Javni poziv za prodaju imovine u vlasništvu JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo metodom neposredne pogodbe - Odmaralište Neum

Datum objave:16.01.2019. 09:40 / Izvor: Oslobođenje, 16.01.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA             

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE     

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U              

FEDERACIJI BOSNE I HERCEOOVINE      

 

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH" broj: 75/05) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća JP ,,BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, broj: N.O.2.2.16780/18 od 06.11.2018. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

 

JAVNI POZIV broj 157

za prodaju imovine u vlasništvu „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo

metodom neposredne pogodbe

 

Prodavač: ,,JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:   Obala Kulina bana 8,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca:  4200682210005

Šifra predmeta: 11000316

Početna cijena:  1.859.340,00 KM

Depozit:  100.000,00 KM

Naknada:  1.859,00 KM

 

Naziv predmeta prodaje:

Predmet prodaje su nekretnine - „Odmaralište Neum" u vlasništvu ,,JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo u Neumu sa pripadajućim zemljišnim parcelama, koje se nalaze u KO SP GRADAC, zk. ul. 1730, kč. 2153/2 u naravi kuća i dvorište (hotel), površine 565 m2 i zk. ul. 1728, kč. 2153/5 u naravi Ribarska kuća i dvorište, površine 340 m2.

Napomena: Na Općinskom sudu u Mostaru vodi se postupak po tužbi JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar protiv ,,JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo i „BH TELECOM" d.d. Sarajevo radi poništenja Aneksa VII Ugovora o diobi nekretnina zaključenog između ,,JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo i ,,BH TELECOM" d.d. Sarajevo. Prodavač garantuje kupcu da predmetni spor ne predstavlja pravnu smetnju za prijenos prava vlasništva na predmetu prodaje. Zemjišnoknjižni ured Općinskog suda u Čapljini započeo je postupak harmonizacije nekretnina i usklađivanja zemljišne knjige sa katastarskim evidencijama, te je izvršeno plombiranje navedenih parcela. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Čapljini donio je Rješenje broj: 053-0-DN-18-000 679 od 18.10.2018. godine, kojim je obustavljen postupak za uspostavljanje Zemljišnoknjižnog uloška broj: 524. k.č. br. 150.

 

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 16.01. do 07.02.2019. godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon). Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini. Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita br. 7, Sarajevo do 07.02.2019. godine do 16:00 sati u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanjel80 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona. Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo. Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Maršala Tita broj 7., dana 13.02.2019. godine u 12:00 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osobe u preduzeću:   Hajrudin Buza         033 252 615

                                            Avdija Numanović  033 252 618

Kontakt osobe u Agenciji: Talić Fikret           033 586 238

                                      Sabaheta Čongo   033 586 250

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: