Javni poziv za prijavu scenarija igrane serije

Datum objave:14.02.2020. 08:44 / Izvor: Akta.ba, 14.02.2020.

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) objavljuje Javni poziv za prijavu scenarija igrane serije kako slijedi:

 

1. High end igrana serija visoke produkcijske vrijednosti, ranga A+ produkcije;

2. Igrana serija srednje produkcijske vrijednosti, ranga visoke B produkcije, forma procedurals;

3. Igrana serija srednje produkcijske vrijednosti ranga visoke B produkcije, forma sitcom.

Ciljna grupa kojoj se Društvo obraća putem plasmana ekskluzivnih sadržaja su svi gledaoci TV-a, geografski primarno korisnici platformi Društva MOJA TV, a potom i regije ex Jugoslavije i dijaspore (isto govorno područje), a koji imaju potrebu za kvalitetnim „domaćim“ sadržajem.

 

Preferirani žanrovi su univerzalne životne teme koje se dotiču svakog čovjeka, bezvremenske i relevantne za vrijeme u kojem živimo.

Tražimo originalne i inovativne ideje autora i produkcija iz Bosne i Hercegovine koje vrstama i sadržajem odgovaraju formi kako je navedeno.

Potraga za novim hit serijama započinje 14. 02. 2020. godine.

 

Zadnji rok prijave je 14. 04. 2020. godine do 16 h.

 

Javni poziv je otvoren za pravna i fizička lica koja pripreme Prijavu u skladu s uslovima određenim u pravilima i dostave je putem e-maila u pdf formatu na e-mail adresu bhcontentlab@bhtelecom.ba i na Protokol Društva sa sjedištem u Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo. Društvo zadržava pravo da od izabranog učesnika Javnog poziva zahtijeva dokumentaciju kojom će isti dokazati poslovnu sposobnost itd.

 

Prijava treba da sadrži:

a) naziv i sjedište / ime i prezime i adresa neovisnog proizvođača i njegove kontakte (u slučaju fizičkog lica uvjerenje o državljanstvu BIH kao i CIPS prijavu mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci)

b) popis članova autorskog tima i prijedlog glavnih izvođača

c) logline, siže, sinopsis, treatment, scenarij djela, jedna epizoda – ovisno o broju nastavaka, potrebno je dostaviti sinopsise, svakog nastavka i najmanje 15% gotovih scenarija;

d) karakterizaciju glavnih likova

e) režijsku koncepciju (eksplikacija)

f) ukoliko je prijavitelj produkcijska kuća – dostaviti okvirni operativni i financijski plan djela s jasno iskazanim udjelom neovisnog proizvođača (ako ima)

g) ukoliko je prijavitelj produkcijska kuća - dokaz o riješenim autorskim pravima za sinopsise i scenarije

h) ukoliko je prijavitelj fizičko lice – ovjerena izjava da je djelo vlasništvo prijavitelja

i) specifikaciju tehničkih uvjeta snimanja i obrade djela

j) reference autorskog tima, producenta i neovisnog proizvođača (ukoliko je prijavitelj produkcijska kuća – lista referenci, ukoliko je prijavitelj fizičko lice – biografija)

k) ukoliko je prijavitelj produkcijska kuća - inicijalnu ponudu za isporuku djela s istaknutom cijenom u konvertibilnim markama (BAM), izraženom produkcijskom i licencijskom naknadom, a u slučaju serije s istaknutom cijenom po epizodi i ukupnom cijenom u konvertibilnim markama (BAM) te rokovima isporuke.

Društvo će najkasnije u roku od 50 (pedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda dati odgovor neovisnim proizvođačima o postojanju interesa za projekt. Ponuđači koji uđu u najuži izbor bit će pozvani da predstave projekt s ciljem definiranja svih elemenata koji nisu utvrđeni kroz dokumentaciju dostavljenu u Javnom pozivu, a bitni su za odlučivanje o prihvatu projekta. Nakon obavljenih predstavljanja Društvo će u roku od 30 (trideset) dana donijeti konačnu odluku o investiranju u određeni projekt.

i. Autor može prijaviti više projekata, ali svaki treba sadržavati zadane elemente (koncept, karakterizacija, scenarij prve epizode);

ii. Više autora se može prijaviti s istim projektom ukoliko su zajednički doprinijeli nastanku istog;

iii. Prijave s nepotpunim i netačnim podacima, prijave uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, prijavljena djela koja nisu originalna, kao ni adaptacije književnih djela i postojećih igranih serija (autor garantira prijavom da ima prava nad djelom) neće se razmatrati;

iv. Od trenutka prijave do završetka selekcije i odluke Društva (maksimalno 80 dana od zatvaranja Javnog poziva) autor ne može prijaviti isto djelo na neki drugi Javni poziv ili ga ponuditi tržištu do pisane obavijesti prijaviteljima o statusu prijava;

v. Svojom prijavom autori prihvaćaju pravila Javni poziva za izbor autorskih djela.

 

PRAVILA JAVNOG POZIVA

 

Član 1.

Javni poziv za izbor autorskih djela raspisuje Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BA (u daljem tekstu: Društvo).

 

Član 2.

Javni poziv se provodi u svrhu pronalaska originalnih autorskih djela primjerenih potrebama Društva.

Društvo može, ali nije dužno, sa izabranim ponuđačima sklopiti ugovor o razvoju dostavljenog djela za potrebe produkcije i emitiranja te licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama u i izvan BiH.

 

Član 3.

Opseg i trajanje prava na AV djelu:

Društvo stiče isključiva i neograničena prava iskorištavanja djela u okviru primarnih i sekundarnih prava nad AV djelom. Društvo ima pravo prvenstva u nabavci novih nastavaka ako se isti budu proizvodili te se neovisni proizvođač, u slučaju proizvodnje novih nastavaka, obavezuje nove nastavke najprije ponuditi Društvu pod istim uvjetima, osim u financijskom dijelu, gdje će se posebno za svaku nastavljenu nabavku vršiti posebni pregovori, a Društvo je dužno odgovoriti na ponudu najkasnije u roku od šest mjeseci od dana emitiranja posljednjeg nastavka.

 

Član 4.

Na Javni poziv se mogu dostaviti djela - igrane serije forme high end, procedurals i sitcom, u svrhu snimanja i produciranja igranih serija.

Djela se dostavljaju na e-mail adresu bhcontentlab@bhtelecom.ba i na Protokol Društva na adresi Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo BA, do 16h svakim radnim danom. Djela se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (na bilo kom od 3 službena jezika u BIH), pisana na latinici.

Smatra se da je ponuđač koji dostavlja djelo na Javni poziv, autor dostavljenog djela i nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na istom. Na Javnom pozivu mogu sudjelovati isključivo originalna autorska djela, dok djela koja predstavljaju adaptacije postojećih djela (npr. književna ili audiovizualna djela) ne mogu konkurirati na Javni poziv. Ponuđač dostavom djela potvrđuje da je autor djela u smislu prethodnog stava, da djelo odgovara uvjetima iz prethodnog stava i da je slobodno za iskorištavanje tj. da ne postoje ograničenja (licence trećim osobama) koja bi priječila daljnji razvoj djela u svrhu produkcije od strane Društva.

 

Član 5.

Javni poziv je otvoren od 14. 02. 2020. do 14. 04. 2020. godine.

Jedan autor može na Javni poziv prijaviti više djela. Više autora može na Javni poziv prijaviti zajedničko djelo. U tom slučaju smatra se da su njihova autorska prava na dostavljenom djelu razmjerna broju autora.

Društvo odluku o izboru ponuđača donosi po svojoj diskreciji i o njoj obavještava izabranog ponuđača najkasnije 80 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

 

Član 6.

Autor dostavom djela na Javni poziv pristaje na odredbe ovih pravila Javnog poziva i obavezuje se da će sa Društvom, u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju ugovora o razvoju djela.

Autor se obvezuje da sa trećim osobama neće pregovarati o razvoju djela u razdoblju iz prethodnog člana.

 

Član 7.

Društvo je ovlašteno izabrati više djela i sa autorima više djela pregovarati o razvoju projekata, po svojoj diskreciji.

Društvo može prekinuti provođenje Javnog poziva, otkazati Javni poziv ili na Javnom pozivu ne izabrati ni jedno djelo za daljnje pregovore, po svojoj diskreciji. U slučajevima iz prethodnog stava Društvo će odluku o prekidu ili otkazu Javnog poziva, kao i činjenicu da na Javnom pozivu nije izabrano ni jedno djelo, objaviti na isti način na koji je objavio ova pravila.

Društvo može, ali nije dužno, na način iz prethodnog stava objaviti podatak o izabranom ponuđaču i djelu, po izboru ili po sklapanju ugovora o razvoju. Autor sudjelovanjem u Javnom pozivu daje saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu provedbe Javnog poziva, pregovaranja i objave podataka o izabranom ponuđaču.

 

Član 8.

Društvo izborom i obaviješću izabranom ponuđaču stiče pravo sa izabranim ponuđačem/ima pregovarati o sklapanju i sklopiti ugovor o razvoju djela. Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu stiču se na način i u mjeri utvrđenoj ugovorom o razvoju djela.

U slučaju da se u roku iz čl. 5. sa izabranim ponuđačem ne sklopi ugovor o razvoju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude saglasno produžen, izabrani ponuđač je slobodan djelo za razvoj ponuditi trećim osobama.

 

Član 9.

Ponuđači se prijavom na ovaj Javni poziv u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovu ovog Javnog poziva.

 

Član 10.

U slučaju spora između Društva i ponuđača nadležan je stvarno nadležni sud u Sarajevu.

 

Ova pravila objavljena su i na službenoj stranici www.bhtelecom.ba dana

14. 02. 2020.g.

 

Dioničko Društvo BH Telecom Sarajevo

Moja priča. BH Telecom

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: