Nabavka usluga izrade glavnog projekta petlje Velešići sa pripadajućim objektima (izgradnja gradskog autoputa - brze ceste u Sarajevu, dionica: Stup-Buća Potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša - Izrada glavnog projekta petlje Velešići sa pripadajućim objektima)

Datum objave: 09.09.2021. 13:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.09.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

260-1-2-179-3-166/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba/Služba za kontakt dr.Fata Terzić, dipl.ing.građ. Telefon:(033) 56 34 60 Faks:(033) 25 03 87 e-
mail:fterzic@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluga: Izrada glavnog projekta petlje Velešići sa pripadajućim objektima

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja gradskog autoputa - brze ceste u Sarajevu, dionica: Stup-Buća potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša - Izrada glavn
og projekta petlje Velešići sa pripadajućim objektima


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

940170,94

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Velešići , Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U skladu sa rokovima datim u projektnom zadatku

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.10.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.10.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo
Datum i vrijeme 19.10.2021. 12:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih usluga provede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP Ceste Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo , Terzije 54, Bosna i Hercegovina
UIN 4200339240004
Contact person dr Fata Terzić , dip.ing.građ., tel 033 563 460, fax 033 250 387
Address Terezija 54
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 250-370
Fax number (033) 250-400
Email address bmujezinovic@jpcfbih.ba
Website address www.jpcfbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape
engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

II 1.a. Title of the object of the contract

Development of the main project of the Velešići loop with associated facilities (Construction of the city highway - highway in
Sarajevo, section: Stup-Buća potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša traffic loop

II 1.b. Description of the object of the contract

Development of the main project of the Velešići loop with associated facilities (Construction of the city highway - highway in
Sarajevo, section: Stup-Buća potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša traffic loop)


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 71320000-7 Engineering design services


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
In accordance with the scope of services given in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

11.10.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 19.10.2021. 12:00:00
Address and place JP Ceste FBiH, Terzije 54, 71000 Sarajevo , Bosna i Hercegovina

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The contracting authority reserves the right to conduct the eventual procurement of additional services in accordance with
the Law on Public Procurement

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-1-2-179-3-166/21
PODIJELI: