Javni poziv za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata

Datum objave: 27.10.2020. 08:25 / Izvor: Akta.ba, 26.10.2020.

Na osnovu Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o usvajanju Programa utroška budželskih sredstava u 2020. godini (Subveneije privatnim preduzeeima i poduzetnieima) (Ostale subveneije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVlD-19), broj: 02-11-6347/20 od 08.05.2020! godine i broj: 02-11-17214/20 od 23.10.2020. godine, a u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći („Službeni glasnik Bosne i Hereegovine", broj: 10/12, 39/20) i članovima 12. i 13. Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis potnoć („Službene novine Federaeije Bosne i Hereegovine", broj: 27/18), Ministarstvo za privredu, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju)

finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata

 

1. Pozivaju se investitori registrovani u Zenieko-dobojskom kantonu, koji proizvodni objekat izgrade ili izvrše promjenu namjene objekta (neproizvodni u proizvodni) na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu od 01.01.2020. godine do podnošenja zahtjeva po Javnom pozivu, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundiranje) nepovratnih finansijskih sredstava obezbjedenih za subveneioniranje dijela administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta.

Pod proizvodnim objektom podrazumjeva se natkrivena gradevina sa zidovima, sagradetia sa natnjenom i u svrhu realizaeije proizvodnog programa u području D-Preradivačka industrija (stare Standardnc klasiiikacijc djelatnosti) ili C- Preradivačka industrija (nove Standardne klasilikacijc djelatnosti), za koju je investitor obezbijedio upotrebnu dozvolu prema Zakonu o prostornom uređenju i gradenju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zcničko-dobojskog kantona", broj: 1/14).

2. Pravo korištenja poticajnih sralstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje proizvodnih djelatnosti u Zeničko-dobojskom kantonu, koja proizvodni objekat izgradc na području Zeničko-dobojskog i na koje je upisano pravo vlasnišlva nad objcktom poticaja i koji ispunjavaju uslove delinisane članom 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zcničko-dobojskog kantona, broj: 7/16 i 7/20).

3. Pravo na korištenje poticaja nema investitor koji izgrađeni objekat iznajmi drugom subjektu.

4. Nakon uredno podnesenog Zahtjeva, Vlada Kantona će odobriti subvenciju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata u jcdnokratnom iznosu kako slijcdi:

 

Površina objekta /u m2/

Iznos sredstava poticaja /иКМ/

do 200

10.000,00

od 200 do 500

15.000,00

od 500 do 1.000

20.000,00

od 1.000 do 2.000

25.000,00

2.000 i više

30.000,00

 

Napomena: Raspon "Od 200 do 500 m2" obuhvata površinu od 200,00 m2 do 499,99 m3 i navedeno se primjenjuje i na ostale raspone površine navedene u tabeli.

Jedan privredni subjekt može koristiti više vrsta poticaja Ministarstva za privredu Zenieko-dobojskog kantona po osnovu Javnih poziva objavljenih dana 26.10.2020. godine na web stranici Kantona, ali pod uslovom da ukupno odobreni iznos ne prelazi 30.000,00 KM.

 

Pravo na subvenciju po Javnom pozivu ne tnože ostvariti privredni subjekt koji je po istom osnovu i za istu namjenu ostvario subvcneiju, donaeiju ili drugu finansijsku pomoe iz drugih izvora.

6.Zahtjev iz tačke 4. Javnog poziva rnora sadržavati slijcdeee podatke: naziv i sjcdište podnosioca zahtjeva, ime i prezime odgovornog lica, mjesto i datum podnošenja zahtjeva, naznaku Javnog poziva za koji se aplieira, podatke o proizvodnom objcktu i njegovoj površini, naznaku da za isti osnov i namjenu nije ostvario subveneiju, donaciju ili drugu finansijsku pomoe iz drugih izvora, pobrojanu i brojevima oznaeenu dokumentaciju koja se dostavlja u prilogu zahtjcva i potpis i pečat podnosioea zaliljeva.

7. Zahtjevi korisnika sredstava poticaja Ministarstva za privredu koji nisu opravdali ranije dodjeljena sredstva ili nisu uredno opravdali dodjeljena sredstva, neće se uzeti u razmatranje.

8. Uz Zahtjev iz tačke 6. Javnog poziva za odobravanje poticajnih sredstava, Investitor je dužan dostaviti sljedeće priloge (original ili ovjerenu kopiju):

-Sudsko rješenje o registraciji (prva registracija i aktuelni izvod); Uvjerenje o poreznoj registraciji;

- Bilans stanja i uspjeha za 2019. godinu ovjeren od nadležnog organa;

-Uvjerenje od Porezne uprave FBiH o izmirenju direktnih poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje) sa brojem ili popisom osiguranih osoba-matična evidencija - ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva;

- Uvjerenje o uredno izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je podnosilac po Zakonu o porezu na dodatu vrijednost u sistemu, ukoliko nije dostaviti Izjavu da privredni subjekt nije u sistemu PDV-a, ovjerenu od strane nadležnog upravnog organa) - ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva;

- Dozvole za obavljanje registrovane djelatnosti ili odgovarajući akt nadležnog inspekcijskog organa,

-  Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica ili obrta prema djelatnosti izdatog od Federalnog zavoda za statistiku;

-  Odobrenje za građenje (Rješenje o legalizaciji),

- Odobrcnje za upotrebu objekta, izdato od nadležnog organa (odobrenjem za upotrcbu objekta i drugim dokazima nc smatra sc akt privremenog ili uvjetnog karaktera),

-Kopiju tlocrta objekta iz Glavnog projekta,

Uvjerenje Komercijalne banke da je žiro račun potencijalnog korisnika aktivan, ne starije od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

- Potpisanu i ovjcrenu Izjava o ranije primljenim državnim pomoćima DE MINIMIS, kojc su podnosiocu zahtjeva dodjeljene u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 10/12, 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis pomoć („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 27/18) (Obrazac Izjave može se preuzeti sa web stranice Vlade ZDK - www.zdk.ba).

 

9.Komisija Ministarstva za privredu poštujući hronologiju prijema u protokolu Kantona preglcdat će pristiglc Zahtjeve.

10. Na osnovu prijedloga Komisije, Ministarstvo za privredu će predložiti Vladi Kantona donošenje Odluke za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subveneioniranju administrativnih troškova kod izgradnjc proizvodnih objekata, poštujući hronologiju prijema Zahtjcva, a sve do utroška raspoloživih sredstava.

11. Odluka Vladc bit će objavljena na web stranici Kantona.

12. Na osnovu donescne Odluke za odobravanje i dodjelu linansijskih sredstava namjenjenih subveneioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata, Ministarstvo za privraiu podnosi naloge za isplatu sredstava Ministarstvu finansija ZDK.

13. Zahtjev iz taeke 6. Javnog poziva sa prilozima u zatvorenoj koverti, privredni subjekti dostavljaju na adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU

Kučukovići br. 2 72 000 Zenica

Sa naznakom:

"Prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaeiju) linansijskih sredstava namijenjenih subveneioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata"

14. Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na web straniei Kantona.

 

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9155-cetiri-javna-poziva-ministarstva-za-privredu-subvencioniranje

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9155-cetiri-javna-poziva-ministarstva-za-privredu-subvencioniranje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: