Javni poziv za prijavu privatnih predškolskih ustanova za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove Djeca Sarajeva

Datum objave: 03.09.2020. 10:14 / Izvor: Akta.ba, 03.09.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO      

Ministarstvo za obrazovanje,

nauku i mlade

 

Broj: 11-34-33304-3/20

Sarajevo, 3.9. 2020. godine

 

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-33614-1/20 od 1.9. 2020. godine, a u vezi sa čl. 3. i 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/08) ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu privatnih predškolskih ustanova za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove

„Djeca Sarajeva", broj: 02-01-513/20 od 3.8.2020. godine

 

Predmet javnog poziva je prijava privatnih predškolskih ustanova za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva", broj: 02-01-513/20 od 3.8.2020. godine.

 

Pravo prijave na javni poziv imaju predškolske ustanove koje ispunjavaju uvjete za rad u skladu sa Zakofiom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/08) i Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta za osnivanje, sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/16), a upisane su u Registar predškolskih ustanova Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

 

Predškolske ustanove koje se prijave za prijem djece po ovom javnom pozivu moraju da ispunjavaju sljedeće kriterije:

- da ispunjavaju uvjete za rad predškolskih ustanova propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta za osnivanje, sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova;

- da su upisane u Registar predškolskih ustanova koje vodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

- da su upisane u sudski registar.

 

Potrebna dokumentacija

Predškolske ustanove koje apliciraju na Javni poziv obavezne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. popunjen prijavni obrazac;

2. kopiju rješenja o ispunjavanju uvjeta za rad Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;

3. kopiju rješenja o upisu u Registar Ministarstva« za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;

4. kopija rješenja o upisu u sudski registar;

5. obrazac JS 3100 — Prijava osiguranja zaradnike (kopija);

6. dokumentacija koja sadrži podatke o prostornim kapacitetima ustanove (nacrt, ugovor,...).

 

Prijava na Javni poziv obavezno se podnosi u formi popunjenog prijavnog obrasca koji se može preuzeti sa web stranice Ministarstva www.mon.ks.gov.ba ili na Protokolu Kantona Sarajevo.

Prijave koje ne budu podnesene u formi propisanog prijavnog obrasca smatrat će se neurednim i neće biti razmatrane. Prijavni obrazac potpisuje i ovjerava pečatom predškolske ustanove lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje predškolske ustanove u pravnom prometu.

Prijava na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ - Prijava na Javni poziv za izbor/prijavu predškolskih ustanova za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva" na adresu

 

KANTON SARAJEVO, MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 71 000 Sarajevo sa naznakom podatka o aplikantu (naziv i

adresa)

 

Rok za predaju prijava na Javni poziv je 5 dana od dana objave u dnevnom listu „Dneni avaz" i web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

 

Kontakt informacije: 033/562-127

 

MINISTAR

Mr. Anis Krivić s.r.

 

Prijavni obrazac

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: