenje o preznoj registraciji subjekta izdato od strane Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Sarajevo, u ovjerenoj fotokopiji;

c)            Obavještenje o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji djelatnosti, izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku Sarajevo - Služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo, u ovjerenoj fotokopiji;

d)           Rješenje Porezne uprave Federacije BiH o utvrđivanju plaćanja paušalnog poreza na dohodak, u ovjerenoj fotokopiji;

e)           Dokaz o stručnoj osposobljenosti vlasnika ili uposlenika za obavljanje obrta, ili da se iz priloženog rješenja o osnivanju obrta može pouzdano utvrditi da registrovanu djelatnost obavlja duže od pet godina, u ovjerenoj fotokopiji;

srodnim djelatnostima 30 bodova

f)            Uvjerenje nadležnog općinskog organa da nije utvrđen trajni prestanak obavljanja registrirane obrtničke djelatnosti i da se obrt obavlja kao osnovno zanimanje, u ovjerenoj fotokopiji; 

g)            Potvrda izdata od strane Obrtničke Komore Kantona Sarajevo koja sadrži sljedeće podatke: o članstvu u OKKS, vremenu trajanja obrta i uredno izmirenim obavezama po osnovu članarine u OKKS za posljednji mjesec od objavljivanja Obavještenja o javnom pozivu, u ovjerenoj fotokopiji; i

h)           Ugovor o zakupu ili dokument o vlasništvu poslovnog prostora, u ovjerenoj fotokopiji. Prijave koje u dostavljenim dokumentima sadrže Izjavu ili ugovor o ustupanju dijela privatne imovine (kuće, stana, poslovnog prostora i si.) bez naknade za obavljanje obrtničke djelatnosti zbog neispunjavanja uslova se odbacuju, bez daljeg razmatranja;

i)             Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa dokazom o ukupnom broju zaposlenih (Potvrda nadležne Porezne uprave), u ovjerenoj fotokopiji;

j) Izjava aplikanta kojom potvrđuje ukupno vrijeme obavljanja obrta, mogućnost pružanja obuke i kojom se obavezuje da će za prenošenje stručnih znanja, vještina i nadgledanje rada polaznika stručnog osposobljavanja biti angažovan mentor, u originalu;

k) Izjava aplikanta da je u potpunosti upoznat sa uslovima Javnog poziva za dodjelu poticaja;

1) Ugovor (koji se vodi na obrtničku radnju) o otvorenom računu kod banke;

m) Svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da za ovu namjenu nisu odobrena poticajna grant sredstava iz Budžeta Kantona, Javne ustanove "Služba za zapošljavanje KS", Sarajevo ili drugog izvora na nivou FBiH za 2020/2021. godinu; i

n) Izjava ovlaštenog lica za zastupanje podnosioca prijave - subjekta male privrede, ovjerena od nadležnog organa, a kojom izjavom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću ovo lice potvrđuje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije osuđivan za kaznena djela i prekršaj.

Cjelokupna dokumentacija i izjave moraju biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog općinskog organa ne starija od mjesec dana od dana objavljivanja Obavještenja o javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Potpuni tekst Javnog poziva i prijavne obrasce možete preuzeti na web stranici Ministarstva privrede: http://mp.ks.gov.ba/ i Obrtničke komore Kantona Sarajevo. Prijave uz koje ne bude priložena sva tražena dokumentacija ili fotokopije dokumenata ne budu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Ministarstvo ne snosi odgovornost prema učesnicima Javnog poziva, u pogledu aktivnosti i troškova koje su imali u cilju apliciranja. Ukoliko obrtnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na temelju dostavljene neistinite dokumentacije dobijena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu dužan je vratiti.

 

Rok za podnošenje prijava na javni poziv

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o ovom Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Obavještenje o ovom javnom pozivu objaviti će se u dnevnom listu "AVAZ". Potpuni tekst Javnog poziva i prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Ministarstva privrede: http://mp.ks.gov.ba/   ili Obrtničke komore Kantona Sarajevo. Prijave primljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

 

Mjesto i način podnošenja prijava

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, sa naznakom "Ne otvarati - po Javnom pozivu za Program: "Edukacija mladih  za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje". Na poleđini koverte obavezno je navestii sljedeće: puni naziv podnosioca prijave, adresa i telefon, te ovjeriti pečatom podnosioca prijave.

 

Ugovor i nadzor

Sa odabranim korisnicima Ministarstvo privrede zaključuje ugovor. Podnosilac prijave nema pravo na poticajna grant sredstva ukoliko do dana predviđenog za zaključenje ugovora o dodjeli sredstava ne dostavi izjavu kojom potvrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana s korupcijom. Ministarstvo može jednostrano raskinuti odnosni ugovor i zatražiti povrat dodijeljenih sredstava ukoliko utvrdi da Korisnik ne koristi sredstva na način i pod uslovima pod kojim su odobrena, te je očigledno da Korisnik nije ni imao namjeru na propisan način implementirati dodijeljena sredstva. U slučaju da Korisnik iz bilo kojeg razloga tokom ili nakon provedene interne obuke raskine ugovor o radu sa bilo kojim novozaposlenim radnikom o kojem je dostavio dokaz, obavezan je da u roku od 10 dana zaposli novog (nove) radnika i o tome Ministarstvu dostavi sljedeće dokaze: izjavu o raskidu radnog odnosa sa prethodnim uposlenikom i obrazloženjem raskida ugovora, te fotokopiju ugovora o radu i obrazac JS3100 - prijave kod Porezne uprave za novozaposlenog radnika koji su ovjereni od strane nadležnog organa (općina ili notar). U slučaju da Korisnik ne dostavi dokumentaciju u navedenom roku. Ministarstvo će smatrati da je Korisnik jednostrano raskinuo ugovor, te je obavezan da Ministarstvu izvrši povrat cjelokupnih sredstava, kao i da plati pripadajuće zakonske zatezne kamate u slučaju kašnjenja kod uplate ovih sredstava. Ministarstvo se obavezuje da vrši nadzor nad provođenjem ugovornih obaveza uvidom u odnosnu dokumentaciju u vlastitim prostorijama i kod Korisnika sredstava kada je to potrebno po određenom pitanju, a u slučaju potrebe i uvidom u podatke pribavljene službenim putem od strane odnosnog na^ežnog organa. Nadležni inspekcijski organ vrši inspekcijski nadzor i poduzima mjere u skladu sa važećim zakonskim propisima. U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo zadržava pravo da sve prijave aplikanata prihvati u cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi Javni poziv, ili da odbaci dostavljenu prijavu u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora. Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave.

Napomena: Za davanje dodatnih informacija po određenim pitanjima iz ovog javnog poziva, usmeni zahtjev se može podnijeti putem telefona: 033/562-117 ili 033/562-137, svakim radnom danom od 10:00 do 12:00 sati ih elektronskim putem na e-mail adresu: mp@mp.ks.gov.ba, a po ovom zahtjevu Ministarstvo privrede KS će dati blagovremen odgovor putem telefona ili e-maila.

 

 

MINSITAR

Adnan Delić

 

javni_poziv_edukacija_mladih_za_obrtnicka_zanimanja.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: