Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2022. 10:23

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini - Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH

Izvor: Akta.ba, 19.05.2022.

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/22), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini

 

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

 

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

Ukupan iznos raspoloživih sredstava 1. 960.000,00 KM

 

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, raspoloživa sredstva 1.200.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 4.000,00 KM do 50.000,00 KM
 2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima; raspoloživa sredstva 300.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 1.000,00 KM do 6.000,00 KM
 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH, raspoloživa sredstva 400.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 5.000,00 KM do 40.000,00 KM
 4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom, raspoloživa sredstva 60.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

 

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, klubovi, savezi, udruženja i drugi nositelji sa projektima iz oblasti sporta registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita.

Financirat će se isključivo projekti koji započinju i završavaju u 2022. godini, izuzev projekata za točku 1.- Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, koji imaju rok za realizaciju do dvije godine.

Korisnici sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta koji nisu opravdali ranije dobivena sredstva u roku naznačenom u ugovoru, kao i oni koji nisu u cijelosti i djelomično namjenski utrošili dobivena sredstva nemaju pravo aplicirati na ovaj Javni poziv. (tabela u prilogu)

 

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

 1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
 2. Dugogodišnji kontinuitet programa/projekata;
 3. Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
 4. Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
 5. Doprinos omasovljavanju sporta;
 6. Doprinos projekta za afirmaciju mladih sportaša s ciljem razvoja sporta.

 

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

 1. Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
 2. Postojeće stanje objekta;
 3. Neophodnost radova;
 4. Izvori financiranja (dokaz o ostalim izvorima financiranja);
 5. Obim korištenja objekta i broj korisnika.

 

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

 1. Značaj manifestacije i takmičenja za Federaciju BiH;
 2. Broj sportaša i sportskih ekipa koji sudjeluju u realizaciji projekta;
 3. Kontinuitet sportske manifestacije;
 4. Stepen uvažavanja ravnopravnosti spolova na manifestaciji – takmičenju za koje se traži sufinanciranje;
 5. Doprinos razvoju sporta u Federaciji BiH.

 

Sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

 1. Doprinos promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
 2. Stepen obezbjeđenja i podsticanja vrhunskih sportskih rezultata;
 3. Ostvareni sportski rezultati u prethodnim godinama potvrđenim od strane strukovnog Saveza;
 4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou.

 

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

 1. Učešće sportskih saveza na međunarodnim takmičenjima;
 2. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 3. Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 4. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 5. Broj sportskih klubova članova sportskog saveza.

Na ovu točku imaju pravo aplicirati samo savezi konstituirani na nivou BiH i FBiH.

 

Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom

 1. Značaj manifestacije s ciljem razvoja sporta kod osoba sa invaliditetom;
 2. Promoviranje sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
 3. Stepen obezbjeđenja i podsticanja vrhunskih sportskih rezultata osoba s invaliditetom;
 4. Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima;
 5. Značaj za razvoj sporta i uključivanje što većeg broja sportaša sa invaliditetom.

 

V Dokumentacija

Obavezna dokumentacija od točke 1. do točke 13. odnosno točke 12. za  Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH i točke 14. za Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na prethodno navedeni  način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.

 1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original);
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (original ili ovjerena kopija);
 3. Rješenje o razvrstavanju - klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);
 4. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obvezama aplikanata ne stariji od šest mjeseca do dana objave javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija);
 5. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija).Općine su izuzete od dostavljanja aktuelnog izvoda iz registra;
 6. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija).

Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti    potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija);

 1. Detaljan opis projekta/programa;

(Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti i mjere učinka i sl.)

 1. Bilanca stanja i bilanca uspjeha ili račun prihoda i rashoda za 2021. godinu, sa vidljivim pečatom Financijsko informatičke agencije (FIA). Subjekti registrirani u 2021. godini koji nisu predali  bilanca stanja i bilanca uspjeha  mogu predati  potvrdu sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu. (original ili ovjerena kopija);
 2. Plan rada za 2022. godinu. Općine su izuzete od dostavljanja plana rada za 2022. godinu.
 3. Popis realiziranih projekata iz prethodnog perioda s dokazima o relizaciji istih, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, objavljeni članci koji moraju biti isprintani,  plakati,  pozivnice, brošure, novinski tekstovi te drugi promotivni materijal iz kojega se jasno vidi da je aplikant organizator projekta)

 

 1. Za točke 2 i 4: Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza federalnom ili državnom (original ili ovjerena kopija).

Federalno ministarstvo kulture i sporta je utvrdilo posebnu dokumentaciju koju aplikanti trebaju dostaviti, a koja će uz navedene posebne kriterije biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa za točke:

 

Točka 1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata:

 1. Dokaz da je sportski objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima saglasnost vlasnika za izvođenje radova (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci);
 2. Potvrda ili izjava o osiguranom sufinanciranju iz drugih izvora (original ili ovjerena kopija);
 3.  Projektna dokumentacija za sportske objekte sa navedenim obimom korištenja objekta i brojem korisnika (idejni ili glavni projekat).

 

Točka 2. Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:

 1. Suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje međunarodnog takmičenja u BiH u 2022. godini, a u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 102/09 i 66/16), (ovjerena kopija);
 2. Preporuka od strane strukovnog saveza o značaju projekta/programa (original  ili ovjerena kopija);
 3.  Potvrda od strukovnog saveza o postignutim sportskim rezultatima u prethodnim godinama (original ili ovjerena kopija).

 

Točka 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH:

 1. Potvrda saveza o broju sportskih klubova, odnosno, broju svojih članova (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci);
 2. Kalendar natjecanja saveza u 2022. godini.

 

Točka 4. Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom:

 1. Preporuka od strane Paraolompijskog komiteta Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa (original ili ovjerena kopija);
 2. Suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje međunarodnog takmičenja u BiH u 2022. godini, a u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 102/09 i 66/16), (ovjerena kopija).

 

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa zahtjevom, koji mogu preuzeti na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - 
Federalno ministarstvo kulture i športa
 

NE OTVARATI – ZA JAVNI POZIV „Transfer za sport od značaja za Federaciju“

Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo

Prijave se mogu isključivo predati putem pošte zaključno sa 3.6.2022. godine. 

 

 UPUTSTVA APLIKANTIMA

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, netočne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
 • Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno - pravno neispravnim.
 • Financijski plan, koji se nalazi unutar prijavnog obrasca, treba biti detaljno razrađen po stavkama u suprotnom će se prijava smatrati formalno pravno neispravnom.
 • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj aplikanta, transkacijski račun aplikanta i izjavu o aktivnosti računa aplikanta se neće prihvaćati.
 • Aplikant je odgovoran za dostavu točnih podataka. Dostavljeni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja javnog poziva.
 • U toku realizacije projekta bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakta, ovlaštene osobe ili broja računa kod banke, moraju se  dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i športa se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
 • Ukoliko podnositelj prijave na zatvorenoj kuverti ne upiše naziv transfera za koji aplicira, prijava neće biti uzeta u razmatranje te će se smatrat formalno-pravno neispravnom.
 • Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom kako je navedeno u traženoj dokumentaciji.
 • Dokazi o realiziranim projektima iz prethodnog perioda koji se neće prihvaćati su: fotografije, popis linkova, CD-ovi, ugovori  i odluke o dodjeli sredstava te drugi dokumenti iz kojih nije jasno vidljivo da je aplikant realizirao projekt.
 • O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice http://fmks.gov.ba u roku od 90 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
 • Svaki član komisije će biti isključen iz postupka dodjele ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnositelja prijave, a podnositelji prijave imaju mogućnost prijaviti sumnju na postojanje sukoba interesa, o kojem će davatelj proračunskih sredstava odlučivati pojedinačno o svakoj prijavi.
 • Podnositeljima prijava po javnom pozivu dopušta se izjavljivanje prigovora u roku od pet dana od dana objave rezultata formalno-pravne ispravnosti podnesenih prijava.
 • Dopuna dokumentacije nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije dopuštena.

 

Preuzimanje: Prijavni obrazac 1

Preuzimanje: Prijavni obrazac 2

Preuzimanje: Prijavni obrazac 3

Preuzimanje: Prijavni obrazac 4

Preuzimanje: Spisak korisnika koji ne mogu aplicirati na JP 2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: