Javni poziv za izbor pravnih i fizičkih osoba za stručni nadzor nad divljim konjima

Datum objave: 02.12.2021. 15:47 / Izvor: Akta.ba, 02.12.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

G R A D    L I V N O

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-04-3267/21

Livno,  29.11.2021 godine

 

 

Na temelju članka 2. Proračuna Grada Livna („Sl.glasnik Grada Livna“, broj 3/21), a u svezi s člankom 38. Statuta Općine Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), i člankom 23. Privremene Statutarne odluke Grada Livna(„Službeni glasnik Grada  Livna“,  broj: 2/18), Gradonačelnik, objavljuje

 

 

J A V N I    P O Z I V

za izbor pravnih i fizičkih osoba koji će obavljati stručni nadzor nad livanjskim

divljim konjima

 

 

I.  Predmet poziva

Objavljuje se javni poziv za izbor pravnih i fizičkih osoba koji će obavljati stručni nadzor nad livanjskim divljim konjima koji će se financirati iz Proračuna Grada Livna u iznosu od 10 000,00 KM  za 2021. godinu, ekonomski kod 614311 - „Zaštita divljih konja“.

 

II.  Uvjeti za sudjelovanje na Javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju pravne i fizičke osobe koji su registrirani u Hercegbosanskoj Županiji i imaju sjedište na području grada Livna, čija je osnovna djelatnost: zbrinjavanje, uzgoj, obilježavanje, zaštita i liječenje životinja.

 

III.  Projektne ideje

Financijska potpora namijenjena je zaštiti divljih konja na lokalnoj razini i odnosi se  u svrhu suzbijanja epidemije, ishrana, higijena i utvrđivanje zdravstvenog stanja, označavanje strukture  i identifikacija krda, praćenje brojnoga stanja i godišnji prirast ždrijebadi, mjere zaštite od poljskih šteta, naknada štete koje počine životinje na poljoprivrednim kulturama i na javnim prometnicama, način korištenja područja na kojima obitavaju divlji konji, turističke i rekreativne atrakcije,  financijski plan, način korištenja sredstava.

 

 IV.  Sadržaj potrebne dokumentacije

 

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

-    originalni aktualni izvod iz sudskog registra za pravne osobe ne stariji od tri mjeseca,  čija je glavna djelatnost zbrinjabvanje, uzgoj, obilježavanje, zaštita i liječenje životinja,

- rješenje o obavljanju registrirane djelatnosti, za fizičke osobe obrtnike ili srodne djelatnosti čija je glavna djelatnost, zbrinjasvanje, uzgoj obilježavanje, zaštita i liječenje životinja,

-identifikacijski broj za pravne ili fizičke osobe, (porezna uprava),

- fizičke i pravne osobe, društva, organizacije, dostaviti dokaz o razvrstavanju prema djelatnosti, (statistika),

- Naziv banke i broj transakcijskog računa.

Tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenim preslikama.

 

V.   Vrednovanje projekata

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv obavit će Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo će ocjeniti najpovoljniju ponudu i dostaviti je Gradonačelniku Grada Livna na odlučivanje.

Konačan odabir najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik i sklapa ugovor o nadzoru nad divljim konjima u roku od 30 dana od dana odabira korisnika.

 

VI.   Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

Prijave na javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Grada Livna ili na web stranici www.livno.ba

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti na adresu:

GRAD LIVNO

GRADONAČELNIK

Povjerenstvo o odabiru najpovoljnije ponude za zaštitu divljih konja

 „ Ne otvarati“

isključivo putem prijemnog ureda Grada Livna (Centar za pružanje usluga građanima).

Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

Javni poziv objavit će se  na oglasnoj ploči, službenoj web stranici Grada Livna i lokalnim radio postajama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u  razmatranje.

Korisnici sredstava obvezni su Gradonačelniku Grada Livna, dostaviti izvješće o realizaciji projekta (narativni dio) s financijskim izvješćem o utrošku proračunskih sredstava s pregledom svih stvorenih troškova u svezi realizacije projekta i s preslikama računa i drugih isprava na temelju kojih su izvršena plaćanja, a sve u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

 

GRADONAČELNIK

Darko Čondrić  

 

Prilog:

Aplikacijski prijavni obrazac, zaštita divljih konja.doc[ ]58 kB

Divlji konji javni poziv.doc[ ]47 kB

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: