Nabavka usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta brze ceste Mostar-Široki Brijeg-granica RH, dionica Polog-granica RH (40,5 km)

Datum objave:01.11.2019. 15:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.11.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

266-1-2-263-3-188/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba Senada Lizde
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada Idejnog i Glavnog projekta brze ceste ostar-Široki Brijeg-granica RH, dionica Polog-granica RH (40,5 km)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

„Izrada Idejnog i Glavnog projekta brze ceste Mostar-Široki Brijeg-granica RH, dionica Polog-granica RH (40,5 km)“ obuhvata
pružanje usluga izrade kompletne dokumentacije zahtjevane Projektnim zadatkom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

dostavljanje projektne dokumentacije u ured JP Autoceste FBiH Mostar (Adema Buća 20)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

rok za izvršenje: 18 (osamnaest) mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

-Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju - Službene Novine Federacije
BiH br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15;
-Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije ("Službene
novine Federacije BiH", br. 33/10 i 99/14;
-Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni
akti - Službene Novine Federacije BiH br. 17/08 i 38/12;
-Zakon o geološkim istraživanjima Federacije BiH - Službene Novine Federacije BiH br. 9/10 i 14/10 i drugi

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.12.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.12.2019. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.12.2019. 11:30:00
Adresa i mjesto JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar; Adema Buća 20; 88000 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ je omogućio neograničen i direktan pristup tenderskoj dokumentaciji na Portalu javnih nabavki, bez
naknade, zajedno sa objavom obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine www.ejn.gov.ba.
Ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju samo i jedino sa Portala javnih nabavki, kroz sistem "E-nabavke". U
slučaju, da ponuđači dostave ponudu, a TD nisu preuzeli putem sistema "E-nabavke" njihova ponuda će biti odbačena kao
nedopuštena.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name PC Motorways of the FBiH Ltd. Mostar
UIN 4227691540005
Contact person Senada Lizde
Address Adema Buća 20
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 512-300
Fax number (036) 512-301
Email address nabavke@jpautoceste.ba
Website address www.jpautoceste.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape
engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

II 1.a. Title of the object of the contract

Preparation of Preliminary and Main design of expressway Mostar-Široki Brijeg-border with Croatia, Section: Polog- border
with Croatia (40.5 km)

II 1.b. Description of the object of the contract

Preparation of Preliminary and Main design of expressway Mostar-Široki Brijeg-border with Croatia, Section: Polog- border
with Croatia (40.5 km) which includes provision of services for the preparation of complete documentation required in the
Terms of Reference

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 71242000-6 Project and design preparation, estimation of costs

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

1 contract

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

6.12.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 11.12.2019. 11:00:00
Address and place JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar; Adema Buća 20; 88000 Mostar

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The Employer shall provide free access for taking over the tender documents on the public procurement website free of
charge, together with the procurement notification posted on the same website. Tenderers can take over the tender
documents only from the said website.
In case of submission the Tender by the Tenderer, who has not download the TD from the system "E-procurement" his
Tender shall be rejected.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
266-1-2-263-3-188/19
PODIJELI:

Najnovije vijesti