Nabavka usluga pravnog lica kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

Datum objave: 08.10.2018. 13:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1380-1-2-29-3-14/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
IDB/JIB 4227314160001
Kontakt osoba Jasna Vegar
Adresa Alekse Šantića bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 513-802
Faks (036) 580-015
Elektronska pošta jasmina.suhonjic@fmeri.gov.ba
Internet adresa www.fmeri.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga pravnog lica kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske
dokumentacije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na
prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga pravnog lica kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske
dokumentacije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na
prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 76200000-5 Stručne usluge za naftnu industriju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa projektnim zadatkom/tehničkom specifikacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1282051,28

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa projektnim zadatkom/tehničkom specifikacijom

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine; Uredba o sadržaju ugovora o koncesiji za
istraživanje i eksploataciji nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u
Federaciji Bosne i Hercegovine

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Kvalitet 70,00 %
2 Cijena 30,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.11.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.11.2018. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.11.2018. 10:30:00
Adresa i mjesto Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Alekse Šantića b.b.,
88000 Mostar


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Federal Ministry of Energy, Mining and Industry
UIN 4227314160001
Contact person Jasna Vegar
Address Alekse Šantića bb
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 513-802
Fax number (036) 580-015
Email address jasmina.suhonjic@fmeri.gov.ba
Website address www.fmeri.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of Services of legal entity as an expert consultant for provision of consulting services to the Government of
Federation of Bosnia and Herzegovina in the making of tender documentation, preparation and implementation of public
tendering for concession award for exploration and exploitation of oil and gas in the area of Federation of Bosnia and
Herzegovina

II 1.b. Description of the object of the contract


Procurement of Services of legal entity as an expert consultant for provision of consulting services to the Government of
Federation of Bosnia and Herzegovina in the making of tender documentation, preparation and implementation of public
tendering for concession award for exploration and exploitation of oil and gas in the area of Federation of Bosnia and
Herzegovina

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 76200000-5 Professional services for the oil industry

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to Terms of Reference

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

27.11.2018.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 27.11.2018. 10:00:00
Address and place Federal Ministry of Energy, Mining and Industry, Alekse Šantića b.b., 88000
Mostar

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1380-1-2-29-3-14/18
PODIJELI: