Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Kvadrant Sirano - Pozorište mladih - za lokalitet hotel Pošta

Datum objave:30.01.2020. 13:01 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 2, 23.01.2020.

Na osnovu člana 24. i 25. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17, 1/18), te člana 10. Statuta Općine Centar Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), Općinsko vijeće Općine Centar, na 49. redovnoj sjednici održanoj dana 09.01.2020. godine, donijelo je

 

ODLUKU


O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "KVADRANT SIRANO - POZORIŠTE MLADIH" - ZA LOKALITET HOTEL "POŠTA"-


 

Vrsta Plana

 

Član 1.
 

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Kvadrant Sirano - Pozorište mladih" - za lokalitet hotel "Pošta"("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/03 i 1/13), za lokalitet hotel "Pošta", u daljem tekstu: Plan.
 

 

Granice područja za koje se Plan radi

 

Član 2.
 

Granica područja koja se odnosi na izmjene i dopune obuhvata parcele k.č. 1838, 1836/2, 1836/1, 1837, dio 1839/2, 1834/1, 1827/1 i dio 1827/3 K.O. Sarajevo IV.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Sarajevo IV, Općina Centar.

Površina obuhvata iznosi P=0,22 ha.

 

Vremenski period za koji se Plan donosi

 

Član 3.
 

Plan se donosi za period do donošenja novog planskog dokumenta.
 

Smjernice za izradu Plana

 

Član 4.
 

Osnovna usmjerenja za izradu Plana su:

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u prostornom obuhvatu u digitalnoj formi u mjerilu 1:500 (u apsolutnim koordinatama);

- Izvršiti anketiranje i valorizaciju postojećeg građevinskog fonda;

- Usvojiti usmjerenja definisana Programom razvoja Gradskog jezgra Sarajeva (Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/00);

- U Plan ugraditi usmjerenja data aktom Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, broj Z-02-12-1235-1/19 od 15.08.2019. godine;

- Na mjestu postojećeg hotela Pošta planirati poslovni objekat prema datim urbanističko-tehničkim uslovima:

- Zadržati građevinsku liniju prizemlja i spratnih etaža (do kote vrha susjednih objekata) prema ulici Branilaca Sarajeva;

- Proširenje horizontalnih gabarita objekata prema Trgu kulture "Jurislav Korenić" ne smije ugroziti uvjete stanovanja u postojećim susjednim objektima;

- Preporučena visina osnovnog dijela objekata na kojem se planira intervencija, zamjena građevinskog fonda ili nova izgradnja treba biti približna visini postojećih susjednih objekata;

- Dio planiranog objekta, može imati veću spratnost u odnosu na maksimalnu spratnost utvrđenu u prethodnoj alineji, uz povlačenje uličnih fasada (prema ulici Kulovića i Branilaca Sarajeva);

- Povučene etaže mora biti volumenski, konstruktivno i oblikovno manje vidljive iz perspektive pješaka;

- Prostorne intervencije planirati uz maksimalno uvažavanje i isticanje vrijednosti objekata kulturno-historijskog nasljeđa;

- Objekti arhitektonske i ambijentalne vrijednosti moraju biti vezujući segmenti kontinuiteta novog i starog. Savremene interpolacije treba planirati uz puno uvažavanje zatečenog tkiva i utvrđenih maksimalnih uličnih visina, u savremenom arhitektonskom izrazu, bez pretenzija da se nadmaši stilsko bogatstvo postojećih objekata, već upravo suprotno, umjerenom, neutralnom i čistom arhitekturom treba istaći raznovrsnost i bogatstvo ranijih dekorativnih stilova;

- Partere prizemlja otvoriti portalima u cilju oživljavanja prostora i dostupnosti pješacima;

- Planiranim intervencija u granici Plana, u funkciji javnog korištenja uvažavajući vrijednosti ambijenta, potrebno je obezbijedi funkcionalnost i atraktivnost;

- Prostore za mirujući saobraćaj planirati u skladu sa važećim propisima i standardima;

- Saobraćajno povezivanje obuhvata na uličnu mrežu obezbjediti u skladu sa saobraćajnim propisima;

- Prema prostornoj organizaciji i utvrđenim kapacitetima u obuhvatu Plana, planirati rekonstrukciju i izgradnju mreže komunalne i energetske infrastrukture;

- Stvorene obaveze u prostoru od strane nadležnih općinskih službi, do donošenja ove Odluke, uvažiti kao zatečeno stanje. U tom smislu Općina Centar Sarajevo je dužna dostaviti sve podatke o stvorenim obavezama na ovom prostoru;

 

Rokovi za pripremu i izradu Plana

 

Član 5.
 

Rokovi za pripremu i izradu Plana su:

Donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana: januar 2020.

- Ugovaranje i obezbjeđenje podloga za izradu Plana: februar 2020.

- Izrada Koncepta Plana: maj 2020.

- Izrada Prednacrta Plana: juli 2020.

- Utvrđivanje Nacrta Plana: august 2020.

- Javni uvid i rasprava o Planu: august 2020.

- Sumiranje i analiza rezultata Javne rasprave: septembar 2020.

- Prijedlog Plana: novembar 2020.

- Usvajanje Plana: decembar 2020.

Uvjet za ispunjavanje ovih rokova je donošenje Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta, te osiguranje podloga potrebnih za izradu Plana.

 

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

 

Član 6.
 

Sredstva za izradu Plana u ukupnom iznosu od 14.500,00 KM će obezbijediti Općina Centar putem krajnjeg investitora:
 

Nosilac pripreme Plana i Nosilac izrade Plana

 

Član 7.
 

Nosilac pripreme Plana je Općinski načelnik.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

 

Ostale odredbe

 

Član 8
 

Subjekti planiranja su: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo, Općina Centar Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, komunalna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zamljišta.
 

Član 9.
 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom područja planiranja.
 

Član 10.
 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Centar, a naknadno će biti objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-19-99/20
09. januara 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Općinskog vijeća
Karolina Karačić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Kvadrant Sirano - Pozorište mladih
PODIJELI: