Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za MHE Crkvina na rijeci Crkvena na lokaciji k. č. broj 938/1 K.O. Očauš 1

Datum objave: 12.09.2015. 10:20 / Izvor: Press Republika Srpska, 12.09.2015.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

Ministarstvo za prostorno uređenje,

građevinarstvo i ekologiju

Banja Luka,

Trg Republike Srpske 1

 

Na osnovu člana 39. i člana 38. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12) i čpana 2. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 124/12) Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju obavještava zainteresovanu javnost

 

O PODNOŠENjU ZAHTJEVA ZA IZDAVANjE

EKOLOŠKE DOZVOLE

 

za MHE „Crkvina" na rijeci Crkvena na lokaciji k. č. broj 938/1 K.O. Očauš 1, što odgovara k. č. broj 2811, 2813 K.O. Očauš (novi premjer) i k. č. broj 860/1, 860/42 K.O. Ugodnović, što odgovara k. č. broj 2628 i 2629/2 K.O. Ugodnovnć (novi premjer), oplggina Teslić, instalisane snage 249 k\A/ Podnosilac zahtjeva: „Tesla" d.o.o. Modriča

 

Dana 07.09.2015. godine, podnosilac zahtjeva „Tesla" d.o.o. Modriča, predao je ovom ministarstvu zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za MHE „Crkvina'' na rijeci Crkvena, na lokaciji k. č. 938/1 K.O. Očauš 1 što odgovara k. č. broj 2811, 2813 K.O. Očauš (novi premjer) i k. č. broj 860/1, 860/42 K.O. Ugodnović, što odgovara k. č. broj 2628 i 2629/2 K.O. Ugodnović (novi premjer) opština Teslić, instalisane snage 249 k\A/.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju u prostorijama opštine Teslić, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti ovom ministarstvu mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

 

MINISTAR

Srebrenka Golić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: