Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu Donja Bijenja, kod Nevesinja

Datum objave:17.11.2020. 11:15 / Izvor: Akta.ba, 17.11.2020.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/13,16/18 i 70/20) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu„DonjaBijenja",kod Nevesinja,broj:04/1-012-2-2017/20 od 24.07.2020. godine("Službeni glasnik Republike Srpske",broj 78/20), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena -krečnjaka na ležištu „Donja Bijenja", kod Nevesinja

 

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je eksploatacija arhitektonskog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Donja Bijenja", kod Nevesinja, koje se nalazi na jugozapadnim obroncima planine Crvanj, na oko 10 km sjeverno od Nevesinja. Eksploatacija će se odvijati unutar prostora omeđenog sljedećim koordinatama:

Tačka

Y

X

А

6 512 845

4 799900

В

6 512 880

4 799 750

С

6512 935

4 799 630

D

6 512935

4 799550

Е

6 513 250

4 799 550

F

6513250

4799900

 

Prostor omećen navedenim koorsinatama obuhvata k.č. 57/21 upisana u zk.ul. broj 691 SP Bijenja, kao suvlasništvo Knežević (Lazara) Marka sa udjelom 1/9, Knežević (Lazara) Milica sa udjelom 1/12, Knežević (Ilije) Vida sa udjelom 1/6, Knežević (Ilija) Stoja sa udjelom 1/6, Knežević (rođ. Blagojević) Nasta sa udjelom 1/6, Knežević (ud Sima) Mara sa udjelom 11/108 i Knežević (Simo) Đuro sa udjelom 11/54, a što se po novom premjeru odnosi na k.č. 57/21, upisanu u Posjedovni list broj 182/0, kao posjed Knežević (Jove) Ljubica, k.č. 930/17 upisana u zk.ul. broj 852 SP Bijenja, kao vlasništvo Knežević (Simo) Đuro, sa udjelom 1/1, a što se po novom premjeru odnosi na k.č. 930/17, upisanu u Posjedovni listbroj 182/0, kao posjed Knežević (Jove) Ljubica, k.č. 931 upisana u zk.ul broj 411SP Bijenja, kao suvlasništvo Knežević (ud.Sima) Mara saudjelom 1/6, Knežević (Jovo) Dušan saudjelom 1/6, Glogovac (rođ. Kecman) Mileva saudjelom 1/12, Duka (rođ. Kecma) Ljubica sa udjelom 1/24, Knežević (ud. Milana) Kosa sa udjelom 5/144, Knežević (Milan) Božica, sa udjelom 5/144, Knežević (Milan) Dragica sa udjelom 5/144, Knežević (Milan) Drago sa udjelom 15/144 i Knežević (rođ.Ćeklić, ud. Đura) Ljubica sa udjelom 1/3, a što se po novom premjeru odnosi na k.č. 931 upisanu u Posjedovni list 182/0, kao posJed Knežević Jove Ljubica, k.č. 57/22 i k.č. 930/1 upisane u zk. ul. broj 228 SP Bijenja, kao suvlasništvo Knežević (Nikola) Danilo sa udjelom Ul, Knežević (Nikola) Vaso sa udjelom 14, Knežević (Risto) Spasoje sa udjelom 1/16, Knežević (Risto) Đorđo sa udjelom 1/16, Knežević (Risto) Blagoje sa udjelom 1/16, Knežević (Risto) Sava sa udjelom 1/16, Knežević ((Luka) Boško sa udjelom 1/16, Knežević (Luka) Anđelko sa udjelom 1/16, Knežević (Luka) Dušan sa udjelom 1/16 i Knežević (Luka) Krstinja sa udjelom 1/16, a što se po novom premJeru odnosi na k.č. 57/22 upisanu u Posjedovni list 190/1 kao posjed Knežević Dušana Branko i k.č. 930/1 upisanu u Posjedovni list broj 185/1, kao posjed Dragović (Janko) Žarko sa dijelom 1/3, Grahovac (Radomir) Ljiljana sa dijelom Čg i Miljković (Janko) Nada sa dijelom 1/b, k.č. 57/23, upisana u zk. ul. broj 77.SP Bijenja kao suvlasništvo Knežević (Jovo) Dušan saudjelom 1/3, Kecman (žena Milana) Božica sa udjelom 1/3, Knežević (ud. Milana) Kosa sa udjelom 1/18, Knežević (Milan) Božica sa udjelom 1/18, Knežević (Milan) Dragica sa udjelom 1/18, Knežević (Milan) Drago sa udjelom 2/18 i Knežević (Milan) Drago sa udjelom 3/18, a što se po novom premjeru odnosi na k.č. 57/23 upisanu u Posjedovni list broj 187/0, kao posjed Knežević Milanov Drago, k.č. 929 i 932 upisane u zk.ul. broj 161 SP Bijenja, kao suvlasništvo Radović (Pero) Marko sa udjelom 1/12, Radović (Lazar) Ratomir sa udjelom 1/24, Radović (Lazar) Darinka sa udjelom 1/24, Radović (Đorđe) Ljubica sa udjelom 1/20, Radović (udova Miloša) Krstinja sa udjelom 1/24, Radović (rođ. Čabrilo) Borika sa udjelom 1/60, Radović Ljubo sa udjelom 1/60, Radović Risto sa udjelom 1/60, Radović Miroslav sa udjelom 1/60, Radović Nada sa udjelom 1/60, Radović Olga sa udjelom 1/60, Radović Boro sa udjelom 18/240, Zubac (rođ. Radović) Danica sa udjelom 3/240, Radović (udova Trifka) Bosa sa udjelom 2/36, Radović (Trifko) Danica sa udjelom 1/36, Radović (Milan) Danica sa udjelom 13/320, Radović (Milan) Anđa sa udjelom 13/320. Radović (Milan) Dušan sa udjelom 13/320, Radović (MihaJlo) Dušan sa udjelom 1/24, Radović (MihaJlo) Petar sa udjelom 1/24, Radović (Miloš) Ranko sa udjelom 1/960, Radović (Miloš) Mirko sa udjelom 1/960, Radović (Miloš) Gojko sa udjelom 1/960, Radović (Branko) Ratko sa udjelom 1/960, Radović (Branko) Miloš sa udjelom 1/960, Radović (Novica) Danilo sa udjelom 1/528, Radović (Novica) Radoslav sa udjelom 1/528, Radović (udova Milovana) Danica sa udjelom 3/96, Radović (udova Novice) Ljubica sa udJelom 1/60, Radović (Novica) Danilo sa udjelom 4/180, Radović (Novica) Radoslav sa udjelom 4/180, Radović (Vojin) Đorđe sa udjelom 1/10, Radović rođ. Milić (stevo) Nevenka sa udjelom 192/548, Radović (Jovo) Nenad sa udjelom 192/548, Meštrović rođ. Radović (Jovo) Svjetlana sa udJelom 192/548 i Radović (Borislavj Milan sa udjelom 13/320, što se po novom'premjeru odnosi na k.č. 929 i 932 upisane u Posjedovni list broj 289/0 kao posjed Radović Mihajla Petar, dio k.č. 57/9 upisana u zk. ul. broj 892 SP Bijenja, kao suvlasništvo Okuka (Jovan) Simo sa udJelom Čg i Država, SO Nevesinje sa udjelom Čg, što se po novom premjeru odnosi na k.č. 57/9 upisanu u Posjedovni list broj 97/1 kao posjed Državna svojina Republike Srpske Skupština opštine Nevesinje, dio. K.č. 57/1, dio k.č. 930/2 i k.č. 930/16 upisane u zk. ul. broj 1077 SP Bijenja kao državno vlasništvo sa udjelom 1/1, a što se po novom premjeru odnosi na dio. k.č. 57/1, dio k.č. 930/2 i k.č. 930/16 upisane u Posjedovni list broj 94/3 kao posjed JPŠ „Šume RS" ad. Sokolac ŠG „Botin" Nevesinje, k.č. 933 upisana u zk.ul. broj 1075 SP Bijenja kao suvlasništvo Čabrilo (Vojislav) Blagoje sa udjelom 1/16, Čabrilo (Vojislav) Dušan sa udjelom 1/16, Čabrilo (Vojislav) Novka sa udjelom 1/16, Čabrilo (Maksim) Nedeljko sa udjelom 14, Čabrilo (Maksim) Miroslav sa udjelom %, Čabrilo Drago sa udjelom 145/3240, Čabrilo Blagoje sa udjelom 145/3240, Čabrilo Dušan sa udjelom 145/3240 i Čabrilo (ud. Đorđa) Radmila sa udjelom 145/3240, a što se po novom premJeru odnosi na k.č. 933 upisana u Posjedovni list broj 34/0 kao posjed Čabrilo Draga Vojo i k.č. 57/20 upisana u zk. ul. broj 84 SP BiJenja, kao suvlasništvo Dokić (Tomo) Dušan sa udjelom Čg i Dokić (Tomo) Gojsko sa udjelom Čg, a što se po novom premjeru odnosiu na k.č. 57/20 upisanu u Posjedovni list broj 65/0 kao posjed Dakić Save Danilo.

 

2. Opis projekta

Projekat podrazumijeva eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Donja Bijenja", kod Nevesinja površinskom metodom otkopavanja, na način koJim se obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbijednost ljudi objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 210.000,00 KM.

Ležište arhitektonskog građevinskog kamena - krečnjaka „Donja Bijenja" prema Elaboratu o rezervama raspolaže sa 632.704 m3 bilansnih rezervi A, B i C kategorije od čega 150.077m3 primarnih blokova i 482.627 m3 lomljenog kamena. Minimalna godišnja proivodnja primarnih blokova iznosi 2000 m3, a lomljenog kamena 6 500 m3.

 

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

 

4. Maksimalan rok traJanja koncesi je

Maksimalan rok na koji se može dodijeliti koncesiJa iznosi 50 godina, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

 

5. Minimalan iznos jednokratne koncesione naknada i koncesione naknade za korišćenje

Minimalna jednokratna koncesiona naknada i koncesiona naknada za korišćenje utvrđene su na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/18) i sastoje se od:

- koncesione naknade za ustupljeno pravo u iznosu od 10.500,00 KM i

- koncesione naknada za korišćenje predmeta koncesije u iznosu od 4% od prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

 

6.  Način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

RJešavanje imovinsko - pravnih odnosa na eksploatacionom polju, pristupnih puteva do eksploatacionog polja je obaveza koncesionara. Na nepokretnosti koja je u vlasništvu Republike Srpske, koncesionaru se dodijeljuje pravo korišćenja u periodu trajanja koncesije, a nakon sprovedenih postupaka propisanih zakonom kojim se uređuje oblast šuma. Na zemljištu koje se nalazi u svojini fizičkih lica koncesionar može vršiti eksploataciju tek nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

 

7. Licitaciona garancija

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije se obezbeđuje u vidu novčanog depozita u iznosu od 10.500,00 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesiJe za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Donja Bijenja", kod Nevesinja.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva - depozit po javnom pozivu).

 

8. Uslovi, rok i način vraćanja licitacione garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija, odnosno depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodJeli koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Donja Bijenja", kod Nevesinja ili ponuđaču čija ponuda Je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu. Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a) ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i

b) izabrani ponuđač:

ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji, odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.

 

9. Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje.

 

10. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu

10.1. Podobnosg za učešće na Javnom pozivu za dodJelu koncesiJe u smnslu člana 19. Zakona o koncesijama, ponuđač dokazuje dostavlganjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

1) izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,

2) za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,

3) izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača koJom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,

4) za domaća pravna lica uvjerenje Osnovnog suda sJedišta ponuđača kojim se dokazuJe da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,

5)            za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,

b)           uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,

7) izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji

6)            za fizička lica

1)            uvjerenje o prebivalištu ili kopiju putne isprave za strano lice i

2)            uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda ili drugi ekvivalentan dokument zemlje sjedišta ponuđača kojom se dokazuje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.

10.2       Ekonomsko - finansijsku podobnost i iskustvo u obavljanju koncesione djelatnosti ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a)            za pravna lica:

1)            dokaz poslovne banke o solventvosti ponuđača, kojim se dokazuje da, u posljednjih 12 mjeseci računajući od dana objavljivanja )avnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,

2)            finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja,

3)            dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije i

4)            dokaz o iskustvu u realizaciji koncesionih projekata,

b]           Fizička lica svoju ekonomsko - finansijsku podobnost dokazuju na način predviđen u tački 10.2. a) podtačka 3) ovog javnog poziva,

10.3       Ostali dokazi:

1)            ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,

2)            dokaz ouplati novčanogdepozita na ime obezbjeđenja ponude,

3)            dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,

4)            izjavu o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,

5)            izjavu ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti, ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,

6)            izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji,

7)            licenca za površinsku eksploataciju ponuđača ili izvođača radova sa kojim je zaključio ugovor o izvođenju tih radova,

8)            dokaz da je Studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koJe ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva i

9)            saglasnost vlasnika za parcele koje se nalaze u svojini fizičkih lica.

Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum dokazi iz tački 10.1 .a), 10.2.a) i 10.3. podtačke 4) i 5) se podnose za svakog člana konzorcijuma.

Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana.

 

11.          Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske".

 

12.          Način dostavljanja ponuda i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte u zapečaćenoj koverti sa naznakom Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Donja Bijenja", kod Nevesinja - NE OTVARATI" na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstea, Trg Republike Srpske 1., 78 000 Banja Luka.

 

13.          Mogućnosg posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciJi na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

 

14.          Rok u kome se ponuda na Javni poziv može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu„Donja Bijenja", kod Nevesinja.

 

15.          Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja prispjelih ponuda na Javni poziv

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavjestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranju ponuda.

 

16.          Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesiJe može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

 

17.          Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

-              Javni poziv za podnošenje ponuda,

-              Opis predmeta koncesije,

-              Uputstvo ponuđačima za izradu ponude,

-              Kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i

-              Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08-16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske", u kancelariji broj 16 osmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

 

18.          Identitet podnosioca inicijative i iznos bonusa

Pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Donja Bijenja", kod Nevesinja, iniciralo je privredno društvo „DVOR STONE" do.o. Nevesinje.

Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko - finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

 

19.          Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva će biti objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske".

 

20.          Objavljivanje javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske", „Službenom glasniku Republike Srpske" i na saJtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva www.vladars.net  i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org ,

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane ne ovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje. Lice zaduženo za davanje informacija Sanja Mandić, 051/339-738,

 

Broj: 05.07/310-566/20

Datum: 04.11.2020.godine

 

MINISTAR

Petar Đokić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: