Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu

Datum objave: 06.05.2022. 10:23 / Izvor: Akta.ba, 06.05.2022.

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

 

Broj: 27-02-35-16222-2/22

Sarajevo, 6.05.2022. godine

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 8. stav (6) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 26/16) i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022.godinu broj: 02-04-18014-33/22 od 28.04.2022.godine.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava javnost o objavi „Javnog poziva za sufinansiranje naučnoistraživačkih/ umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022.godinu."

Na službenoj web stranici Ministarstva http://mon.ks.gov.ba) objavljen je potpuni tekst Javnog poziva za prijavu aplikanata i prijavni obrasci za svaki program obuhvaćen Javnim pozivom. Prijave se podnose u roku od 25 (dvadeset pet) dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti najkasnije do 2.06.2022. godine i to:

-   elektronskim putem, kroz online sistem koji je dostupan put web adrese:  http://nir.ks.gov.ba i

-   putem protokola (lično ili poštom) sa svim orginalnim dokumentima (ili ovjerenim fotokopijama) na adresu:

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Ulica Reisa Džemaludina Cauševića br. 1

„Javni poziv za sufinansiranje naučnoisttaživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022.gođinu' PROGRAM: (brojprograma na koji se aplicira)", uz naznaku ( Ne otvaraj-otvara Komisija)

 

Ukoliko jedan od načina prijave na javni poziv izostane, aplikacija če se smatrati nepotpunom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Sektoru za nauku, kontakt telefon: 033 562-069, pomoćnica za nauku Mr.sci. Azemina Njuhović.

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH/UMJETNIČKOISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKORAZVOJNIH PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU

 

Prilog Veličina
Tekst Javnog poziva_2022_0.pdf 692.81 KB
2022__NP1.1 Projektni prijedlog_3.doc 273 KB
2022_NP1.1 P1_Budžet projekta.xlsx 31.17 KB
2022_NP1.1 P2_Biografije i bibliografije_3.doc 46 KB
2022_NP1.1 P3_Lista Recenzenata_3.docx 17.01 KB
2022_NP1.1 P4_Saopstenje_3.doc 42.5 KB
2022_NP1.1 P5_Kontrolni obrazac_3.docx 20.08 KB
2022_NP1.2_Administrativni podaci_3.doc 137 KB
2022_NP1.3-A Izjava 1_3.doc 40 KB
2022_NP1.3-B Izjava 2_3.doc 38 KB
2022_B.2.1_A_Izdavanje knjiga_monografija.doc 143 KB
2022_B.2.1_B_Prevođenje knjiga.doc 141.5 KB
2022_B.2.2-A_Izdavanje naučnih časopisa.doc 142.5 KB
2022_B.2.2-B_Članarine u međ.org i tijelima.doc 140.5 KB
2022__B.2.3_ Prijedlog programa.doc 229.5 KB
2022_B.3-A_Organizacija događaja.doc 149.5 KB
2022_B.3-B_Učešće na konferencijama.doc 149.5 KB
2022_B.3-C_Objavljivanje naučnih radova.doc 145 KB
2022_ B.4_Jačanje kapaciteta za apliciranje na istraživačke EU fondove.doc 149.5 KB

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: