Nabavka vještačke trave za terene u okviru izabranih 15 lokalnih zajednica u BiH - Projekat Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala u BiH kroz širu društvenu zajednicu

Datum objave:12.01.2019. 09:47 / Izvor: Dnevni Avaz, 12.01.2019.

Na osnovu člana 35. Statuta NS/FS Bosne i Hercegovine i Odluke Izvršnog odbora NS/FS Bosne i Hercegovine br. 02-4608-8-a /18 od 17.12.2018.godine, Konkursna komisija Saveza raspisuje

 

KONKURS

 

I.1. UGOVORNI ORGAN

 

Organizacija

NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

Kontakt osoba

Nihad Hodžić, dipl.inž.građ.

Adresa

Bulevar Meše Selimovića 95

Poštanski broj

71000

Grad

Sarajevo

Identifikacioni broj

4200991430001

Telefon

033/276-676

Faks

033/444-332

Elektronska pošta (e-mail)

info@nsbih.ba

Internet adresa (web)

 www.nfsbih.ba

 

I.2.ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

 

PREDMET UGOVORA

 

II.1. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Projekat „Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala u BiH kroz širu društvenu zajednicu"

 

II.2. OPIS PREDMETA UGOVORA

Izbor dobavljača sistema vještačke trave za terene u okviru izabranih 15 lokalnih zajednica u BiH

Dobavljač vještačke trave će za potrebe NS/FS BiH nabaviti i montirati vještačku travu na 15 lokacija u BiH koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji, a na podloge pripremljene od strane lokalnih zajednica u periodu 15.mart - 15.novembar 20I9.godine.

 

PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU

30.000,00 KM

Ova garancija podnosi se kod predaje ponude za učešće na konkursu. Garancija treba biti izdata od strane poslovne banke.

 

III.2   GARANCIJA ZA AVANSNO PLAĆANJE

Ponuđač koji u svojoj ponudi kroz uslove plaćanja zatraži određen iznos sredstava kao avansno plaćanje, podnosi izjavu da će ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, dostaviti bankovnu garanciju za avansno plaćanje.

 

III.3   GARANCIJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Ponuđač uz ponudu podnosi izjavu da će ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora izdate od banke prihvatljive za Ugovornog organa na ukupan iznos od 5% od ugovorene vrijednosti, na period od 1 (jedne) godine od dana tehničkog prijema zadnjeg terena, a koji su predmet ovog konkursa.

 

III.4 USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA

Da ponuđač:

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili nije predmet postupka likvidacije, odnosno nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Da je registrovan za obavljanje djelatnosti iz predmeta konkursa.

Izvod iz sudskog registra.

Naziv i tačna adresa ponuđača, poreski i identifikacioni broj.

Pravo prijave na Konkurs imaju samo ovlašteni distributeri za jednu od zemalja jugoistočne Evrope jednog od proizvođača vještačke trave sa FIFA-ine trenutne liste povlaštenih proizvođača, a to su: CoCreation Grass Co.Ltd. (Kina), Edel Grass B.V. (Holandija), FieldTurf Inc. (Kanada), Greenfields B.V. (Holandija), Limonta Sport S.P.A. (Italija), Saltex Oy (Finska) i SPORTS AND LEISURE GROUP NV (Belgija).

Dokaz daje ponuđač ovlašteni distributer je originalna potvrda proizvođača vještačke trave, starija od 30 dana od dana dostavljanja ponude.

Potrebno je prijaviti dvije ekipe montažera sa minimalno 4 radnika po ekipi, a koji moraju biti u radnom odnosu kod ponuđača. Dostaviti imena radnika sa kopijom lične karte i kopijom prijave na pio/mio.

Ukoliko jednu ponudu dostavlja dva ili više ponuđača (konzorcij) potrebno je dostaviti potpisan originalni primjerak ugovora o njihovoj saradnji. Svaki učesnik konzorcija obavezan je za sebe dostaviti kompletnu tendersku dokumentaciju, izuzev cijene i garancije za ponudu (cijene i garancije su zajedničke kao i montažerske ekipe).

 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST

Traženi sistem vještačke trave je visine 60mm, mora zadovoljavati FIFA TM 2015 (FIFA Quality i FIFA Quality Pro).

Dostaviti min. 2 certifikata za izgrađene terene u 2018. godini (min. jedan teren certifikovan saglasno FIFA Quality standardu i min. jedan teren certifikovan saglasno FIFA Quality Pro standardu)

Dostaviti uzorak sistema vještačke trave koji je predmet ponude sa originalnom oznakom proizvođača i modelom vještačke trave.

Svi ostali tehnički uslovi za sistem sa vještačkom travom su propisani u tehničkoj tenderskoj dokumentaciji kao i potrebni atesti za ponuđeni sistem vještačke trave.

 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST

Izjava o opciji ponude za period od 90 dana računajući od dana utvrđenog za otvaranje ponuda.

 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - OGRANIČENJA ZA UČEŠĆE PONUĐAČA

Dokumenta pod tačkom III.1 ; III.2. ; III.3. ; III.4. ; III.5.; III.6. i III.7. su eliminatorna.

 

POSTUPAK

 

IV.1. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA

1. Cijena              65% (mav. 65 bodova)

2. Uslovi plaćanja 35% (max. 35 bodova)

Kriteriji su objašnjeni u Opštim uslovima tenderske dokumentacije.

 

IV.2. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti od prvog dana po objavljivanju konkursa na adresi Ugovornog organa po podnošenju zahtjeva za preuzimanje i dokaza o uplati novčane naknade.

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.

Uplata se vrši na račun NS/FS BiH broj 1401010000642561 Sberbank dd Sarajevo.

 

IV.3. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

 

IV.4. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

Ponude se mogu dostaviti na protokol NS/FS BiH u ulici Bulevar Meše Selimovića 95, Sarajevo, najkasnije do 12.00 sati, 04.02.2019. godine. Sve ponude koje pristignu nakon tog vremena (neposredno ili poštom) neće biti razmatrane i biće vraćene ponuđaču neotvorene.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti odgovarajuće dokaze izdate od strane nadležnih organa koji ne mogu biti stariji od tri mjeseca od dana podnošenja ponude ,u originalu ili propisno ovjerenoj kopiji.

Ponude sa pratećom dokumentacijom dostaviti u zapečaćenoj koverti ili omotu sa naznakom „Ponuda za izbor dobavljača sistema vještačke trave za terene u okviru izabranih 15 lokalnih zajednica u BiH- ne otvaraj"

 

IV.5. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

DATUM:                04.02.2019. godine u 12.30 sati

MJESTO:               Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 95

 

IV.6. DODATNE INFORMACIJE

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može da prisustvuje po jedan predstavnik ponuđača.

NS/FS BiH ne snosi nikakve troškove u postupku po ovom konkursu te zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jedne ponude.

Sve dodatne informacije ponuđači mogu dobiti na telefon 033/276-676, kontakt osobe: Nihad Hodžić, dipl.ing.grad., Lejla Hamza, dipl.iur.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: