Javni poziv za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova obaveza doprinosa za obrte u poljoprivredi

Datum objave:06.05.2019. 14:48 / Izvor: Akta.ba, 06.05.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

GRAD ZENICA

 

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini na području Grada Zenica broj: 01-01-5899/19 od 05.03.2019. godine, Grad Zenica, putem Službe za privredu i upravljanje razvojem, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova obaveza doprinosa za obrte u poljoprivredi

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava za poljoprivredne proizvođače s područja Grada Zenice, koji su tokom 2019. godine registrovali poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima.

 

II. NAMJENA I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Podsticajna sredstva su namjenjena za refundaciju troškova obaveza doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti) za vlasnike obrta u poljoprivredi, registrovanih u 2019. godini. Ukupan iznos javnog poziva je 4.000,00 KM.

 

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće za odobravanje sredstava za refundaciju troškova obaveza doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti) imaju vlasnici registrovanih obrta u oblasti poljoprivrede:

- registrovanih u 2019. godini

- čiji je obrt upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata,

- koji se bave jednom od dolje navedenih poljoprivrednih proizvodnji, te u istoj proizvodnji posjeduju:

• minimalno 2 muzne krave

• minimalno 5 grla tovnih junadi

• minimalno 50 ovaca

• minimalno 25 koza

• minimalno 5.000 tovnih pilića

• minimalno 500 koka nosilica

• minimalno 5 rasplodnih krmača

• minimalno 30 tovnih prasadi

• minimalno 30 pčelinjih društava

• minimalno 200m2 plastenika ili staklenika

• minimalno 2 dunuma pod jagodičastim voćem

• minimalno 3 dunuma intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće).

Podsticajna sredstva za refundaciju gore navedenih doprinosa će se realizovati u naredne tri godine pri čemu se u prvoj, odnosno 2019. godini refundiraju troškovi u iznosu od 100%, u drugoj godini 50% i trećoj 25% od ukupnog iznosa troškova doprinosa. Podsticajna sredstva za refundaciju troškova doprinosa će biti uplaćivani sukcesivno na kraju svakog mjeseca, nakon dostavljenog obrasca na kojem su vidljive uplate obaveznih doprinosa.

 

IV. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za podsticaj podnosioci trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji djelatnosti - poljoprivreda (osnovna djelatnost)

2. Uvjerenje od nadležne Porezne ispostave o uplaćenim doprinosima (original ili ovjerena kopija)

3. Ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da će odobrena novčana sredstva namjenski utrošiti i registrovanu djelatnost održavati minimalno 36 mjeseci

4. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku - Kantonalni ured Zenica)

5. Potvrdu o otvorenom aktivnom računu

 

V. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Gradonačelnik. Komisija će izvršiti odabir korisnika na osnovu prispjelih prijava, provjerene dokumentacije i uviđaja na terenu. Grad Zenica će sa odabranim kandidatima zaključiti ugovor o dodjeli podsticajnih sredstava kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

 

NAPOMENA:

Vlasnici poljoprivrednih obrta, koji ostvare pravo na podsticaj za refundaciju troškova obaveznih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti), ne mogu ostvariti podsticaju proširenju proizvodnje u oblasti poljoprivrede.

 

VI. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv se mogu preuzeti na info pultu Grada Zenica. Zahtjev sa obaveznom dokumentacijom se dostavlja na protokol Grada Zenica. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Grada. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica, kancelarija broj 322 ili na broj telefona 032/447-706, svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: