Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava Podrška razvoju Kantona za 2020. godinu

Datum objave: 24.09.2020. 09:41 / Izvor: Dnevni Avaz, 24.09.2020.

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XIII stav (1), Programa o uređivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije 31010003 - „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-11-12571-1/20 od 29.06.2020. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona« za 2020. godinu

 

I.     PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, sa pozicije 31010003 - "Podrška razvoju Kantona", a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata i repromaterijala do

1.240.000,00 KM

2. subvencije obrtima za nabavku opreme i alata i repromaterijala do   450.000,00 KM

3. subvencije novoosnovanim MSP i obrtima za nabavku opreme i alata i repromaterijala do200.000,00 KM

 

II. PROJEKTI

Projekt broj 1.    SUBVENCIJA MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME I ALATA I REPROMATERIJALA

1.1. Namjena sredstava

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za subvencioniranje troškova nabavke opreme i alata i repromaterijala. Oprema, alat i repromaterijal koji se nabavljaju moraju biti namijenjeni djelatnosti koju mikro, mala i srednja preduzeća (u daljem tekstu: MMSP) obavlja.

1.2. Prava i uslovi za dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća klasifikovana po broju zaposlenih u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede („Službene novine Federacije", broj: 19/06 i 25/09), koja su u većinskom privatnom vlasništvu i imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona. Prema veličini, u smislu ovog Zakona, razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti male privrede pri čemu:

Mikro subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 10 lica (1-9),

Mali subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 50 lica (10-49) i

Srednji subjekti mđle privrede su fizička i pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 250 lica (50-249). Uslovi koje korisnici moraju ispuniti za dodjelu sredstava:

a) Registrovana djelatnost ne spada u oblast trgovine, turizma, ugostiteljstva, prevoza stvari, roba i putnika te proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnju duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranja kasina i drugih igara na sreću;

b) Posluju najmanje godinu dana;

c) Uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje;

d) Uredno izmiruju indirektne poreze, ukoliko su u sistemu PDV-a;

e) Opravdali su ranije dodijeljena finansijska sredstva od strane Ministarstva privrede;

f) Do sada nisu ostvarili finansijska sredstva za predloženu namjenu iz drugog izvora.

1.3. Kriteriji za ocjenu i raspodjelu sredstava

• Djelatnost koju MMSP obavlja;

• Broj zaposlenih osoba;

• Smanjenje prihoda;

• Broj zaposlenih iz kategorije lica sa invaliditetom;

• Dosadašnji grant poticaji od strane Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona za period 2017 -2019. godina;

• Ostvareni izvoz;

• Kvalitet projekta;

• Ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS).

1.4. Iznos sredstava

a. Sredstva za predmetne namjene dodjeljivat će se korisnicima u maksimalnom iznosu;

za mikro preduzeća do 10.000,00 KM (slovima: desethiljada konvertibilnih maraka) za mala preduzeća do 25.000,00 KM (slovima: dvadesetpethiljada konvertibilnih maraka)

za srednja preduzeća do 35.000,00 KM (slovima: tridesetpethiljada konvertibilnih maraka).

Komisija će izvršiti raspodjelu sredstava u skladu sa ostvarenim bodovima podnosilaca prijava.

b. Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale realizacijom namjene nabavke opreme i alata i repromaterijala.

c. Nije dozvoljena nabavka kancelarijskog namještaja i materijala.

1.5. Način prijave i potrebna dokumentacija

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:

a) Popunjen ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT SA OBRASCEM PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se može preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://www.vladatk.gov.ba/;

b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

 

• Kopija Rješenja o registraciji za MMSP;

• Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji - ID broj;

•Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave;

•Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a) odnosno potpisana i ovjerena Izjava od strane podnosioca zahtjeva da podnosilac nije u sistemu PDV-a;

•Original ili ovjerena fotokopija Liste osiguranih lica za obveznika za prethodni mjesec u odnosu na dan apliciranja u 2020. godini izdata od Poreske uprave Federacije BiH;

• Kopija Obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;

• Kopija Potvrda/uvjerenje o invalidnosti od nadležnog organa;

• Kopija Bilansa uspjeha za 2019. godinu (ostvaren pnhod od prodaje robe i učinka na stranom tržištu) ovjerena potpisom i pečatom podnosioca prijave;

• Predračun sa specifikacijom troškova, izdat od subjekta od kojeg se planira nabaviti oprema, alati i/ili repromaterijal;

• Kopija kartona deponovanih potpisa (spesimen) ili drugi dokaz o broju transakcijskog računa podnosioca prijave kod banke;

• Izjava aplikanta o ostvarenim rezultatima poslovanja (ostvarena dobit/gubitak) u prethodnoj godini potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom MMSP;

• Izjava o korištenim pomoćima male vrijednosti potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom MMSP.

Projekt broj 2. - SUBVENCIJE OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME I ALATA I REPROMATERIJALA 2.1.   Namjena sredstava

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za subvencioniranje troškova nabavke opreme i alata i, repromaterijala. Oprema, alat i repromaterijal koji se nabavljaju moraju biti namjenjeni djelatnosti koju obrt obavlja.

2.2   Prava i uslovi za dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava imaju obrtnici registrirani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine'Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 35/09 i 42/11) i Uredbom o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 66/09, 62/10 i 16/12), te obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 66/09, 38/10 i 16/12) sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona.

Uslovi koje korisnici moraju ispuniti za dodjelu sredstava:

a) Registrovana djelatnost ne spada u oblast trgovine (izuzev grane 45.2 -Održavanje i popravak motornih vozila u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti KDBiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10), turizma, ugostiteljstva, prevoza stvari, roba i putnika (izuzev grane 52.1 Skladištenje robe);

b) Obrtnici koji svoju djelatnost obavljaju kao osnovnu djelatnost;

c) Uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje;

d) Uredno izmiruju indirektne poreze, ukoliko su u sistemu PDV-a;

e) Opravdali su ranije dodijeljena finansijska sredstva od strane Ministarstva privrede;

f)  Do sada nisu ostvarili finansijska sredstva za predloženu namjenu iz drugog izvora.

2.3. Kriteriji za bodovanje

• Djelatnost koju obrt obavlja;

• Broj zaposlenih osoba;

• Smanjenje prihoda;

• Broj zaposlenih iz kategorija lica sa invaliditetom;

• Kvalitet projekta;

• Dosadašnji grant poticaji od strane Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona za period 2017 - 2019. godina

• Ravnomjerniji regionalni razyoj (stepen razvijenosti JLS).

2.4. Iznos sredstava

a) Sredstva za predmetne namjene dodjeljivat će se korisnicima u maksimalnom iznosu:

-do 6 000,00 KM (slovima: šesthiljada konvertibilnih maraka) za proizvodnu i proizvodno-uslužnu djelatnost;

- do 3.000,00 KM (slovima: trihiljade konvertibilnih maraka) za uslužnu djelatnost. Komisija će izvršiti raspodjelu sredstava u skladu sa ostvarenim bodovima podnosilaca prijava.

b) Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale realizacijom namjene nabavke opreme i alata i repromaterijala.

c) Nije dozvoljena nabavka kancelarijskog namještaja i materijala.

2.5. Način prijave i potrebna dokumentacija

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:

a) Popunjen ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT SA OBRASCEM PROJEKTA koji se može preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona; http://www.vladatk.gov.ba/;

b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

• Kopija Rješenja o registraciji od nadležnog općinskog organa za obrte;

• Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji - ID broj;

• Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave;

• Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a) odnosno potpisana i ovjerena Izjava od strane podnosioca zahtjeva da podnosilac nije u sistemu PDV-a;

• Original ili ovjerena fotokopija Liste osiguranih lica za obveznika za prethodni mjesec u odnosu na dan apliciranja u 2020. godini izdata od Poreske uprave Federacije BiH;

• Kopija Obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;

• Kopija Potvrde/uvjerenja o invalidnosti od nadležnog organa;

• Predračun sa specifikacijom troškova, izdat od subjekta od kojeg se planira nabaviti oprema i alati i repromaterijal;

• Kopija kanona deponovanih potpisa (spesimen) ili drugi dokaz o broju transakcijskog računa podnosioca prijave kod banke;

• Izjava o korištenim pomoćima male vrijednosti potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom obrta.

 

Projekt broj 3. - SUBVENCIJE NOVOOSNOVANIM MSP I OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME I ALATA I REPROMATERIJALA

 

3.1. Namjena sredstava

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za refundiranje troškova registracije i nabavke opreme i alata i repromaterijala. Oprema, alat i repromaterijal koji se nabavljaju moraju biti namjenjeni djelatnosti koju MSP/obrt obavlja.

3.2. Prava i uslovi za dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava imaju novoosnovana mala i srednja preduzeća definisana u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede, a koja su u većinskom privatnom vlasništvu i imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona i novoosnovani obrtnici definisani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 35/09 i 42/11) i Uredbom-o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 66/09, 62/10 i 16/12), te obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 66/09, 38/10 i 16/12) sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona.

Uslovi koje novoosnovani MSP moraju ispuniti za dodjelu sredstava:

a) Registrovana djelatnost ne spada u oblast trgovine, turizma, ugostiteljstva, prevoza stvari, roba i putnika te proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnju duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranja kasina i drugih igara na sreću;

b) Registrovani od 1.1.2019. godine do dana objave Javnog poziva;

c)Uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje (izuzev onih koji posluju manje od mjesec dana);

d) Uredno izmiruju indirektne poreze, ukoliko su u sistemu PDV-a (izuzev onih koji posluju manje od mjesec dana);

e) Do sada nisu ostvarili finansijska sredstva za predloženu namjenu iz drugog izvora.

Uslovi koje novoosnovani obrti moraju ispuniti za dodjelu sredstava:

a) Registrovana djelatnost ne spada u oblast trgovine (izuzev grane 45.2. -Održavanje i popravak motornih vozila u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti KDBiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10), turizma, ugostiteljstva, prevoza stvari, roba i putnika (izuzev grane 52.1-Skladištenje robe);

b) Obrtnici koji svoju djelatnost obavljaju kao osnovnu djelatnost;

c) Registrovani od 1.1.2019. godine do dana objave Javnog poziva;

d) Uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje (izuzev onih koji posluju manje od mjesec dana);

e) Uredno izmiruju indirektne poreze, ukoliko su u sistemu PDV-a (izuzev onih koji posluju manje od mjesec dana);

f) Do sada nisu ostvarili finansijska sredstva za predloženu namjenu iz drugog izvora.

3.3. Kriteriji za bodovanje

• Djelatnost koju MSP/obrt obavlja;

• Kvalitet projekta;

• Ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS).

3.4. Maksimalni iznos sredstava koji se dodjeljuje

a) Sredstva za predmetne namjene dodjeljivat će se korisnicima u maksimalnom iznosu do 5.000,00 KM (slovima; petthiljada konvertibilnih maraka).

Komisija će izvršiti raspodjelu sredstava u skladu sa ostvarenim bodovima podnosilaca prijava.

b) Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale realizacijom predmetne namjene.

c) Nije dozvoljena nabavka kancelarijskog namještaja i materijala.

3.5. Način prijave i potrebna dokumentacija

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:

a) Popunjen ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT SA OBRASCEM PROJEKTA koji se može preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: http://www.vladatk.gov.ba/;

b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

• Kopija Rješenja o registraciji za MSP odnosno kopija Rješenja o registraciji od nadležnog općinskog organa za obrte;

• Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji - ID broj;

• Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (izuzev onih koji posluju manje od mjesec dana);

• Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana

• podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a) odnosno potpisana i ovjerena Izjava od strane podnosioca prijave da podnosilac nije u sistemu PDV-a (izuzev onih koji posluju manje od mjesec dana);

• Kopija Obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;

• Kopija dokaza o registraciji (uplatnice i druga dokumentacija);

• Kopija dokaza o nabavljenoj opremi, alatima i repromaterijalu (račun sa specifikacijom troškova izdat od subjekta od kojeg je nabavljena oprema, alati i repromaterijal zajedno sa originalom ili ovjerenom fotokopijom uplatnice ih izvodom iz banke potpisanim i ovjerenim pečatom banke);

• Predračun sa specifikacijom troškova, izdat od subjekta od kojeg se planira nabaviti nova oprema i alati i repromaterijal;

• Kopija kartona deponovanih potpisa (spesimen) ili drugi dokaz o broju transakcijskog računa podnosioca prijave kod banke;

• Izjava o korištenim pomoćima male vrijednosti potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom MSP/obrta.

 

3.  OPĆE ODREDBE

a) Podnositelji svih projektnih prijedloga pripremaju svoje prijedloge u skladu sa Smjernicama za podnositelje projektnih prijedloga, koje su dostupne na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona:

http://vIadatk.gov.ba/;

b) Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Zahtjeva i Obrasca projekta i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka;

c) Nepotpune, neuredne i ijeblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja;

d) Prijave na Javni poziv će se bodovati na osnovu dostavljenog Zahtjeva sa Obrascem projekta, uz uvid u priloženu dokumentaciju;

e) Ministarstvo privrede zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatnu dokumentaciju kao i pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji.

 

1. Način podnošenja prijave

Prijave se šalju preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu:

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Pisarnica Vlade TK, Rudarska broj 57,75000 Tuzla,

sa naznakom: NE OTVARATI—prijava po Javnom pozivu: Odabir korisnika grant sredstava

„Podrška razvoju Kantona" za 2020.godinu, sa napomenom:

' Projekat: (navesti broj i naziv projekta)

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv - ime podnosioca prijave, adresu, kontakt telefon i ovjeriti pečatom.

 

2. Rok za dostavu prijava

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Dnevni avaz". Prijave primljene nakon isteka navedenog roka biti će odbačene i neće biti predmet razmatranja.

 

3. Pravo učestvovanja

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog Javnog poziva nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog Ministarstva, nemaju pravo učestvovanja na Javnom pozivu, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje. Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz Javnog poziva. U slučaju više prijava istog podnosioca po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

 

4. Način dodjele sredstava

a) Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim u Javnom pozivu i Smjernicama za podnosioce prijava.

b) Postupak razmatranja prijava vrši Komisija koju imenuje ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministar).

c) Na osnovu kriterija za bodovanje projekata definisanih po svakom pojedinačnom projektu Komisija vrši bodovanje prispjelih prijava koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i sačinjava Preliminarnu rang listu korisnika sredstava. Komisija takođe sačinjava i Listu podnosilaca čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane, a koje se objavljuju na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

d) Na objavljene liste svi kandidati imaju pravo prigovora koji se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi, u roku od osam dana od dana objavljivanja listi na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

e) Nakon isteka roka za prigovor i nakon rješavanja po uloženim prigovorima u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, Ministar donosi Konačnu rang listu korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, koja se objavljuje na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

f) Na osnovu Konačne rang liste korisnika sredstava Ministar 'donosi pojedinačne odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima.

g) Sa odabranim korisnicima Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona potpisuje pojedinačne ugovore.

h) Na osnovu pojedinačnih odluka i ugovora doznačavaju se sredstva na transakcijski račun korisnika.

 

IV. OSTALE ODREDBE

Na web stranici Vlade Tuzlanskog Kantona: http://www.vladatk.gov.ba/ bit će objavljen:

a) JAVNI POZIV za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu;

b) ZAHTJEV za svaki projekt sa OBRASCEM PROJEKTA;

c) SMJERNICE i Izjave koje je sačinilo Ministarstvo privrede

Format izvještaja korisnici kojima budu odobrena sredstva mogu preuzeti nakon zaključenja ugovora.

Napomena

■ Sredstva iz ovog poziva neće se dodijeliti podnosiocu zahtjeva koji je ranije ostvario subvenciju/sufinansiranje/poticaj traženih finansijskih sredstava od Ministarstva, Vlade Tuzlanskog Kantona ili drugog izvora, za realizaciju predloženog projekta.

■ U postupku javnog oglašavanja Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona ne snosi nikakve troškove učesnicima na Javnom pozivu, te zadržava pravo da poništi Javni poziv.

■ Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

■ U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.

■ Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u terminu od 11,00 do 13,00 sati na brojeve telefona: 035/369-327,035/369-357 i 035/369-353.

 

BOSNA i HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo privrede 

 

MINISTAR

Asmir Hasić, dipl.ing.maš.

 

Broj: 03/1-

Tuzla, 23.09.2020. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: