Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Nabavka usluga stručnog nadzora nad radovima izvođača na izgradnji stambeno-poslovnih objekata

Datum objave: 12.03.2018. 12:46 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2018.

“PANAMERA” DOO Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1

Sarajevo

 

Broj: IP - 88 /18

Datum: 12.03.2018. godine

 

 

 

OBAVIJEST

ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA ZA STRUČNI NADZOR

NAD IZGRADNJOM STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA

 

ODJELJAK I. – UGOVORNI ORGAN

I Podaci o ugovornom organu:

Naziv

PANAMERA DOO SARAJEVO

ID/JIB

4201710140006

Kontakt osoba

Sedin Halilagić, dipl.ing.građ.

Adresa

Fra Anđela Zvizdovića 1

Poštanski broj

71000

Općina

Sarajevo Centar

Telefon

033 652 526 / 063 393 142

Faks

033 952 526

Elektronska pošta

panamera.bih@gmail.com

Internet adresa

www.panamera-bosnia.com

 

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Stručni nadzor nad građevinsko zanatskim, konstruktivnim, elektro, mašinskim, hidroinstalatertskim i drugim radovima glavnog izvođača i radovima podizvođača u skladu sa Glavnim projektom, odnosno izvedbenim projektom do završetka objekta u skladu sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (Službene novine FBiH” br.2/06), Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 24/17), u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištiu i sudionicima u građenju (Službene novine FBiH br. 29/07), u skladu sa Posebnim uzansama o građenju, te važećim standardima i normativima koji važe za vršenje poslova stručnog nadzora.

 

II 2. Opis

II 2.1. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o vršenju stručnog nadzora nad radovima izvođača na izgradnji stambeno-poslovnih objekata.

 

II 2.2. Kratak opis predmeta ugovora

Stručni nadzor nad izvođenjem svake pojedinačne faze radova po vrstama: konstrukcija, arhitektura, mašinske, elektro i hidro instalacije i vanjsko uređenje objekta.

 

II 2.3. Mjesto izvršenja usluge

Sarajevo

 

II 2.4. Trajanje ugovora

24 mjeseca

 

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da, mjenice.

 

III 2. Ograničenja za učešće

Prednost pri odabiru ponuđača će imati pravna lica koja su vršila nadzor nad objektom visokogradnje bruto površine većem od 50.000 m².

Ponuđač je u obavezi dostaviti referenc listu i dokaze o vršenju usluga stručnog nadzora u zadnjih 10 godina.

 

III 3. Sposobnost za obavljanje profesinalne djelatnosti

Ponuđač treba da ima minimalno tri diplomirana inžinjera u stalnom random odnosu koji ispunjavaju odredbe člana 110. Zakona o prostornom uređenja Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 24/2017.), ostali dio nadzornog tima mogu biti vanjski saradnici.

 

III 4. Ograničenja za učešće

Ponude se neće razmatrati ukoliko ponuđač ne dostavi dokaze da nije:

a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman s povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i u Bosni I Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

 

b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma / aranžmana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

 

c) osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude;

 

d) proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude;

 

e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

 

f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

 

 

III 5. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ponuđač treba da dostavi:

a) dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika;

 

b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavljač registriran;

 

c) izjavu o ukupnom prometu dobavljača i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja  koji je predmet ugovora, za period ne duži od tri posljednje finansijske godine za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu,  ako je dobavljač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine;

 

d) bilans uspjeha za period ne duži od tri posljednje finansijske godine za koje se raspolaže podacima,  ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač  registriran, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine

 

 

III 6. Tehnička i profesionalna sposobnost

Ponuđač mora da bude tehnički i profesionalno osposobljen za vršenje stručnog nadzora na objektima visokogradnje po važećim zakonskim aktima i propisanim uvjetima za vršenje stručnog nadzora.

 

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

 

IV 2. Uslovi preuzimanja/dostave ponude

 

IV 2.1. Rok za prijem ponuda

Datum:

01.04.2018.

 

IV 2.2. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme:

02.04.2018.

Adresa i mjesto:

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

 

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

“PANAMERA” DOO Sarajevo zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, zadržava pravo da poništi cijeli postupak u bilo kojoj fazi, te zadržava pravo da ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

Za sve dodatne informacije omogućen je kontakt: 

Sedin Halilagić dipl.ing.građ. na telefon: +387 (0) 63 393 142

 

 

Sarajevo, 12.03.2018. godine

 

Direktor

Elvedin Mahmutović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: