Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni poziv za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti

Datum objave: 27.10.2020. 08:19 / Izvor: Akta.ba, 26.10.2020.

Na osnovu Zakijučka Vlade Zcničko-dobojskog kantona o usvajanju Programa utroška hudžetskih sredslava u 2020. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima) (Ostale subvencije preduzećima za saniranjc šletc u privrcdi uzrokovanih pandemijom COVID-I9), broj: 02-11-6347/20 od 08.05.2020". godine i broj: 02-11-17214/20 od 23.10.2020. godine, a u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći („Službcni glasnik Bosnc i Hercegovine", broj: 10/12, 39/20) i članovima 12. i 13. Uredbc o uslovima i postupku za dodjelu pomoći malc vrijednosti-de minimis pomoć („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 27/18), Ministarstvo za privredu, raspisujc

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvcncioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti

 

1. Pozivaju se investitori registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu, koji proizvodnu invcsticiju realiziraju u obrtničku preradivačku djelatnost na području Zeničko-dobojskog kantona, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava obezbjeđenih za subvencioniranje dijela administrativnih troškova izgradnje proizvodnih objekata i nabavku osnovnih sredstava.

Pod proizvodnim objektom, podrazumjevaju se uredeni gradevinski prostori sagradeni sa namjenom i u svrhu realizacije proizvodne obrtničke djelatnosti za koju je obrtnik obezbjedio upotrebnu dozvolu prema Zakonu o prostornom urcdcnju i gradcnju ("Službcne novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/14 i 4/16) i na kojem je upisano pravo vlasništva.

Pod investieijom podrazumjevaju se troškovi privrednog društva nastali tokom i/gradnje objckata i/ili nabavke osnovnih sredstava (mašina i opreme) u periodu od 01.01.2020. godine do podnošenja zahtjeva po Javnom pozivu.

2. Korisnici sredstava poticaja su obrtnici registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu po Zakonu o obrtu ("Službcne novine Federacijc BiH", broj: 35/09 i 14/11) iz područja djelatnosti D-Preradivačka industrija (stare Standardne klasifikacije djelatnosti) ili C- Preradivačka industrija (nove Standardne klasifikacije djelatnosti), za koju posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti izdalu od nadležnog organa najkasnije do 31.12.2019. godine i koji ispunjavaju uslove definisane članom 2. Zakona o policanju razvoja male privrede („Službene novine Zcničko-dobojskog kantona, broj: 7/16 i 7/20).

Podsticaji se neće odobravati za dopunske djelatnosti.

3. Nakon urctino podncsenog Zahtjeva, Vlada Kantona će subvcncionirati (refundirati) troškovc invcsticije (lakturisanog iznosa u KM bez PDV-a) u 2020. godini, ali ne više od 30.000,00 KM, a kako slijedi:

 

a) Po osnovu izgradnje objekta za obavljanje obrtničke djelatnosti, obrtniku će se odobrili sredstva odredena prema slijedećoj tabeli:

 

Mininialna površina objekta /m7

Iznos srcdstava potica ja /КМ/

do 50

5.000,00

Od 50 do 100

8.000,00

Od 100 do 200

10.000,00

Od 200 do 500

15.000,00

Od 500 do 1.000,00

20.000,00

Od 1.000,00 do 2.000,00

25.000,00

Od 2.000,00 i više

30.000,00

 

Napomena: Raspon "Od 100 do 200 m2" obuhvata površinu od 100,00 m2 do 199,99 m2 i navedeno se primjenjuje i na ostale raspone površine navedene u tabeli.

b)Po osnovu nabavke osnovnih sredstava (opreme i mašina) za obavljanje obrtničke djelatnosti, obrtniku će se odobriti sredstva u jednokratnom iznosu od 30% od ukupne visine investicije be/ PDV-a, a koja može biti maksimalno 20.000,00 KM.

c) Korisnieima potieaja mlađitn od 35 godina, računajući na dan podnošenja zahtjcva, ukupan iznos poticajnih sredstava se uvećava za 10%.

d) Korisnicima poticaja ženskog pola, ukupan iznos poticajnih sredstava se uvećava za 10%.

 

4. Jedan privrcdui subjckt može koristiti više vrsla poticaja Ministarstva za privrcdu Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Javnih poziva objavljenih dana 26.10.2020. godine na web stranici Kantona, ali pod uslovom da ukupno odobreni iznos nc prelazi 30.000,00 KM.

Pravo na subvcnciju po Javnom pozivu nc može ostvariti privredni subjekt koji je po istom osnovu i za istu namjenu ostvario subvenciju, donaciju ili drugu finansijsku pomoć iz drugih izvora.

5. Zahtjev iz tačke 3. Javnog poziva mora sadržavati slijedeće podatkc: naziv i sjedište podnosioca zahtjeva, ime i prczime odgovornog lica, mjesto i datum podnošenja zahtjeva, naznaku Javnog poziva za koji se aplieira, podatke o proizvodnom objektu i njcgovoj površini i/ili podatke o osnovnom srcdstvu koje je predmet subvencije, vrijednost nabavke osnovnog sredstva bcz PDV-a, naznaku da za isti osnov i namjenu nije ostvario subvcnciju, donaeiju ili dmgu finansijsku pomoć iz drugih izvora, pobrojanu i brojcvima označenu dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu zahtjeva i potpis i pečat podnosioca zahtjcva.

6. Zahtjevi korisnika sredstava poticaja Ministarstva za privredu koji nisu opravdali ranije dodjeljena sredstva ili nisu uredno opravdali dodjeljena sredstva, neće se uzeti u razmatranje. kao ni nabavka i kupoprodaja osnovnih sredstava izmedu dva privredna subjekta čiji su vlasnici isti.

7. Uz zahtjev iz tačke 5. Javnog poziva za odobravanje poticajnih sredstava namjenjenih za subvencioniranje invcsticija kod obrta, Investitor je dužan dostaviti slijedeće priloge (original ili ovjcrena kopija):

- Odobrenje - rjcšenje za obavljanje djelatnosti prema Zakonu o obrtu ("Službene novine Federacijc BiH", broj: 35/09 i 14/11) (izdato najkasnije do 31.12.2019. godinc),

-  Odobrenje za gradenje (Rješenjc o legalizaciji),

-  Odobrenje za upotrebu objekta, izdato od nadležnog organa (odobrenjem za upotrebu objekta i drugim dokazima ne smatra se akt privremenog ili uvjetnog karaktera),

-  Dokaz o nabavci odnosno kupovini osnovnog sredstva (kopija taktura i kopija uplatnicc i izvoda od bankc na kojcm je vidljiva uplata takture);

-   Upotrebna dozvola za osnovna sredstva, izdata od nadležnog organa,

-   Kopiju tlocrta objekta iz Glavnog projekta,

- Uvjerenje od Porezne uprave FBiH o izmirenju direktnih poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje) sa brojem ili popisom osiguranih osoba-matična evidencija - ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva;

 

-   Uvjerenje o uredno izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je podnosilac po Zakonu o porezu na dodatu vrijednost u sistemu, ukoliko nije dostaviti Izjavu da privredni subjekt nije u sistemu PDV-a, ovjerenu od strane nadležnog upravnog organa) - ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva;

-  Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun proizvođača aktivan, nc starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva,

- Lična karta kao dokaz da je obrtnik ženskog pola odnosno mlađi od 35 godina računajući od dana podnošenja zahtjeva,

- Potpisanu i ovjerenu Izjava o ranije primljenim državnim pomoćima DE MINIMIS, koje su podnosiocu zahtjeva dodjeljene u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 10/12, 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-dc minimis pomoć („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 27/18) (Obrazac Izjave može se preuzeti sa web stranice Vlade ZDK - www.zdk.ba ).

8. Komisija Ministarstva za privredu poštujući hronologiju prijema u protokolu Kantona preglcdat ćc pristigle Zahtjeve.

9. Na osnovu prijedloga Komisije, Ministarstvo za privredu će predložiti Vladi Kantona donošenje Odluke o odobravanju i dodjcli (refundaciji) tinansijskih sredstava namjenjcnih subvencioniranju invcsticija kod obrta iz područja preradivačkih djelatnosti pošlujući hronologiju prijema Zahtjeva, a sve do utroška raspoloživih sredstava.

10. Odluka Vlade bit će objavljena na web straniei Kantona.

11. Na osnovu donesene Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) tinansijskih sredstava namjenjenih subvcncioniranju investicija kod obrta iz područja preradivačkih djclatnosti, Ministarstvo za privredu podnosi nalogc za isplatu sredstava Ministarstvu finansija ZDK.

12. Zahtjev iz lačke 5. Javnog poziva sa prilozima u zatvorenoj koverti, privredni subjekti dostavl jaju na adresu:

 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA PRIVREDU

Kučukovići br. 2

72 000 Zenica

Sa naznakom:

"Prijava na Javni poziv za prikupljanjc zahtjeva za odobravanje i dodjclu (refundaciju) linansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju investieija kod obrta iz područja prcrađivačke djelatnosti"

 

13. Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na web stranici Kantona.

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9155-cetiri-javna-poziva-ministarstva-za-privredu-subvencioniranje

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9155-cetiri-javna-poziva-ministarstva-za-privredu-subvencioniranje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: