Javni poziv za upis i uplatu treće emisije obveznica

Datum objave: 27.10.2017. 10:19 / Izvor: Glas Srpske, 27.10.2017.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

 

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) opština Srbac ("Emitent") objavljuje

 

JAVNI P0ZIV

ZA UPIS I UPLATU

TREĆE EMISIJE OBVEZNICA OPŠTINE SRBAC

JAVNOM PONUDOM

svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

 

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.

Skupština opštine Srbac, na sjednici, održanoj dana 5.9.2017. godine, donijela je Odluku o trećoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 01-022-143/17. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-553-2/17 od 23.10.2017. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za treću emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:

• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije:

Trećom emisijom dugoročnih municipalnih obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi a.d Banjaluka, emituje se 35.000 obveznica nominalne vrijednosti 100 KM, ukupne nominalne vrijediosti emisije 3.500.000 KM;

Dospijeće, visina kamate:

Obveznice se emituju sa rokom dospijeća od četrnaest godina od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka. Kamatna stopa iznosi 5,5% na godišnjem nivou.

Tokom prve četiri godine isplaćivaće se kvartalno samo kamata (grejs period), a nakon toga glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se narednih 10 (deset) godina u jed-nakim kvartalnim anuitetima (40 anuiteta);

• Valutna klauzula: Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM , u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EURO, odnosno EURO u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta;

• Način i rokovi isplate glavnice i kamate, obezbjeđenje obveznica mjenicom:

Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta - Centralnog registra a.d. Banjaluka, sa sjedištem u Sime Šolaje 1, 78000 Banjaluka ("Centralni registar"), uplatom na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra iznosi dva dana, a Centralni registar vrši isšgatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica, koji su evidentirani u bazi podataka Centralnog registra, u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu. S ciljem obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz treće emisije, Emitent je izdao 56 mjenica i mjenično ovlašćenje koji su predati Centralnom registru a u skladu sa Procedurama u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza jedinice lokalne samouprave kao emitenta po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti korišćenjem mjenice, usvojenim od strane Upravnog odbora Centralnog registra, br. UO-9387/17 od 26.7.2017. godine.

Emitent ima zaključen Ugovor sa Centralnim registrom, pod odložnim uslovom, kojim su regulisana prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa poslovima obračuna anuiteta, vođenja i čuvanja evidencije, isplate sa računa za posebne namjene i načinom polaganja mjenica i provođenja postupka prinudne naplate u mjeničnom postupku pred bankom. Odložni uslov podrazumijeva da su prospektom za emisiju obveznipa vlasnipi obveznica u cijelosti upoznati sa pravima i obavezama Centralnog registra i načinom izvršavanja poslova platnog agenta.

U slučaju ne nastupanja odložnog uslova Centralni registar će obavještenje o tome objaviti na svojoj internet stranici i dostaviti ga Banjalučkoj berzi radi objave na njihovoj internet stranici, čime se smatra da su investitori upoznati da zaključeni Ugovor nije stupio na snagu.

Ukoliko Emitent ne izvrši uplatu dospjelog anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra u naprijed navedenom roku, i to u cjelokupnom iznosu, Centralni registar je obavezan da u zakonom propisanom roku pokrene mjenični postupak direktno pred bankom. Objektivne okolnosti na koje bi se Emitent mogao pozivati nemaju uticaja na ovo ovlašćenje Centralnog registra.

U svrhu ostvarivanja prava vlasnika obveznice na isplatu anuiteta putem sudskog izvršnog postupka Emitent se obavezuje da na zahtjev izda vlasnicima obveznica dodatne mjenice;

• Prava i ograničenja prava vlasnika: Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica;

• Emisija se vrši bez korišćenja prava preče kupovine;

• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu;

Emitent zadržava pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu;

• Prodajna cijena: Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM;

• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 13.11.2017. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana, zaključno sa 12.12.2017. godine;

• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica investitori vrše na račun ovlašćenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za kupovinu obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašćeni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom realizacije na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod Komercijalne banke a.d. Banjaluka, sa sjedištem u Veselina Masleše br. 6, 78000 Banjaluka, broj računa: 571010-00002568-23. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM);

• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz treće emisije i njihovo uvršćenje na Službeno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama.emitenta, agenta emisije, te na Internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com

• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 30 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom;

• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Načelnik opštine, Mlađen Dragosavljević.

Više informacija o trećoj emisiji obveznica, emitenta opštine Srbac, moguće je dobiti kod agenta emisije "Advantis Broker" a.d. Banjaluka, Krajiških brigada 113, 78000 Banjaluka, ili na telefon 051/233-710.

 

Opština Srbac zastupana po

"Advantis Broker" a.d. Banjaluka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: