Javni poziv za jednokratnu novčanu podršku poslovnim subjektima sa područja grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid -19

Datum objave:21.07.2020. 13:36 / Izvor: Akta.ba, 16.07.2020.

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Grada Živinice („Službeni glasnik Grada Živinice“ broj: 5/19), a u skladu sa članom 12. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Službene novine FBiH“ broj: 28/20), te Programa mjera podrške privredi grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid-19, broj: 06-04-4128/20 od 13.07.2020.godine i Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Živinice u cilju realizacije mjera podrške privredi grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid -19, broj: 06-04-4126/20 od 13.07.2020.godine,  Gradonačelnik  raspisuje

 

JAVNI POZIV

za jednokratnu novčanu podršku poslovnim subjektima sa područja grada Živinice

 za ublažavanje negativnih  ekonomskih posljedica

 izazvanih pandemijom korona virusa Covid -19

 

 

1.Predmet janog poziva

Predmet javnog poziva je prikuplanje prijava za odabir korisnika subvencije u vidu jednokratne novčane podrške utvrđene Programom mjera podrške privredi grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid-19, broj: 06-04-4128/20 od 13.07.2020.godine i Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Živinice u cilju realizacije mjera podrške privredi grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid -19, broj: 06-04-4126/20 od 13.07.2020.godine.

Pozivaju se svi poslovni subjekti sa područja grada Živinice, a čija djelatnost je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, Kantonalnog štaba civilne zaštite, Gradskog štaba civilne zaštite ili drugih nadležnih organa, zabranjena ili kojima nije bio zabranjen rad ali su u mjesecu martu 2020.godine imali pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine, a ukoliko nisu bili registrovani u martu 2019.godine pod ostvarenog prometa  20% i više u odnosu na prosječni ostvareni promet počev od mjeseca osnivanja zaključno sa mjesecom februarom 2020.godine, da se prijave na javni poziv kako bi ostvarili pravo učešća u Programu podrške privredi grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid -19.

 

 

2.Pravo na korištenje subvencije

Pravo učešća po ovom pozivu imaju poslovni subjekti sa sjedištem na području Grada Živinice:

- kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, Kantonalnog štaba civilne zaštite, Gradskog štaba civilne zaštite ili drugih nadležnih organa, zabranjen rad zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pandemijom korona virusa Covid-19, a djelatnost koja je zabranjena im je osnovna i

- kojima nije bio zabranjen rad ali su u mjesecu martu 2020.godine imali pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine, a ukoliko nisu bili registrovani u martu 2019.godine pad ostvarenog prometa  20% i više u odnosu na prosječni ostvareni promet počev od mjeseca osnivanja zaključno sa mjesecom februarom 2020.godine.

Pojam poslovni subjekt koji se koristi u ovom pozivu ima sljedeće značenje:

- poslovnim subjektima smatraju se: fizička lica koja sаmоstаlnо оbаvlјајu rеgistrovanu pоslоvnu dјеlаtnоst, te pravna lica, odnosno privredna društva, izuzev javnih preduzeća, bаnaka i drugih finаnsiјskih оrgаnizаciјa, udruženja, javnih institucija, organa uprave, organa i jedinica lokalne samouprave.

Pod korisnicima pomoći smatraju se i poslovne jedinice privrednih društava ukoliko imaju sjedište na području Grada Živinice, pod uslovom da je osnovno privredno društvo, također sa sjedištem na području Grada Živinice.

Poslovni subjekti koji imaju pravo na jednokratnu novčanu podršku moraju ispunjavati i specifične uslove:

-da broj prijavljenih uposlenika na dan 31.03.2020.godine nije manji u odnosu na broj uposlenika prijavljenih na dan 29.02.2020. godine, osim onih uposlenika kojima je istekao ugovor o radu,

-da imaju izmirene obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plate zaključno sa februarom 2020. godine.

 

3.Oblik subvencije

Subvencija podrazumijeva jednokratnu novčanu podršku koja će biti doznačena na žiro račun korisnika i predstavlja refundiranje dijela troškova za minimalnu neto platu i doprinosa na minimalnu platu po uposlenom na dan 31.03.2020.godine.

Pravo na jednokratnu novčanu podršku po uposlenom odnosi se na:

-broj uposlenika u radnom odnosu u pravnim licima na dan 31.03.2020. godine,

-vlasnike i uposlenike u radnom odnosu, koji obavljaju samostalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima, na području grada Živinice na dan 31.03.2020. godine.

Iznos jednokratne novčane podrške definisan je kao 50% od iznosa minimalne neto plate i pripadajućih obaveza za doprinose na minimalnu platu i iznosi maksimalno 300 KM po uposlenom.

Ukoliko broj uposlenika koji ispunjavaju uslove za podršku bude veći od 2.500 iznos jednokratne novčane podrške biće utvrđen ravnomjernom raspodjelom ukupno planiranog iznosa podrške na broj uposlenika koji ispunjavaju uslove za novčanu podršku.

 

4.Potrebna dokumentacija

Poslovni subjekti moraju dokazati da ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na podršku sljedećim dokumentima:

-Obrazac prijave ( dostupan na web stranici i šalter sali Grada Živinice)

-Rješenje o registraciji od nadležnog suda (za pravna lica) ili rješenje o obavljanju djelatnosti izdato od nadležnog organa Grada Živinice (fizička lica)

-Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)

-Obavještenje o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji djelatnosti

-Specifikaciju uz isplatu plata (obrazac 2001/2001-A i/ili 2002/2002-A) za mjesec februar 2020. godine ovjerenu od strane porezne uprave

-Specifikaciju uz isplatu plata (obrazac 2001/2001-A i/ili 2002/2002-A) za mjesec mart 2020. godine ovjerenu od strane porezne uprave

-Ukoliko je bilo slučajeva prestanka ugovora o radu: kopiju ugovora o radu na određeno vrijeme i/ili kopiju odluke/rješenja o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju

Pored toga poslovni subjekti koji podnose prijavu za podršku zbog pada prometa moraju dostaviti i:

-Poslovni subjekti koji su fiskalizovani: mjesečni izvještaj o ostvarenom prometu fiskalnim uređajem za mjesec mart 2020.godine i za mjesec mart 2019.godine

-Poslovni subjektni koji nisu fiskalizovani: finansijsku karticu prihoda ili kopiju stranice poslovne knjige za mjesec mart 2020.godine i mjesec mart 2019.godine.

-Poslovni subjekti koji nisu bili registrovani u martu 2019.godine za uporedbu dostavljaju podatke o prosječnom ostvarenom prometu počev od mjeseca osnivanja zaključno sa mjesecom februarom 2020.godine.

Svi traženi dokumenti moraju biti priloženi u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Nadležna gradska služba će ovjeru dokumenata vršiti bez naplate admnistrativne takse.

 

5.Selekcija prispjelih prijava

Gradonačelnik  će rješenjem formirati Komisiju za utvrđivanje prava na jednokratnu novčanu podršku poslovnim subjektima.

Zadatak Komisije za utvrđivanje prava na jednokratnu novčanu podršku poslovnim subjektima je da pregleda pristigle prijave u pogledu ispunjavanja uslova i kriterija za odobrenje finansijskih sredstava.

Komisija ima pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji podnosioca prijave.

Nakon pregleda i ocjene pristiglih prijava Komisija sačinjava listu privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove za dodjelu pomoći i listu podnosioca prijava čije su prijave ocijenjene kao neblagovremene, nepotpune ili neosnovane.

Komisija utvrđene liste objavljuje na web stranici i Oglasnoj ploči Grada Živinice.

Na objavljenu Preliminarnu listu podnosioci prijava u roku od 5 dana imaju pravo žalbe koja se podnosi Drugostepenoj komisiji Gradskog vijeća za odlučivanje po žalbama.Po isteku roka za žalbe i rješavanja po pristiglim žalbama, Gradonačelnik donosi Odluku o usvajanju Konačne liste korisnika podrške koja se objavljuje na web stranici i Oglasnoj ploči.

 

 

6.Način i rok za podnošenje prijava

Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti u zatvorenoj koverti sa naznakom:„ Javni poziv za jednokratnu novčanu podršku poslovnim subjektima“Prijave se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično u pisarnicu Grada Živinice, adresa:Grad Žvinice, ulica Alije Izetbegovića br. 28, 75 2700 ŽiviniceJavni poziv ostaje otvoren petnaest /15/ dana od dana objavljivanja.Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 31.07.2020. godine do 15:00 sati.Dokaz da je aplikacija dostavljena u roku predstavlja datum na poštanskom žigu ili dostavnici.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

 

7.  Ostale odredbe

-Tekst javnog poziva, obrasci prijava, lista zabranjenih djelatnosti i drugi prateći dokumenti biće objavljeni na web stanici Grada Živinice www.gradzivinice,ba

-Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijave i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka

-Ukoliko šifra djelatnosti poslovnog subjekta u skladu sa KD BiH 2010 nije

navedena u listi zabranjenih djelatnosti koja je u prilogu javnog poziva, poslovni subjekt je u prijavi dužan da obavezno navede broj i datum naredbe

izdate od strane Štabova civilne zaštite kojom mu je zabranjen rad

-Pravo na dodjelu subvencija neće imati podnosioci zahtjeva koji su već ostvarili pravo na subvenciju bruto plate iz drugih izvora za predmetni mjesec.

-Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

-U postupku ovog javnog poziva Grad Živinice ne snosi nikakve troškove sudionicima, te zadržava pravo da poništi Javni poziv.

-Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 35 772-125 ili na sljedeću e-mail adrese: biznis@gradzivinice.ba

 

 

 Gradonačelnik

dr.sc. Samir Kamenjaković, s.r.

 

LISTA ZABRANJENIH DJELATNOSTI

PRAVILNIK

ZAHTJEV ZA PRIJAVU PAD PROMETA

ZAHTJEV ZA PRIJAVU ZABRANJENE DJELATNOSTI

                                                                                                                          

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti