Odluka o namjeravanoj reorganizaciji - pripajanju društva DITA 1977 d.o.o. Tuzla društvu BINGO d.o.o. export-import Tuzla

Datum objave: 26.05.2021. 08:15 / Izvor: Dnevni Avaz, 26.05.2021.

Na osnovu članova 65., 66,, 70. i 357. Zakona o privrednim društvima u Fedreacije BiH („Službene novine Federacije BiH„ broj 81/15), člana 40. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federacije BiH („Službene novine Federacije,, BiH broj 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14), osnivač društva „Bingo,, d.o.o. export-import Tuzla i osnivač društva „DITA 1977,, d.o.o. Tuzla dana 24.05.2021. godine donose, te javno objavljuju

 

ODLUKU

o namjeravanoj reorganizaciji - pripajanju društva „DITA 1977,, d.o.o. Tuzla društvu „BINGO,, d.o.o. export-import Tuzla

 

Član 1.

"BINGO" d.o.o. export-import Tuzla, kao jedini osnivač i član društva „DITA 1977,, d.o.o. Tuzla namjerava izvršiti reorganizaciju društva „DITA 1977,, d.o.o. Tuzla sa sjedištem u Tuzli, ulica Husinskih rudara bb, MBS: 32-01-0094-17, pripajanjem društvu osnivaču "BINGO" d.o.o. export-import Tuzla sa sjedištem u Tuzli, ulica Bosanska poljana bb, MBS 1-5356 (u daljem tekstu zajedno: „društva učesnici").

Član 2.

Društvo „DITA 1977,, d.o.o. Tuzla pripojiti će se društvu sljedniku "BINGO" d.o.o. export-import Tuzla prijenosom cijele svoje imovine, prava i obaveza na društvo sljednika bez provođenja postupka likvidacije, a društvo sljednik će preuzeti imovinu, prava i obaveze pripojenog društva i time postati pravni sljednik pripojenog društva.

Član 3.

Društva učesnici sačinila su i obostrano utvrdila zajednički Nacrt Plana reorganizacije kroz pripajanje društva „DITA 1977,, d.o.o. Tuzla društvu "BINGO" d.o.o. export-import Tuzla, kao činjeničnu, stručnu i pravno - ekonomsku podlogu za donošenje odluke o pripajanju, prijedloge odluke o pripajanju, te prijedlog ugovora o pripajanju, u skladu sa članovima 66. i 67. Zakona o privrednim društvima u FBiH.

Nakon objavljivanja ove Odluke u sredstvima javnog informisanja u predviđenom zakonskom roku, društva učesnici donijeti će odluke o pripajanju društva u istovjetnom tekstu i potpisati ugovor o pripajanju u istovjetnom tekstu, a na temelju usvojenog Plana reorganizacije - pripajanja društva „DITA 1977,, d.o.o. Tuzla društvu "B1NGO" d.o.o. export-import Tuzla i mišljenja nezavisnog vanjskog revizora (pismeni izvještaj revizora o računovodstvenim iskazima društava učesnika u skladu sa članom 68. Zakona o privrednim društvima u FBiH).

Član 4.

Statusne promjene pripajanja provešće se sa učinkom na datum registracije pripajanja društva „DITA 1977,, d.o.o. Tuzla društvu "BINGO” d.o.o. export-import Tuzla u registru pravnih lica, koji će se provesti u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u FBiH.

Član 5.

Danom upisa pripajanja u sudskom registru istovremeno bi se izvršilo i brisanje pripojenog društva, odnosno pripojeno društvo bi prestalo postojati.

Član 6.

U skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima u Federacije BiH obavještavaju se i pozivaju povjerioci društava učesnika da u društvu "BINGO” d.o.o. export-import Tuzla sa sjedištem u ulici Bosanska poljana b.b., Tuzla, mogu izvršiti uvid u Nacrt Plana reorganizacije, prijedloge odluka o pripajanju, te prijedlog ugovora o pripajanju društava „DITA 1977,, d.o.o. Tuzla društvu "BINGO" d.o.o. export-import Tuzla.

Član 7.

Na osnovu ove Odluke, uz ostalu propisanu dokumentaciju, podnijeti će se prijava Općinskom sudu u Tuzli za upis pripajanja, odnosno brisanja društva „DITA 1977,, d.o.o. Tuzla sa sjedištem u Tuzli, ulica Husinskih rudara bb.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u dnevnom listu “Dnevni avaz”.

 

Osnivač društva "BINGO" d.o.o. export-import Tuzla

Senad Džambić 

 

Osnivač društva „DITA 1977,, d.o.o. Tuzla

Adnan Delalić, direktor

 

Broj: P-1624/21

Tuzla 24.05.2021. godine

 

Broj: 597/21

Tuzla 24.05.2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: