Nabavka usluga izrade idejnog rješenja logotipa Centralne banke Bosne i Hercegovine

Datum objave: 26.05.2021. 10:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1370-6-2-254-3-150/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba/Služba za kontakt MIRNESA MAŠIĆ
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks (033) 278-366
Elektronska pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv idejnog rješenja

Nabavka usluge - izrade idejnog rješenja logotipa Centralne banke Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis idejnog rješenja

Nabavka usluge izrade idejnog rješenja logotipa Centralne banke Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71245000-7 Nacrti za odobrenje, radni nacrti i specifikacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtjeva se

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurs za izradu idejnog rješenja

IV 1.a. Predviđa se dodjela

Nagrada

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.6.2021.

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.06.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Konkursna dokumentacija se objavljuje na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine www.cbbh.ba.
Rok za dostavljanje pitanja: 04.06.2021. godine.
Rok za predaju konkursnog rada je: 14.06.2021. godine do 11:00 sati.
Javno otvaranje koverte autor: će se obaviti dana 29.06.2021. godine sa početkomu 11:00 sati.
Javno otvaranje podrazumijeva javno otvaranje koverte sa oznakom „Autor“, te prema šiframa povezivanje autora sa
konkursnim radovima, a obavlja se nakon donošenja Odluke o pobjednicima Konkursa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1370-6-2-254-3-150/21
PODIJELI: