Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za projekte čija će realizacija biti u periodu juni – septembar 2022. godine, a koji će doprinijeti stvaranju dodatnih motiva dolazaka i dužeg zadržavanja turista u Kantonu Sarajevo - SARAJEVO SUMMER FEST

Datum objave: 22.04.2022. 08:37 / Izvor: Akta.ba, 21.04.2022.

Na osnovu člana 71. Zakona o turizmu („Službene novine KS", broj 19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Programa rada i Finansijskog plana Turističke zajednice Kantona Sarajevo za 2022. godinu, Pravilnika o sufinansiranju projekata od značaja za turizam u Kantonu Sarajevo broj: 426-4/20 od 15.05.2020. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju projekata od značaja za turizam u Kantonu Sarajevo broj: 1086-1/21 od 23.09.2021. godine, te Odluke o raspisivanju Javnog poziva 3/2022 Sarajevo Summer Fest broj: 500/22 od 21.04.2022. godine, Predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo raspisuje

 

JAVNI POZIV 3/2022

 SARAJEVO SUMMER FEST

 

 

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva Sarajevo Summer Fest je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava projektima čija će realizacija biti u periodu juni - septembar 2022. godine, a koji će doprinijeti stvaranju dodatnih motiva dolaska i dužeg zadržavanja turista u Kantonu Sarajevo.

Bespovratna finansijska sredstva namijenjena su različitim kulturno- umjetničkim, scenskim i zabavnim sadržajima, kroz organizaciju manifestacija, festivala, izložbi, predstava, priredbi, i si.

Prednost za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava će se dati projektima koji će se održavati na otvorenim prostorima.

 

II            

SVRHA JAVNOG POZIVA

Osnovni zadatak Sarajevo Summer Fešta je proširenje sadržaja i obogaćivanje, pa samim tim i podizanje kvalitete turističke ponude Kantona Sarajevo u ljetnim mjesecima, kada najveći broj turista posjećuje destinaciju Sarajevo.

 

Svrha javnog poziva je finansijska pomoć u relizaciji projekata koji imaju atraktivne i privlačne sadržaje zadovoljavajuće estetske vrijednosti, koji će privući veći broj turista, upotpuniti njihov boravak u Kantonu Sarajevo, ali i građanima ponuditi cjeloljetna dešavanja na otvorenom.

 

III           

IZNOS SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE I NAČIN DODJELE SREDSTAVA

Sredstva u iznosu do 400.000,00 KM za sufinansiranje po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su Finansijskim planom Turističke zajednice Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

 

Traženi iznos sufinansiranja ne smije iznositi više od 60% od ukupnog iznosa potrebnog za realizaciju projekta.

 

Najmanji iznos finansijskih sredstava koji se može dodijeliti odabranom projektu koji ispunjava uslove Javnog poziva je 5.000,00 KM.

 

Najveći iznos finansijskih sredstava koji se može dodijeliti odabranom projektu koji ispunjava uslove Javnog poziva je 50.000,00 KM.

 

Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta aplikanti su dužni osigurati iz ostalih izvora, kao i

osigurati vlastito učešće u minimalnom iznosu od 15% od ukupne vrijednosti projekta.

Svi izvori sufinansiranja moraju biti precizno iskazani i potkrijepljeni dokazima (kopije odluka, ugovora, izjava, pisama namjere o sufinansiranju, itd.) na način da je jasno vidljiva cjelokupna finansijska konstrukcija projekta po aktivnostima i izvorima finansiranja.

 

IV

KORISNICI SREDSTAVA

Sredstva su namijenjena pravnim, fizičkim licima (obrtima) i udruženjima (osim jedinicama lokalne samouprave i pravnim licima osnovanim od strane jedinica loklane samouprave) u Kantonu Sarajevo koja su registrovana za obavljanje turističke djelatnosti ili koja su direktno i indirektno kroz svoje projekte i programe usmjerena na razvoj, unapređenje i promociju turizma Kantona Sarajevo.

Korisnici bespovratnih sredstava, koji su obveznici plaćanja boravišne takse i članarine po Zakonu o turizmu Kantona Sarajevo, moraju uredno ispunjavati Zakonom predviđene obaveze prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, kao i opravdati ranije dodijeljena sredstva od Turističke zajednice po bilo kom osnovu sufinansiranja.

 

Korisnici koji su ranije dobili sredstva na jedan od načina sufinansiranja od strane Turističke zajednice Kantona Sarajevo, a čiji utrošak i namjenu nisu opravdali, ili nisu opravdali na propisan način, ili čiji projekat još uvijek traje, nemaju pravo na sufinansiranje od strane Turističke zajednice Kantona Sarajevo po ovom Javnom pozivu.

Korisnici kojima se dodijele bespovratna finansijska sredstva po ovom Javnom pozivu za realizaciju projekata/programa dužni su ih koristiti namjenski, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o sufinansiranju.

 

Korisnici bespovratnih finansijskih sredstava ne mogu iz drugih izvora finansirati iste troškove za koje su dobili sredstva iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo, što će biti detaljnije uređeno ugovorom o sufinansiranju.

 

Korisnici sredstava će Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo u roku od 60 dana od realizacije projekta dostaviti detaljan finansijski i narativni izvještaj o korištenju bespovratnih finansijskih sredstava, uz dostavljanje za to predviđenog obrasca, sa pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvještaju.

Ukoliko Turistička zajednica Kantona Sarajevo procijeni da iz dostavljenog finansijskog i narativnog izvještaja sa prilozima nije vidljiva opravdanost dodijeljenih sredstava, zatražit će od korisnika bespovratnih finansijskih sredstava dostavljanje dodatne dokumentacije i obrazloženja o utrošku finansijskih sredstava.

 

V

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA I DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za ocjenjivanje, odabir projekata i dodjelu sredstava su sljedeći:

1 Kvalitet i originalnost projekta, inovativnost, razvoj novog turističkog proizvoda, sa jasno opisanim aktivnostima koje će se provoditi, očekivanim rezultatima, finansijskom konstrukcijom (finansijski plan);

2. Jasno definisani ciljevi provođenja projektnih aktivnosti (jasno određeni i specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski precizno definisani, mjerljivi očekivanim brojem turista, noćenja, posjetilaca, prihoda od turizma, povratnih pozitivnih efekata na razvoj i unapređenje turizma);

3. Doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Kantona Sarajevo kao turističke destinacije u zemlji i inostranstvu (vidljivost projekta, planirane promotivne aktivnosti i oglašavanje događaja - media plan, dostupnost turistima i posjetiocima;

4. Kontinuitet projekta i dosadašnji rezultati (dužina trajanja projekta, održivost, samoodrživost, inventivnost i mogućnost unapređenja projekta, broj učesnika/posjetitelja u prethodnim godinama, rezultati iz prethodnih godina ukoliko postoje);

5. Stepen samofinansiranja (vlastito učešće minimalno 15%);

6. Planirani broj učesnika.

 

VI

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU

Aplikanti su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci:

 

Pravna, fizička lica (obrti) i udruženja

1. Obrazac prijave na javni poziv elektronski popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe;

2. Projekat za koji se traži sufinansiranje sa jasno definisanim ciljevima, rokovima i metodama provođenja projektnih aktivnosti dostavljen u 1 (jednom) isprintanom primjerku i numerisanih stranica;

3. Detaljno razrađen finansijski plan projekta (pregled budžeta i plan potrošnje sa specifikacijom troškova potrebnih sredstava);

VAŽNA NAPOMENA: U finansijskom planu projekta obavezno naznačiti iznos finansijskih sredstava koja se traže od TZKS sa detaljno navedenim stavkama za koje se traži sufinansiranje i sa iznosom finansijskih sredstava za svaku pojedinu stavku;

4. Dokaz o registraciji subjekta od nadležnog organa

a) za pravna lica: aktuelni izvod iz sudskog registra;

b)  za fizička lica (obrt): rješenje o registraciji obrta;

c) za udruženja: rješenje o registraciji udruženja i obavezno izvod iz registra udruženja;

5. Uvjerenje o poreznoj registraciji, ID broj i PDV broj ukoliko je podnosilac zahtjeva PDV obveznik, te dokaz o izmirenim poreznim obavezama iz nadležne Porezne uprave, ne stariji od 3 mjeseca;

6. Ugovor ili potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu;

7. Izjavu ovlaštene osobe pravnog lica, fizičkog lica (obrta) i udruženja, svojeručno potpisana i ovjerena pečatom, da će vlastito učešće u minimalnom iznosu od 15% od ukupne vrijednosti projekta utrošiti na realizaciju projekta sa kojim aplicira, odnosno da se sredstva na računu, ukoliko se poklapaju sa minimalnim učešćem, neće trošiti za druge namjene;

8. Izjavu ovlaštene osobe pravnog lica, fizičkog lica (obrta) i udruženja, svojeručno potpisana i ovjerena pečatom, da je obezbijedio materijalne, kadrovske i tehničke uslove za realizaciju projekta;

9. Izjavu ovlaštene osobe pravnog lica, fizičkog lica (obrta) i udruženja, svojeručno potpisana i ovjerena pečatom, da će projekat biti realiziran u predviđenom terminu;

10. Dokazi da protiv podnosioca zahtjeva (pravnog lica, fizičkog lica (obrta) i udruženja):

pred sudovima na području BiH nije podignuta optužnica, odnosno da nije potvrđena optužnica, niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo (uvjerenje općinskog suda);

da se ne vodi prekršajni postupak (uvjerenje općinskog suda); Napomena: dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci;

11. Dokazi da protiv lica ovlaštenog za zastupanje:

- pred sudovima na području BiH nije podignuta optužnica, odnosno da nije potvrđena optužnica, niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo (uvjerenje općinskog suda);

- da se ne vodi prekršajni postupak (uvjerenje općinskog suda); Napomena: dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci;

12. Potvrda ili ugovor o sufinsiranju projekta iz drugih izvora (ukoliko se sufinansira i iz drugih izvora).

Napomena: Udruženja koja nemaju zaposlenih trebaju dostaviti izjavu da nemaju zaposlenih i nemaju poreznih obaveza, obaveza prema MIO/PIO i zdravstvenom osiguranju, ovjerenu kod nadležnog organa (općina, notar).

 

VII

VAŽNE ODREDBE ZA APLIKANTE

1. U koverti može biti samo jedan projekat, ukoliko ima više projekata u jednoj koverti aplikacija se odbacuje.

2. Od strane TZKS biće razmatran i ocjenjivan samo jedan projekat određenog aplikanta, koji zadovoljava uslove Javnog poziva. Ukoliko aplikant konkuriše sa više projekata, biće razmatran i ocjenjivan samo projekat koji je prvi zaprimljen na protokolu TZKS, dok ostali projekti aplikanta neće biti predmet razmatranja.

2. Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir po Javnom pozivu mora ispuniti formalno-pravne uslove.

3. Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija učešća iz ovog Javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci.

4. Sva tražena dokumentacija mora biti uvezana (jemstvenikom ili na neki drugi način, ali ne tvrdi uvez) na način da ne postoji mogućnost naknadnog vađenja ili umetanja stranica i poredana na način kako je definisano u dijelu VI ovog Javnog poziva, obavezno numerisanih, parafiranih i opečaćenih stranica. Dokumentacija koja ne bude dostavljena na ovakav način biće smatrana neurednom i aplikacija se odbacuje.

5. Sve promjene vezane za adresu sjedišta, telefonski broj, bankovni račun, aplikant je dužan prijaviti u roku od sedam dana od izvršene promjene.

6. Projekat mora sadržavati jasno definisane stavke: rok početka projekta i rok završetka projekta.

7. Aplikant je dužan osigurati sve potrebne dozvole za realizaciju projekta.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo nije u obavezi vraćati zaprimljenu dokumentaciju koja se odnosi na prijavu za Javni poziv.

 

VIII

OBAVEZA KORISNIKA ODOBRENIH SREDSTAVA

Obaveza korisnika sredstava je da odobrena sredstva koristi namjenski.

Sredstva podrške za sufinansiranje projekta ne mogu se koristiti za:

- Troškove redovnog poslovanja (troškove redovnog uredskog poslovanja, plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenika, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, osim PDV-a, kredite, kamate na kredite i dugovanja po kamati, dugovanja i rezerve za gubitke ili dugovanja, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade);

- Izradu studije, elaborata, projektne i druge dokumentacije;

- Najam i kupnju vozila;

- Stavke već finansirane u sklopu nekog drugog projekta;

- Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta.

 

Subjekti kojima se odobre sredstva dužni su dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na propisanom obrascu koji će biti objavljen na web stranici www.visitsarajevo.ba, uz obavezno istovremeno dostavljanje narativnog i finansijskog izvještaja sa u skladu sa zaključenim ugovorom o sufinansiranju.

 

Izvještaj se mora dostaviti u roku određenom ugovorom o sufinansiranju, u zatvorenoj koverti, lično na protokol Turističke zajednice Kantona Sarajevo ili putem preporučene pošte sa naznakom:

 

»Izvještaj po JP 3/2022 Sarajevo Summer Fest«.

 

IX

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Turistička zajednica Kantona Sarajevo objavljuje Javni poziv na službenoj web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsaraievo.ba, a obavijest o raspisanom Javnom pozivu objavit će se na društvenim mrežama Visit Sarajevo i u dnevnim listovima Oslobođenje i Avaz.

Prijava na Javni poziv se vrši putem obrasca prijave koji se može preuzeti na službenoj web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba.

 

Popunjeni propisani obrazac prljave zajedno sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

"PRIJAVA NA JAVNI POZIV 3/2022 SARAJEVO SUMMER FEST"

 

na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO

Ul. Dalmatinska 2/4

71000 SARAJEVO

 

X

ZAVRŠNE ODREDBE

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Javni poziv ostaje otvoren do 20.05.2022. godine.

 

PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI:

1. Prijave s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom;

2. Prijave koje se ne dostave u roku;

3. Prijave subjekata koji nisu izvršili zakonske obaveze prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo (uplata boravišne takse i članarine);

A. Prijave korisnika koji su ranije dobili sredstva na jedan od načina sufinansiranja, a čiji utrošak i namjenu nisu opravdali nikako, ili nisu opravdali na propisan način;

5. Prijave čija finansijska konstrukcija projekta uključuje neprihvatljive troškove po ovom Javnom pozivu;

6. Prijave koje nisu pripremljene i dostavljene na način kako je zahtijevano ovim Javnim pozivom.

 

RANGIRANJE PROJEKATA:

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi od najvećeg broja bodova na niže, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa sredstava namijenjenih za ovaj Javni poziv.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE:

Odluka o odabiru korisnika i dodjeli bespovratnih sredstava donijet će se najkasnije u roku 10 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Odluka se objavljuje na vveb stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.

 

ROK ZA POTPISIVANJE UGOVORA:

Turistička zajednica Kantona Sarajevo će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor o sufinansiranju najkasnije u roku od 20 dana od dana objave odluke o odabiru korisnika.

 

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA:

Dinamika isplate sredstava vršit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima Turističke zajednice Kantona Sarajevo i u skladu sa ugovorom o sufinansiranju koji Turistička zajednica Kantona Sarajevo potpisuje sa odabranim korisnicima.

 

 

EVALUACIJA I ODABIR PROJEKATA:

Projekte provjerava i ocjenjuje komisija, sastavljena od imenovanih predstavnika Turističke zajednice Kantona Sarajevo na način uređen internim aktom.

 

Svi podneseni projektni prijedlozi se ocjenjuju u dva koraka, u skladu sa propisanim kriterijima, pri čemu je prvi korak (formalno-pravni uslovi) eliminatoran, dok se u drugom koraku ocjenjuje kvaliteta podnesenog projekta, te kapaciteti za njegovu realizaciju.

 

NADZOR:

Nadzor i provjeru utroška sredstava vrši stručna komisija Turističke zajednice Kantona Sarajevo koju imenuje Predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo, putem pisanog izvještaja s pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja, kao i uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava kod kojeg ocijeni da je potrebno izvršiti nadzor.

 

U slučaju objektivno utvrđenih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza utvrđenih ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah, a najdalje u roku 3 dana, o tome obavijestiti Turističku zajednicu Kantona Sarajevo u pismenoj formi.

 

Ako Turistička zajednica Kantona Sarajevo utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava, naložit će povrat u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

 

POSEBNA NAPOMENA:

U toku provođenja Javnog poziva Turistička zajednica Kantona Sarajevo zadržava diskreciono pravo njegove izmjene i dopune u slučaju nastupanja objektivnih okolnosti, posebno za projekte za koje se zbog njihove prirode ocijeni potrebnim, što će definirati u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom, od 13-15 sati, putem telefona 033 252 000 i mail adrese: info@visitsarajevo.ba.

 

Predsjednik Turisttičke zajednice Kantona Sarajevo

Prof.Kenan Magoda

 

 

 

Javni poziv 3-2022 SARAJEVO SUMMER FEST

JP 3-2022 SARAJEVO SUMMER FEST

Prilog I – Obrazac prijave na JP 3-2022 Sarajevo Summer Fest

Prilog II – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po JP 3-2022 Sarajevo Summer Fest

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: