Nabavka usluga izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja vidikovca na Banj brdu u Banjaluci

Datum objave: 17.09.2021. 08:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.09.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

320-6-2-220-3-156/21



ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Maja Smiljanić
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv idejnog rješelja

izrada idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja vidikovca na Banj brdu u Banjaluci

II 4.b. Kratak opis idejnog rješenja

izrada idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja vidikovca na Banj brdu u Banjaluci, uz dodjelu nagrada
autoru/autorima najboljih radova.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71230000-9 Organizacija konkursa za projekt u arhitekturi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurs za izradu idejnog rješenja

IV 1.a. Predviđa se dodjela

Nagrada

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.11.2021.

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.11.2021. 23:59

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Konkursna dokumentacija se učesnicima stavlja na raspolaganje isključivo u digitalnom obliku, putem
linka:www.banjaluka.rs.ba/konkurs-vidikovac, na koji se i predaje konkursni rad.
Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane
ovim konkursom, a čija se sjedišta, odnosno mjesta stalnog prebivališta, nalaze na teritoriji Bosne i
Hercegovine.
Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije konkursa.
Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do kraja konkursnog roka.
Pitanja i zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dostavljaju se u pisanom obliku isključivo putem
linka: www.banjaluka.rs.ba/konkurs-vidikovac.
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje šest (6) radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodijeliće
se sljedeće nagrade u neto iznosu:
- PRVA NAGRADA 6.000,00 KM
- DRUGA NAGRADA 3.000,00 KM
- OTKUP 1.000,00 KM
U skladu sa kompleksnošću i raznolikošću elemenata konkursnog zadatka, konkursna komisija zadržava pravo da,
u zavisnosti od broja i kvaliteta radova, kao i kvaliteta parcijalnih rješenja, može izvršiti i preraspodjelu
broja i redoslijeda nagrada u okviru ukupnog nagradnog fonda.Ostala pravila prema tenderskoj dokumentaciji.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po konkursu za izradu idejnog rješenja.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Maja Smiljanić
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-416
Faks (051) 244-450
Elektronska pošta maja.smiljanic@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba/konkurs-vidikovac
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
320-6-2-220-3-156/21
PODIJELI: