Javni poziv za sufinansiranje provođenja preventivnih pregleda po pilot projektu Rano otkrivanje raka dojke, grlića materice i kolorektalnog Ca u zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu

Datum objave: 17.05.2022. 09:39 / Izvor: Akta.ba, 17.05.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo zdravstva 

 

Broj: 10-33-11110-1.3./20

Dana 16.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/22), u vezi sa članom 13. stav 1. tačka 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i), a u cilju zakonitog i transparentnog trošenja budžetskih sredstava, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje provođenja preventivnih pregleda po pilot prjektu "Rano otkrivanje raka dojke, grlića materice i kolorektalnog Ca" u zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, razdjel Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu - razdjel 20 Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, prevencija, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo, ekonomski kod 614300, subanalitika KAN 083 funkcija 074, koja sredstva su namjenska za oblast zdravstva, i tiču se isključivo prevencije bolesti putem ranog otkrivanje bolesti/oboljenja od malignih bolesti, i ista su od interesa za građane Kantona Sarajevo, te kao takva doprinose razvoju i afirmaciji svijesti o zaštiti zdravlja stanovništva Kantona i provode se na području Kantona Sarajevo.

Sredstva planirana u Budžetu Kantona Sarajevo 2022. godinu, za ove namjene iznose: 3 х 250.000,00 KM što u ukupnoj sumi iznosi 750.000,00 KM.

Relalizacijom ove dodjele očekuje se 4000 pregleda po svakoj grupi Ca.

Skriningom se postiže višestruka korist - kako za svakog pojedinačno, tako i za društvo u cjelini.

Redovan i kvalitetno proveden skrining smanjuje mortalitet od karcinoma.

Rano otkrivanje bolesti treba biti imperativ i kao takav cilj je zdravstva.

 

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća i pravo na dodjelu sredstava imaju registrovane javne i privatne zdravstvene ustanove svih nivoa zdravstvene zaštite (primami, sekundarni i tercijarni) Kantona Sarajevo čije su aktivnosti iz oblasti zdravstva, a tiču se isključivo pregleda skrininga oboljenja od malignih bolesti, kategorije  pacijenata svih zdravih žena u Kantonu Sarajevo starosti od 50 - 64 godina života i svih zdravih muškaraca i žena u Kantonu Sarajevo starosti od 50 do 64 godina, a koje ustanove ispunjavaju opće i posebne kriterije iz ovog Javnog poziva.

 

3. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Opći kriteriji:

a) registracija ustanove iz oblasti zdravstva na nivou Kantona Sarajevo;

b) izvještaj o urednom fmansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha za 2021. godinu);

g) organiziranost i broj uposlenih ustanove;

i) broj lica koja učestvuju u realizaciji pregleda.

Posebni kriteriji:

Dodjela sredstava, će biti usmjerena na slijedeće:

1) Pregledi koji pružaju rano otkrivanje raka dojke i grlića materice koji se odnose na:

- rano otkrivanje i suzbijanje malignih bolesti i

- unapređenje zdravlja i prevenciju malignih bolesti.

Ciljna populacija obuhvata sve zdrave žene u Kantonu Sarajevo starosti od 50 - 64 godina života.

Visina odobrenih sredstava po jednoj osobi za dodjelu sredstava za pregled koji pruža rano otkrivanje raka dojke je 60,00 KM i grlića materice je 60,00 KM.

Najveći iznos koji može biti odobren po pregledu ustanovi je 60,00 KM po jednoj pregledanoj osobi.

2) Pregledi koji pružaju rano otkrivanje kolorektalnog Ca koji se odnose na:

- rano otkrivanje i suzbijanje malignih bolesti i

- unapređenje zdravlja i prevenciju malignih bolesti.

Ciljna populacija obuhvata sve zdrave muškarace i žene u Kantonu Sarajevo starosti od 50 do 64 godina.

Visina odobrenih sredstava poj ednoj osobi za dodjelu sredstava za pregled koji pruža rano otkrivanje kolorektalnog Ca je 60,00 KM.

Najveći iznos koji može biti odobren po pregledu ustanovi je 60,00 KM po jednoj pregledanoj osobi.

Pregledi trebaju da budu usmjereni na rad usposlenika ustanove posle redovnog radnog vremena.

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

a) prijavni zahtjev (obrazac I) za fmansiranje pregleda, (zahtjev možete preuzeti na web stranici Ministarstva zdravstva: http://mz.ks.gov.ba);

b) rješenje o registraciji;

c) bilans stanja i bilans uspjeha (ovjeren od strane nadležnog organa) 

d) ovjerena i potpisana izjava odgovornog lica o organizovanosti i broju uposlenih ustanove;

e) ovjerena i potpisana izjava odgovornog lica o broju lica koja učestvuju u realizaciji programa;

g) uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj;

h) uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od tri mjeseca);

i) uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike ne starije od tri mjeseca;

Dokumentaciju je potrebno numerisati i dostaviti po naprijed navedenom redoslijedu.

 

5. OCJENA PRIJAVA

Ocjenu i pripremu prijedloga liste ustanova za provođenje pregleda pristiglih na ovaj poziv, vršiće komisija koju će imenovati Ministar zdravstva Kantona Sarajevo.

 

6. PROCES ODABIRA I OBJAVA LISTE

Svi podnositelji će se bodovati i rangirati, a rang lista će biti objavljena na web stranici Ministarstva http:///mz.ks.gov.ba.

Proces vrednovanja prijava će vršiti Komisija, a Ministar zdravstva donosi konačnu odluku o dodjeli sredstava po Javnom pozivu.

Ministarstvo na osnovu konačne odluke zaključuju ugovore sa ustanovama.

 

7. NADZOR, KONTROLA I IZVJEŠTAVANJE

Odobrena sredstva ustanovama iz Budžeta Ministarstva moraju se iskoristiti za odobrene namjene, prema odredbama ugovora koje će ministarstvo sklopiti sa korisnicima sredstava.

Svaki korisnik sredstava odobrenih po Javnom pozivu, obavezan je nakon realizacije obavljenih pregleda, a po potrebi i na zahtjev Ministarstva, dostaviti detaljan izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa finansijskog aspekta zajedno sa kompletnom dokumentacijom koja ne uključuje zdravstvene podatke pacijenata, što će se detaljnije propisati odredbama pojedinačno sklopljenim ugovorima sa korisnikom sredstava.

Ustanove su dužne da u toku fiansiranog perioda od godinu dana pravdaju bruto iznos koji im je dodjeljen za svakog pacijenta.

 

8. OSTALE INFORMACIJE

Zahtjevi koji nisu kompletirani se neće uzeti u razmatranje.

 

9. NAPOMENA

Kompletna dokumentacija koja se dostavlja uz Javni poziv mora biti original ili ovjerena kopija (ne starija od 6 mjeseci osim uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa i uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac zahtjeva pdv obveznik koje ne smije biti starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposleni izdat od strane porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine).

Predata dokumentacija svih aplikanata neće se vraćati podnosiocima zahtjeva.

 

10. MJESTO PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na javni poziv se podnosi u pisanoj formi na obrascu za prijavu sufinansiranja/finanisranja provođenja preventivnih pregleda po pilot projektu "Rano otkrivanje raka dojke, grlića materice i kolorektalnog Ca" u zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, razdjel Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, objavljenim na web stranici Ministarstva zdravstva, sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija.

Zahtjev na posebno propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na protokol Kantona Sarajevo ili putem pošte preporučeno na slijedeću adresu:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo

sa naznakom

"Prijava na Javni poziv za sufmansiranje provođenja preventivnih pregleda po pilot projektu "Rano otkrivanje raka dojke, grlića materice i kolorektalnog Ca" u zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, razdjel Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo", u zatvorenoj koverti - ne otvaraj.

Informacije vezano za predmet Javnog poziva mogu se dobiti na info-punktu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo (Kabinet ministarstva), telefon: 033/562-106 ili Centrala 033/562-104 lokal 2106.

Tekst Javnog poziva, propisani aplikacioni zahtjev, formular i rang lista biće dostupni na Web stranici Ministarstva http://mz.ks.gov.ba.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama, web stranici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo.

 

Ministar

prof.dr. Haris Vranić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
obrazac_prijave.doc
javni_poziv.pdf
PODIJELI: