Javni poziv za odobravanje i dodjelu (refundaciju) flnansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti

Datum objave: 27.10.2020. 08:13 / Izvor: Akta.ba, 26.10.2020.

Na osnovu Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o usvajanju Programa utroška budželskih sredstava u 2020. godini (Subvencije privatnim preduzceima i poduzetnicima) (Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVTD-19), broj: 02-11-6347/20 od 08.05.2020. godine i broj: 02-11-17214/2()" od 23.10.2020. godine, a u skladu sa Zakonom o sisteinu državne pomoći („Službcni glasnik Bosne i Hercegovinc", broj: 10/12,39/20) i članovima 12. i 13. Uredbeo uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis pomoć („Službene novine Federaeije Bosne i llcrcegovine", broj: 27/18), Ministarstvo za privredu, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refuudaciju) flnansijskih sredstava namijenjenih subvcncioniranju troškova jačanja konkurentnosti

 

1. Pozivaju se privredni subjekti registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu koji su u periodu od 01.01.2020. godine do podnošenja zahtjeva po Javnom pozivu nabavili stalna sredstva za obavljanje djelalnosti koji svoju investieiju realiziju na području Zcničko- dobojskog kantona da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundaciju) sredstava poticaja natnijenjenih za subvcncioniranje troškova jačanja konkurentnosti.

 

2. Pod stalnim srcdstvima za obavljanjc djelatnosti podrazumijcvaju se:

•  Oprema i tnašine za tehnološko unapređenje proizvodnje,

•  Mjerni uredaji,

•  Protesionalna vozila za obavljanje djelatnosti (kamioni, dostavna vozila, viljuškari i sl.).

3. Pravo korištenja ovog poticaja imaju privrcdni subjekti iz područja preradivačke djelatnosti (C/D- nove/stare Standardne klasitikacije djelatnosti) registrovani u Zeničko- dobojskom kantonu, koji dokažu da su u periodu iz Uičke I. ovog Javnog poziva izvršili nabavku stalnog sredstva i koji ispunjavaju uslove dcfinisane članom 2. Zakona o potieanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/16 i 7/20).'

4. Nakon uredno podnesenog Zahtjeva, Vlada Kantona će subvencionirati (refundirati) troškove nabavke stalnog sredstva (fakturisanog iznosa u KM bez PDV-a) u 2020. godini, ali ne višc od 30.000,00 KM, a kako slijedi:

 

 

Vrijednost nabavke stalnog sredstva bcz PRV-a

Iznos subvencije/ u КМ/

do 10.000,00

5.000,00

Od 10.000,00 do 20.000,00

10.000,00

Od 20.000,00 do 50.000,00

15.000,00

Od 50.000,00 do 100.000,00

20.000,00

100.000,00 i više

30.000,00

 

Napomena: Raspon "Od 10.000,00 do 20.000,00 m2" obuhvata površinu od 10.000,00 m2 do 19.999,99 m2 i navedeno se primjenjuje i na ostale raspone površine navedene u tabeli.

5. Zahtjev iz tačke 4. Javnog poziva rnora sadržavati slijedeće podatke: naziv i sjcdište podnosioca zalitjeva, ime i prezime odgovornog liea, mjesto i datum podnošenja zahtjeva, na/naku Javnog poziva za koji se aplieira, podatke o stalnom sredstvu koje je predmet subveneije, vrijednost nabavke stalnog sredstva bez PDV-a, naznaku da za isti osnov i namjenu nije ostvario subveneiju, donaeiju ili drugu finansijsku pomoć iz dnigih izvora, pobrojanu i brojevima označenu dokumentaeiju koja se dostavlja u prilogu zahtjeva i potpis i pečat podnosioca zahtjeva.

6. Zahtjevi korisnika srcdstava poticaja Ministarstva za privrcdu koji tiisu opravdali ranijc dodjeljena srcdstva ili nisu urcdno opravdali dodjeljena sredstva, neće se uzeti u razmatranje, kao ni nabavka i kupoprodaja stalnih sredstava izmedu dva privrcdnn subjckta čiji su vlasnici isti.

7  Jedan privrcdni subjekt može koristiti više vrsta poticaja Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Javnih poziva objavljenih dana 26.10.2020. godinc na web stranici Kantona, ali pod uslovom da ukupno odobrcni iznos nc prelazi 30.000,00 KM.

Pravo na subvenciju po Javnom pozivu ne možc ostvariti privredni subjekt koji je po istom osnovu i za istu namjcnu ostvario subvenciju, donaciju ili drugu finansijsku pomoć iz drugih izvora.

8. Uz Zahtjev iz tačke 5. Javnog poziva za odobravanje sredstva poticaja, privredni subjekt je dužan dostaviti sljcdeće priloge (original ili ovjerenu kopiju):

Dokaz o nabavci odnosno kupovini stalnog sredstva (kopija faktura i kopija uplatniee i

izvoda od banke na kojem je vidljiva uplata fakture);

Bilans stanja i uspjeha za 2019. godinu ovjeren od nadležnog organa;

Sudsko tješenje o registraciji (prva registracija i aktuelni izvod);

Uvjerenje o poreznoj registraciji;

Odobrenje za obavljanje proizvodne djelatnosti ili odgovarajući akt nadležnog inspekcijskog organa,

Obavještenje o razvrstavanju privrednog subjekta prema djclatnosti izdatog od Federalnog zavoda za statistiku;

Uvjerenje od Porezne uprave FBiH o izmirenju direktnih poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje) sa brojem ili popisom osiguranih osoba-matična evidencija - ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva;

Uvjerenje o uredno izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je podnosilac po Zakonu o porezu na dodatu vrijednost u sistemu, ukoliko nije dostaviti Izjavu da privredni subjekt nije u sistemu PDV-a, ovjerenu od strane nadležnog upravnog organa) - ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva;

Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun podnosioca zahtjeva aktivan, ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva;

Potpisanu i ovjerenu Izjava o ranije primljenim državnim pomoćima DE MINIMIS, koje su podnosiocu zahtjeva dodjeljene u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 10/12, 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis pomoć („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 27/18) (Obrazac Izjave može se preuzeti sa web stranice Vlade ZDK — www.zdk.ba ).

9. Komisija  Ministarstva za privredu poštujući hronologiju prijema u protokolu Kantona pregledat će pristigle Zahtjeve.

10. Na osnovu prijedloga Komisije, Ministarstvo za privredu će predložiti Vladi Kantona donošenje Odluke za odobravanje i dodjelu (reftmdaciju) iinansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti poštujući lironologiju prijcina Zahtjeva, a svc do utroška raspoloživih sredstava.

11. Odluka Vlade bit će objavljena na web straniei Kantona.

12.Na osnovu donesene Odluke za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti, Ministarstvo za privredu podnosi naloge za isplatu sredstava Ministarstvu finansija ZDK.

13. Zahtjev iz tačke 5. Javnog poziva sa prilozima u zatvorenoj koverti, privredni subjekti dostavljaju na adresu:

 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA PRIVREDU

Kučukovići br. 2

72 000 Zenica

Sa naznakom:

 

"Prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) tinansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti"

14. Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na web stranici Kantona.

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9155-cetiri-javna-poziva-ministarstva-za-privredu-subvencioniranje

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9155-cetiri-javna-poziva-ministarstva-za-privredu-subvencioniranje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: