Javni poziv za sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža, namijenjenih razvoju poduzetničke inicijative i zapošljavanja mladih sa područja općine Ilidža

Datum objave: 19.05.2021. 11:37 / Izvor: Akta.ba, 19.05.2021.

19-05-2021 

 

Na osnovu čl. 90. Statuta Općine Ilidža – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/10, 18/16), člana 15. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2021.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 14/21 od 08.04.2021.godine i člana  7. Pravilnika o  kriterijima, načinu i postupku dodjele budžetskih sredstava za poticaj razvoju poduzetničke inicijative i zapošljavanju na području općine Ilidža broj:_____________godine,   Općinski načelnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za  sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža, namijenjenih razvoju poduzetničke inicijative i zapošljavanja mladih sa područja općine Ilidža

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA je prikupljanje aplikacija za suinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža, namijenjenih razvoju poduzetničke inicijative i zapošljavanja mladih sa područja općine Ilidža.

 

Javni poziv je namijenjen:

  • Nezaposlenim mladim osobama do 35 godina starosti, da, ukoliko imaju poslovnu ideju, apliciraju na Javni poziv za sufinansiranje najboljih poslovnih planova iz Budžeta Općine Ilidža.

Javni poziv je sa ciljem pružanja podrške poslovnim idejama mladih i pružanje prilike za samozapošljavanje i doprinos razvoju svoje lokalne zajednice.

Razvoj poduzetničke inicijative će omogućiti stvaranje novih radnih mjesta kroz zapošljavanje mladih sa evidencije nezaposlenih, povećanje broja samostalnih djelatnosti i privrednih društava na području općine Ilidža kroz sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja  vlastitog biznisa.

Planirana Budžetska sredstva u 2021. godinu u iznosu od  70.000,00 KM  – ekonomski kod 614239 “Finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža namjenjenih razvoju poduzetničke inicijative mladih sa područja općine Ilidža“ će se koristiti za poticanje poduzetničke inicijative kroz takmičenje poslovnih ideja i održivih poslovnih planova.

Na osnovu javnog poziva odabraće se najbolji poslovni planovi kojims će se dodijeliti finansijska sredstva. Finansijska sredstva su namijenjena sufinansiranju troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostorija, obrtnih sredstava i ostalih troškova. Visina nepovratnih sredstava po poslovnom planu može iznositi maksimalno do 5.000,00 KM

 

II PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti mladi koji nisu stariji od 35 godina, ako ispunjavaju  sljedeće uslove:

a) Imaju prebivalište na području općine Ilidža;

b) Nalaze se na evidenciji nezaposlenih JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Ilidža;

c) Poslovnu ideju će registrovati i razvijati vlastiti biznis na području općine Ilidža;

d) Nisu imali registrovanu djelatnost niti privredno društvo u zadnje tri godine.

 

III KRITERIJI I MJERILA

 Kriteriji za izbor poslovnih planova su:

Vrsta  djelatnosti

Bodovi

Proizvodnja

40

Intelektualne usluge

30

Usluge

20

Ostalo

10

 

Broj zaposlenih

Bodovi

Više od 10

40

7-9

30

4-6

20

1-3

10

 

Ocjena poslovne ideje

Bodovi

Odlična

30

Dobra

20

Uvjetno dobra

10

 

Ocjena poslovnog plana

Bodovi

Odličan

30

Dobar

20

Uvjetno dobar

10

 

Vrsta investicije

Bodovi

Vlastita

15

Kredit

10

 

Vrijednost investicije

Bodovi

>15.000

15

10.000 -15.000

10

<10.000

5

 

Inovativnost

Bodovi

Djelatnost ne postoji

30

Djelatnost slabo zastupljena

20

Djelatnost postoji

10

 

 

Napomena: Predmet poslovnog plana ne može biti djelatnost kockanja i klađenja.

Postupak dodjele nepovratnih sredstava Općine Ilidža namijenjenih poticaju zapošljavanja mladih kroz osnivanje biznisa provodi Komisija koju imenuje Općinski načelnik.

Komisija  razmatra pristigle prijave te sačinjava listu  najboljih poslovnih planova, shodno kriterijima iz člana 6. Pravilnika o  kriterijima, načinu i postupku dodjele budžetskih sredstava za poticaj razvoju poduzetničke inicijative  i zapošljavanja  na području općine Ilidža.

Komisija utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli budžetskih sredstava sa iznosom novčane podrške i  istu  dostavlja Općinskom načelniku na odobravanje.

IV APLIKACIJA NA JAVNI POZIV

Prijava mora biti potpuna i dostavljena sa kompletnom dokumentacijom koja je tražena Javnim pozivom.

Prijava za najbolji poslovni plan sadrži:

a) Pravilno popunjen obrazac - Poslovnog plana; u prilogu Javnog poziva;

b) Kopija lične karte (kopija ovjerena kod nadležne općinske službe);

c) Potvrda o mjestu prebivališta – CIPS prijava, ne starija od 30 dana, (kopija ovjerena kod nadležne općinske službe);

d) Potvrdu JU Služba  za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža  da se aplikant nalazi na evidenciji nezaposlenih - ne starija od 30 dana;

e) Izjavu ovjerenu kod nadležne općinske službe, da u prethodne tri godine nije imao registrovanu djelatnost ili privredno društvo na području općine Ilidža, da će dodijeljena sredstva iskoristiti za  sufinansiranje troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova  sredstava za rad, obrtnih  sredstva, zakupa poslovnih prostora i drugih troškova  prema navedenom u poslovnom planu ; registrovati i održavati vlastiti biznis (isti neće u periodu od najmanje 12 mjeseci odjaviti); da će se nakon registrovanja vlastitog biznisa odjaviti sa evidencije nezaposlenih i  da se u periodu od najmanje 12 mjeseci neće prijaviti na evidenciju nezaposlenih, te  da ranije nije koristio nepovratna sredstva Budžeta Općine Ilidža namijenjena poticaju privredi i zapošljavanju mladih.

Obrasci u sklopu Javnog poziva se mogu preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima u Općini Ilidža (Info desk), u ulici Butmirska cesta 12 ili putem web stranice: www.opcinailidza.ba.

 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na protokol u Centru za pružanje usluga građanima u Općini Ilidža ili putem preporučene pošte na adresu Butmirska cesta 12, s obaveznom naznakom : “Za javni poziv za  sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža, namijenjenih razvoju poduzetničke inicijative i zapošljavanja mladih sa područja općine Ilidža – Služba za privredu i turizam” i “NE OTVARAJ”.

Javni poziv će biti objavljen na službenoj stranici Općine Ilidža (www.opcinailidza.ba) i  oglasnoj tabli Općine Ilidža, te oglasnoj tabli Mjesnih zajednica Općine Ilidža i Službe za zapošljavnje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža. U dnevnim novinama „AVAZ“  će biti objavljeno  obavještenje  o raspisivanju javnog  poziva.

Prijave se mogu dostavljati  30 dana od dana objave na službenoj stranici Općine Ilidža.

Dodatne informacije u vezi sa učešćem na Javnim poziv možete dobiti u Službi za privredu i turizam na broj: 033/775-750 i 033/621-431.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

U postupku ovog Javnog poziva Općina Ilidža ne snosi nikakve troškove sudionicima. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

VIII OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima najbolje ocijenjenih poslovnih planova Općina Ilidža, koju zastupa Općinski načelnik, zaključuje ugovore u kojima će se definisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti, način praćenja realizacije odobrenog poslovnog plana,  te obavezu finansijskog izvještavanja o utrošku sredstava kao i odredbe o uslovima i načinu raskida ugovora.

SVE INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA U VEZI OVOG JAVNOG POZIVA ĆE BITI OBJAVLJENE NA ZVANIČNOJ WEB STRANICI OPĆINE ILIDŽA TE UČESNICI PO OVOM JAVNOM POZIVU NEĆE BITI POJEDINAČNO OBAVIJEŠTAVANI.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur,magistar uprave

 

PRAVILNIK O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA MLADIMA ZA POTICAJ RAZVOJA PODUZETNIČKE INICIJATIVE I ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA

PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE NAJBOLJIH POSLOVNIH PLANOVA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA NAMIJENJENIH POTICAJU PODUZETNČKE INICIJATIVE MLADIH SA PODRUČJA OPĆINE ILIDŽA

POSLOVNI PLAN

IZJAVA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: