Javni poziv za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na kredite

Datum objave: 27.10.2020. 08:30 / Izvor: Akta.ba, 26.10.2020.

Na osnovu Zaključka Vladc Zeničko-dobojskog kantona o usvajanju Programa utroška budžetskihsredstava u 2020. godini (Subvcncije privatnim prcduzcćima i poduzetnicima) (Ostale subvcncije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19), broj: 02-11- 6347/20 od 08.05.2020. godine i broj: 02-11-17214/20 od 23.10.2020. godine, a u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 10/12,39/20) i članoviina 12. i 13. Urcdbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis pomoć („Službene novine Federacije Bosne i I Hercegovine", broj: 27/18), Ministarstvo za privredu, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje /zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na kredite

 

1. Pozivaju se privredni subjckti registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu, koji investieiju realiziniju na prostoru Zeničko-dobojskog kantona, kreditom komercijalnih banaka iz Bosnc i Hercegovine, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundiranjc) nepovratnih finansijskih sredstava, t)bezbjedenih za regresiranje uplaćenih kamata.

Vlada Kantona će subvcncionirati uplaćene kamate za kredite odobrene u 2020. godini u iznosu koji će nominalno iznositi maksimalno 10.000,00 KM za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine.

2. Pod investicijom, podrazumjeva se isključivo:

- kupovina, izgradnja, uredenje i proširenje objekata, nabavka stalnih sredstava (mašinc i oprema) za obavljanje registrovane djelatnosti iz područja D po staroj Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (ili C po novoj Standardnoj klasifikaciji djelatnosti) — Preradivačka industrija,

- kupovina, izgradnja, urcdcnje i prošircnje objckata, nabavka stalnih srcdstava (inašinc i oprema) za obavljanje rcgistrovane djelatnosti iz područja J pt) staroj Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (ili I po novoj Standardnoj klasifikaciji djelatnosti)- Djelatnost pružanja smještaja tc priprcme i usluživanja hranc (hotelijerstvo i ugostiteljstvo), - kupovina, izgradnja, uredenje i prošircnjc objekata, nabavka stalnih srcdstava (mašine i oprema) za obavljanje registrovane djelatnosti iz područja M-Administrativnc i pomoćnc uslužne djelatnosti-oblast 79 po staroj Standardnoj klasifikaciji djclatnosti (ili N po novoj Standardnoj klasi fikaciji djelatnosti),

- finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava za obavljanje registrovane djelatnosti iz područja J po staroj Standardnoj klasifikaciji djclatnosti (ili I po novoj Standardnoj klasilikaciji djclatnosti)- Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo),

- finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava za obavljanje registrovane djelatnosti iz područja M-Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti-oblast 79 po staroj Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (ili N po novoj Standardnoj klasifikaciji djclatnosti).

3. Pravo korištenja potieajnih sredstava imaju isključivo privredni subjekti (pravna i fizička lica) registrirani u Zeničko-dobojskom kantonu, koji po odobrenom kreditu u 2020. godini uredno vraćaju kredit (uplaćuju rate i kamatc).

Pod privrednim subjektima podrazumijcvaju se privredna društva i subjekti iz obrtničkih djelatnosti, koji se bave djelatnošću iz navedenih područja iz tačke 2. ovog Javnog poziva i koji ispunjavaju uslove delinisane članom 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zcničko-dobojskog kantona, broj: 7/16 i 7/20).

Subvencioniranje kamata se neće odobriti za kredite ili dio kredita koji su namjenjeni reprogramiranju drugih kredita.

4. Jedan privredni subjekl može koristiti više vrsta poticaja Ministarstva za privredu Zeničko- dobojskog kantona po osnovu Javnih poziva objavljenih dana 26.10.2020. godine na web straniei Kantona, ali pod uslovom da ukupno odobrcni iznos ne prelazi 30.000,00 KM.

Pravo na subvenciju po Javnorn pozivu ne može ostvariti privredni subjekt koji je po istom osnovu i za istu namjcnu ostvario subveneiju, donaeiju ili drugu finansijsku pomoć iz drugih izvora.

5. Zahtjev tnora sadržavati slijedcćc podatkc: naziv i sjedište podnosioea zahtjeva, ime i prezime odgovornog lica, injesto i datum podnošenja zahtjeva, naznaku Javnog poziva za koji se aplicira, podatak o iznosu i namjeni odobrenog kredita, podatak o iznosu uplaćenc kamate, naznaku da za isti osnov i namjenu nije ostvario subvenciju, donaeiju ili drugu finansijsku pomoć iz drugih izvora, pobrojanu i brojevima označenu dokumentaeiju koja se dostavlja u prilogu zahtjeva i potpis i pečat podnosioea zahtjeva.

6. Zahtjevi korisnika sredstava potieaja Ministarstva za privredu koji nisu opravdali ranije dodjeljcna sralstva ili nisu uredno opravdali dodjeljena sralstva, neće se uzeti u razmatranje.

7. Uz Zahtjcv iz tačke 5. Javnog poziva privredni subjekt dostavlja (original ili ovjerenu kopiju):

- Ugovor s Bankom za kredit odobren u 2020. godini sa otplatnim planom kredita na ime podnosioca zahtjeva. Iz

 

- Ugovora mora biti vidljiva namjena za koju je dodjeljen kredit;

- Potvrda Banke o redovnoj otplati kredita i uplaćenim kamatama sa iznosom uplaćenih kamata za 2020. godinu,

- Odobrenje za obavljanje djelatnosti ili odgovarajući akt nadležnog inspekcijskog organa,

- Obavještenje o razvrstavanju privrednog subjekta prema djelatnosti izdatog od Federalnog zavoda za statistiku;

- Bilans stanja i uspjeha za 2019. godinu ovjeren od nadležnog organa;

- Sudsko iješenje o registraciji (prva registracija i aktuelni izvod) ili Odobrenje-iješenje za obavljanje registrovane djelanotsti izdato od nadležnog općinskog organa;

- Uvjerenje o poreznoj registraciji;

- IJvjerenje od Porezne uprave FBiH o izmirenju direktnih poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje) sa brojem ili popisom osiguranih osoba-matična evidencija - ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva;

- Uvjerenje o uredno izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je podnosilae po Zakonu o porezu na dodatu vrijednost u sistemu, ukoliko nije dostaviti Izjavu da privredni subjekt nije u sistemu PDV-a, ovjerenu od strane nadležnog upravnog organa) - ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva;

- Upotrebne dozvole za kupljena sredstva rada i/ili izgradeni objekat, izdate od nadležnog organa;

- Dokaz o utrošku kreditnih sredstava za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava;

- Uvjerenje Komercijalne banke da je žiro račun aktivan, ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva;

- Potpisanu i ovjerenu Izjavu o ranije primljenim državnim pomoćima DE MINIMIS, koje su podnosiocu zahtjeva dodjeljene u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 10/12, 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis pomoć („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 27/18) (Obrazac Izjave može se preuzeti sa web stranice Vlade ZDK - www.zdk.ba).

8. Komisija Ministarslva za privredu poštujući hronologiju prijcma u protokolu Kantona pregledat će pristigle Zahtjeve.

9. Na osnovu prijedloga Komisije, Ministarstvo za privredu će predložiti Vladi Kantona donošenje Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaeiji) sredstava potieaja namjenjenih regresiranju kamata na kredite poštujući hronologiju prijema Zahtjeva, a sve do utroška raspoloživih sredstava.

10. Odluka Vlade bit će objavljena na web straniei Kantona.

11. Na osnovu donesene Odluke o odobravanju i dodjeli (refimdaeiji) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na kredite, Ministarstvo za privredu podnosi naloge za isplatu sredstava Ministarstvu finansija ZDK.

12. Zahtjev iz tačke 4. Javnog poziva sa prilozima u zatvorenoj koverti, privredni subjekti dostavl jaju na adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKIKANTON MINISTARSTVO ZA PRIVREDU Kueukovići br. 2 72 000 Zeniea Sa naznakom:

"Prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na kredite"

13. Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na web straniei Kantona.

 

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9155-cetiri-javna-poziva-ministarstva-za-privredu-subvencioniranje

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9155-cetiri-javna-poziva-ministarstva-za-privredu-subvencioniranje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: