Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata, i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu - JK2019

Datum objave: 19.11.2019. 08:38 / Izvor: Akta.ba, 01.11.2019.

Fond za zaštitu okoliša

Federacije BiH

 

Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj: 33/06 i 1/15), u vezi sa članom 9. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i odlučivanja o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj: 74/17 i 63/18), a na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu -JK2019 („Službene novine Federacije BiH - Oglasni dio" broj: 24/19 od 12.04.2019. godine, dnevni listovi „Dnevni avaz" i „Večernji list", kao i na službenoj stranici Fonda: www.fzofbih.org.ba), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na prijedlog direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na svojoj 25. sjednici održanoj dana 30.10.2019.godine, d o n o s i:

 

O D L U K U

o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na

osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata, i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu - JK2019

 

I.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu - JK2019, ostvario je 160 aplikanat:

 

LOT 1. - WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH ostvarilo je 3 aplikanta:

1.         Općina Jajce za projekat: „Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda za naselja na desnoj obali rijeke Vrbas-Podsistem Bare" sa iznosom do 100.000,00 KM,

2.         Grad Mostar za projekat: " Dvojni primarni kanalizacijski kolektori u centralnom dijelu grada Mostara - dionica T2b" sa iznosom do 100.000,00 KM,

3.         Općina Glamoč za projekat: „Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema opštine Glamoč, faza II - Izgradnja vodovodnog sistema Rore" sa iznosom do 50.000,00 KM.

 

LOT 2. - Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH ostvarilo je 12 aplikanata:

1.         Općina Gradačac za projekat: „Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac (prikupljanje i odvođenje otpadnih voda za naselje Sibovac, naselje između Sibovca i Škorića i Vida II)" sa iznosom do 200.000,00 KM,

2.         Grad Bihać za projekat: „Izrada Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Ostrovica i Toplica Grad Bihać" sa iznosom do 24.000,00 KM,

3.         MARECO d.o.o. Neum za projekat: „Međudržavni odvodni sustav Komarna-Neum-Mljetski kanal - obalni kolektor fekalnih voda u Neumu - Nastavak izgradnje kanalizacijskog kolektora fekalnih otpadnih voda na priobalnom području Općine Neum Dionica granica R. Hrvatska - priključno okno T 66, i kolektor Zagrebačka ulica" sa iznosom do 200.000,00 KM,

4.         Općina Maglaj za projekat: „Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Misurići -općina Maglaj - nastavak izgradnje" sa iznosom do 90.000,00 KM,

5.         Grad Mostar za projekat: „Probni rad postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV)" sa iznosom do 200.000,00 KM,

6.         Grad Cazin za projekat: „Izgradnja glavnog fekalnog kolektora, dionica RO 74 do RO 105 - prva faza" sa iznosom do 150.000,00 KM,

7.         Društvo za javni gradski prijevoz putnika "MOSTAR BUS" d.o.o. Mostar za projekat: „Projekt izgradnje partera i sustava prikupljanja, odvodnje i tretmana pročišćavanja potencijalno zauljenih oborinskih otpadnih voda Servisno-radioničkog objekta, Mostar Bus d.o.o. Mostar" sa iznosom do 150.000,00 KM,

8.         Regionalna deponija "Mošćanica" d.o.o. Zenica za projekat: „Nabavka i instalisanje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji "Mošćanica" sa iznosom do 100.000,00 KM,

9.         Općina Doboj Jug za projekat: „Proširenje sistema kanalizacije-izgradnja sekundarnih kolektora na području općine Doboj Jug" sa iznosom do 50.000,00 KM,

10.       MAKSUMIĆ-KOMERC d.o.o Konjic za projekat: „Zaštita gornjeg toka rijeke Neretve tretmanom tehnoloških voda u objektu klaonice na lokalitetu Spiljana" sa iznosom do 100.000,00 KM,

11.       Općina Olovo za projekat: „Izrada projektno tehničke dokumentacije na nivou idejnog i glavnog projekta za prečistač otpadnih voda u naselju Olovske Luke, Općina Olovo" sa iznosom do 12.000,00 KM,

12.      JKP Bioštica d.o.o. Olovo za projekat: „Izrada Elaborata zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište Zeleni vir u Općini Olovo" sa iznosom do 11.000,00 KM.

 

LOT 3. - Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša - ostvarilo je 19 aplikanata:

1.         Filling d.o.o. Sarajevo za projekat: „Utjecaj nejonizirajućih zračenja vrlo niskih frekvencija na ljude i okoliš u svrhu donošenja propisa" sa iznosom do 50.000,00 KM,

2.         Grad Mostar za projekat: „Energijski pregled (studija) javne rasvjete Grada Mostara" sa iznosom do 35.000,00 KM,

3.         KJKP TOPLANE-SARAJEVO d.o.o. Sarajevo za projekat: „Projekat hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja KJKP Toplane Sarajevo" sa iznosom do 35.000,00 KM,

4.         Općina Novi Travnik za projekat: „Izrada tehničke dokumentacije - Glavnog projekta sanacije gradskog vodovoda u Općini Novi Travnik" sa iznosom do 50.000,00 KM,

5.         Institut za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo za projekat: „Studija procjene utjecaja operacija na Aerodromu Sarajevo na životnu sredinu" sa iznosom do 55.000,00 KM,

6.         SMEDIA d.o.o. Sarajevo za projekat: „Izrada strateškog plana korištenja SMART CITY sistema s ciljem zaštite okoliša i poboljšanja energetske efikasnosti" sa iznosom do 65.000,00 KM,

7.         JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina za projekat: „Biodiverzitet i ocjena ekološkog statusa kopnenih ekosustava na području parka prirode Hutovo blato" sa iznosom do 60.000,00 KM,

8.         KEMIS-BH d.o.o. Lukavac za projekat: „Studija izvodljivosti potencijala tretmana i korištenja mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile Sarajevo" sa iznosom do 45.000,00 KM,

9.         Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo za projekat: „Studija istraživanja multidimenzionalnog utjecaja saobraćaja na okoliš Grada Sarajeva" sa iznosom do 50.000,00 KM,

10.       HIGRACON d.o.o. Sarajevo za projekat: „Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - PPOV Han Bila Općina Travnik" sa iznosom do 50.000,00 KM,

11.       Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđaza projekat: „Revitalizacija i prezentacija prirodnog i kulturno-historijskog nasljeđa na potezu od izvorišta Vrelo Bosne do nacionalnog spomenika Crkvina kod sela Vrutci unutar SP Vrelo Bosne" sa iznosom do 35.000,00 KM,

12.       Ceteor d.o.o. Sarajevo za projekat: "Povećanje pouzdanosti mjerenja emisija u zrak na nivou FBiH" sa iznosom do 35.000,00 KM,

13.       Općina Bosanski Petrovac za projekat: „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Bosanski Petrovac za period 2021-2025. godina" sa iznosom do 4.900,00 KM,

14.       Općina Olovo za projekat: „Izrada projektno-tehničke dokumentacije na nivou Glavnog projekta za izgradnju objekata u svrhu sanacije postojeće deponije komunalnog otpada i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada na lokalitetu Gradina na području Općine Olovo" sa iznosom do 30.000,00 KM,

15.       PREVENT LEATHER d.o.o. Visoko za projekat: "Studija o obradi i zbrinjavanju organskog otpada koji nastaje u procesu mehaničke obrade kože" sa iznosom do 20.000,00 KM,

16.       Zavod za javno zdravstvo FBiH za projekat: "Ispitivanje sigurnosti metoda zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada u zdravstvenim ustanovama" sa iznosom do 10.000,00 KM,

17.       Općina Kalesija za projekat: „Izrada Glavnog projekta sekundarne fekalne kanalizacije Općine Kalesija za MZ Vukovije Gornje i MZ Vukovije Donje" sa iznosom do 15.000,00 KM,

18.       JP Komunalac d.d. Kladanj za projekat: „Studija procjene uticaja na okoliš za gradsku deponiju otpada Stanovi na lokalitetu Općine Kladanj u funkciji pokretanja postupka izdavanja okolinske dozvole" sa iznosom do 15.000,00 KM,

19.       JP "ZENICAGAS" d.o.o. Zenica za projekat: „Izrada Idejnog i dijela Glavnog projekta razvoja distributivne gasne mreže u Gradu Zenica" sa iznosom do 10.000,00 KM.

 

LOT 4. - Projekti zaštite okoliša urbanih centara ostvarilo je 4 aplikanta:

1.         Općina Bosanska Krupa za projekat: „Zaštita od erozije Zelenih otoka u Bosanskoj Krupi - Ada 6, 7 i 8" sa iznosom do 89.500,00 KM,

2.         Općina Kreševo za projekat: „ Šetnica-pješačko-biciklistička staza - I FAZA" sa iznosom do 74.500,00 KM,

3.         Općina Maglaj za projekat: „Gradski park Maglaj - nastavak izgradnje" sa iznosom do 96.000,00 KM,

4.         Grad Goražde za projekat: "Izrada glavnog projekta kanalizacionog sistema razdvajanja i odvajanja oborinskih voda u naselju Biserna i Rasadnik u Goraždu" sa iznosom do 40.000,00 KM.

 

LOT 5. - Projekti uspostavljanja Federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka ostvarilo je 3 aplikanta:

1.         Federalni hidrometeorološki zavod za projekat: „Realizacija plana razvoja mreže stanica za monitoring kvaliteta zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine -faza 4." sa iznosom do 49.994,00 KM,

2.         Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog Kantona za projekat: „Nabavka opreme za direktan prijenos podataka sa Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području TK na server FHMZ" sa iznosom do 20.849,00 KM,

3.         Općina Kakanj za projekat: „Nabavka novih uređaja za kontinuirano praćenje kvaliteta zraka na području Općine Kakanj" sa iznosom do 50.000,00 KM.

 

LOT 6. - Projekti zaštite prirode ostvarilo je 10 aplikanata:

1.         Centar za krš i speleologiju za projekat: „Istraživanje šišmiša odabranih područja za mrežu natura 2000 u FBiH" sa iznosom do 23.000,00 KM,

2.         Centar za marinsku i slatkovodnu biologiju Sharklab ADRIA za projekat: „Inventarizacija ciljanih marinskih skupina unutar Bosne i Hercegovine -biosistematski pregledi, kartiranje (nastavak)" sa iznosom do 46.000,00 KM,

3.         Udruženje građana Eko Mreža za projekat: „Inventarizacija, analiza i praćenje stanja diverziteta ihtiofaune i ornitofaune jezera Modrac" sa iznosom do 45.000,00 KM,

4.         Centar za investicije i razvoj poduzetništva CIRP Mostar za projekat: „Identifikacija i definiranje ekološkog statusa biljnih vrsta Livanjskog polja u skladu sa Crvenom listom flore Federacije Bosne i Hercegovine" sa iznosom do 50.000,00 KM,

5.         Udruga Referentna grupa Čapljina za projekat: „Inventarizacija, kartiranje i prikupljanje novih podataka o vrstama i stanišnim tipovima na području uz rijeku Tihaljina - Mlade - Trebižat kao doprinos uspostavi NATURA 2000 u BiH" sa iznosom do 40.000,00 KM,

6.         Udruženje ekologije, turizma i ljepote "ECO IMPULS" Sarajevo za projekat: „Utvrđivanje i mapiranje staništa jarebice poljske (Perdix Perdix L.) i jarebice kamenjarke - grivne (Alectoris Graeca Meisner) u Federaciji Bosne i Hercegovine" sa iznosom do 30.000,00 KM,

7.         Omladinski klub "Novi val" za projekat: „Monitoring Hranilišta za Bjeloglave supove i druge divlje životinje" sa iznosom do 15.000,00 KM,

8.         Ekološko udruženje Oksigen Mostar za projekat: „Raznolikost staništa sa aneksa i habitat direktive na istraživanom području kanjona rijeke Rakitnice" sa iznosom do 15.000,00 KM,

9.         Ekološko udruženje Flora za projekat: „Dokazivanje statusa vrste Helichrisum italicum (Roth) G. Don. u smislu njene pripadnosti aneksu II Habitat direktive" sa iznosom do 15.000,00 KM,

10.       JU Zavičajni muzej Visoko za projekat: „Inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja vrsta i staništa divljih vrsta orhideja na području ZDK" sa iznosom do 15.000,00 KM.

 

LOT 7. - Projekti zaštite i remedijacije tla ostvarilo je 4 aplikanta:

1.         JP BH Šume Sarajevo za projekat: „Istraživanje mogućnosti fitoremedijacije na području strelišta Veliko polje Igman, Sarajevo" sa iznosom do 44.609,00 KM,

2.         P.D. "Vlašić" d.o.o. Vitez za projekat: „Projekt zaštite remedijacije tla" sa iznosom do 49.000,00 KM,

3.         Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo za projekat: „Efikasnost primjene prirodnih alumosilikatnih materijala na imobilizaciju teških metala u okviru in situ i ex situ metode remedijacije zemljišta" sa iznosom do 36.000,00 KM,

4.         JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina za projekat: „Istraživanje metoda i modela za eko-revitalizaciju tla u svrhu očuvanja prirodnih vrijednosti Parka prirode Hutovo blato" sa iznosom do 49.950,00 KM.

 

LOT 8. - Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica ostvarilo je 19 aplikanata:

1.         Općina Ljubuški za projekat: „Izgradnja vodovodnih objekata Vodovoda Ljubuški - Niska Zona, Podsustav Vojnići-Vodice Dole Greda" sa iznosom do 200.000,00 KM,

2.         Općina Stolac za projekat: "Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava Dubrave" sa iznosom do 200.000,00 KM,

3.         JP Vodokom d.o.o. Kakanj za projekat: „Rekonstrukcija glavnog transportnog cjevovoda Bukovica-Prva, dio dionice- Filter stanica- Ilidža" sa iznosom do 140.000,00 KM,

4.         JKP Šćona d.o.o. Fojnica za projekat: „Rekonstrukcija dijela magistralnog cjevovoda od izvorišta Bježanija do Račve 1001 noć" sa iznosom do 130.000,00 KM,

5.         Općina Vitez za projekat: „Nastavak rekonstrukcije gradske vodovodne mreže od BP Petrol do O.Š. Ahmići, općina Vitez" sa iznosom do 100.000,00 KM,

6.         Grad Zenica za projekat: „Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka - Zenica" sa iznosom do 120.000,00 KM,

7.         Općina Posušje za projekat: „Nastavak izgradnje dijela kolektorske mreže I.faze gradske kanalizacije, II. dio na području općine Posušje" sa iznosom do 100.000,00 KM,

8.         Općina Banovići za projekat: „Dogradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u ulicama Radnička, Radinskih rudara i Breštica" sa iznosom do 100.000,00 KM,

9.         Općina Čitluk za projekat: „Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže u ulici Kralja Tvrtka i Rudarskoj ulici u Čitluku (Faza I)" sa iznosom do 100.000,00 KM,

10.       Općina Odžak za projekat: „Izgradnja fekalne kanalizacije u Novom Naselju u Odžaku" sa iznosom do 100.000,00 KM,

11.       Općina Stari Grad za projekat: „Rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Velika Berkuša - Abadžin put (II faza radova)" sa iznosom do 100.000,00 KM,

12.       Grad Gračanica za projekat: „Zaštita glavnog desnog kolektora kroz izgradnju regulacije korita rijeke Sokoluše-faza II " sa iznosom do 130.000,00 KM,

13.       Općina Jablanica za projekat: „Glavni projekat sanacije gradskog vodovoda u užem gradskom području općine Jablanica" sa iznosom do 30.000,00 KM,

14.       Općina Kupres za projekat: „Izgradnja komunalne infrastrukture i okolno uređenje okoliša Sportske dvorane Kupres" sa iznosom do 70.000,00 KM,

15.       Grad Srebrenik za projekat: " Izgradnja pjeskolova i mostolova za Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda Ježinac" sa iznosom do 60.000,00 KM,

16.       JP Vodovod i kanalizacija Gračanica za projekat: „Nabavka potrebne opreme u cilju smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima i upravljanja imovinom kao dio projekta održivog korištenja voda" sa iznosom do 50.000,00 KM,

17.       Općina Kreševo za projekat: „Izrada projekta istražnih radova izvorišta Barbarino i Čibukovo vrelo" sa iznosom do 4.800,00 KM,

18.       Općina Novi Travnik za projekat: „Primarna kanalizaciona mreža Međuvode Novi Travnik - Završna faza (RO7'-RO14)" sa iznosom do 40.000,00 KM,

19.      JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići za projekat: „Ugradnja mjerača protoka i uspostava monitoringa kapaciteta i kvaliteta vode na izvorištima Studešnica i Krabašnica sa iznosom do 20.000,00 KM.

 

LOT 9. - Projekti zaštite zraka ostvarilo je 20 aplikanata:

1.         Grad Srebrenik za projekat: „Izgradnja toplovoda za distribuciju toplotne energije za potrošače u zoni II u Srebreniku" sa iznosom do 125.000,00 KM,

2.         Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo za projekat: „Uvođenje ekološki prihvatljivih vozila u javni gradski saobraćaj" sa iznosom do 100.000,00 KM,

3.         Općina Lukavac za projekat: „Toplifikacija netoplificiranih djelova grada Lukavca - Priključenje poslovne zone na sistem daljinskog grijanja" sa iznosom do 100.000,00 KM,

4.         Grad Mostar za projekat: „Postavljanje punionica (2) za električne automobile u gradu Mostaru" sa iznosom do 25.000,00 KM,

5.         JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo-direkcija za projekat: „DC punionica za električna vozila na autocesti A1 - odmorište Lepenica" sa iznosom do 50.000,00 KM,

6.         Herkon d.o.o. Mostar za projekat: „Upotreba energije iz obnovljivih izvora u prijevozu kao dio paketa mjera potrebnih za smanjenje emisije stakleničkih plinova: Istraživanje implementacije Direktiva 2009/30/EZ i 2009/28/EZ kroz provođenje monitoringa tečnih naftnih goriva u FBiH" sa iznosom do 90.000,00 KM,

7.         JP BH POŠTA za projekat: „Uvođenje ekoloških vozila u "JP BH pošta" d.o.o. ili zamjena transportnih vozila na benzinske i dizel motore sa tzv. GREEN-ekološki prihvatljivim hybridnim vozilima" sa iznosom do 115.000,00 KM,

8.         PIN.B c&i d.o.o. Sarajevo za projekat: „Projekt monitoringa emisija zagađujućih materija u zrak cestovnog saobraćaja u gradu Sarajevu i mjere za uspostavu održive urbane mobilnosti" sa iznosom do 90.000,00 KM,

9.         Grad Zenica za projekat: „Uspostavljanje sistema javnih bicikala u gradu Zenica" sa iznosom do 60.000,00 KM,

10.       Općina Posušje za projekat: „Revitalizacija dendroflore središnjeg gradskog parka Posušje - faza II" sa iznosom do 100.000,00 KM,

11.       Zagrebinspekt d.o.o. Mostar za projekat: „Nabava opreme-maseni plinski kromatograf" sa iznosom do 50.000,00 KM,

12.       Supermarket d.o.o. Sarajevo za projekat: „NextBike Sarajevo" sa iznosom do 15.000,00 KM,

13.       Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo za projekat: „Preliminarna studija upotrebe vertikalnih bio-filtera za smanjenje urbanog zagađenja u FBiH" sa iznosom do 40.000,00 KM,

14.       JP Grijanje d.o.o. Kakanj za projekat: „Izrada PTD Glavni projekat magistralnog vrelovoda pripadajućih ogranaka u gradu Kaknju od TE Kakanj do TP9" sa iznosom do 50.000,00 KM,

15.       DSEZ d.o.o. Mostar za projekat: „Uspostava sistema javnih bicikala u Gradu Mostaru" sa iznosom do 50.000,00 KM,

16.       Općina Travnik za projekat: „Izgradnja biciklističke staze i pejzažno uređenje prostora na lokaciji Aleja Konzula u Travniku - faza II" sa iznosom do 50.000,00 KM,

17.       Surtec - Eurosjaj d.o.o. Konjic za projekat: „Ventilacijski sistem na liniji toplog cinčanja" sa iznosom do 50.000,00 KM,

18.       Općina Visoko za projekat: „Vanjsko uređenje Kulturnog centra Altindag Visoko" sa iznosom do 50.000,00 KM,

19.       Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. Zenica za projekat: „Rješenje hortikulturnog uređenja prostora uz granicu Poslovne zone Zenica 1 prema Arcelor Mittalu i GGM-u" sa iznosom do 20.000,00 KM,

20.       Općina Jablanica za projekat: „Glavni projekat hortikulturnog uređenja užeg urbanog područja općine Jablanica" sa iznosom do 20.000,00 KM.

 

LOT 10. - Projekti upravljanja otpadom ostvario je 21 aplikanat:

1.         KJD (Komunalno javno društvo) d.o.o. Maglaj za projekat: „Selekcija otpada na mjestu nastanka" sa iznosom do 90.000,00 KM,

2.         ALBA ZENICA d.o.o. Zenica za projekat: „Unapređenje sistema sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zenice - 2019" sa iznosom do 100.000,00 KM,

3.         KOMUNALNO d.o.o. Stolac za projekat: „Nabava opreme za instaliranje zelenih otoka u općini Stolac" sa iznosom do 70.000,00 KM,

4.         Općina Žepče za projekat: „Uspostava selektivnog prikupljanja otpada na širem području općine Žepče" sa iznosom do 80.000,00 KM,

5.         FEAL d.o.o. Široki Brijeg za projekat: „Izgradnja platoa za sortiranje i prešanje otpada" sa iznosom do 90.000,00 KM,

6.         MVVM d.o.o. Mostar za projekat: „Nova oprema za pravilno zbrinjavanje medicinskog otpada" sa iznosom do 80.000,00 KM,

7.         JP RAD d.d. Tešanj za projekat: „Nabavka i ugradnja vage na ulazu na odlagalište sa pratećim software-om" sa iznosom do 35.000,00 KM,

8.         Općina Busovača za projekat: „Selektiranje otpada na kućnom pragu i izgradnja zelenih otoka - III faza" sa iznosom do 40.000,00 KM,

9.         JKP Vodograd d.o.o. Prozor za projekat: „Formiranje zelenih otoka radi selekcije otpada na mjestu nastanka - nabavka i razmještaj kontejnera" sa iznosom do 40.000,00 KM,

10.       JKP Gradina d.o.o. Donji Vakuf za projekat: „Primarno odvajanje otpada -nabavka kanti, kontejnera i zelenih otoka" sa iznosom do 15.000,00 KM,

11.       Općina Kreševo za projekat: „Nastavak izgradnje zelenih otoka" sa iznosom do 15.000,00 KM,

12.       Općina Vitez za projekat: „Nastavak izgradnje eko otoka u ruralnim područjima općine Vitez" sa iznosom do 50.000,00 KM,

13.       Općina Neum za projekat: „Izrada plana gospodarenja otpadom Općine Neum" sa iznosom do 30.000,00 KM,

14.       JKP Rad d.o.o. Ključ za projekat: „Jačanje kapaciteta za sakupljanje iskoristivog i komunalnog otpada" sa iznosom do 50.000,00 KM,

15.       Općina Stari Grad Sarajevo za projekat: „Dvolinijski sistem otpada u starogradskim domaćinstvima" sa iznosom do 50.000,00 KM,

16.       Općina Zavidovići za projekat: „Postavljanje zelenih otoka na 10 lokacija u urbanom dijelu općine Zavidovići sa postavljanjem 'zvono' kontejnera" sa iznosom do 30.000,00 KM,

17.       JKP Kupres d.o.o. Kupres za projekat: „Nabavka kontejnera i kanti, te formiranje zelenih otoka na području općine Kupres" sa iznosom do 20.000,00 KM,

18.       Akvainvest d.o.o. Živinice za projekat: „Izgradnja sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta" sa iznosom do 40.000,00 KM,

19.       EKO PAPIR d.o.o. Srebrenik za projekat: „Nabavka prese za baliranje papira i najlona" sa iznosom do 20.000,00 KM,

20.       Općina Kalesija za projekat: „Izrada Plana upravljanja otpadom općine Kalesija za period 2019-2024. godina" sa iznosom do 15.000,00 KM,

21.      Općina Jablanica za projekat: „Nabavka podzemnih kontejnera" sa iznosom do 30.000,00 KM.

 

LOT 11. - Unaprijeđenje korištenja energije ostvarilo je 18 aplikanata:

 

LOT 11-a Energijska efikasnost u stambenim (isključivo zgrade kolektivnog stanovanja) i nestambenim objektima ostvarilo je 13 aplikanata:

1.         Grad Cazin za projekat: „Provođenje detaljnih energetskih audita" sa iznosom do 15.000,00 KM,

2.         Općina Kakanj za projekat: „Sanacija i izolacija kosog i ravnog krova na objektima JU za predškolski odgoj i obrazovanje 'Mladost' Kakanj, Općina Kakanj" sa iznosom do 100.000,00 KM,

3.         Općina Gračanica za projekat: "Utopljavanje objekta JU O.Š. 'Soko' u Gračanici kroz zamjenu stolarije" sa iznosom do 30.000,00 KM,

4.         Općina Novi Travnik za projekat: „Izrada energetskih audita za objekte Sportske dvorane Novi Travnik" sa iznosom do 9.500,00 KM,

5.         Grad Zenica za projekat: „Projekat utopljavanja Doma armije" sa iznosom do 80.000,00 KM,

6.         Općina Čapljina za projekat: "Provođenje mjera energijske efikasnosti u zgradi Općine Čapljina - I faza" sa iznosom do 70.000,00 KM,

7.         Općina Sanski Most za projekat: "Provođenje mjera iz energetskog pregleda zgrada 2 Općine Sanski Most" sa iznosom do 50.000,00 KM,

8.         Općina Banovići za projekat: "Provođenje mjera EE nestambenog objekta -zgrade Samačka" sa iznosom do 50.000,00 KM,

9.         Općina Ravno za projekat: „Poboljšanje energetske učinkovitosti objekta Područna škola Ivanica" sa iznosom do 40.000,00 KM,

10.       OKI Upravitelj d.o.o. Sarajevo za projekat: "Provođenje Blower door testa, izrada energetskog audita i izvedbenog projekta sanacije fasade i vanjske stolarije s ciljem unapređenja EE objekta kolektivnog stanovanja pod upraviteljstvom OKI Upravitelja d.o.o. Sarajevo" sa iznosom do 15.000,00 KM,

11.       SARAJEVOSTAN d.o.o. za projekat: "Provođenje energetskih audita za objekte kolektivnog stanovanja na adresama: Kemala Kapetanovića 30, Obala Kulina Bana 32, Obala Kulina Bana 35, Logavina 12 i Logavina 14" sa iznosom do 10.000,00 KM,

12.       Hetig d.d. Sarajevo za projekat: „Provođenje energetskih audita za objekte kolektivnog stanovanja sa adresama: Trg heroja 30, Brčanska 14 i 15" sa iznosom do 20.000,00 KM,

13. Stambena zadruga Željezničara Sarajevo za projekat: „Provođenje energetskih audita za objekte kolektivnog stanovanja sa adresama: Maršala Tita 5, Akifa Šeremeta 26, Eniza Cocalića 6 i 8, Luja Pastera 1 i 2, Šefika Dorića 2 i 5, Mithata Begića 1, Akifa Šeremeta 38, Prijepoljćeva 22 i 24 i Trg Oteškog bataljona 7 i 13" sa iznosom do 10.000,00 KM.

 

LOT 11-b Energijska efikasnost u javnim uslugama (komunalne usluge i sl.) ostvarila su 3 aplikanta:

1.         KJKP TOPLANE-SARAJEVO d.o.o. Sarajevo za projekat: „Smanjenje potrošnje energije frekventnom regulacijom" sa iznosom do 89.980,00 KM,

2.         JKP Vodovod d.o.o. Cazin za projekat: „Projekat poboljšanja EE na izvorištima i pupnim postrojenjima JKP Vodovod d.o.o. Cazin" sa iznosom do 49.040,00 KM,

3.         Općina Maglaj za projekat: "Provođenje mjera EE na javnoj rasvjeti u Maglaju" sa iznosom do 40.000,00 KM.

 

LOT 11-c Energijska efikasnost u industriji ostvarila su 2 aplikanta:

1.         ESOF d.o.o. Donji Vakuf za projekat: „Energetska efikasnost u industriji -solarna elektrana ESOF 437 kW" sa iznosom do 100.000,00 KM,

2.         FTM d.o.o. Novi Travnik za projekat: „Povećanje EE instalacija solarne elektrane u FTM" sa iznosom do 99.720,00 KM.

 

LOT 12. - Provođenje mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije ostvarila su 2 aplikanta:

1.         Grad Zenica za projekat: „Uklanjanje ambrozije sa područja grada Zenice" sa iznosom do 6.300,00 KM,

2.         Poljoprivredni zavod USK za projekat: „Provođenje mjera za sprečavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozija" sa iznosom do 4.500,00 KM,

 

LOT 13. - Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša ostvarilo je 25 aplikanata:

1.         Alba Zenica d.o.o. Zenica za projekat: „Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom - recikliraj" sa iznosom do 40.000,00 KM,

2.         Udruženje Energis za projekat: „Platforma za niskokarbonski urbani razvoj FBiH" sa iznosom do 40.000,00 KM,

3.         Nova grupa d.o.o. Sarajevo za projekat: "Živimo okoliš" sa iznosom do 50.000,00 KM,

4.         SMedia d.o.o. za projekat: „Podizanje javne svijesti o značaju zaštite okoliša i zdravlja sanacijom divljih odlagališta kao mogućih staništa za prenošenje zaraznih oboljenja koja prenose komarci" sa iznosom do 50.000,00 KM,

5.         Udruženje za sport i rekreaciju mladih, Sarajevo za projekat: „Budi zakon, reci NE (9. sportske igre mladih)" sa iznosom do 40.000,00 KM,

6.         Udruga „Školarac" Mostar za projekat: "Mladi i okoliš" sa iznosom do 30.000,00 KM,

7.         Tim System d.o.o. Sarajevo za projekat: „Dišem čisto - ekominute TV Serijal" sa iznosom do 45.000,00 KM,

8.         Bosanskohercegovački komitet CIGRE za projekat: „Organizacija 14. savjetovanja BH komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE-BH K CIGRE" sa iznosom do 30.000,00 KM,

9.         Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo za projekat: "Projekat jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša 'Čuvajmo naš okoliš i zbog naše djece'" sa iznosom do 55.000,00 KM,

10.       Večernji list BH d.o.o. za projekat: "EKO GENERACIJE" sa iznosom do 30.000,00 KM,

11.       Udruženje ronilački klub „Bosna" Sarajevo za projekat: "Voda - ogledalo života" sa iznosom do 20.000,00 KM,

12.       Ekološko udruženje Oksigen za projekat: „Edukacija javnosti o potrebi zaštite ugrožene biljne vrste munike (Pinus heldreichii Christ)" sa iznosom do 10.000,00 KM.

13.       ABC MEDIA d.o.o. Čitluk za projekat: „Utjecaj plastičnih kesa tregerica na prirodu i okoliš" sa iznosom do 25.000,00 KM,

14.       Razvojna agencija VITERA d.o.o. Vitez za projekat: „Superinfo" sa iznosom do 25.000,00 KM,

15.       Novinsko izdavačko privredno društvo „Naša riječ" d.o.o. Zenica za projekat: „Časopis 'ZE-DO eko'" sa iznosom do 15.000,00 KM,

16.       Udruženje PKM „Dani jabuke" za projekat: „Edukacije na temu: 'Globalni vodeni resursi u poljoprivredi', 'Zdrav okoliš predpostavka za uspješno pčelarstvo i biljnu proizvodnju' i 'Kviz znanja poljoprivrednih tehničkih škola BiH i zemalja regiona na temu zaštite okoliša'" sa iznosom do 7.000,00 KM,

17.       Udruga Neretva West, Mostar za projekat: „Izrada strateškog plana, naučno-stručna konferencija i promotivna kampanja o važnosti zaštite slatkovodnih ekosustava u FBiH" sa iznosom do 30.000,00 KM,

18.       Ekološki savez Eko-zeleni Tuzlanskog kantona za projekat: „Dani ekologije u TK - Škola u prirodi (Ekološke manifestacije)" sa iznosom do 26.500,00 KM,

19.       Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH Široki Brijeg za projekat: „Podizanje svijesti o pravilnom odlaganju otpada kod mladih" sa iznosom do 20.000,00 KM,

20.       Udruga „Mostarsko blato" Mostar za projekat: „Podizanje javne svijesti o potrebi zaštite okoliša iniciranjem procesa uređenja vodenih tokova na Mostarskom blatu" sa iznosom do 25.000,00 KM,

21.       Udruženje građana „Novum" za projekat: „Eco ECHO" sa iznosom do 25.000,00 KM,

22.       Privredno društvo za izdavaštvo „Denameda" d.o.o. Sarajevo za projekat: „U zdravom okolišu, zdrav život" sa iznosom do 18.000,00 KM,

23.       Media No1 d.o.o. Ljubuški za projekat: „Izrada strategijskog plana, naučno-stručna konferencija i promotivna kampanja o važnosti zaštite zraka na teritoriju FBiH" sa iznosom do 25.000,00 KM,

24.       Udruga „ALTERA PARS", Mostar za projekat: „Podizanje svijesti javnosti o štetnosti ilegalnih deponija, njihovo mapiranje i akcije čišćenja na području općina Čapljina, Stolac, Neum i Ravno" sa iznosom do 15.000,00 KM,

25.       Centar za krš i speleologiju Sarajevo za projekat: „Jačanje javne svijesti o zaštiti šišmiša kod najmlađe školske populacije i stanovnika KS" sa iznosom do 3.500,00 KM,

 

II.

Sredstva iz tačke I. ove Odluke osigurat će se sa pozicije 614 000/ Tekući transferi i drugi tekući rashodi.

 

III.

U skladu sa ovom Odlukom zadužuje se direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije da zaključuje ugovore sa odabranim aplikantima, u kojima će se utvrditi iznos odobrenih sredstava, uslovi i način korištenja dodjeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekta, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodjeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava Fonda.

 

IV.

Ugovori će se zaključivati u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine FBiH", broj: 74/17 i 63/18), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine FBiH", broj: 74/17) i Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine FBiH", broj: 75/10 i 74/17).

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

VI.

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Komisiji Fonda u roku od pet (5) dana od dana prijema pisane obavijesti.

 

Obrazloženje

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond) je, na osnovu člana 27. stav 1. i člana 32. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, člana 7, člana 34. stav 1. i člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, u skladu sa Finansijskim planom i programom rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2019. godinu („Službene novine FBiH", broj: 6/19), člana 2. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda, te Odluke Upravnog odbora Fonda broj: UO-01-3-2-24-5/2019 od 09.04.2019. godine godine, objavio Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu - JK2019 i to u: „Službenim novinama Federacije BiH - Oglasni dio" broj: 24/19. Od 12.04.2019. godine, u dnevnim listovima „Dnevni avaz" i „Večernji list", kao i na službenoj stranici Fonda: www.fzofbih.org.ba.

Na objavljeni Javni konkurs blagovremeno je dostavljeno 428 prijava.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, utvrđeno je da neblagovremenih prijava nije bilo.

 

Radi ocjene dostavljenih prijava formirane su dvije Komisije i to:

1. Komisija za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova Javnog konkursa, koja je otvorila sve pristigle prijave, utvrdila da li su podnesene blagovremeno, da li se odnose na predmet javnog konkursa, da li su podnesene od strane korisnika sredstava na koje se javni konkurs odnosi, te da li je uz prijavu dostavljena dokumentacija tražena javnim konkursom. Na osnovu gore navedenih radnji ova Komisija je sačinila Izvještaj o analizi prijava sa aspekta ispunjenja formalno-pravnih uslova Javnog konkursa.

2. Komisija za stručnu ocjenu prijava, koja je izvršila stručnu ocjenu prijava koje su pozitivno ocijenjene sa aspekta ispunjenosti formalno-pravnih uslova javnog konkursa, u skladu sa kriterijima propisanim članom 3. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti, te sastavila listu projekata koji zadovoljavaju stručne kriterije, prema osvojenom broju bodova, za svaki lot posebno, kao i listu projekata koji ne zadovoljavaju stručne kriterije, te o svemu navedenom sačinila Izvještaj o provedenom postupku analize i bodovanja prijava sa obrazloženjem.

 

Na osnovu Izvještaja Komisije za stručnu ocjenu prijava, Direktor Fonda je, nakon obavljenih konsultacija sa pomoćnicima, izvršio bodovanje prijava koje zadovoljavaju stručne kriterije, u skladu sa kriterijima propisanim članom 4. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti, te na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova sačinio prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda, sa iznosima prihvatljivim za finansiranje.

 

Shodno iznesenom, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog odbora Mr. Pero M. Goluža, dipl.ing

 

Broj:UO-01-3-6-25-2/2019

Sarajevo, 30.10.2019,godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: