Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora u okolnostima pandemije (COVID-19)

Datum objave:23.10.2020. 08:50 / Izvor: Akta.ba, 22.10.2020.

Na osnovu odredbi Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 („Službene novine Federacije BiH", broj: 74/20), federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANSIJSKE POMOĆI

POSLOVNIM SUBJEKTIMA IZ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOG SEKTORA

U OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID -19

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu finansijske pomoći, u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID -19 (u daljem tekstu: Uredba).

 

II. PRAVO UČEŠĆA

1. Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju:

a) Privredno društvo i/ili podružnica/poslovnica subjekta upisa i fizičko lice koje samostalno obavlja registriranu djelatnost u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH, a kojem je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (u daljem tekstu: KDBiH 2010), glavna šifra djelatnosti dodijeljena od Federalnog zavoda za statistiku:

a) Šifra djelatnosti 55.10 - razred "Hoteli i sličan smještaj"

b) Šifra djelatnosti 79.11 - razred "Djelatnosti putničkih agencija"

c) Šifra djelatnosti 79.12 - razred "Djelatnosti turoperatora"

d) Šifra djelatnosti 79.90 - u razredu "Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima" u tački 4. "Usluge pružanja pomoći turistima" isključivo podtačka "Djelatnosti turističkih vodiča".

b) Banje i lječilišta koje će se posmatrati kao posebna šifra odnosno grupa djelatnosti.

 

2. Pravo učešća po ovom Javnom pozivu nemaju:

> javna preduzeća, udruženja, javne institucije, javne ustanove osim banja i lječilišta, razvojne agencije, agencije, turističke organizacije (zajednice), organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave.

 

3. Neprihvatljivi korisnici finansijske pomoći su:

a) korisnici koji su u stečaju ili nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

b) korisnici kojima je upućen zahtjev odnosno nalog za povrat dodijeljenih budžetskih sredstava iz prethodnog perioda, a koji do dana podnošenja zahtjeva nije realiziran;

c) korisnici koji su nakon 01.08.2020. godine isplatili dividendu/dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći;

d) korisnici koji imaju dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu doprinosa, direktnih i indirektnih poreza, zaključno sa 30.06.2020. godine, a za koje nisu zaključeni sporazumi o obročnom plaćanju duga i/ili koji uredno ne izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu;

e) korisnici čiji su glavni računi na koje im se finansijska pomoć isplaćuje na dan podnošenja zahtjeva blokirani radi provođenja izvršenja na novčanim sredstvima;

f) privredna društva sa većinskim državnim kapitalom kao i javna preduzeća na bilo kojem nivou u Federaciji BiH.

 

III. SVRHA DODJELE SREDSTAVA

Finansijska pomoć predstavlja dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava ugroženim poslovnim subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH u okolnostima izazvanim pandemijom COVID - 19, koja se uplaćuju na račun korisnika finansijske pomoći u skladu sa kriterijima iz ovog Javnog poziva.

 

Opći cilj dodjele finansijske pomoći ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije koronavirus COVID-19 je očuvanje radnih mjesta, osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima.

 

Poseban cilj je očuvanje radnih mjesta i osiguranje hitno potrebne likvidnosti u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH.

 

Finansijska pomoć se može koristiti isključivo za isplate minimalnih bruto plaća za period od 01.07.2020. godine do 31.12.2020. godine i troškove poslovanja koji su nastali u periodu od 01.07.2020. godine do 31.12.2020. godine.

 

Troškovi poslovanja su porezno priznati rashodi uređeni propisom o porezu na dobit u Federaciji BiH, koji obuhvaćaju sve dokumentirane rashode umanjene za iznos poreza na dodanu vrijednost koji se može odbiti a koje porezni obveznik snosi u svrhu ostvarivanja dobiti ako su pravilno iskazani u finansijskim izvještajima.

 

Korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjiti broj radnika u periodu do 31.12.2020. godine, a u odnosu na broj radnika na dan 30.09.2020. godinu.

 

IV. KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

1. Pravo učešća po ovom Javnom pozivu i dodjelu finansijske pomoći ima korisnik koji ispunjava sljedeće kumulativne uslove:

a) da ima sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine;

b) da ima glavnu šifru djelatnosti iz tačke II. ovog poziva (PRAVO UČEŠĆA)

c) da je ostvario pad oporezivog prometa od najmanje 40% u periodu od 01.04. do 30.09.2020. godine u odnosu na oporezivi promet ostvaren u istom periodu u 2019. godini.

 

Oporezivi promet je promet evidentiran putem fiskalnih sistema na serveru Poreske uprave Federacije BiH

2. Uslovi iz tačke 1 c) ne primjenjuju se na banje i lječilišta kao i na korisnike koji su osnovani nakon 30.06.2019. godine.

 

Visina iznosa koji se dodjeljuje za finansijsku pomoć, izračunava se u odnosu na:

a) Procentualno učešće korisnika po šiframa djelatnosti iz tačke II. ovog poziva u ukupno ostvarenom oporezivom prometu u 2019. godini za PDV obveznike ili ukupno ostvarenom prometu u 2019. godini za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a, a koji ispunjavaju formalno - pravne uslove za tu šifru djelatnosti na teritoriji Federacije BiH uz učešće ovog kriterija u raspodjeli sredstava u iznosu od 60%.

b) Procentualno učešće broja zaposlenih kod korisnika po šiframa djelatnosti iz tačke II. ovog poziva na dan 30.09.2020. godine u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod korisnika koji ispunjavaju formalno - pravne uslove za tu šifru djelatnosti uz učešće ovog kriterija u raspodjeli sredstava u iznosu od 40%.

3. Banje i lječilišta ostvaruju finansijsku pomoć na osnovu broja zaposlenih na dan 30.09.2020. godine, za isplate minimalnih bruto plaća i to za period od 1.10.2020. godine do 31.12.2020. godine.

4. Korisnik finansijske pomoći koji je osnovan nakon 30.06.2019. godine ostvaruje finansijsku pomoć na osnovu broja zaposlenih na dan 30.09.2020. godine u iznosu koji osigurava isplatu minimalne bruto plaće i to za period od 1.10.2020. godine do 31.12.2020. godine

 

V. SREDSTVA PREDVIĐENA ZA DODJELU

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva, za provođenje ovog Javnog poziva, iznose 30.000.000 KM.

 

Maksimalan iznos finansijske pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku, po ovom pozivu, ne može preći iznos od 700.000 KM.

 

VI. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objave Obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i smatrat će se formalno neispravnim prijavama.

 

VII. PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA

Dokumentacija koju je potrebno priložiti u skladu sa ovim Javnim pozivom uz Prijavu za dodjelu finansijske pomoći (OBRAZAC 1) treba biti original ili ovjerena kopija od strane nadležnog organa i ne može biti starija od 30 dana, i to:

1. Za pravna lica - Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra, za fizička lica – Rješenje nadležnog organa;

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave F BiH - ID broj;

3. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj (ukoliko je PDV obveznik);

4. Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema glavnoj šifri djelatnosti po KD BIH 2010;

5. Uvjerenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH da podnosilac prijave nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda zaključno sa 30.06.2020. godine, ili ukoliko ih ima, da je sklopljen sporazum o obročnom plaćanju duga i da se uredno izmiruju dospjele obaveze;

6. Uvjerenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice UlO da nema neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza zaključno sa 30.06.2020. godine ili ukoliko ih ima, da je sklopljen sporazum o obročnom plaćanju duga i da se uredno izmiruju dospjele obaveze;

7. Izjava, ovjerena pečatom firme i potpisom odgovornog/ovlaštenog lica o sljedećem (OBRAZAC 2):

a) da nije korisnik dodijeljenih budžetskih sredstava iz prethodnog perioda za koja je upućen nalog za povrat ili ukoliko jeste da je do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći realizovao isti,

b) da nakon 01.08.2020. godine nije isplatio dividendu kroz dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći,

c) da na dan podnošenja zahtjeva, glavni račun na koji se treba uplatiti finansijska pomoć, nije blokiran (Federalno ministarstvo okoliša I turizma zadržava pravo provjere aktivnosti glavnog računa korisnika kod Centralne banke BiH);

d) da poslovni subjekt nije u stečaju i da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

e) Protiv podnosioca prijave, odnosno lica odgovornih/ovlaštenih za zastupanje se ne vodi krivični postupak i nije/nisu pravosnažno osuđen/i za prekršaj i/ili počinjenje kivičnog djela; te

f) Pod krivičnom, moralnom i materijalnom odgovornosti potvrđuje da su svi dostavljeni dokumenti i prijavljeni podaci u prijavnom obrascu istiniti i tačni.

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će službenim putem od Porezne uprave Federacije BiH zatražiti sljedeće podatke:

• Ukupno ostvareni oporezivi promet za PDV obveznike, a za subjekte koji nisu u sistemu PDV-a ukupno ostvareni promet za period od 01.01. do 31.12. 2019. godine evidentiran putem fiskalnih sistema na serveru Porezne uprave F BiH;

• Ukupno ostvareni oporezivi promet za PDV obveznike, a za subjekte koji nisu u sistemu PDV-a ukupno ostvareni promet za period od 01.04. do 30.09.2019. i za period 01.04. do 30.09.2020. godine evidentiran putem fiskalnih sistema na serveru Porezne uprave F BiH, a kako bi se utvrdilo da li je podnosilac prijave ostvario pad oporezivog prometa od najmanje 40%.

• Broj uposlenih na dan 30.09.2020. godine.

 

VIII. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Ministarstvo sa korisnikom finansijske pomoći zaključuje Ugovor o dodjeli finansijske pomoći kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Ugovor obavezno sadrži i sljedeće elemente;

a) ukupan iznos i namjenu sredstava koja se dodjeljuju,

b) dinamiku i načine doznačavanja sredstava,

c) obavezu korisnika pomoći da će po zahtjevu Ministarstva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva izvršiti povrat nezakonito odnosno nenamjenski utrošenih sredstava ili cjelokupan iznos dodijeljene finansijske pomoći u slučaju propuštanja korisnika finansijske pomoći da ispuni obaveze iz ugovora,

d) obavezu korisnika pomoći o izdavanju vlastite mjenice „bez protesta" u svrhu osiguranja povrata neutrošenih ili nezakonito utrošenih sredstava odnosno nenamjenski utrošenih sredstava ili povrata cjelokupnog iznosa dodijeljene finansijske pomoći u slučaju propuštanja korisnika finansijske pomoći da ispuni obaveze iz ugovora.

 

Korisnici koji pristupe zaključivanju ugovora dužni su prilikom zaključivanja ugovora dostaviti vlastitu mjenicu „bez protesta".

 

IX. IZVJEŠTAVANJE

Korisnik finansijske pomoći Ministarstvu podnosi izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava finansijske pomoći u skladu sa odredbama ugovora najkasnije do 28.02.2021. godine, a sve u skladu sa Uredbom o o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 („Službene novine Federacije BIH", broj: 74/20).

 

X. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu finansijske pomoći, sa potrebnom dokumentacijom, navedenom u tački VII. (PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA) ovog Javnog poziva, dostavlja se Ministarstvu, preporučeno poštom na adresu:

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

Hamdije Čemerlića 2

71000 SARAJEVO

 

s naznakom: Ne otvarati - Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz turističko - ugostiteljskog sektora u okolnostima pandemije COVID - 19.

 

Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv podnosioca prijave i glavnu šifru djelatnosti.

 

Povrat dokumentacije, formalno neispravnih zahtjeva, se vrši isključivo na pismeni zahtjev podnosioca.

 

Ministarstvo zadržava pravo zatražiti dodatna objašnjenja, obrazloženja i sl.  u toku provođenja Javnog poziva, Ministarstvo zadržava pravo njegove izmjene i dopune ako to ocijeni potrebnim, zbog njegove prirode.

 

XI. MEHANIZAM ZA DODJELU, PRAĆENJE I KONTROLU DODIJELJENE FINANSIJSKE POMOĆI

Federalni ministar okoliša i turizma će formirati komisije za poslove provođenja javnog poziva, ocjenu prijava te kontrolu namjenskog utroška sredstava od strane korisnika u skladu sa Smjernicama o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/18).

 

Odluka o dodjeli finansijske pomoći se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH" i na službenoj web stranici Ministarstva.

 

Dodatne informacije

Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog poziva mogu se postaviti svakim radnim danom u terminu od 12 do 14 sati, na jedan od sljedećih brojeva telefona: 033/726¬729 i 726-730.

 

Broj: 06-18-4-623/20

Sarajevo, 23.10.2020. godine

 

 

MINISTRICA

Dr.Edita Đapo

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PODNOSENJE PRIJAVA TURIZAM

OBRAZAC 01 ZAHTJEV

OBRAZAC 02 ZJAVA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: