Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kreiranje Zimskog kalendara dešavanja na planinama Bjelašnica, Igman i Trebević

Datum objave: 17.11.2021. 09:42 / Izvor: Akta.ba, 16.11.2021.

Na osnovu člana 91. Zakona o turizmu („Službene novine KS", broj 19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Programa rada i Finansijskog plana Turističke zajednice Kantona Sarajevo za 2021. godinu, Pravilnika o sufinansiranju projekata od značaja za turizam u Kantonu Sarajevo broj: 426-4/20 od 15.05.2020. godine, Odluke o raspisivanju Javnog poziva 1/2021 broj: 1292/21 od 16.11.2021. godine, Povjerenstvo Turističke zajednice Kantona Sarajevo r a s p i s u j e

 

JAVNI POZIV 1/2021

za podnošenje zahtjeva za kreiranje Zimskog kalendara dešavanja na planinama Bjelašnica, Igman i Trebević

 

I             

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je kreiranje Zimskog kalendara dešavanja na planinama Bjelašnica, Igman i Trebević, u periodu od 20.12.2021. godine do 28.02.2022. godine.

II            

SVRHA JAVNOG POZIVA

Javni poziv je namijenjen poticanju razvoja, unapređenja i obogaćivanja turističke ponude Kantona Sarajevo na olimpijskim planinama Bjelašnica, Igman i Trebević u zimskom periodu, koji imaju snažan uticaj na podizanje kvalitete turističke ponude, kroz dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava Turističke zajednice Kantona Sarajevo na osnovu Programa rada i Finansijskog plana za 2021. godinu.

III           

IZNOS SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE

Sredstva u iznosu do 200.000,00 KM za sufinansiranje po ovom Javnom pozivu

biće raspodijeljena po sljedećim lotovima:

Lot 1: Projekti zabavnog karaktera,

Lot 2: Projekti sportskog i edukativnog karaktera.

IV          

KORISNICI SREDSTAVA

Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim licima (obrtima) koja su registrovana za obavljanje turističke djelatnosti ili koja su direktno i indirektno kroz svoje programe, projekte i aktivnosti usmjerena na razvoj, unapređenje i promociju turizma Kantona Sarajevo.

Korisnici sredstava koji su obveznici plaćanja boravišne takse i članarine po Zakonu o turizmu Kantona Sarajevo, moraju uredno ispunjavati zakonom predviđene obaveze prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, kao i opravdati ranije dodijeljena sredstva od Turističke zajednice po bilo kom osnovu sufinansiranja.

Korisnici koji su ranije dobili sredstva na jedan od načina sufinansiranja, a čiji utrošak i namjenu nisu opravdali, ili nisu opravdali na propisan način, nemaju pravo na sufinansiranje od strane Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Korisnici kojima su odobrena sredstva za realizaciju projekata dužni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o sufinansiranju.

Korisnici sredstava ugovorom se obavezuju da iz drugih izvora neće finansirati iste troškove za koje su dobili sredstva iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo i za koja će dostaviti dokumente za pravdanje.

Korisnici sredstava će Turističkoj zajednici u roku od 60 dana od završetka projekta dostaviti finansijski i narativni izvještaj o korištenju bespovratnih sredstava s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvještaju.

Korisnici sredstava će na zahtjev Turističke zajednice Kantona Sarajevo pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu dokumentaciju i obrazloženja o utrošku sredstava ukoliko procijeni da postoje određene nejasnoće.

V

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA I DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za ocjenjivanje, odabir projekata i dodjelu sredstava su sljedeći:

1.            Jasno definisan program projekta, sa opisom projekta, aktivnostima koje će se provoditi, očekivanim rezultatima, finansijskom konstrukcijom (finansijski plan);

2.            Kvalitet kandidovanog projekta (inovativnost, razvoj novog turističkog proizvoda, praćenje trendova Svjetske turističke organizacije (#SafeTravel destinacija);

3.            Jasno definisani ciljevi provođenja projektnih aktivnosti (jasno određeni i specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski precizno definisani, mjerljivi očekivanim brojem turista, noćenja, posjetilaca, prihoda od turizma, povratnih pozitivnih efekata na razvoj i unapredenje turizma);

4.            Doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Kantona Sarajevo kao turističke destinacije u zemlji i inostranstvu (vidljivost projekta, planirane promotivne aktivnosti i oglašavanje događaja - media plan, dostupnost turistima i posjetiocima;

5.            Kontinuitet projekta i dosadašnji rezultati (dužina trajanja projekta, održivost, samoodrživost, inventivnost i mogućnost unapređenja projekta, broj

učesnika/posjetitelja u prethodnim godinama, rezultati iz prethodnih godina ukoliko postoje;

6.            Stepen samofinansiranja (vlastito učešće minimalno 15%);

7.            Planirani broj učesnika;

8.            Potvrda/pismo namjere o važnosti programa/projekta za lokalnu zajednicu.

VI

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU

Aplikanti su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci:

1.            Obrazac prijave na javni poziv elektronski popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe;

2.            Kompletan projekat za koji se traže sredstva za sufinansiranje sa jasno definisanim ciljevima, rokovima i metodama provođenja projektnih aktivnosti, dostavtjen u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, uvezanih i numerisanih stranica;

3.            Detaljno razrađen finansijski plan projekta;

4.            Dokaz o registraciji subjekta od nadležnog organa

a)            za pravna lica: rješenje o upisu u sudski registar ili aktuelni izvod iz sudskog registra;

b)           za fizička lica (obrt): rješenje o registraciji obrta;

c)            za udruženja: rješenje o registraciji;

5.            Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj, PDV broj ukoliko je podnosilac zahtjeva PDV obveznik), te dokaz o izmirenim poreznim obavezama iz nadležne Porezne uprave, ne stariji od 90 dana

6.            Ugovor ili potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu sa naznačenim brojem računa;

7.            Izjava ovlaštene osobe pravnog lica, fizičkog lica (obrta) i ovlaštene osobe udruženja da je obezbijedio materijalne, kadrovske i tehničke uslove za realizaciju projekta, svojeručno potpisana i ovjerena pečatom;

8.            Dokaz da protiv podnosioca zahtjeva i lica ovlaštenog za zastupanje, pred sudovima na području BiH nije podignuta optužnica, odnosno da nije potvrđena optužnica, niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo (uvjerenje općinskog suda); da se ne vodi prekršajni postupak (uvjerenje općinskog suda); da nije osuđivan (uvjerenje MUP-a);

9.            Dokaz o raspoloživim sredstvima, vlastito učešće u minimalnom iznosu od 15% od ukupne vrijednosti projekta (bankovni izvod ili potvrda banke);

10.          Izjavu da će projekat biti realiziran u predviđenom terminu;

11.          Potvrda ili ugovor o sufinsiranju projekta iz drugih izvora (ukoliko se sufinansira i iz drugih izvora).

Napomena: Udruženja koja nemaju zaposlenih trebaju dostaviti izjavu da nemaju zaposlenih i nemaju poreznih obaveza, obaveza prema MIO/PIO i zdravstvenom osiguranju, ovjerenu kod nadležnog organa (općina, sud, notar).

VAŽNE NAPOMENE:

1.            Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektom po Javnom pozivu;

2.            Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti formalno-pravne uslove;

3.            Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija učešća iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci;

4.            Sve promjene vezane za adresu sjedišta, telefonski broj, bankovni račun, aplikant je dužan prijaviti u roku od sedam dana;

5.            Projekat mora sadržavati jasno definisane stavke: rok početka projekta i rok završetka projekta.

6.            Aplikant je dužan osigurati sve potrebne dozvole za realizaciju projekta

Turistička zajednica Kantona Sarajevo nije u obavezi vraćati zaprimljenu dokumentaciju koja se odnosi na prijavu za Javni poziv.

VII

OBAVEZA KORISNIKA ODOBRENIH SREDSTAVA

Sredstva podrške za sufinansiranje projekta ne mogu se koristiti za:

-              Troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtjeva za podršku (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade);

-              Izradu studije, elaborata, projektne i druge dokumentacije;

-              Najam i kupnju vozila;

-              Troškove redovnog uredskog poslovanja;

-              Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta i ciljeve programa.

Subjekti kojima se odobre sredstva dužni su dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na propisanom obrascu koji će biti objavljen na web stranici www.visitsarajevo.ba, uz obavezno istovremeno dostavljanje narativnog i finansijskog izvještaja sa u skladu sa zaključenim ugovorom o sufinansiranju.

Izvještaj se mora dostaviti u roku odredenom ugovorom, u zatvorenoj koverti, lično na protokol Turističke zajednice Kantona Sarajevo ili putem preporučene pošte.

VIII

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Turistička zajednica Kantona Sarajevo objavljuje Javni poziv na službenoj web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsaraievo.ba i u dnevnim listovima Avaz i Oslobođenje.

Prijava na Javni poziv se vrši putem Obrasca prijave koji se može preuzeti na službenoj vveb stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba.

Popunjeni propisani obrazac prijave zajedno sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se poštom preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti sa naznakom:

"PRIJAVA NA JAVNI POZIV 1/2021"

na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO Ul. Dalmatinska 2/4 71000 SARAJEVO

IX

OSTALE INFORMACIJE

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, do 16.12.2021. godine.

 

PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI:

1.            Prijave s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom;

2.            Prijave koje se ne dostave u roku;

3.            Prijave subjekata koji nisu izvršili zakonske obaveze prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo (uplata boravišne takse i članarine);

4.            Prijave korisnika koji su ranije dobili sredstva na jedan od načina sufinansiranja, a čiji utrošak i namjenu nisu opravdali nikako, ili nisu opravdali na propisan način.

RANGIRANJE PROJEKATA:

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi od najvećeg broja bodova na niže, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa sredstava namijenjenih za ovaj Javni poziv.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE:

Odluka o odabiru korisnika i dodjeli bespovratnih sredstava donijet će se najkasnije u roku 7 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Odluka se objavljuje na web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.

ROK ZA POTPISIVANJE UGOVORA:

Turistička zajednica Kantona Sarajevo će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor o sufinansiranju najkasnije u roku od 7 dana od dana objave odluke o odabiru korisnika.

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA:

Dinamika isplate sredstava vrši se u skladu sa raspoloživim sredstvima Turističke zajednice Kantona Sarajevo, i to na način da se korisniku sredstava sredstva uplaćuju u dvije tranše:

1.            50% odobrenih sredstava uplaćuje se u roku od 8 dana od potpisivanja ugovora;

2.            35% odobrenih sredstava se uplaćuje nakon izvještaja o utrošku sredstava iz prve tranše,a koji sadržava i utrošak iz vlastitog učešća

3.            15% sredstava se uplaćuje na račun korisnika nakon dostavljenog finalnog izvještaja za cijeli projekat.

NADZOR:

Nadzor i provjeru programskog utroška sredstava vrši stručna komisija Turističke zajednice koju imenuje Predsjedavajući Povjerenstva Turističke zajednice Kantona Sarajevo, putem pisanog izvještaja s pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja, kao i uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava kod kojeg ocijeni da je potrebno izvršiti nadzor.

U slučaju objektivno utvrđenih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza utvrđenih ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah, a najdalje u roku 3 dana, o tome obavjestiti Turističku zajednicu Kantona Sarajevo u pismenoj formi.

Ako Turistička zajednica Kantona Sarajevo utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava, naložit će povrat u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

POSEBNA NAPOMENA:

U toku provođenja Javnog poziva Turistička zajednica Kantona Sarajevo zadržava pravo njegove izmjene i dopune u slučaju nastupanja objektivnih okolnosti (pogoršavanja higijensko-epidemiološke situacije) posebno za projekte za koje zbog njihove prirode ocijeni potrebnim, što će definirati u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo zadržava diskreciono pravo formiranja Kalendara zimskih dešavanja u period od 20.12.2021. godine do 28.02.2022. godine, sukladno odabranim projektima. Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom, od 13-15 sati, putem telefona 033 252 000 i mail adrese info@visitsarajevo.ba.

 

 

Prof. Kenan Magoda

 

 

 

JAVNI POZIV 1-2021 – ZIMSKI KALENDAR DEŠAVANJA NA PLANINAMA BJELAŠNICA, IGMAN I TREBEVIĆ


Javni poziv 1-2021

Prilog I – Obrazac prijave

Prilog III – Obrazac za izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
Prilog-I-Obrazac-prijave
Prilog-III-Obrazac-za-izvještaj-o-namjenskom-utrošku-sredstava
PODIJELI: