Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2022. 10:14

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini - Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa

Izvor: Akta.ba, 19.05.2022.

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/22), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje


JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini

 

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.
 

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 588.000,00 KM


I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:
1. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 488.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 5.000,00 KM do 60.000,00 KM.
2. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 60.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.
3. Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.

II Pravo podnošenja zahtjeva
Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju pravni subjekti, organizacije, udruge i drugi nositelji projekata očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, uz obvezu dostavljanja ponude pravnih lica (izvođača radova), koja imaju ovlaštenje za obnovu objekata.

Korisnici sredstava Federalnog ministarstva kulture i športa koji nisu opravdali ranije dobivena sredstva u roku naznačenom u ugovoru, kao i oni koji nisu u cijelosti i djelomično namjenski utrošili dobivena sredstva nemaju pravo aplicirati na ovaj Javni poziv. (tabela u prilogu)


III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava
1. Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih dobara;
2. Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;
3. Osigurano financiranje iz drugih izvora.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine“ u okviru tekućeg transfera su:


1. Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima;
2. Vrijednost kulturnog dobra (povijesna, umjetnička i estetska, simbolička, duhovna vrijednost, ambijentalna vrijednost, izvornost, jedinstvenost i reprezentativnost);
3. Prioriteti i neophodnosti za radove sukladno sa stanjem objekta
4. Doprinos promoviranju i afirmiranju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.


V Dokumentacija

Obvezna dokumentacija i dokumentacija za posebne kriterije od točke 1. do točke 12. se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom. 


1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);
2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija);
3. Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);
4. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obvezama aplikanta, ne starije od šest mjeseci do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija)
5. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija); Općine i gradovi  su izuzeti dostavljanja aktuelnog izvoda iz registra.
6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija); Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);
7. Detaljan opis projekta/programa  (Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)
8. Bilans stanja i bilans uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2021. godinu, sa vidljivim pečatom Financijsko informatičke agencije (FIA). Subjekti registrirani u 2021.godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha mogu predati potvrdu sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu. (original ili ovjerena kopija);
9. Dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika ili dokaz da se objekt nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH za programe 1i 2.

 

Federalno ministarstvo kulture i športa je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

10. Odobrenje ili stručno mišljenje za realiziranje programa/projekta izdanog od nadležnih tijela ( Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili Zavoda za zaštitu spomenika F BiH)
11. Dokaz da je objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima suglasnost vlasnika za izvođenje radova (original ili ovjerena kopija);
12. Potvrda ili izjava o osiguranom sufinanciranju iz drugih izvora (original ili ovjerena kopija).

 

VI. Dokumentacija za fizičke osobe

Obvezna dokumentacija i dokumentacija za posebne kriterije od točke 1. do točke 6. se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.

1. Zahtjev elektronski popunjen i potpisan (original)

2. Osobna iskaznica ( ovjerena kopija)

3. Detaljan opis projekta/programa (Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka i sl.)

4. Dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika ili dokaz da se objekt nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH

Federalno ministarstvo kulture i športa je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa:

5. Odobrenje ili stručno mišljenje za realiziranje programa/projekta izdanog od nadležnih tijela ( Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili Zavoda za zaštitu spomenika F BiH)
6. Dokaz da je objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima suglasnost vlasnika za izvođenje radova (original ili ovjerena kopija);
 


DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje dokumente, sa zahtjevom kojeg mogu pronaći na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:


Federalno ministarstvo kulture i sporta-
Federalno ministarstvo kulture i športa-
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo


NE OTVARATI - ZA JAVNI POZIV „TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA“
Prijave se mogu predati isključivo putem pošte zaključno sa 3.6.2022.


   

UPUTSTVA APLIKANTIMA


Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.

 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno - pravno neispravnim.
 • Financijski plan, koji se nalazi unutar prijavnog obrasca, treba biti detaljno razrađen po stavkama u suprotnom će se prijava smatrati formalno pravno -  neispravnom.
 • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transakcijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvatiti.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
 • U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se  dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
 • Ukoliko podnositelj prijave na zatvorenoj kuverti ne upiše naziv transfera za koji aplicira, prijava neće biti uzeta u razmatranje.
 • Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.
 • Dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog perioda koji se neće prihvaćati su: fotografije, popis linkova, CD-ovi, ugovori  i odluke o dodjeli sredstava te drugi dokumenti iz kojih nije jasno vidljivo da je aplikant realizirao projekt.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba u roku od 90 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
 • Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
 • Podnositeljima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava.
 • Dopuna dokumentacije nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije dopuštena.

 

Preuzimanje: Prijavni obrazac - Pravna lica 2022.

Preuzimanje: Prijavni obrazac Fizičke osobe 2022

Preuzimanje: Spisak korisnika koji ne mogu aplicirati na JP 2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: