Nabavka usluga izrade idejnog rješenja za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo

Datum objave: 05.12.2020. 09:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1370-6-2-425-3-300/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba/Služba za kontakt tarik teskeredžić
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks (033) 278-366
Elektronska pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv idejnog rješenja

Javna nabavka usluge izrade idejnog rješenja za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo

II 4.b. Kratak opis idejnog rješenja

Predmet ovog postupka nabavke je izrada idejnog rješenja poslovnog objekta Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne
jedinice Sarajevo na lokalitetu “Hastahana” Marijin Dvor, Sarajevo u skladu s članom 33. stav (1) tačka a) Zakona o javnim
nabavkama sa ciljem da se dodijeli ugovor o javnoj nabavci usluga pobjedniku konkursa.
Centralna banka Bosne i Hercegovine će u slučaju uspješno provedenog konkursa za izradu idejnog rješenja provesti
pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, u skladu s članom 23. stav (1) tačka a) Zakona o javnim
nabavkama, na način da će pozvati pobjednika konkursa na pregovore o uslovima ugovora za izradu glavnog projekta za
izgradnju objekta Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne jedinice Sarajevo.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

kao u konkursnoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl 46. ZJN) dokazati da je
registrovan za obavljanje djelatnosti u vezi sa predmetom nabavke. U tom smislu kao dokaz će se u obzir uzeti odgovarajuće
Rješenje o upisu u sudski registar, aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument, kojim se potvrđuje da je
ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti sa datumom ovjere ne starijim od 3 mjeseca računajući od dana
krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurs za izradu idejnog rješenja

IV 1.a. Predviđa se dodjela

Ugovor

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.1.2021.

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.02.2021. 10:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: dana 02.02.2021. u 11:00 sati.
Napomena: Kriteriji na osnovu kojih će Konkursna komisija izabrati najbolje konkursno rješenje, odnosno pobjednika
konkursa su određeni u konkursnoj dokumentaciji. S obzirom da se postupak provodi u skladu sa članom 33. stav (1) tačka
(a) i stav (2) Zakona o javnim nabavkama, dodjela ugovora pobjedniku konkursa za izradu idejnog rješenja će se ralizovati
putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa članom 23. stav (1) tačka a) Zakona o javnim
nabavkama, na način da će Centralna banka pozvati pobjednika ovog konkursa na pregovore o uslovima ugovora za izradu
glavnog projekta za izgradnju objekta Centralne banke BIH – Glavne jedinice Sarajevo. Kriteriji određeni u konkursnoj
dokumentaciji su:
1. Arhitektonska koncepcija (0-50 bodova / (0-50%)
2. Prostorno-funkcionalno rješenje (0-40 bodova /(0-40%)
3. Ekonomičnost (0-10 bodova / (0-10%)
Maksimalan broj bodova koji ponuđač može ostvariti je 100 (100 %).
Sadržaj, odnosno to što podrazumijeva svaki od nabrojanih kriterija, je detaljno razrađen u konkursnoj dokumentaciji.
Kriteij za dodjelu ugovora u pregovaračkom postupku, koji slijedi nakon postupka konkursa za izradu idejnog rješenja, je
najniža cijena

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1370-6-2-425-3-300/20
PODIJELI: