Nabavka usluga projektovanja, izvođenja radova uz nabavku i montažu opreme te stavljanje u funkciju novoizgrađenog uređaja za biološko prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Agroindustrijskoj zoni Nova Topola u opštini Gradiška uz pružanje tehničke podrške - upravljanje i održavanje objekta

Datum objave:04.01.2018. 08:51 / Izvor: Nezavisne novine, 04.01.2018.

USAID

FROM THE AMERICAN PEOPLE

 

CRS

CATHOLIC RELIEF SERVICES

 

Catholic Relief Services (CRS)

objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRETKVALIFIKACLJU

 

za izbor podobnih ponuđača za usluge projektovanja, izvođenja radova uz nabavku i montažu opreme te stavljanje u funkciju novoizgradenog uređaja za biološko prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Agroindustrijskoj zoni "Nova Topola" u opštini Gradiška uz pružanje tehničke podrške -upravljanju i održavanju objekta.

Usluge se pružaju u okviru projekta "RAST - Restoring Accountabilitv and Supporting Transformation". Pretkvalifikacija ponuđača biće obavljena po osnovu evaluacije tražene dokumentacije o potencijalnim ponuđačima, a pozivi za dostavljanje ponuda za izvođgnje rado¬va će biti upućeni samo odabranim pravnim licima ili nosiocima konzorcija/grupe kandidata. * Projekat RAST finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Usluge će se pružati u periodu januar - jun 2018. godine. Za biološko prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Agroindustrijskoj zoni "Nova Topola" je odabrana metoda produžene aeracije, za koju je izrađeno i prihvaćeno idejno rješenje uređaja za prečišćavanje od 800 ES s mogućnošću proširenja na 5.000 ES po potrebi investitora.

Podobni ponuđači ili konzorciji treba da imaju dokazano iskustvo, uz posjedovanje zakonski zahtijevanih licenci za rad u Republici Srpskoj, za pružanje sljedećih usluga koje čine ukupni obim radova:

a) Projektovanje hidrotehničkih objekata uz obezbjeđenje izvođenja geoistražnih radova,

b) Izvođenje građevinskih, hidrotehniČkih i elektroinstahaterskih radova,

c) Isporuka opreme za uređaje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda uz pružanje usluge obuke lokalnog osoblja i dugoročne podrške u svrhu upravljanja i održavanja uređaja.

Osim navedenog, podobni ponuđači treba da pokažu spremnost da obezbijede obuku lokalnog osoblja i da dugoročno kvalitetno osiguraju tehničku podršku stručnih lica nadležnom javnom preduzeću za aktivnosti upravljanja i održavanja biološkog uređaja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Realizacija predviđenih aktivnosti je predviđena ugovorom o pružanju usluga po sistemu "ključ u ruke" uz obezbjeđenje bankovnih garancija za kvalitet ispunjavanja ugovorom preuzetih obaveza, te garancija za kvalitet izvedenih radova i projektnim zadatkom zahtijevani rad predmetnog uređaja u periodu od minimalno dvije godine. Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva pravna lica ili konzorciji tj. grupe pravnih lica sa definisanim predstavnikom grupe, koji su registrovani u BiH za obavljanje predmetnih djelatnosti i koji zadovoljavaju uslove propisane važećom zakonskom regulativom o građenju, a koji nisu u postupku stečaja ili likvidacije, te ukoliko se protiv istih ne vodi postupak zbog neplaćanja obaveza po osnovu javnih prihoda. U procesu evaluacije će biti obrađene prijave te provjereni dokumenti i izjave kandidata, a sve prema pravilima CRS-a. CRS zadržava pravo da naknadnom provjerom referensi, dosadašnjih iskustava u sličnim poslovima, uslova trenutnog poslovanja ili analizom dostavljenih dokumenata ne prihvati prijave koje, prema zaključku predstavnika CRS-a, mogu dovesti u pitanje kvalitetnu implementaciju projekta po bilo kom osnovu.

 

Za učešće u pretkvalifikacijskom postupku potrebno je dostaviti prijavu koja sadrži sljedeće:

1. izjavu o dostavljanju prijave na javni poziv kandidata ili izjavu o grupnom nastupanju u procesu pretkvalifikacije s ovjerom članova grupe ponuđača, te definisanim ovlaštenim predstavnikom grupe koji bi bio nosilac svih preuzetih ugovornih obaveza,

2. izvod ili ovjerenu kopiju izvoda iz registra nadležnog suda, ne stariji od 60 dana,

3. kopiju uvjerenja Poreske uprave s identifikacijskim brojem,

4. kopiju svih neophodnih licenci pravnog lica za obavljanje predmetnih djelatnosti (prema Zakonu o uređenju prostora, "SI. glasnik RS" br. 40/13),

5. uvjerenje o izmirenim obavezama iz UIO, Poreske uprave i Zdravstvenog socijalnog osiguranja s datumom ne starijim od 1. novembra 2017. godine,

6. broj, kvalifikaciju i iskustvo zaposlenih, potvrda iz PIO s kopijom zadnje uplatnice o plaćenim doprinosima s datumom ne starijim od 1. novembra 2017. godine,

7. kopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu (licenca) za projektante i voditelje građenja i njihove referense,

8. referens-listu pravnih lica za gorenavedene vrste radova pod a), b) i c) s iznosima realiziranih ugovora, te datim kontakt osobama investitora, a sve za period 2012 - 2017. godine (dostaviti referense ili kopirane dokumente o završetku ugovora iz oblasti ove vrste poslova),

9. spisak opreme i mehanizacije koju posjeduje firma, u zavisnosti od grupe radova za koju se prijavljuje,

10. izjavu pravnog lica ili nosioca grupe kandidata o spremnosti potpisivanja ugovora za obavljanje radova na predmetnim aktivnostima bez avansa, uz plaćanja po situacijama za periodično izvedene radove, 

11. izjavu banke o spremnosti izdavanja bankovne garancije svom klijentu/pravnom licu na kvalitet ispunjenja ugovorene i/ili pružene konačne usluge po ovom pozivu u iznosu od 100.000 KM na period od 2 (dvije) godine.

 

Prijave se dostavljaju isključivo na adresu: Catholic Relief Services (CRS), Zagrebačka 18/11, Sarajevo i to do 3.2.2018. godine do 12 sati, kada će prijave biti evidentirane.

U slučaju prijave kandidata u formi grupe pravnih lica sa definisanim predstavnikom koji bi bio nosilac ugovornih obaveza, za tačke 2, 3, 5, 6. i 11. ovlašteni predstavnik dostavlja dokumentaciju kojom pokazuje status pravnog lica u periodu podnošenja prijave, a svi članovi grupe dokumentacijom po tačkama 4,7, 8. i 9. pokazuju iskustvo i spremnost za provođenje planiranih aktivnosti. Dostavljanje dokumentacije ili posebna prijava pravnog lica za aktivnost c) nije obavezna, ukoliko je na drugi način od strane prijavljenih kandidata obezbijeđeno dokazivanje spremnosti i iskustvo za aktivnost pružanja usluge obuke lokalnog osoblja i dugoročne podrške u svrhu upravljanja i održavanja uređaja.

Pojedinačni kandidati, ili zbirno kandidati u grupi, treba da u potpunosti pokažu iskustvo i spremnost za kompletno preuzimanje i izvršavanje obaveza izvođenja svih vrsta predviđenih radova na navedenom lokalitetu.

Komisija koju će formirati CRS vršit će ocjenu podobnosti ponuđača za predmet pretkvalifikacije na osnovu dostavljenih dokumenata u okviru prijave, provjere referensi ili saznanja o poslovnosti ponuđača pri izvršavanju dosadašnjih sličnih ugovornih obaveza u navedenim predmetnim aktivnostima, a sve prema uslovima donatora i planiranom periodu za izvođenje radova na ovom projektu. CRS zadržava pravo da sve prijave pristigle iza navedenih rokova ne prihvati i smatra neblagovremenima. Prijave dostavljati u zapečaćenim kovertama s naznačenim nazivom i adresom ponuđača i naznakom "PRIJAVA ZA USLUGE NA JAVNOJ INFRASTRUKTURI U OPŠTINI GRADIŠKA". Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 033/726-800.

CRS zadržava pravo na uvid, provjeru te dodatna pojašnjenja u vezi sa dostavljenom dokumentacijom. Ponuđači će biti pismeno obaviješteni putem elektronske pošte o rezultatima pretkvalifikacije. CRS ne snosi nikakve troškove prijava u postupku pretkvalifikacija, kao ni eventualno u tenderskom procesu pripreme ponuda za pružanje usluga.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENO DOSTAVLJENE PRUAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE ZA EVENTUALNO UGOVARANJE USTUPANJA USLUGA.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 45223810-7 - Montažne konstrukcije

  • 45232421-9 - Radovi na prečišćavanju otpadnih voda

  • 45252100-9 - Izgradnja postrojenja za tretman i prečišćavanje otpadnih voda

  • 45252210-3 - Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode

  • 45259000-7 - Održavanje postrojenja i popravke proizvodnih objekata

  • 65000000-3 - Komunalne djelatnosti i usluge komunalne infrastrukture

  • 65120000-0 - Prečišćavanje otpadnih voda

  • 71320000-7 - Usluge inžinjerskog projektovanja

  • 71322000-1 - Projektovanje građevinarskih konstrukcija