Javni poziv za predlaganje projekata kulture i sporta radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Datum objave:01.03.2021. 08:51 / Izvor: Oslobođenje, 01.03.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

 

Broj: 12-11- 6094 /21

Sarajevo, 26.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kanona Sarajevo", br. 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - ispravka), člana 52. stav (2) Zakona o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12- Prečišćeni tekst), članova 4. i 5.c) Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/11,3/12 - ispravka, 37/13,16/14,6/17 i 43/20), Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava tekućih transfera Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za oblast kulture i umjetnosti, („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/21), Pravilnika o kriterijima za podršku finansiranju javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo, („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/21) i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta za 2021. godinu broj: 02-04-4343-14/21 od 18.02.2021.godine, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za predlaganje projekata kulture i sporta radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2021. godinu

 

A) KULTURA

1.Pravo prijave za dodjelu sredstava za suiinansiranje projekata iz kulture imaju:

1.1.Udruženja;

1.2.Fondacije;

1.3.Pravna lica;

1.4    Pojedinci - umjetnici - kulturni stvaraoci

 

2.Opći kriteriji:

2.1.Registracija udruženja, fondacije ili organizacije za dodjelu sredstava, odnosno matični broj za pojedince i otvoren račun u poslovnoj banci;

2.2.Realizacija projekata podnosioca zahtjeva iz tačke 1. koji su od interesa za građane Kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona;

2.3.Ekonomska ili društvena opravdanost projekta koje podnosilac zahtjeva predlaže i sprovodi;

2.4.Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem;

2.5.Finansijski plan za tekuću godinu sa analitički razrađenim troškovnikom projekta;

2.6.Izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu);

2.7.Finansijski izvještaj kompletnog projekta o utrošku sredstava odobrenih u prethodnoj godini, uključujući i sredstva Ministarstva kulture i sporta;

2.8.Organiziranost i broj članova udruženja;

2.9.Broj lica koji učestvuju u realizaciji projekta;

2.10.Specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju;

2.11.Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou,

odnosno

broj korisnika obuhvaćenih projektom.

 

3.Posebni kriteriji:

3.1.Podsticanj e stvaralaštva u oblasti kulture;

3.2.Uključenje što većeg broja mladih;

3.3.Doprinos ukupnom razvoju kulture;

3.4.Afirmacija kulturnog naslijeđa;

3.5.Podrška mladim kulturnim stvaraocima;

3.6.Podsticaj i afirmacija kulturnog stvaralaštva, historijskog, graditeljskog odnosno materijalnog i nematerijalnog naslijeđa nacionalnih manjina;

3.7.Podsticaj uspostavljanju i jačanju međusobne komunikacije u oblasti kulture i kulturnog naslijeđa među nevladinim organizacijama i institucijama raznih segmenata djelovanja u ovoj oblasti i/ili međukantonalnu, međunarodnu saradnju u navedenim oblastima;

3.8.Ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;

3.9.Kvalitet programa ili projekata, potvrđen status i značaj;

3.10.Doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta;

3.11.Interes kulturne j avnosti;

3.12.Funkcionalna i ekonomska opravdanost;

3.13.Afirmacija reproduktivnog i autorskog stvaralaštva;

3.14.Broj učesnika i širina prostora djelovanja;

3.15.Održivost i kontinuitet kandidiranih projekata i programa i programi i projekti koji svojim kontinuitetom predstavljaju kulturni identitet sredine u kojoj se realizira;

3.16.Nastavak realizacije započetih projekata;

3.17.Projekti i programi koji su profilirani na stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva od značaja za Kanton Sarajevo, Federaciju BiH i BiH;

3.18.Programi i projekti koji čuvaju i promovišu tradiciju i kulturu naroda u Bosni i Hercegovini iz svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;

3.19.Programi i projekti koji potiču i obogaćuju umjetničko stvaralaštvo;

3.20.Programi i projekti koji promovišu kvalitetnu i novu inicijativu za obogaćivanje kulturnih sadržaja u pojedinim sredinama.

Korisnici sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo mogu biti fizičke osobe, umjetnički stvaraoci i djelatnici, pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti kulture i umjetnosti, festivali, fondacije i udruženja koji ispunjavaju opće i posebne kriterije utvrđene javnim pozivom.

 

4.Potrebna dokumentacija:

a)Udruženja, fondacije, pravna lica:

4.1.Popunjen „Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz kulture za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona- Sarajevo";

4.2.Rješenje o registraciji - ne starije od šest (6) mjeseci (izvadak iz registra udruženja), (udruženja,'fondacije i organizacije osnovane u periodu od godinu dana prije objavljivanja Javnog poziva za sufinansiranje programa projekata u kulturi ne mogu biti kategorisana);

4.3.Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj za pravno lice i potvrda poslovne banke, ne starije od tri (3) mjeseca od dana objave javnog poziva, da račun nije blokiran iz kojeg se vidi broj transakcijskog računa;

4.4.Prijedlog manifestacije, projekta i programa sa specifikacijom troškova koji se kandiduje za dodjelu sredstava sa analitički razrađenim troškovnikom projekta;

4.5.Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem;

4.6.Finansijski plan za tekuću godinu sa analitički razrađenim troškovnikom projekta;

4.7.Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama;

4.8.Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike, ukoliko ima zaposlenika (udruženje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza treba dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje);

4.9.Tekstualni i finansijski izvještaj za projekte odobrene u prethodnoj godini

(ukoliko je aplikant već dostavio narativni i finansijski izvještaj za prethodnu godinu, potrebno je da uz aplikaciju dostavi dokaz da je predao izvještaj na protokol Kantona Sarajevo);

4.10.Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (Skupština, Upravni odbor) na kojoj je usvojen izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za prethodnu godinu;

4.11.Bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od strane nadležne poreske uprave za prethodnu godinu;

4.12.Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno broj korisnika obuhvaćenih projektom;

4.13.Uz projekte izdavačke djelatnosti potrebno je dostaviti jednu relevantnu recenziju;

4.14.Potpisana „Izjava odgovornog lica podnosioca prijave" i ovjerena kod nadležne općinske službe.

b)Pojedinci - umjetnici - kulturni stvaraoci:

4.15.Popunjem Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz kulture za sufinansiranje iz Budžeta Kantona Sarajevo;

4.16.Potpisana "Izjava odgovornog lica podnosioca prijave" i ovjerena kod nadležne općinske službe;

4.17.Matični broj - izvod iz knjige rođenih

4.18.Obrazloženje projekta koji se kandiduje za dodjelu sredstava sa specifikacijom troškova;

4.19.Tekstualni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava odobrenu u prethodnoj godini (ukoliko je aplikant već dostavio narativni i finansijski izvještaj za prethodnu godinu, potrebno je da uz aplikaciju dostavi dokaz daje predao izvještaj na protokol Kantona Sarajevo);

4.20.Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou;

4.21.Uz projekte izdavačke djelatnosti potrebno je dostaviti jednu relevantnu recenziju.

5.Aplikanti su dužni dokazati ispunjenost kriterija Javnog poziva tako što će uz obaveznu

propisanu dokumentaciju dostavljati i dokumentaciju kojom će dokazati da ispunjavaju:

S.l. DruJnenu i kulturološku korisnost predloženog projekta kulture i umjetnosti izražena kroz jasne i realne ciljeve projekta (posebno elaboriran projekat);

52. Područje djelovanja odnosno područje jedne ili više lokalnih zajednica, međuentitetska i regionalna kao i šira međunarodna kulturna saradnja (izjava kojom izjavljuje područje djelovanja, partnere u projektu, lokacije, sklopljene ugovore i si.);

5.3.Predviđen broj korisnika po područjima i vrstama populacije (izjava kojom potvrđuje predviđen broj korisnika i vrsta populacije):

5.4.Opravdanost i visina predviđenih materijalnih troškova, te učešće pojedinih vrsta izdataka u ukupnom proračunu projekta

(specifikacija troškova sa posebnim akcentom na učešće drugih partnera u realizaciji projekta);

5.5.Izjava da za isti projekat nisu dobili niti su aplicirali za sredstva po osnovu konkursa drugih ministarstava Kantona Sarajevo.

6.Sredstva dodijeljena za sufinansiranje projekata u oblasti kulture ne mogu se realizirati za kupovinu tehničke i muzičke opreme, servisne usluge, građevinske opreme, opreme za adaptaciju prostora, kupovinu motornih vozila i si.

Odobrena sredstva se ne mogu koristiti za isplate sklopljenih ugovora sa pojedincima, članovima/icama udruženja/fondacije/organizacije, članovima/icama upravljačke strukture udruženja/fondacije/organizacije i uposlenicima po bilo kojem osnovu u iznosu većem od 30% odobrenih sredstava.

7.Aplikanti su dužni najkasnije sedam (7) dana prije održavanja programa, putem mail adrese Ministarstva (mks@mks.ks.gov.ba) dostaviti prethodnu informaciju o održavanju programa kulture sa osnovnim podacima: naziv programa, mjesto i vrijeme održavanja programa, učesnici programa i satnica, radi objave na web stranici Ministarstva.

8.Kulturno-umjetnička društva će se sufinansirati isključivo putem svoje asocijacije.

9.Osobe koje zastupaju udruženja/fondacije/organizacije kojim apliciraju za Javni poziv ne mogu aplicirati za projekte kao fizička lica - pojedinci.

 

B-SPORT

1. Pravo prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz sporta i sportskih priredbi imaju:

1.1.klubovi,

1.2.sportska društva,

1.3.udruženja sportskih klubova - sportski savezi.

1.4.nadarena djeca i omladina iz sporta,

1.5.druga pravna lica sa projektom iz sporta ili sportskom priredbom.

 

2.Opći kriteriji:

2.1.registracija pravnog lica iz tačke 1. za dodjelu sredstava,

2.2.realizacija projekata podnosioca zahtjeva iz tačke 1. koji su od interesa za građane Kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona,

2.3.ekonomska ili društvena opravdanost projekta koje podnosilac zahtjeva predlaže i sprovodi,

2.4.program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

2.5.finansijski plan za tekuću godinu,

2.6.izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu),

2.7.finansijski izvještaj kompletnog projekta o utrošku sredstava odobrenih u prethodnoj godini, uključujući i sredstva MKiS.

2.8.organiziranost i broj članova udruženja,

2.9.specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju,

2.10.rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou.

 

3.Potrebna dokumentacija za prijavu za projekte iz sporta za klubove (tačka 1.1.),

sportska društva (tačka 1.2.) i udruženja sportskih klubova - sportske saveze (tačka

1.3.):

3.1.Popunjen „Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz sporta za sufinansiranje iz budžeta Kantona Sarajevo",

3.2.Potpisana "Izjava odgovornog lica podnosioca prijave" i ovjerena kod nadleže općinske službe,

3.3.Rješenje o registraciji - ne starije od šest (6) šest mjeseci (izvadak iz registra udruženja),

3.4.Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj za pravno lice i potvrda poslovne banke, ne starija od tri (3) mjeseca od dana objave javnog poziva, da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa,

3.5.Potvrdu Sportskog saveza Kantona Sarajevo o upisu u matičnu evidenciju sportskih organizacija,

3.6.Obrazloženje projekta koji se kandiduje za dodjelu sredstava sa specifikacijom troškova,

3.7.Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

3.8.Finansijski plan za tekuću godinu,

3.9.Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

3.10.Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika). Pravno lice koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza treba dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležne općinske službe da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje,

3.11.Tekstualni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini,

3.12.Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (Skupština, Upravni odbor) na kojoj je usvojen Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za prethodnu godinu,

3.13.Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu sa vidljivim pečatom Finansijsko Financijsko Informatičke Agencije. Za podnosioca prijave koji je registrovan u prethodnoj godini potvrda da nije bilo promjena na računu sa pečatom Finansijsko/Financijsko Informatičke Agencije,

3.14.Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou (najbolji ostvareni rezultat u prethodnoj ili tekućoj takmičarskoj sezoni) (dostaviti

zvaničnu potvrdu iz matičnog strukovnog saveza).

3.1. Potrebna dokumentacija za obrazac za projekte iz sporta /a klubove (tačka 1.1.). sportska društva (tačka 1.2.) i udruženja sportskih klubova - sportske saveze (tačka U.):

Podnosioci prijave projekta iz sporta za sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo obavezni su Ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom će dokazati tačnost podataka navedenih u popunjenom „Obrazcu Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz sporta za sufinansiranje iz budžeta Kantona Sarajevo" i to:

3.1.1.     Tradicija sportskog kluba

•dostaviti uvjerenje - dokaz o registraciji izdat od strane nadležnog organa

3.1.2.Broj prijavljenih aktivnih članova sportskog kluba registrovanih kod matičnog strukovnog saveza u tekućoj takmičarskoj sezoni:

•dostaviti zvanične podatke iz matičnog strukovnog saveza, ime i prezime i uzrasna kategorija

3.1.3.1. Razvijenost sporta - organizovanost sistema takmičenja (Rang takmičenja-ekipni sportovi):

•dostaviti zvaničan dopis iz matičnog strukovnog saveza u kojem će biti naznačeno u kojem rangu takmičenja nastupa podnosilac prijave u tekućoj takmičarskoj sezoni

•dostaviti zvaničan dopis iz matičnog strukovnog saveza u kojem će biti naznačeno u koliko nivoa (rangova) takmičenja se održavaju prvenstva u strukovnom sportu u Bosni i Hercegovini u tekućoj takmičarskoj sezoni

3.1.3.2. Razvijenost sporta - organizovanost sistema takmičenja (Rang takmičenja-individualni sportovi):

•dostaviti zvaničan dopis iz matičnog strukovnog saveza u kojem će biti naznačeno u kojem rangu takmičenja nastupa podnosilac prijave u tekućoj takmičarskoj sezoni

•dostaviti zvaničan dopis iz matičnog strukovnog saveza u kojem će biti naznačeno u koliko nivoa (rangova) takmičenja se održavaju prvenstva u strukovnom sportu u Bosni i Hercegovini u tekućoj takmičarskoj sezoni

Broj reprezentativaca Bosne i Hercegovine u tekućoj takmičarskoj sezoni:

•dostaviti zvanične podatke iz matičnog strukovnog saveza, ime i prezime i uzrasna kategorij a

Ostvareno sportsko dostignuće - najbolji ostvareni plasman u prethodnoj ili tekućoj takmičarskoj sezoni:

•dostaviti zvaničnu potvrdu iz matičnog strukovnog saveza

 

Potrebna dokumentacija za prijavu za projekte iz sporta za nadarenu djecu i omladinu ii sporta (tačka 1.4.):

Popunjen „Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz sporta asufinansiranje iz budžeta Kantona Sarajevo",

r -.ma "Izjava odgovornog lica podnosioca prijave" i ovjerena kod nadleže općinske službe,

4.3.Matični broj,

4.4.Potvrda poslovne banke, ne starija od tri (3) mjeseca od dana objave javnog poziva, da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa,

4.5.Obrazloženje projekta koji se kandiduje za dodjelu sredstava sa specifikacijom troškova,

4.6.Tekstualni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekat iz sporta odobren u prethodnoj godini,

4.7.Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou (najbolji ostvareni rezultat u prethodnoj ili tekućoj takmičarskoj sezoni) (dostaviti zvaničnu potvrdu iz matičnog strukovnog saveza).

 

5.Potrebna dokumentacija za prijavu za projekte iz sporta za druga pravna lica sa

projektom iz sporta (tačka 1.5.):

5.1.Popunjen „Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz sporta za sufinansiranje iz budžeta Kantona Sarajevo",

5.2.Potpisana "Izjava odgovornog lica podnosioca prijave" i ovjerena kod nadleže općinske službe,

5.3.Rješenje o registraciji - ne starije od šest 6) šest mjeseci (izvadak iz registra udruženja),

5.4.Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj za pravno lice i potvrda poslovne banke, ne starija od tri (3) mjeseca od dana objave javnog poziva, da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa,

5.5.Obrazloženje projekta koji se kandiduje za dodjelu sredstava sa specifikacijom troškova,

5.6.Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

5.7.Finansijski plan za tekuću godinu,

5.8.Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

5.9.Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika). Pravno lice koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza treba dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležne općinske službe da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje,

5.10.Tekstualni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za sportsku priredbu odobrenu u prethodnoj godini,

5.11.Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (Skupština, Upravni odbor) na kojoj je usvojen Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za prethodnu godinu,

5.12.Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu sa vidljivim pečatom Finansijsko/ Financijsko Informatičke Agencije. Za podnosioca prijave koji je registrovan u prethodnoj godini potvrda da nije bilo promjena na računu sa pečatom Finansijsko/Financijsko Informatičke Agencije.

 

6.Potrebna dokumentacija za prijavu za sportske priredbe:

6.1.Popunjen „Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu za sportske priredbe za sufinansiranje iz budžeta Kantona Sarajevo",

6.2.Potpisana "Izjava odgovornog lica podnosioca prijave" i ovjerena kod nadleže općinske službe,

6.3.Rješenje o registraciji - ne starije od šest 6) šest mjeseci (izvadak iz registra udruženja),

6.4.Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj za pravno lice i potvrda poslovne banke, ne starija od tri (3) mjeseca od dana objave javnog poziva, da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa,

6.5.Obrazloženje sportske priredbe koja se kandiduje za dodjelu sredstava sa specifikacijom troškova,

6.6.Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

6.7.Finansijski plan za tekuću godinu,

6.8.Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

6.9.Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika). Pravno lice koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza treba dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležne općinske službe da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje,

6.10.Tekstualni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za sportsku priredbu odobrenu u prethodnoj godini,

6.11.Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (Skupština, Upravni odbor) na kojoj je usvojen Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za prethodnu godinu,

6.12.Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu sa vidljivim pečatom Finansijsko/ Financijsko Informatičke Agencije. Za podnosioca prijave koji je registrovan u prethodnoj godini potvrda da nije bilo promjena na računu sa pečatom Finansijsko/Financijsko Informatičke Agencije.

 

A/B - ZAJEDNIČKE ODREDBE

1. Postupak podnošenja prijava:

1.1.Kriteriji, prijava i obrasci za učešće u Javnom pozivu za sufinansiranje projekata kulture i sporta sredstvima Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2021. godinu objavljeni su i na web - stranici: www.ks.gov.ba. a mogu se i lično preuzeti u prostorijama zgrade Kantona Sarajevo - recepcija, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1;

1.2.Popunjena Prijava sa pratećom dokumentacijom za sufinansiranje projekata kulture i sporta sredstvima Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo može se predati lično na Protokol Kantona Sarajevo (soba 2) ili putem pošte na adresu Ministarstvo kulture i sporta - sa naznakom: "Sektor kulture" odnosno „Sektor sporta", ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo;

1.3.Sva dokumentacija podnesena na Javni poziv mora biti original ili ovjerena kopija kod nadležne općinske službe;

1.4.Javni poziv će biti otvoren za podnošenje prijava do petka 02. aprila 2021. godine;

1.5.Nepotpune i neblagovremene Prijave neće biti razmatrane. Izuzetno, prijave za vanredne, važne projekte će se primati i razmatrati i nakon predviđenog roka Javnog poziva, a u granicama raspoloživih sredstava;

1.6.Za sufinansiranje realizacije odobrenih projekata zaključuje se pojedinačni ugovor između primaoca finansijske podrške i Ministarstva kulture i sporta Kantona;

1.7.Primaoci finansijske podrške koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za realizaciju odobrenih projekata u prethodnoj, 2020-oj, godini ne mogu biti prihvaćeni za sufinansiranje projekata u 2021. godini.

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: