Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje - direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju

Datum objave: 01.09.2020. 11:02 / Izvor: Akta.ba, 31.08.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine     

Kanton Sarajevo       

Općina Trnovo          

OPĆINSKI NAČELNIK   

        

Broj: 02-11-2389/20

Trnovo: 31.8.2020. godine

 

Na osnovu člana 13. Odluke o izvršenju Budžeta općine Trnovo za 2020. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/20), člana 8. Pravilnika o posebnim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčane podsticaje u oblasti poljoprivredne proizvodnje - direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju, broj: 02-02-3703 od 30.09.2019. godine i broj 02-02-3703-1 od 28.8.2020. godine i člana 38. Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 12/08), Općinski načelnik na prijedlog Službe za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje - direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

a)Direktni novčani podsticaji za animalnu

b)Direktni novčani podsticaji za biljnu proizvodnju

c)Vođenje matičnog knjigovodstva - uzgojno selekcijski rad (ovčarstvo i govedarstvo)

 

II PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Pravo prijave iz poglavlja I ovog Javnog poziva imaju :

a) fizička lica (neregistrovana i registrovana lica u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima) koja imaju prebivalište na području općine Trnovo,

b)pravna lica koja imaju sjedište na području općine Trnovo FBiH, kao,

c)lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u općini Trnovo RS, a imaju mjesto prebivališta u općini Trnovo FBiH.

 

III VRSTE NOVČANIH PODSTICAJA, NOVČANI IZNOSI I NORMATIVI

a) direktni novčani podsticaji za animalnu proizvodnju

Red. br

Uzgoj i držanje matičnog stada

Uslovi

Iznos u KM po jedinici proizvodnje ZA NEREGISTROVANE KANDIDATE

Iznos u KM po jedinici proizvodnje ZA

REGISTROVANE KANDIDATE

1.

Farma goveda

Minimalno 2 grla Maximalno 50 grla

60,00

70,00

2.

Farma ovaca

Minimalno 30 grla Maximalno 600 grla

10,00

12,00

3.

Pčelarstvo

(stacionarni

pčelinjak)

Minimalno 10 košnica

17,00

20,00

 

 

b) Direktni novčani podsticaji za biljnu proizvodnju

Red. br

Vrsta biljne proizvodnje

Uslovi

Jedinica mjere

Iznos u KM po jedinici proizvodnje

1.

Zasijane površine pod kromiprom

Minimalno 0,5 Maximalno 2,0

ha

1.500,00

2.

Zasijane površine pod grahom

Minimalno 0,5 Maximalno 1,0

ha

2.000,00

3.

Zasijane površine pod lukom

Minimalno 0,5 Maximalno 1,0

ha

2.000,00

4.

Zasad jagodičastog voća

Minimalno 0,2 Maximalno 0,5

ha

5.000,00

 

c) Vođenje matičnog knjigovodstva - uzgojno selekcijski rad (ovčarstvo i govedarstvo)

Dodjeljivat će se novčane naknade poljoprivrednim proizvođačima koji se bave ovčarstvom/govedarstvom za vođenje matičnog knjigovodstva - uzgojno selekcijski rad. Novčana naknada će biti isplaćena po grlu (za ovce - 3 KM/grlu a za goveda 10 KM/grlu). Minimalan broj ovaca u matičnom stadu je 100 grla. Pravo na ovaj vid podsticaja imaju samo oni poljoprivredni proizvođači koji su u 2018. godini potpisali Memorandum o saradnji sa Federalnim zavodom za poljoprivredu a u 2019. godini proveli sve potrebne mjere po osnovu pomenutug Memoranduma.

 

IV POSEBNI USLOVI - KRITERLJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE PODSTICJE

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na novčane podsticaje - direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju definisani su Pravilnikom o posebnim uslovima i načinu ostvarivanje prava na novčane podsticaje u oblasti poljoprivredne proizvodnje-direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju broj: 02-02-3703 od 30.09.2019. godine a koji je dostupan na web stranici Općine Trnovo i oglasnoj ploči Općine Trnovo.

 

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za dodjelu direktnih novčanih podsticaja potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uslova utvrđenih u poglavlju П ovog Javnog poziva kao i druge dokaze i to ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci:

 

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje općih uslova a koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu direktnih novčanih podsticaja za sve vrste podsticaja navedene u poglavlju III ovog Javnog poziva:

-  kopija lične karte

-  kopija transakcijskog računa (bankovne kartice ili potvrda iz banke o transakcijskom računu ili ugovor o transakcijskom računu),

dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata izdatim od Općine, ukoliko kandidat nije upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata potrbno je dostaviti izjavu da će se upisati u Registar u roku od 30 dana (protokol Općine). Lica koja žive u RS-u a imaju mjesto prebivališta u FBiH ne trebaju prilagati RPG potvrdu.

dokaz o sjedištu, odnosno prebivalištu na području Općine: za pravna lica izvodom iz sudskog registra;

za registrovana fizička lica - opštinskim rješenjem o registrovanom obrtu; za fizička lica - CIPS-ovom prijavom prebivališta.

 

Posebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu direktnih novčanih podsticaja

a) izjava ovjerena u Općini u kojoj se navodi tačan broj grla/pčelinjih društava na stanju a koja će biti predmet ove novčane podrške;

-uz izjavu priložiti spisak ušnih markica za goveda ili ovce.

b)dokaz da je Korisnik proveo sve potrebne mjere po osnovu pomenutug Memoranduma koji je potpisao sa Federalnim zavodom za poljoprivredu u 2018. godini.

c)  -dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu za parcele/parcela na kojima se odvija biljna proizvodnja ili ugovor o korištenju

- izjavu daje malinjak stariji od dvije godine;

- u slučaju ugovora o korištenju dostaviti i ZK izvadak vlasnika nekretnine.

 

VI PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijave se podnose Općini Trnovo u zatvorenoj koverti, direktno na protokol Općine ili preporučeno putem pošte na adresu: Trnovo 36, 71223 Delijaš. Prijave se preuzimaju u šalter sali Općine Trnovo.

Na zatvorenoj koverti obavezno je i naznačiti: Ne otvarati - po Javnom pozivu " Za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje - direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju".

Na poleđini zatvorene koverte obavezno je navesti: naziv podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon podnosioca prijave.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Trnovo, soba 5 ili na tel. 033/586-714 ; e-mail privreda@trnovo.ba .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja

 

VII PROCEDURA IZBORA KANDIDATA ZA DODJELU NOVČANIH PODSTICAJA- DIREKTNI NOVČANI PODSTICAJI ZA TEKUĆU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Proceduru utvrđivanja liste - prijedlog kandidata za dodjelu finansijskih sredstava po objavljenom Javnom pozivu provodi Komisija za odobravanje novčanih podsticaja a na osnovu činjeničnog stanja na terenu te na osnovu utvrđenih kriterija koji su definisani Pravilnikom o posebnim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčane podsticaje u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

NAPOMENA: Kandidatima kojima su odobreni poticaji i vid pomoći u skladu s Sporazumom o realizaciji programa poticanje proljetne sjetve broj ministarstva UP-I-05-20/16-727/20 od 18.6.2020 i naš broj 02-11-1357/20 od 5.6.2020. godine, iznos odobrenih sredstava za biljnu proizvodnju po ovom Javnom pozivu će se umanjiti za iznos od 20% odobrene vrijednosti po ovom javnom pozivu.

 

VIII NAPOMENA

- Ukoliko komisija utvrdi drugačije činjenično stanje na terenu od onoga koje je klijent naveo u zahtjevu i izjavi, naredne tri godine njihovi zahtjevi za dodjelu bilo kakvih novčanih sredstava od strane Općine Trnovo neće biti razmatrani.

 

Općinski načelnik

Berilo Ibro

 

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje – direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju

Javni pozivi/oglasi

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: