Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Motorno vozilo za posebne namjene

Datum objave: 19.05.2020. 13:10 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Nabavka motornog vozila za posebne namjene"

 

12.03.2020

Faza postupka: 

Pokretanje i tok postupka

Vrsta postupka: 

otvoreni postupak

Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 

06.03.2020

Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 

845000,00

Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 

988650,00

Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 

"KM Trade" Visoko

Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

 Odluka - mv za posebne namjene

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Nabavka motornog vozila za posebne namjene"

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Uprava policije

 

Broj: 02-14-4-5750-7

Datum: 06.03.2020.

 

Na osnovu člana 23. stav (3), tačka h) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 1/16, 26/19 i 31/19) i člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14), policijski komesar, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Nabavka motornog vozila za posebne namjene"

 

I

Na osnovu Odluke, broj 02-14-4-5750, od 28.10.2019. godine, obavještenja o nabavci, broj 16475-1¬1-97-3-100/19, od 29.10.2019. godine i ispravke obavještenja o nabavci, broj 16475-1-1-97-8¬116/19, od 27.12.2019. godine, proveden je otvoreni postupak za „Nabavku motornog vozila za posebne namjene".

II            

Komisija za javnu nabavku stalnih sredstava i materijala za javni red i mir, vojnog materijala i uniforme za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, imenovana rješenjem, broj 02/5-1-14-4-2652, od 14.05.2018. godine je shodno rezultatima vrednovanja i rang listi prihvatljivih ponuda, dala preporuku da se donese Odluka o dodjeli Ugovora ponuđaču "KM Trade" doo Visoko. Ukupna vrijednost ponude iznosi: 845.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 988.650,00 KM sa PDV-om.

III           

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke, broj 02-14-4-5750, od 28.10.2019. godine, obavještenja o nabavci, broj 16475-1¬1-97-3-100/19, od 29.10.2019. godine i ispravke obavještenja o nabavci, broj 16475-1-1-97-8¬116/19, od 27.12.2019. godine, proveden je otvoreni postupak za „Nabavku motornog vozila za posebne namjene". Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 850.000,00 KM bez PDV-a.

Prema Zapisniku sa otvaranja ponuda od 03.01.2020. godine, za aktivno učešće u postupku, dostavljene su ponude od strane ponuđača: „KM Trade" doo Visoko i „DanialS" doo Tešanj.

Komisija je izvršila pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, te sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj 02-14-4-5750-6, od 24.02.2020. godine, u kome je navela da ponuda ponuđača "KM Trade" doo Visoko, ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uslove i zadovoljava zahtjeve ugovornog organa.

Ponuda ponuđača "DanialS" doo Tešanj se odbacuje u skladu sa članom 68. stav (1) i stav (4) tačka i) Zakona, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, odnosno iz razloga što dostavljeni dokumenti prema članu 48. i 49. Zakona nisu dostavljeni na način propisan tenderskom dokumentacijom.

Shodno prethodno navedenom, u skladu sa utvrđenim kriterijumom najniža cijena ponuda ponuđača "KM Trade" doo Visoko je ocijenjena kao prihvatljiva, te je Komisija dala preporuku da se dodijeli Ugovor navedenom ponuđaču.

Cijeneći naprijed navedeno riješeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke dopuštena je žalba koja se podnosi Ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema obavještenja, a u skladu sa članom. 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

POLICIJSKI KOMESAR Generalni inspektor policije

Nusret Selimović

 

DOSTAVITI:

1. Komisiji

2. Ponuđačima

3. Odjeljenju za odnose s javnošću, radi objave na web stranici ugov. organa

4. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: