Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.04.2019. 12:02

Nabavka materijala i izvođenje radova vanjskog uređenja na stambeno-poslovnom objektu Sarajevo Tower u Sarajevu

Izvor: Akta.ba, 08.04.2019.

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

Broj: 220/19

Datum: 08.04.2019. godine

 

TENDER

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MATERIJALA I  IZVOĐENJE RADOVA VANJSKOG  UREĐENJE  NA STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU “SARAJEVO TOWER” U SARAJEVU

 

 

ODJELJAK I. – UGOVORNI ORGAN

I Podaci o ugovornom organu:

Naziv

“SMART INVEST”  d.o.o. SARAJEVO

ID/JIB

4201785580001

Kontakt osoba

Sedin Halilagić, d.i.g.

Adresa

Fra Anđela Zvizdovića 1

Poštanski broj

71000

Općina

Sarajevo, Centar

Telefon

033 295 977

Faks

033 295 666

Elektronska pošta

tenderi@sarajevotower.ba

Internet adresa

www.sarajevotower.ba

 

 

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

 

II 1. Vrsta ugovora

Isporuka, transport materijala i izvođenje radova vanjskog uređenja na izgradnji objekta Sarajevo Tower u ulici Kolodvorska u Sarajevu:

-izrada podloge od AB estriha

-asfalterski radovi

-ivičnjaci i dr…..

Radovi se izvode u skladu sa Glavnim projektom i  izvedbenom projektu te u skladu sa Posebnim uzansama o građenju,  važećim standardima i normativima za izvođenje ove vrste radova na objektima .

 

 

II 2. Opis

 

II 2.1. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izvođenju radova vanjskog uređenja na izgradnji stambeno-poslovnog objekta “Sarajevo Tower”.

 

II 2.2. Opis predmeta ugovora

Ponuđači koji su zainteresirani za isporuku materijala  i izvođenje radova vanjskog uređenja  ,  predmjer radova mogu  preuzeti na adresi:  Fra Anđela Zvizdovića 1, B 18, Sarajevo Centar, uz najavu kod Predstavnika naručioca Sedina Halilagića, d.i.g. na telefon: +387 (0) 33 295 977.

 

II 2.3. Mjesto izvršenja usluge

Sarajevo, Kolodvorska, Pofalići.

 

II 2.4. Trajanje ugovora

6  mjeseci

 

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 

III 1. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

 

Ponuđači uz ponudu dostavljaju obrazac Izjave/pisma namjere kojim se obavezujuda će u slučaju da zaključe ugovor o izvođenju radova sa naručiocem, dostaviti garanciju za dobro izvršenje posla izdatu od strane banke prihvatljivu za Naručioca na rok na 12 mjeseci, a nakon predviđenog završetka ugovora dostaviti garanciju za garantni period. Garancija za dobro izvršenje posla mora biti minimalno u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti radova, a garanciju za garantni period minimalno u iznosu od 10% od vrijednosti izvedenih radova., a u slučaju uplate avansa bankovnu garanciju u vrijednosti uplaćenog avansa.

 

 

 

III 2. Sposobnost za obavljanje profesinalne djelatnosti

 

Ponuđač treba da ima minimalno 10 godina iskustva u registriranoj djelatnosti koja je predmet tendera sa odgovarajućom kadrovskom strukturom zaposlenih. Ponuđač je obavezan dostaviti:

  • Uvjerenje/obavještenje o klasifikaciji registrirane djelatnosti;
  • Specifikacija zaposlenih ovjerena od nadležnog organa;
  • Evidencija stalnih sredstava i opreme potrebne za izvođenje radova iz tendera.

 

Ukoliko ponuđač planira izvoditi radove u kooperaciji i/ili konzorciju sa drugim pravnim licima dužan je priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja se traži kao i za ponuđača.

 

Ponuđač prihvata uvjete ovog tendera da zbog obimnosti radova i ugovorenog roka Naručilac ima pravo ugovoriti radove sa više firmi istovremeno koje ispunjavaju uslove tendera.

III 3. Ograničenja za učešće

 

Ponude se neće razmatrati ukoliko ponuđač ne dostavi dokaze da nije:

a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman s povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

 

b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma / aranžmana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

 

c) osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude;

 

d) proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude;

 

e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

 

f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

 

 

 

III 5. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ponuđač treba da dostavi:

  1. referent lista, dokaz o najznačajnijim radovima iz oblasti izvođenja  radova i nabavke materijala koja su predmet tendera;
 
  1.  poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog

bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registriran;

 

  1.  izjavu o ukupnom prometu ponuđača u segmentu poslovanja koji je predmet tendera,

za periodne duži od pet posljednjih finansijskih godina za koje se raspolaže podacima,

ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od pet godina;

 

  1. bilans uspjeha za period ne duži od pet posljednjih finansijskih godina za koje se

raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u  predmetnom segmentu, akoje ponuđač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od pet godina.

 

 

 

 

III 6. Tehnička i profesionalna sposobnost

 

Ponuđač mora da bude tehnički i profesionalno osposobljen za izvođenje radova vanjskog uređenja  po važećim zakonskim aktima i propisanim uvjetima za registriranu djelatnost.

 

ODJELJAK IV: POSTUPAK

 

IV 1. Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

 

IV 2. Uslovi preuzimanja/dostave ponude

 

IV 2.1. Rok za preuzimanje  ponuda

Datum:

20.04.2019

 

IV 2.1. Krajnji rok za dostavu  ponuda

Datum:

30.04.2019

 

 

IV 2.2. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda:

Datum i vrijeme:

od 01.05-20.05.2019.godine

Adresa i mjesto:

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

 

 

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

 

“SMART INVEST” DOO Sarajevo zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, zadržava pravo da poništi cijeli postupak u bilo kojoj fazi, te zadržava pravo da ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

 

Za sve dodatne informacije omogućen je kontakt: 

Predstavnik naručioca Sedin Halilagić d.i.g. na telefon: +387 (0) 33 295 977

 

 

Sarajevo, 08.04.2019. godine

 

Direktor

Elvedin Mahmutović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: