Nabavka pravnih usluga u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom - MOL/INA

Datum objave: 12.08.2019. 12:02 / Izvor: Akta.ba, 09.08.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

VLADA

 

Broj: 06-02-121-25/2019-1

Sarajevo, 09.08.2019. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - PRAVNE USLUGE U POSTUPKU ARBITRAŽE PRED MEĐUNARODNIM ARBITRAŽNIM SUDOM - MOL/INA

(USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

 

Pozivamo Vas da dostavite ponudu za javnu nabavku usluga - pravne usluge u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom - MOL/INA. Postupak nabavke će biti proveden u skladu sa odredbama člana 8. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

 

1.         NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ugovorni organ).

 

2.         REDNI BROJ NABAVKE

Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2019. godinu Ugovornog organa (broj: 07¬14-81/2019 od 01.04.2019. godine, broj: 07-14-81-1/2019 od 07.05.2019. godine, broj: 07¬14-81-2/2019 od 29.05.2019. godine, broj: 07-14-81-3/2019 od 28.06.2019. godine, broj: 07-14-81-4/2019 od 23.07.2019. godine i broj: 07-14-81-5/2019 od 06.08.2019. godine) je pod rednim brojem 15 - usluge.

 

3.         VRSTA POSTUPKA:

Nabavka se provodi primjenom posebnog režima postupka dodjele ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz Aneksa II dio B. Zakona o javnim nabavkama - pravne usluge.

 

4.         PREDMET NABAVKE:

Pravne usluge u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom - MOL/INA.

Jedinstveni rječnik javne nabavke (CPV kod): 79100000-5 - Pravne usluge

 

5. OPIS PREDMETA NABAVKE:

Pravne usluge se odnose na učestvovanje i rad po fazama arbitražnog postupka u predmetu MOL-INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine (Predmet br. 18596/GZ/MHM) u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom Međunarodne trgovačke komore, te pružanje usluga pravne pomoći, savjetovanja, zastupanja i poduzimanja svih ostalih potrebnih pravnih radnji u vezi sa navedenim predmetom, kako je navedeno u PRILOGU 2 ovog poziva.

Izvršenje i plaćanje usluga vršiti će se sukcesivno do vrijednosti ugovora, prema potrebama Ugovornog organa i ovisno od dinamike arbitražnog postupka. Mjesto izvršenja usluge: Švicarska i po potrebi neka druga destinacija po zahtjevu Ugovornog organa.

Napominje se da se arbitraža spora vodi po pravilima ICC 2012. Mjerodavno pravo je pravo Švicarske, za određena pitanja pravo Bosne i Hercegovine, a jezik arbitraže je engleski.

 

6.         PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE:

S obzirom da se, u predmentoj nabavci, radi o sukcesivnom izvršenju usluga, ukupna procjenjena vrijednost nabavke za tri (3) godine iznosi 3.600.000,00 KM bez PDV-a. Procijenjena vrijednost nabavke za 2019. godinu iznosi 1.200.000,00 KM bez PDV-a. Procijenjena vrijednost nabavke za 2020. godinu iznosi 1.200.000,00 KM bez PDV-a. Procijenjena vrijednost nabavke za 2021. godinu iznosi 1.200.000,00 KM bez PDV-a.

 

7.         USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA, POTREBNI DOKAZI I DOKUMENTACIJA: Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati minimalne kvalifikacione uslove, utvrđene srazmjerno predmetu ove nabavke i to:

 

7.1. Lična sposobnost - član 45. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama

 

U skladu sa članom 45. stav (1) tačka a) Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan.

Ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko utvrdi da je ponuđač: bio kriv za profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji Ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta/ponuđača određene težine.

 

Dokazi koji se zahtijevaju:

U svrhu ispunjavanja uslova iz tačke 7.1. ovog poziva, ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar ili drugi nadležni organ) da se na njih ne odnosi slučaj definisan predmetnom tačkom Poziva. Ukoliko ponudu dostavlja zajednička advokatska kancelarija, Izjavu treba potpisati svaki advokat pojedinačno.

 

Ukoliko ponudu dostavlja advokatsko društvo, Izjavu treba potpisati ovlaštena osoba društva.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe pojedinačno dužan je dostaviti ovjerenu izjavu.

 

Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj u PRILOGU 3. Poziva i čini njegov sastavni dio. Datum davanja izjave treba biti u periodu 09.08.2019. - 23.08.2019. godine.

 

Dokaz kojim će ponuđač potvrditi vjerodostojnost date Izjave i koji je obavezan dostaviti jeste:

 

•           Ukoliko je ponuđač iz Bosne i Hercegovine: *uvjerenje Suda Bosne i Hercegovine kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, ne starije od tri mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja ponude i *uvjerenje suda prema sjedištu ponuđača iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, ne starije od tri mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja ponude.

 

•           Ukoliko je ponuđač iz inostranstva: uvjerenje/potvrdu nadležnog organa zemlje u kojoj je registriran ili posebnu izjavu kojom dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, ne starije od tri mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja ponude.

 

* Stav Agencije za javne nabavke (koji sud je nadležan da izdaje uvjerenje iz člana 45. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama od 22.06.2019. godine (www.javnenabavke.gov. ba)

 

Ponuđači koji dostave prihvatljive ponude, obavezni su dostaviti tražene dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji, u roku od pet dana od dana prijema obavijesti o rezultatima postupka javne nabavke.

Ponuđači koji uz Izjavu, u ponudi odmah dostave tražene dokaze, oslobađaju se obaveze naknadnog dostavljanja traženih dokumenata.

 

7.2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti - član 46. Zakona:

Ponuđači trebaju dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima kojim se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke.

 

Dokazi koji se zahtijevaju:

-           ukoliko ponudu dostavlja Advokatska kancelarija potrebno je dostaviti:

•           Ukoliko je ponuđač iz Bosne i Hercegovine: aktuelni izvod iz Imenika advokata ili potvrdu o činjenicama i podacima iz Imenika advokata nadležne advokatske komore

 

•           Ukoliko je ponuđač iz inostranstva: izvod/potvrdu nekog drugog registra zemlje u kojoj je registriran ili je dužan da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da obavlja profesionalnu djelatnost (ako u toj zemlji po važećim zakonima za obavljanje profesionalne djelatnosti ne postoje sudski ili drugi registri), koja je u vezi s predmetom nabavke.

-           ukoliko ponudu dostavlja Zajednička advokatska kancelarija potrebno je dostaviti:

•           Ukoliko je ponuđač iz Bosne i Hercegovine: aktuelni izvod o upisu zajedničke advokatske kancelarije u evidenciju ili imenik nadležne advokatske komore ili potvrdu o činjenicama i podacima iz Imenika advokata nadležne advokatske komore

•           Ukoliko je ponuđač iz inostranstva: izvod/potvrdu nekog drugog registra zemlje u kojoj je registriran ili je dužan da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da obavlja profesionalnu djelatnost (ako u toj zemlji po važećim zakonima za obavljanje profesionalne djelatnosti ne postoje sudski ili drugi registri), koja je u vezi s predmetom nabavke.

- ukoliko ponudu dostavlja Advokatsko društvo potrebno je dostaviti:

•           Ukoliko je ponuđač iz Bosne i Hercegovine: aktuelni izvod iz Imenika advokatskih društava ili potvrdu o činjenicama i podacima iz Imenika advokatskih društava nadležne advokatske komore i Aktuelni izvod iz sudskog registra

•           Ukoliko je ponuđač iz inostranstva: izvod/potvrda nekog drugog registra zemlje u kojoj je registriran ili je dužan da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da obavlja profesionalnu djelatnost (ako u toj zemlji po važećim zakonima za obavljanje profesionalne djelatnosti ne postoje sudski ili drugi registri), koja je u vezi s predmetom nabavke.

 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke. Navedene dokaze potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležnog organa.

 

Datum izdavanja originala ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

 

7.3. Ekonomska i finansijska sposobnost ponuđača - član 47. stav (1) tačka b) Zakona

U skladu sa članom 47. stav (1) tačka b) Zakona ponuda će biti odbačena ukoliko ponuđač ne dostavi garanciju za pokriće osiguranja od odgovornosti za realizaciju predmetnog ugovora iz oblasti njegove registrovane djelatnosti.

 

Dokaz koji se zahtijeva:

Polica osiguranja od odgovornosti ili druga odgovarajuća izjava osiguravajuće kuće iz koje će se vidjeti osiguravajuće pokriće u iznosu od najmanje 3.000.000,00 KM.

 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova iz tačke 7.3. Ekonomska i finansijska sposobnost - član 47. stav (1) tačka b) Zakona.

 

Dokaz se dostavlja se kao obična kopija zajedno sa Izjavom - PRILOG 4.

 

Ponuđači koji dostave prihvatljive ponude, obavezni su dostaviti traženi dokaz u originalu ili ovjerenoj kopiji, u roku od pet dana od dana prijema obavijesti o rezultatima postupka javne nabavke.

Ponuđači koji uz Izjavu, u ponudi odmah dostave traženi dokaz, oslobađaju se obaveze naknadnog dostavljanja traženog dokumenta.

 

7.4. Tehnička i profesionalna sposobnost za realizaciju predmetnog ugovora - član 50. Zakona

U skladu sa članom 50. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni sljedeće minimalne uslove:

a)         da ima savjetnički/advokatski tim od najmanje pet (5) advokata sa najmanje deset (10) godina iskustva kao advokati u Švicarskoj i najmanje jednog (1) advokata sa najmanje pet (5) godina iskustva kao advokat u Bosni i Hercegovini;

b)         da savjetnički/advokatski tim ima ukupno iskustvo (kao zastupnici ili kao arbitri) u najmanje dvadeset (20) ICC arbitraža u kojima je mjerodavno pravo bilo pravo Švicarske, a od kojih najmanje pet (5) arbitraža ima vrijednost spora koja prelazi iznos od pedeset (50) miliona EUR-a;

c)         da advokati imaju ukupno iskustvo (kao zastupnici ili kao arbitri) u najmanje pet (5) arbitraža u kojima je mjerodavno pravo bilo pravo Švicarske i u kojima je predmet spora u vezi sa M&A transakcijama ili transakcijama koje se tiču kupovine dionica ili udjela;

d)         da advokati imaju iskustvo (kao zastupnici ili kao arbitri) u najmanje jednoj (1) ICC arbitraži u kojoj je mjerodavno pravo bilo pravo Bosne i Hercegovine sa vrijednošću spora od najmanje deset (10) miliona EUR-a i najmanje jednu (1) arbitražu (kao zastupnici ili kao arbitri) prema bosanskohercegovačkim arbitražnim pravilima u kojoj je mjerodavno pravo bilo pravo Bosne i Hercegovine sa vrijednošću spora od najmanje jedan (1) milion KM;

e)         najmanje jedan (1) savjetnik/član savjetničkog tima čiji su maternji jezici u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini;

f)          najmanje jedan (1) savjetnik/član savjetničkog tima sa ekspertizom u oblasti Međunarodnog privatnog prava (najmanje 10 publikacija u ovoj pravnoj oblasti: knjiga, naučni rad ili naučni članak);

g)         najmanje jedan (1) savjetnik/član savjetničkog tima sa ekspertizom u oblasti obligacionog prava u Bosni i Hercegovini (najmanje 10 publikacija u ovoj pravnoj oblasti: knjiga, naučni rad ili naučni članak);

h)         iskustvo sa M&A i sličnim transakcijama prema pravu Švicarske;

i)          iskustvo sa M&A i sličnim transakcijama prema pravu Bosne i Hercegovine;

j) aktivno poznavanje engleskog jezika od strane najmanje tri (3) advokata.

 

Dokazi koji se zahtijevaju:

-           Spisak savjetnika, članova savjetničkog tima odnosno advokata, koji će biti na raspolaganju za realizaciju ugovora, sa jasno navedenom stručnom kvalifikacijom, izjavom, biografijom i/ili drugom dokumentacijom iz koje će jasno biti vidljiva tražena iskustva svakog člana tima, u skladu sa zahtjevima navedenim u tački 7.4 Poziva.

-           popunjena, potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o ispunjavanju uslova iz člana 50. Zakona. Izjava je sastavni dio ovog poziva - PRILOG 5.

-           Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova iz tačke 7.4. Poziva.

 

Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Ponuda će biti odbačena ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi navedene dokumente u vezi tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača (član 50. Zakona) na način kako je traženo.

 

Izjava iz člana 52. Zakona - PRILOG 6 Poziva

U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u Bosni i Hercegovini, Ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je:

 

a)         ponuđač koji je dostavio ponudu dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku Ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavjestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, razlozima za odbijanje iste i o tome napraviti zabilješku u izvještavanju o postupku nabavke.

b)         utvrđeno da postoji sukob interesa u odnosu na suprotne strane u postupku. Dokaz koji se zahtijeva:

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti posebnu pismenu Izjavu (ovjerenu kod organa uprave ili notara ili drugog nadležnog organa) da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Obrazac Izjave dat je u PRILOGU 6. Poziva i čini njegov sastavni dio. Ukoliko ponudu dostavlja zajednička advokatska kancelarija, Izjavu treba potpisati svaki advokat pojedinačno. Ukoliko ponudu dostavlja advokatsko društvo, Izjavu treba potpisati ovlaštena osoba društva.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe pojedinačno dužan je dostaviti ovjerenu izjavu.

Datum davanja izjave treba biti u periodu 09.08.2019. - 23.08.2019. godine.

 

8.         ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA GRUPU PONUĐAČA:

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača u obrascu za cijenu ponude - usluge, moraju se navesti podaci o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe ponuđača za sudjelovanje u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora.

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu, kao i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Isti moraju biti potpisani i ovjereni od strane svih privrednih subjekata koji čine grupu ponuđača.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze. Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi sudjelovala u ovom postupku javne nabavke.

 

9.         KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE:

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

10.       ZAHTJEVI PO PITANJU JEZIKA:

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i Ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi ponuđač mogu biti napisani na drugom jeziku, pod uvjetom da se uz njih dostavi službeni prevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je ponuda napisana. Pod zvaničnim prevodom smatra se prevod ovjeren od strane sudskog tumača.

 

11.       SADRŽAJ PONUDE:

 

Ponuda obavezno treba da sadrži sljedeće:

1.         Prijava na poziv,

2.         Popunjen, potpisan i ovjeren PRILOG 1: Obrazac za ponudu,

3.         Popunjen, potpisan i ovjeren PRILOG 2: Obrazac za cijenu ponude - usluge,

4.         Popunjen, potpisan i ovjeren PRILOG 3: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama,

5.         Dokaze kojima ponuđač dokazuje da ispunjava kvalifikacijske uslove, utvrđene prema predmetu ove nabavke, kako se traži u tački 7. ovog poziva,

6.         Popunjen, potpisan i ovjeren PRILOG 4: Izjava ponuđača iz člana 47. stav (1) tačka b) Zakona,

7.         Popunjen, potpisan i ovjeren PRILOG 5: Izjava ponuđača iz člana 50. Zakona,

8.         Popunjen, potpisan i ovjeren PRILOG 6: Izjava ponuđača iz člana 52. Zakona,

9.         Popunjen, potpisan i ovjeren PRILOG 7: Obrazac izjave o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (ukoliko se primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg dostaviti dokaz od strane jedne od privrednih komora, kako je precizirano u PRILOGU 7 Poziva),

10.        Popunjen, potpisan i ovjeren PRILOG 8: Spisak povjerljivih informacija,

11.        Popunjen, potpisan i ovjeren PRILOG 9: Obrazac izjave o podugovaranju,

12.        Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača - Pravni akt o udruživanju (Ugovor o konzorciju),

13.        Nacrt ugovora - PRILOG 10 Poziva,

14.        Potpis podnosioca ponude ili ovlaštenog lica na osnovu punomoći koja u tom slučaju mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji,

15.        Popis dokumenata uz ponudu koji čine sadržaj ponude.

 

12.       PRIPREMA I NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:

Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavom ponude.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom.

Ispravke moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom, podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge ili sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno.

 

Ponuda se dostavlja samo u originalu, u jednoj neprovidnoj koverti.

Alternativna ponuda nije dozvoljena. Ponude se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Ugovornog organa. Blagovremenom se smatraju ponude koje su do isteka roka za podnošenje ponuda prispjele na protokol Ugovornog organa, bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane već će neotvorene biti vraćene ponuđaču.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

 

13.       ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJA PONUDA:

Ponude se predaju u zatvorenoj koverti. Na koverti ponude mora biti naznačeno:

a)         naziv i adresa Ugovornog organa - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Hamdije Čemerlića broj 2, 71000 Sarajevo

b)         naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

c)         evidencijski broj nabavke,

d)         naziv predmeta nabavke, PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - PRAVNE USLUGE U POSTUPKU ARBITRAŽE PRED MEĐUNARODNIM ARBITRAŽNIM SUDOM - MOL/INA

e)         naznaka "NE OTVARAJ".

 

14.       DA LI SE UGOVOR ZA USLUGE ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD TRI GODINE:

Ugovor će se zaključiti na period do tri (3) godine, sa ponuđačem čija je ponuda prihvatljiva i u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora - najniža cijena. Ponuđači su obavezni popuniti Nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (cijena i drugi uslovi), te isti potpisati i priložiti uz ponudu, zajedno sa ostalim dokumentima iz ovog poziva.

Osnovni elementi ugovora uključeni su u Nacrt ugovora, koji čini sastavni dio ovog poziva - PRILOG 10.

 

15.       KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

26.08.2019. godine do 09:00 sati.

 

16.       MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA:

Hamdije Čemerlića broj 2, Sarajevo, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Vrijeme otvaranja ponuda: 26.08.2019. godine u 09:30 sati.

Ugovorni organ će nakon isteka roka za prijem ponuda izvršiti otvaranje i analizu istih i obavijestiti će ponuđače o rezultatu postupka nabavke, a odluku objaviti na svojoj web stranici www.fbihvlada.gov.ba - Generalni sekretarijat.

 

17.       PERIOD VAŽENJA PONUDE:

60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavljanje ponuda.

 

18.       KONTAKT OSOBA, BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE:

Lejla Pintol, telefon: 033/667-271, e-mail: lejla.pintol@fbihvlada.gov.ba. Sva komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Ugovornog organa i privrednih subjekata/ponuđača obavljati će se, u pisanom obliku, putem elektronske pošte/email-a. Izuzetno komunikacija će se vršiti i putem poštanske pošiljke, telefaksa ili kombinacijom tih sredstava.

 

19.       PRAVNA ZAŠTITA

Postupak pravne zaštite provodi se u skladu sa odredbama Trećeg dijela Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine - Pravna zaštita

Ovaj poziv objavit će se na web stranici www.fbihvlada.gov.ba - Generalni sekretarijat.

 

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: